RADIO Wetten van het hitwezen gelden ook voor 'Vitesse' Herman van Wijk in NOS-bestuur TELEVISIE EBSSBB HILVERSUM I 19.02 TROS Country 19 46Theophi- lus North 20 03 Coulissen 2102 Gastenboek 22 02 Aktua Sportca- fe NOS 23 02 Met het oog op mor gen AVRO 0 02 Easy listening 2 02 AVRO's Service Station 6 02 Auto in AVRO aan. (6.30 Radiojournaal- HILVERSl'M III NOS: 18 04 De Vakantiespils. AVRO 19 02 Praatpaai-per-adrrs. 20 02 Folklive. 21.02 Elpee uur 22 02 Candlelight. 23 02 AVRO s Swingti- 9.30 Steunpunt. 9 08 Arbeidsvitami nen. (10.03 Duimeland). 11 03 UIT is IN 11.15 Componistenportret 12.03 Lage Landers 1306 Radiojourn 13.20 De AVRO Diligence 13.57 Per ^fü0'.,14'03 Annc van Egmond. 16 03 Hersengymn 16 30 Kom er maar eens bij. 17.52 Per Saldo 17 55 Meded. HILVERSUM II KRO 7 00 Nws. 7 10 Ochtendgymn. 7.20 Progr overz. 7 22 Het levende woord 7 30 Nws 7.35 Echo (8 00 en 830Nws NOS 9.05Gymn voorde vrouw 9 15 Werkbank 9 24 Waterst 9 30 Nws KRO 9 33 KRO s Leesta fel (10 30 en 11 30 Nws 11 05 Post bus 900) 12 00 Kruispunt OVER- HEIDSVOORL. 12 16 Uitz. voor de landbouw. 12 26 Meded voor land en tuinb 12 30 Nws KRO 12 36 Echo 13 00 Nws 13.10 KRO s Cover story. 13.30 Nws. 13 33 Swami singh's oosters Kindertheater, sprookje 13 45 De wonderlijke kerst van vaderthe Panov, kindermusical. NOS: SUmatra 19845, klankbeeld. 15 03 Wat koop ik er voor 15 30 Nws 15.32 Het kan verkeren, zei Bredero (5) TROS 16 00 Week in week uit (16 30 Nws 17.00 Aktua. 17 30 Nws 17.36 Aktua HILVERSUM III VARA: 7.02 Fehx Meurders. Louis Verschuur. Enk Post 9 30 Jeroen Soer. Roel Koeners. 12.03 VIP-spcl HILVERSUM IV TROS 7.00 Nws. 7 02 Capriccio. (8.00 Nws.). 9 00 Van heinde en ver re. 9.30 Recital. 10 00 Opus tien tot twaalf. 12 00 Intermezzo 12.15 TROS Klassiek presenteert 13 00 Nws. 13.05 De meest verkochte klas sieke tien. NCRV 14 00 De kamer - muz van W A. Mozart 14 45 In klei ne bezetting. 15.30 Muziek van eigen tijd. 16.00 Literama-dinsdag, of Het Kunstbedrijf 16 55-17.00 Bg wgze ALPHEN AAN DEN RIJN - De onge schreven wetten van het hitwezen blij ken ook op Vitesse van toepassing. Hoe wel Herman van Boeyen in zeven jaar Vitesse nimmer over gebrek aan belang stelling heeft mogen klagen, is het Ne derlandse publiek nooit echt massaal voor hem uitgelopen. En dat frustreerde de Mokumse drummer dermate dat hij besloot zijn 'songeschrijverij' behoorlijk aan de commerciële eisen van de tijd aan te passen. Twee vrolijke en gemak kelijk in het gehoor liggende werkjes met een hoge 'discofactor' ("Rosalyn" en "Good Looking") vloeiden er uit Van Boeyens pen en belandden promt hoog in de vaderlandje top-10. En zo werd Vi tesse na zeven jaar door de massa ont dekt. Wat het gevolg van twee nationale tophits is, bemerkte Vitesse-eigenaar Van Boeyen afgelopen zaterdagavond. Het bepaald niet krappe Alphense jongeren centrum Het Kasteel was bijkans te klein om het Vitesse-legioen te herber gen. De jongeren klommen zelfs op de kantelen om de huidige formatie van Vi tesse aan het werk te zien. En zij klau terden pas weer naar beneden toen er aan een uitermate boeiend optreden een eind was gekomen. Hoewel de presentatie soms uitermate klef is (Van Boeyen stelt zich nu nog meer aan dan hij voor zijn hitsuccessen deed, terwijl gitarist Carl Carlton kenne lijk niet voor zijn werkgever onder wenst te