Kuilen bekijken, graven en langs kastelen trekken actief in I vrije tijd Rockabüy van Meteors heeft overlevingskansen CPN solidair met bezetters 'Troef Drukke weken aangebroken voor Unicef-winkels Storm en gladheid veroorzaken schade Publiek zingt massaal mee bij "U zij de glorie" MAANDAG 20 DECEMBER 1982 Leiden Nederlandse jeugdbond ter bestudering van de geschiedenis: LEIDEN - Ooit is er ie mand lid geweest die dacht dat hij schatten zou vinden. Welgemutst ging hij dus op kamp: het fon kelende goud zou voor het oprapen liggen. Toen hij na drie dagen zwoegen zelfs nog geen groen uit geslagen cent uit 1969 had gevonden en eigenlijk al leen maar vuile nagels had gekregen, hield hij het voor gezien. Dan las hjj toch liever boekjes waarin stoere knapen potten vol edelstenen vinden! "Onze meeste leden hebben geluk kig die instelling niet", zegt F.L. Schlingemann, voorzitter van de Nederlandse jeugdbond ter bestudering van de geschiede nis, afdeling Leiden. Als er zes tien k zeventien mensen op ko men dagen voor een tochtje is hij blij, "want het is ook zo sneu als je in je eentje op het station staat te wachten, hè". Volgens Schlingemann komt het doordat de matte jaren zeventig nog steeds niet zijn afgelopen, hoe dan ook: de NJBG telt in Leiden niet meer dan 56 leden. In totaal zijn ongeveer 750 jonge ren in de leeftijd van 12 tot en met 25 jaar lid van deze vereni ging. Ook niet veel natuurlijk. "En als we de 1000 niet halen", zegt Schlingemann, "dan krijgen we geen subsidie meer". door Wim Brands In elk geval proberen de NJBG-ers er alles aan te doen om meer jon geren te strikken. Zo zal er op het komende congres bijvoorbeeld^ worden gepraat over de vraag of dat woord bestudering niet uit de naam moet worden geschrapt. Een schijnmanoeuvre? "Nee", vindt Schlingemann, "er zijn mensen die denken: bestude ring? Dat zal dan wel een elitaire club zijn. Wat de Leidse vereni ging betreft: we mogen in elk ge val al op één school iets komen vertellen over onze vereniging. Dus wie weet". De NJBG leidt geen papieren be staan. Toegegeven, de Leidse af deling is al een aantal keren op geheven en bij de afdeling Den Haag gevoegd, maar volgens Schlingemann zal dat in de toe komst niet meer voorkomen. "We organiseren veel als afde ling", zegt Schlingemann. Zo hebben ze een tochtje langs een aantal kastelen in de omgeving Leiden gemaakt. "Er is dan altijd wel weer iemand die een half ge schiedenisboek uit z'n hoofd heeft geleerd en interessante din gen weet te vertellen", aldus de voorzitter. Archeologie Veel leden zyn ook in archeologie geïnteresseerd. Al een tijdje zijn de Leidse NJBG-ers bezig met een opgraving in Leidschendam. Ze graven op een plaats waar een boerderij uit 1640 heeft gestaan, die begin zestig werd gesloopt. "Waar het om gaat", zegt Schlinge mann, "is het vinden van oudere sporen van bewoning. Ergens in de buurt van die boerderij moet een nederzetting van de zoge naamde Vlaardinger cultuur zijn geweest. We zoeken dus naar sporen van die cultuur". Die Vlaardinger cultuur dateert van ongeveer 1500 voor Christus, vertelt Schlingemann. Maar hij zal het even voor alle zekerheid opzoeken, want hij studeert rechten en geen geschiedenis. Iets mompelend waarin het woord blunderen voorkomt loopt hij naar een kast, pakt een boek en zegt dan: "Die jaartallen toch! Het is maar goed dat ik geen geschiedenis ben gaan stu deren. Die cultuur dateert van 3000 tot 2500 voor Christus". Je hoeft als NJBG-er niet per se geïnteresseerd te zijn in archeo logie. Wie