EERSTE WILT ZUN. c SPORTIEF GEPRIJSD Geen verdere winstdaling bedrijven Jongeren verenigen zich Kunt vandaag de dag iets met wat dubbeltjes doen? DtmmvooiuMusimDt.HuuBiii>fataoppamiK. "MET EEN KRANT BLIJF IK UITSTEKEND OP DE HOOGTE." Varia DEN HAAG (ANP) - De in 1978 begonnen daling van de winsten van het bedrijfsleven heeft dit jaar niet doorgezet. Dat is de be langrijkste conclusie van de Ver eniging van Kamers en Koop handel en fabrieken in Neder land, die zij trekt uit de jaarlijkse enquête naar de ontwikkelingen in het bedrijfsleven. Hoewel de verliezen in 1982 fors toenamen, vinden de Kamers van Koophandel dat de rende menten minder ongunstig zijn dan in 1981. Zij verwachten op grond hiervan dat de resultaten van het bedrijfsleven volgend jaar beter zullen zijn dan dit jaar, zo blijkt uit het rapport dat van daag is gepubliceerd. De KVK's tekenen hierbij aan dat voorspellingen en verwachtin gen meestal gunstiger zijn dan de uiteindelijke werkelijkheid. NIJMEGEN (GPD) - De Beweging voor Katholieke Werkende Jon geren (KWJ) en het NW-Jonge- ren Contact (NW-JC) hebben zaterdag tijdens een congres in Nijmegen besloten samen te gaan in de Jongerenbeweging FNV. Met de fusie wordt organi satorisch vorm gegeven aan de Man van 't jaar HILVERSUM (ANP) - Oud-pre mier Van Agt is bij een in op dracht van de AVRO gehouden enquête, voor de vijfde maal in successie "man van het jaar" ge worden. Hij kreeg 14 procent van de uitgebrachte stemmen. Tweede werd koningin Beatrix met 8 procent, derde en vierde Lubbers en Den Uyl, ieder met 4 procent. allang bestaande intensieve sa menwerking tussen de twee jon gerenbewegingen. FNV-bestuurder Kees Comman deur noemde de oprichting van de Jongerenbeweging FNV een belangrijk feit in de geschiedenis van de werkende jongeren en van de vakbeweging als zodanig. „Gezamenlijk optreden en actie zijn meer dan ooit geboden. Nu er zoveel aanvallen op de positie van jongeren in onze maatschap pij worden gedaan op het gebied van inkomen, werk en huisves ting", zo stelde hij. Het fusiecongres werd zaterdag middag onderbroken om te de monstreren tegen de plannen van de regering om de bijstand voor 16- en 17-jarige schoolverla ters en de WWV-uitkeringen voor jongeren onder de 23 jaar af te schaffen. Naar schatting dui zend mensen liepen mee m de demonstratie door de Nijmeegse binnenstad. Bij terugkomst in het Kolpinghuis wees FNV-voorzitter Wim Kok erop, dat werkende en werkloze jongeren op de steun van het FNV kunnen rekenen bij hun ac ties tegen de plannen van de re gering. „We dreigen weer terug te keren naar de tijd dat werkende jongeren vooral wer den gezien als handige werkezel- tjes die niet veel voer nodig heb ben", zo stelde de FNV-voorzit ter. Hij deed een beroep op werkende jongeren om zich aan te sluiten bij de FNV opdat ze meer invloed krijgen binnen de vakbeweging. Samen staan we sterk, want we kunnen met z'n allen een stevige vuist maken. En die zullen we gebruiken ook, zo besloot Wim Kok. Ook voor volgend jaar zijn de vooruitzichten allerminst rooskleurig, waarschuwen zij. De oorzaak van de tot staan ge brachte winstdalingen is volgens het onderzoek te vinden in de verlaagde kosten en het uitstel van nieuwe investeringen. Hier door is wel de werkgelegenheid verder afgenomen. Nog afgezien van faillissementen en bedrijfs sluitingen - die niet in het on derzoek zijn opgenomen - liep het aantal arbeidsplaatsen dit jaar met iets meer dan drie pro cent terug. Dat is vorig jaar één procent minder geweest. De omzetten van het Nederlandse bedrijfsleven daalden dit jaar met ongeveer vijf procent, staat in het rapport. Alleen de exporte rende ondernemingen - vooral de kleinere - boekten een beter resultaat. De grootste klap incas seerde de bouw. De koperen pot die de politie heeft opgegraven in de tuin van één van de 3 verdachten van een goud- en juwelendiefstal. In de pot bevond zich 250.000 gulden aan goud, verwerkt in de vorm van munten en sieraden. UTRECHT (ANP) - Een groot scheepse alcoholcontrole in Utrecht in de nacht van vrijdag op zaterdag heeft volgens de po litie opmerkelijk veel alcohol zondaars opgeleverd. Bij de po litieactie, waarbij iedereen werd aangehouden, werden in totaal 2.534 automobilisten gecontro leerd. Daarvan moesten er 236 blazen. Forse vangst bij alcoholcontrole Ongeveer de helft (119) van de blazers had te veel alcohol ge dronken. Van hen kregen 41 niet alleen een rijverbod maar ook een proces verbaal. De hoee score is volgens de Utrechtse politie vermoedelijk mede te wijten aan publicaties van de afgelopen tijd waarin wordt gesuggereerd, dat de poli tie en justitie minder streng zou den optreden tegen dronken rij den. "In Utrecht is dat beslist niet het geval. Dus men is gewaar schuwd", aldus de politiewoord voerder. MAANDAG 20 DECEMBER 1982 Kwart miljoen aan goud in pot VEENDAM (ANP) - De politie van Veendam heeft drie inwo ners van die plaats aangehouden, die worden verdacht van diefstal van gouden sieraden en munten ter waarde van een kwart mil joen gulden. De gouden sieraden en munten be vonden zich in een koperen pot die de politie aantrof in de tuin van een van de verdachten. De herkomst van het goud moet nog worden vastgesteld. Een anonieme tip bracht de politie bij de koperen pot, aldus een politie woordvoerder. De politie veronderstelt dat de sie raden en munten afkomstig zijn uit Frankrijk en West-Duitsland. Men kwam de koperen pot op het spoor na aanhouding van een van de verdachten in Staphorst. De politie verraste hem op het moment dat hij met twee meisjes in een woning in Staphorst aan het inbreken was. Uit het onder zoek bleek dat dit drietal ook be trokken was geweest bij een gouddiefstal kort geleden in Em- men. psssst! niet verder vertellen hoor; maar u kunt het zeker als u voor wat duppies n krantje koopt 7 en dat even lekker doorleest.. mm. Bodywarmer. Sweater. In grijs Canvas band- Bodywarmer. Sweater. In grijs. Canvas broek. Met V-hals. Van katoen/ met o.a. mint, plooibrock. In grijs In o.a. de pastel- Met o.a. roze of Mét aparte pijpinzet. acryl. In o.a. de pastel- gele of roze strepen, en geel. Mt. 36 kleuren grijs en mint inzet. Van pol./ In grijs en geel. kleuren groen, roze en Van katoen/acryl. t/m42. roze. Van pol./ katoen. S-M-L. Mt. 36t/m42. grijs S-M-L S-M-L CO- katoen. S-M-L. Jf fl 45.- 4 49.- 45.- 59.- '11 WERELD '11 LAND '11 STREEK ÉÉN KRANT leidsch dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6