doen), steekt de Vitesse-show uitstekend in elkaar. Wilde Van Boeyen voorheen nog wel eens op hol slaan en zijn korte explosieve rocknummers als een tot uitbarsting gekomen vulkaan de zaal inspuwen, tegenwoordig heeft hij een uitgebalanceerde 'playlist' samen gesteld met duidelijke rustpunten zoals het vernieuwde "Generator of love", en de prachtige ballades "Sweet dreams" en "Whole lot of traveling". Met de twee nieuwe nummers "Jumpin' on the first train" en "Runaway" waren dat voor mij de uitschieters van het ui termate succesvolle Vitesse-optreden dat voor de rest vooral door veel vaart werd gekenmerkt. Door toetsenist Otto Cooymans aan zijn band (die verder uit gitarist Carl Calton en bassist Rudy Englebert bestaat) toe te voegen, heeft de muziek van Van Boeyen duidelijk meer diepgang gekregen. Het voormali ge lid van de Time Bandits zorgt in de snellere nummers voor een extra swin gende dimensie door onophoudelijke 'roek-rollers' uit zijn elektronisch ver sterkte klavier te persen terwijl hij het langzamere werk via de synthesizer me lodieuzer maakt. Wanneer Van Boeyen nu nog iijn overdre ven drumsolo's inbindt en zichzelf min der overdreven presenteert dan zullen Vitesse-optredens in de toekomst niet alleen als goed maar ook als sympathiek en in elk geval als minder glibberig wor den ervaren. JAAP VISSER Radio - tv Tot woede van VPRO ^^VERSUM (GPD) De VPRO heeft zijn steun onthouden aan de benoeming van VARA-omroepsecretans Van Wijk in de Raad van Beheer, het dagelijks bestuur van de NOS. als opvol ger van mevrouw Kappeyne van de Coppello. Het NOS-bestuur nam gistermorgen kennis van deze benoeming en besloot ver volgens Van Wijk dezelfde portefeuille te geven als mevrouw Kappeyne, facilitaire zaken en personeelsbeleid. Van Wijk ver klaarde vervolgens de benoeming te aanvaarden. Enige ogenblikken eerder had VPRO-voorzitter Jager zijn on genoegen geuit over de gang van zaken rond de opvolging van me vrouw Kappeyne. Op 14 novem ber van dit jaar had het VPRO- bestuur de andere omroepen voorgesteld de heer De Smit. di recteur algemene zaken van de VPRO, te benoemen in de Raad van Beheer. Twee jaar geleden stond deze ook al op de nomina tie om toe te treden tot de raad, toen op uitdrukkelijk verzoek van de andere zendgemachtig den. Deze wilden dat ook de klei nere omroepen binnen dit colle ge vertegenwoordigd zouden zijn. Een intern conflict bij de VPRO leidde er toen toe dat het bestuur ter elfder ure De Smit geen toestemming gaf in het dit college zitting te nemen. Om die weinig fraaie manoeuvre goed te maken, besloot het VPRO-bestuur ditmaal op eigen initiatief De Smit kandidaat te stellen. In het overleg tussen de omroepen bleek echter, aldus de VPRO-voorzitter, dat een kandi daat van de VPRO voor de ande re omroepen niet meer accepta bel was. De eigenzinnige opstel ling van de VPRO in een aantal omroep-politieke zaken, een op stelling die afweek van de lijn die de andere omroepen doorgaans tegenover de NOS trokken, zou hieraan ten grondslag liggen. Voorzitter Jager verklaarde het te betreuren dat de argumenten die de omroep twee jaar geleden hanteerde, blijkbaar niet meer gelden. Tevens zei hij het vreemd te vinden dat omroepen, die op belangrijke zaken als het nieuwe mediabeleid zozeer van mening verschillen met de VA RA als bijvoorbeeld