bijvoorbeeld een ar chiefonderzoek naar de walvis vaart bij Spitsbergen wil doen gaat z'n gang maar. "Je kunt voor een dergelijk onderzoek ook subsidie krijgen", zegt Schlingemann. "Ja, van de lan delijke vereniging. Of anders vinden we wel een andere subsi- die-gevpr". De harde kern van de NJBG zal wel fanatiek zijn, veronderstel len we. "Fanatieke mensen heb ben we wel in onze gelederen", beaamt Schlingemann. "Zo ken ik een jongen die helemaal beze ten is van molens. Dat is natuur lijk wel handig, want je kunt geen molen tegenkomen of hij weet er wat over te vertellen. En er is ook een jongen die geen hoop zand kan zien of hij stapt van z'n fiets. Want, denkt hij, als er een hoop is dan is er ook een kuil en wie weet wat je vindt. Ik zelf doe dat overigens ook wel: kuilen bekijken". De beerput Wat doen de NJBG-ers eigenlijk met de spullen die ze vinden? "Afstaan", antwoordt Schlinge mann kort. Laat daarover geen twijfel bestaan, lijkt hij te willen F.L. Schlingemann, voorzitter van de afdeling Leiden van de NJBG: "Er is altijd wel weer iemand die een haf geschiedenisboek uit zijn hoofd heeft geleerd". (Foto Holvast) zeggen. "Er is wel eens een jon gen op een kamp die spullen voor zichzelf wil houden. Ont dekken we dat, dan sturen we hem meteen weg". Schatgraverij: dat vindt Schlinge mann zeer dubieus. Op onze op merking dat dat toch meer een fenomeen uit vorige eeuwen was, antwoordt hij: "Nee hoor, dat komt ook tegenwoordig voor. Zelfs in Leiden opereren hele bendes". Kom nou! "Heus, je hebt mensen in Leiden, die er als de kippen bij zijn als er weer een huis is gesloopt. Wat doen ze namelijk: ze nemen een prikstok mee en onderzoeken daarmee de beerppt. Dat is ook het enige dat ze weten: zoeken in de beerput. Want vroeger - als de pest bijvoorbeeld was uitgebro ken - gooiden de mensen hun spullen in de beerput. Met een beetje geluk vind je dus nu nog weieens kannen en potten. Ver koop je die artikelen aan een an tiekwinkel, dan ontvang je toch nog aardig wat geld". Hij vervolgt: "Je moet je neus wel dichtknijpen, want zo'n beerput stinkt natuurlijk. Ik ben er eens bij geweest dat er mest uit de dertiende eeuw werd gevonden. Nou reken maar. dat het mest is ruik je nog steeds". Gevonden spullen verkopen, zodat de verenigingkas wordt gespekt, zou dat toch niet iets zijn voor de NJBG? Eén principe meer of minder.... "Eén principe meer of minder! Nee, verkopen, dat kan niet. Dan zou het einde zoek zijn". Kerstnacht- wake tegen atoomwapens LEIDEN - Op het Stadhuisplein wordt een Kerstnachtwake tegen atoomwapens gehouden. In de nacht van vrijdag op zaterdag, van elf uur 's avonds tot elf uur op de ochtend van Eerste Kerst dag zal er een stil protest tot uit drukking worden gebracht tegen "het gevaar van massa vernieti ging, tegen kernwapens in de wereld, tegen de atoomtaken van marinevliegbasis Valkenburg en voor een definitief nee tegen de kruisraketten". De organisatie is in handen van het comité 'Tegen Atoomtaken Val kenburg", een regionaal samen werkingsverband, waarin ver schillende vredeswerkgroepen- en bewegingen, politieke partij en en particuliere personen ver tegenwoordigd zijn. Het comité roept belangstellenden op mee te doen aan de wake. Met koffie, soep, chocomel, stro en vuurkor- ven zullen de deelnemers probe ren zich warm te houden. Het is verder de bedoeling die nacht een vredesmonument te maken. Glazenwasser valt van zijn ladder LEIDEN - Een 28-jarige glazen wasser uit Den Haag is zaterdag ochtend van zijn ladder gevallen en met