de AVRO en de TROS, kennelijk wel de kan didatuur van een VARA-man kunnen steunen, terwijl de VPRO om dezelfde reden wordt buitengesloten. De VPRO-voorzitter sprak het ver moeden uit dat de andere omroe pen eraan hechten een vertegen woordiger in de Raad van Be heer te hebben die beter „stuur baar" is dan een vertegenwoordi ger van de VPRO vermoedelijk zou zijn. Hij verklaarde overi gens te hopen dat het tegendeel zou blijken en dat hij daarmee niets ten kwade van de benoem de Van Wijk bedoelde te zeggen. Om bovengenoemde redenen heeft de VPRO de kandidatuur van Van Wijk niet gesteund. Alle an dere vertegenwoordigers van de omroepen in het NOS-bestuur deden dit wel. zodat hij benoemd werd. Van Wijk was sinds 1976 omroepsecretaris van de VARA, waar hij in het bestuur verant woordelijk was voor het beleid van radio, televisie en omroep- gids. De vacature zal niet opge vuld worden, maar door een her schikking van de portefeuilles in het VARA-bestuur opgevangen worden. Voor zijn indiensttreden bij de VARA werkte oud-Voor schotenaar Van Wijk 20 jaar bij de PTT E.T.-pop laat op zich wachten ENSCHEDE (GPD) - „E.T.". het poppetje dat naar de hoofdrolspeler uit Steven Spielbergs gelijknamige film is gemaakt, is voorlopig niet in Nederland verkrijgbaar. Degenen die in het bezit willen komen van het wezentje, zullen het in het buitenland moeten kopen. Daar, met name in de VS. is de vraag naar E.T. bijzonder groot. Hoewel de film E.T. (Extra-Terrestrial) al meer dan een week in de Neder landse bioscopen is te zien en zeer veel publiek trekt, heeft nog geen speelgoedimporteur het aangedurfd de pop op de markt te brengen. De Bijenkorf zal „binnenkort" beginnen met de verkoop van E.T., aldus een woordvoerster, maar het is nog allerminst zeker dat het dit jaar gebeurt. Vroom en Dreesmann overweegt de buitenaardse gnoom be gin volgend jaar in de verkoop te nemen. Bij enkele grote speelgoed winkels had men nog nooit van E.T. gehoord. Een woordvoerder van het Tuschinsky-concern, dat de film in ons land uitbrengt, is „verbaasd over de gang van zaken". „Kennelijk wil men de kat eerst uit de boom kijken", zegt hij. „Het is toch te gek dat de ver koop van de poppetjes straks begint, als de film al weg is. E.T. loopt in alle theaters als een trein; er is grote belangstelling voor de pop, maar de speelgoedmensen wachten af'. AMSTELVEEN (ANP) - Het cabaret Marijke en Sieto Hoving, dat dit seizoen 25 jaar bestaat, is gis teren in het Cultureel Centrum in Amstelveen door de stad Amsterdam met goud onderscheiden. Tijdens een zogenoemd wensconcert ontving het ca baret-echtpaar uit handen van wethouder Etty na mens het gemeentebestuur van de hoofdstad een gouden broche en speld. Gezeten midden in de zaal luisterden Marijke en Sieto Hoving naar de violist Jaap van Zweden, de bariton Meinard Kraak, de hoboïst Peter Bree, de pianisten Paul Komen en Eelko Moolenaar en het Hollands Hoorntrio. Na het concert volgde een diapresentatie begeleid door Alexander Pola. De middag werd besloten met een huldiging van de Hovings door talrijke promi nenten uit het maatschappelijke en culturele leven. Ook werd hun een cadeau aangeboden door vrien den en bewonderaars en een bronzen erepenning namens de vrienden van de Academie voor Klein kunst. Het echtpaar dat koken als liefhebberij heeft werd bedolven onder culinaire geschenken, waaronder een bakoven. Links op de foto Wim Bary, voorzitter van het huldigingscomité. Herman van Veen en Bueno de Mesquita in 'Narcose', de eerste van vier afleveringen van een serie programma's, die onder de titel 'Kussen' op het KRO-scherm wordt gebracht. NEDERLAND 1 NOS 18.23 Nieuws voor slechthorenden 18.28 Teleac. Algemeen voorlichtings programma vooijaar 1983. 