een hoofdwond en een hersenschudding naar het Elisa beth Ziekenhuis gebracht. De man was bezig om ramen te lap pen van woningen aan de Beu kenrode. Doordat hy te ver voor over te helde en een misstap te maakte, stortte de man van een hoogte van vijf meter naar bene den. LEIDEN - Uit een woning aan de Haarlemmerweg zijn in de nacht van zaterdag op zondag een vi deorecorder, enkele gouden rin gen en een geldbedrag van zes duizend gulden gestolen. Men is de woning binnengedron gen door het forceren van de keukendeur. LEIDEN - De CPN afdeling Lei den heeft zich solidair verklaard met de bezetters van het Troefge- buw aan het Noordeinde. De CPN is met de bezetters van me ning dat het gebouw zich goed leent voor een collectieve werk plaats voor alternatieve arbeids projecten. 'Dit streven verdient serieuze aandacht en het is daar om onbegrijpelijk dat wethouder Bordewijk een gesprek met de bezetters heeft afgewezen'. De CPN schrijft dit in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. De gemeente wil het gebouw van Troef, dat een nieuwe huisvesting heeft gekre gen, zo snel mogelijk slopen. Daarvoor in de plaats zouden er een brug en een groenstrook moeten komen. De CPN ziet ech ter meer in het initiatief van de bezetters 'aangezien omtrent de fianciering van de gedeeltelijke sloop van het complex, de aanleg van de groenvoorziening en de bestemming van het resterende deel van het complex in het ge heel nog geen duidelijkheid be staat'. Wanneer wordt aangetoond dat de gemeente de financiering toch rond kan krijgen, dan moet Lei den serieuze alternatieven aan de bezetters bieden, zo meent de CPN verder. 'Maar zeker voor de tijd van het overleg mag het gas en licht niet worden afgesloten en mogen slopers niet de op dracht krijgen het pand onklaar te maken'. Aanranding in Ter Weepark LEIDEN - Een onbekende, onge veer 25-jarige man heeft zater dagavond een 23-jarige Leidse vrouw aangerand. In het Ter Weepark, achter het station, werd de vrouw door haar belager de bokjes ingetrokken en tegen de grond gesmeten. Door zich hevig te verzetten kon de vrouw uiteindelijk vluchten en de poli tie waarschuwen. Deze heeft nog zonder resultaat de omgeving uitgekamd. LEIDEN - Een waagstukje. Dat is de beste kwalificatie voor het lef dat de programhia-commissie van het Leids Vrijetijdscentrum zaterdagavond op bracht om de Engelse rockabilly-formatie The Meteors het podium en de speeltijd te gunnen. Het L.VC toonde hiermee aan dat het niet alleen oog heeft voor het nieuwste van het nieuwste, maar ook achter om durft te kijken, want rockabilly is een muzieksoort die stamt uit het Amerika van de jaren vijftig. In tijden waarin het ons niet zo voor de wind gaat, wordt de hang naar dingen van vroeger al gauw groter. Meestal omdat teruggrijpen naar oude waarden en stijlen enige 'vastigheid' oplevert, althans zo zal me nige socioloog dit verschijnsel uitleggen. Vanuit die gedachtengang is het misschien wel te verklaren dat de rocka billy - volgens de encyclopedie van Muziekkrant Oor in gang gezet door Elvis Presley met zijn debuutsingle "That's all right mama" - aan het begin van dit decennium een enorme opleving doormaakte. Verant woordelijk hiervoor waren de uit New York afkomstige Stray Cats die na hun verhuizing naar London met het nummer "Runaway Boys" nogal verrassend de hoogste sporten van de Engelse en de Nederlandse hitladders bereikten. Het succes van dit drietal had echter een nogal vluchtig karakter en het had er dan ook alle schijn van dat rockabilly niet meer dan een een dagsvlieg was. Maar schijn bedriegt want de intepretatie van The Me teors heeft wel degelyk overlevingskansen. Met het ritme van een inter city die af en toe vergeet te stoppen voor een station, werd een mengel moesje van country western, rhythm &t blues (plus wat speldeprik- ken van de nieuwe golf) opgediend. Een uiterst smakelijke dansscho- tel. Behalve op het podium was er dan ook in de zaal van alles te beleven. Wilde danspartijen die ondanks de tegenvallende belangstelling voor een passende omlijsting zorgden. Complimenten ook voor de mensen van het geluid die erin slaagden de loodzware bas, de galopperende drums en dat prachtige gitaargeluid zoals we dat kennen van de korte soli uit het rock roll-tijdpcrk te laten klinken zoals het hoort. WIM KOEVOET LEIDEN - Voor de Unicef-win- kels in Leiden en omgeving is zo langzamerhand de drukste tijd weer aangebroken. De ver koop van kerstkaarten, kalen ders en agenda's, waarvan de opbrengst zoals van alle ande re artikelen voor drie vierde naar het goede doel gaat, moe ten het vanzelfsprekend van deze tijd hebben. Unicef is een organisatie van de Verenigde Naties die jaren ge leden werd opgericht om de Europese kinderen, die door de oorlog verzwakt waren, te helpen. Al jaren richt Unicef zich nu op gebieden in bijvoor beeld de derde wereld waar de kinderen het niet al te best hebben. Een van de manieren om geld te verzamelen is de verkoop van artikelen, een ac tiviteit die vrijwilligers ter hand hebben genomen. Unicef besteedt het geld aan het welzijn van alle kinderen, on geacht geloof, nationaliteit of politieke kleur. Meer dan hon derd landen worden voorzien van instrumenten, medicijnen, gezondheidscentra en drink waterleidingen. Bij de verkoop van een doos kerstkaarten kan Unicef al genoeg vaccin kopen om 30 kinderen in te enten te gen difterie, kinkhoest en teta nus. De verkoop van een puz zel betekent lesboeken voor 40 schoolkinderen. In Leiden zijn er tien adressen die een Unicef-winkel voeren: Plantage 16, Paviljoenshof 31, Akkerhoornbloem 55, Herme lijnvlinder 44, Lammenschans- weg 7, Krefeldlaan 3, Johan de Wittstraat 32, Lorentzkade 41, Apollolaan 442 en Hooigracht 41. Wegloopfeest In het Leids Vrijetijdscentrum, Breestraat 66, wordt dinsdag avond een "knalfeest" georga niseerd, met als bedoeling geld bijeen te brengen voor het Weg loophuis. In een pand aan de Langebrug wil het Jongeren Advies Centrum Leiden een wegloophuis voor jongeren-in- moeilijkheden vestigen. Geld daarvoor is er (nog) niet of nauwelijks. Tijdens het feest, dat van acht tot twee uur duurt, is het optreden te ver wachten van Black Rose, de Si renes, de 16 mensband, de Broddleband en het Verzetska- baret. Theosofie "Inwijding in de Mysteriën" is de titel van een openbare voor dracht die het Theosofisch Ge nootschap dinsdagavond houdt. Plaats van handeling is "In den Bierdeghel II", Nieuwe Rijn 52 (ingang Nieuwstraat 45) en de aanvang acht uur. Kerstvakantie Het museum voor volkenkunde, Steenstraat 1, biedt tot en met 30 december een speciaal kerst vakantieprogramma. Er kun nen speurtochten door het mu seum worden gemaakt, die worden voorafgegaan door dia-programma's. Iedere dag is er een ander onderwerp. Na de speurtochten begint er een film. Verder zijn er taltijke creatieve activiteiten, zoals ba tikken, lampions maken, game lan spelen enz. Gedetailleerde programma's zijn bij het mu seum verkrijgbaar; ook kun nen telefonisch inlichtingen worden ingewonnen: 071- 132641. Hengelsport Hengelsportvereniging Zaalberg viste in de stadswateren. Uit slag: 1 H. van Bemmel 1410 gram-14 stuks, 2 J. van Zeist 910-15. 