18.58 Journaal NCRV 19.00 Bandieten. Tekenfilmpje. 19.10 The nun's story. (Zuster Luke). Amerikaanse speelfilm van Fred Zim merman met Audrey Hepburn, Edith Evans, Peggy Ashcroft, Dean Jagger en Peter Finch: De Belgische Gabriël- le van der Mal treedt toe tot het kloos ter om daar, als zuster Luke, een oplei ding te krijgen tot verpleegster. Door haar levenslustig karakter heeft ze moeite om zich aan de strenge kloos terregels te onderwerpen. Na veel be proevingen gaat haar wens in vervul ling en wordt ze assistente van een chi rurg op een missiepost in Afrika. Te rug in België, bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, gaat ze steeds meer twijfelen aan de zin van de re gels, waartoe ze zich als non heeft ver plicht. NOS 21.37 Journaal NCRV 21.55 Rondom tien. „Op zoek naar het verleden": Gevoelens van vreugde, maar ook van intens verdriet, van be rusting, maar vaak ook van machtelo ze woede beheersen de pogingen van afstandskinderen en hun moeders om met elkaar in contact te komen. Henk Mochel praat met kinderen, met de ou ders die destijds afstand deden en met de pleeg- of adoptieouders die het kind als hun eigen kind liefhebben. 22.45 Praten in het voorhuis over... Ds. Y. Schaaf, hoofdredacteur van het „Friesch Dagblad" te Leeuwarden, be spreekt maandelijks een actueel the ma met een bij die zaak sterk betrok kene en trekt van daaruit lijnen naar het christen-zijn vandaag. NOS 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor slechthorenden DINSDAG NOS 09.30 en 13.00 Nieuws voor slechthoren den KRO 16.00 Studio Vrij in kerstsfeer. Onder werpen: het kerstmenu; het maken van een kerstkijkdoos; een lesje in ta feldekken; iets over wijn; het maken van wenskaarten; zes manieren om de kerstboom te versieren en nieuwe ideeën voor het maken van bloemver- sieringen. NEDERLAND 2 18.30 Staatsloterij 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal KRO 18.57 Maja de bij. Tekenfilmserie: „De verkeerde bruidegom". 19.25 De verborgen vallei. „Het Spaan se goud". Avonturenserie voor de jeugd met Michael Mc Glinchey, Toby Churchill Brown, Akai Slater. NOS 20.00 Journaal KRO 20.28 Terugkeer naar Brideshead. „Bri- deshead Revisited". Brits televisie feuilleton met Jeremy Irons, Diana Quick, Phoebe Nicholls e.a. Laatste af levering: De familie doet een laatste poging om de stervende Lord March- main te bekeren... 21.25 Brandpunt in de markt. Program ma over het wel en wee van de Neder landse economie. 22.20 Kussen. Programma van en met Herman van Veen. Vanavond: „Narco se", met o.m. Karin Chen, Frederik de Groot, Bueno de Mesquita. 22.50 Staande blijven tussen hoop en vrees. Adventsoverweging. NOS 23.00 Journaal 23.05 Nieuws voor slechthorenden DINSDAG 13.00 - 13.05 Nieuws voor slechthoren den 18.00 Tik Tak. Voor de kleintjes 18.05 Sesamstraat 18.20 Klein, klein - kleutertje. „Het vrouwtje en de pianist". Modern sprookje. 