3 H. v.d. Linden 600-12, 4 W. Hillebrand 310-3, 5 W Roest 290-5, 6 P v.d. Vaart 290- 4, 7 J. van Went 280-8, 8 R. van Zeist 210-2, 9 P Hemenk 0-0. LEIDEN - Een afgeladen Pieters kerk was zaterdagavond het de cor voor de opnamen van 'U zij de glorie', het televisieprogram ma met geestelijke liederen van de NCRV. Waar het publiek de prachtig gerestaureerde kerk laat voor wat zij is wanneer er po pulaire musici komen optreden, daar stroomde het bij honderden toe voor een avondje dat meer in de lijn van de voormalige her vormde kerk ligt: lofzangen op de heer. Het Rijnlands Christelijke Man nenkoor was zaterdagmiddag al op de band en film vereeuwigd, 's Avonds traden 'Con Amore' uit Leiden, de 'Koninklijke Ge mengde Zangvereniging Aals meers Koor' en het 'Christelijk Meisjeskoor Belcanto' uit Nieuw Lekkerland aan. De NCRV had zijn eigen blazersensemble mee-, gebracht, Jan Bonefaas bedien de het kerkorgel. 'U zij de glorie' wordt donderdag, vlak voor de kerst, uitgezonden. Het programma bestaat dan ook uit louter kerstgezang, dat tij dens de opnamen van zaterdag luidkeels meegegalmd werd door het massaal opgekomen pu bliek. Het was de bezoekers van te voren al duidelijk gemaakt. Dit keer zaten ze niet voor, maar In de poppenkast en verwacht werd dat de bezoekers van 'U zij de glorie' hun steentje zouden bijdragen aan het muzikale pro gramma. Dat hoefde geen twee de keer gezegd: 'Toen herders hielden schapenwacht' en 'Hoor de englen zingen d'eer' werden door het publiek enthousiast meegezongen. Voor de bezoekers betekende 'U zij de glorie' zaterdagavond niet al leen meezingen, ook werd hen een blikje 'achter de schermen' van een televisie-opname ver gund. En dat leerde hen dat voor drie kwartier televisie ruim drie uur van wachten, proefzingen en nog eens overzingen nodig is. Maar dat hadden de meesten er graag voor over, vooral wanneer op de monitoren te zien was dat de camera op het publiek gericht was: "Joh meid, misschien ko men we donderdag wel op de te levisie". LEIDEN - De hevige herfststor men en de winterse gladheid hebben poltie, brandweer en eer ste hulpdienst een druk week einde bezorgd. Zo moest de brandweer er gister avond tot drie keer toe aan te pas komen om loshangende delen van de feestverlichting in de Breestraat te verwijderen of vast te maken. Verder waaiden er dit weekeinde op verschillende plaatsen kappen van lantaarnpa len. Bij de Wouterenbrug aan de Jan van Goyenkade waaide een boom om, hetgeen ook aan de Willem de Zwijgerlaan gebeurde. Daar moest het verkeer worden omgeleid totdat de brandweer de door de storm gevelde boom had verwijderd. Door het opvriezen van wegdelen liep het aantal aanrijdingen dit weekeinde op tot een record hoogte. Maar liefst 41 keer moest de politie assistentie verlenen. Zaterdagochtend ging in alle vroegte een 20-jarige motorrijder op de Churchilllaan onderuit. Hij kon ter plekke aan zijn verwon dingen worden behandeld. Zaterdagnacht rond half twee re den op rijksweg 44, in de richting Wassenaar, zeven personenau to's op elkaar. De materiële scha de was zeer aanzienlijk terwijl een 24-jarige inwoonster van Den Haag met spierletsel in de rug en een kaakfractuur naar het ziekenhuis werd vervoerd. In dezelfde nacht ging een 17-jari- ge bromfietser onderuit op de brug tussen de Nieuwe en de Korte Mare waarbij hij zijn rech ter onder been brak.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3