18.35 Open school. Veilig en zuinig auto rijden. 19.05 Home Made (3). Wijn Chateau Mai- son (1). 19.17 Uitzending door derden. Program ma verzorgd door de Stichting Syndi cale Omroepvereniging. 19.37 Toto, Quarté: uitslagen, medede lingen en morgen 19.45 Journaal 20.10 Weerman. Armand Pien geeft zijn visie op het weer. 20.15 Nancy Astor. Brits televisiefeuille ton met Lisa Harrow, James Fox, Da vid Warner e.v.a.: Afi. 8: „Gasten voor het weekend". Nancy's reis naar Mos kou is een succes, niet in het minst door haar kritiek op de politiek van Stalin. Terug in Engeland krijgt zg nog meer moeilijkheden met de kinde ren. Bobbie gaat alleen wonen. Wissie valt van haar paard en moet in een zie kenhuis worden opgenomen... 21.05 Sportshow 21.50 Kerstmis in de gevangenis. Pro gramma over de Strangeways-gevan- genis in Manchester waar de directie probeert de gedetineerden een gezelli ge Kerst te geven. 22.35 Journaal. Voorafgegaan door Bel gische Quarté: winstverdeling. 18.00 Die Priwalowschen Millionen. ..De scheiding". TV-serie. 19.00 Knuller.Frank Laufenberg presen teert: Bill Wyman en „New Fashion". 19.15 Hier und Heult 19.45 Das rweite Testament.Duits feuil leton. 20.00 Journaal 20.15 In Frankreich notgclandrt. Sene naar een roman H. E. Bates met David Bcames en Cécile Paoli. Laatste afle vering Per boot en fiets beginnen Franklin cn Francoise aan hun lange, gevaarlijke reis In Marseille nemen ze contact op met het verzet en krijgen de nodige papieren Dc Gestapo zit hen echter op de hielen. 21.15 Kontraste 22.00 Der Wcihnachtsmann in Noten. Amusementsprogramma over Sint-Ni- colaas en de Kerstman 22.30 Tagesthemen 23.00 Das Dorf an der Grenze. TV-film met Manfred Lukas-Luderer en Wolf gang Gasser Het verhaal van de Oos tenrijkers en Slowenen in het grens dorp SeUtsch Omstreden dorp aan de grens Oostenrijk-Joegoslavie 00.30 Journaal 17.50 Soko 5113. „Cocaine" (2) Duitse politieserie met Werner Krcindl en Wilfried Klaus. 19.00 Journaal 19.30 Na sowas! Thomas Gottsehalk presenteert muziek en gasten 20.15 Aus Forschung und Technik. Na tuurwetenschappelijk magazine 21.00 Journaal 21.20 Leben im Winter. TV-spel naar de gelijknamige roman van Klaus Schle- singer, met Brigitte Mira en Paul Dahl- ke: Ter gelegenheid van Martha's ze ventigste verjaardag komt de hele fa milie bij haar op bezoek in haar Oost- berlijnsc woning. Ook haar dochter Thea, die in het Westen leeft, komt met haar kinderen. Het feest wordt echter overschaduwd door de naken de scheiding van Helga, de andere dochter. 23.00 Mein Freund Hcinrich Boll. Naar aanleiding van dc 65e verjaardag van Heinrich Boll, een portret van deze Duitse Nobelprijswinnaar voor litera tuur. 24.00 Journaal 18.00 Sesamstraat 18.30 Schaken. TV World Cup 1982 Tor re - Lobron. 19.00 O selig eln Kind noch ru sein. Re portage over de miskende mensen rechten van de kinderen. 19.45 Die Jesusgeschichte. Eerste afle vering van een Canadees poppenspel van Claude Lafortune. 20 00 Journaal 20.15 Wo sie ihre Lieder singen. Docu mentaire over de problematiek van de Duitse bevolkingsgroep m de Sowjet- Unie, de zgn. Wolga Duitsers 21.15 Unter dem Vulkan. Het leven en werk van de schnjver Malcolm Lowry 22.55 Zoltan Kodaly. Andor Foldcs speelt klaviermuziek van Zoltan Ko daly. 23.25 Journaal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5