tLe/cfee agenda Daling Nederlandse kinderen baart de Spiïngschans zorgen C Vier gewonden na slippartij Welzijnswerk Leiderdorp door bezuiniging beknot Zes personen gewond bij ongeval in Wassenaar Experiment op 't Startblok loopt goed, maar Baljuwhuis geopend De zelfgemaakte dansen leukste van balletfeest Voorschotens raadslid (CDA) stapt (al) op Leidenaar sterkste van streek Vogeldiefstal voor kersthap Time-Out trekt in nieuwe onderkomen LEIDERDORP Twee zwaar en twee licht gewonden wa ren de gevolgen van een slip partij die zich zondagochtend rond vijf uur ter hoogte van de Rijnbrug op rijksweg vier (Den Haag-Amsterdam) heeft afgespeeld. Een in de richting van Amster dam rijdende auto kwam na een slip achterstevoren op de inhaalstrook van de Rijnbrug tot stilstand. Op vijftig meter afstand kwam eveneens na een slip een tweede auto ach terstevoren op de linkerrij strook tot stilstand. Een der de auto botste in een uitwijk- poging voor de op de weg lo pende inzittenden van de tweede auto frontaal op dit voertuig. Vier inzittenden van deze laatstgenoemde auto, afkom stig uit Amsterdam en Haar lem, raakten hierbij gewond. Stad eri rand MAANDAG 20 DECEMBER 1982 LEIDERDORP - Het wel zijnswerk in Leiderdorp moet op een acceptabel niveau blijven. Als de noodzaak tot bezuiningen echter blijft bestaan dan zullen vooral de instellin gen met beroepskrachten in de moeilijkheden ko men. Bepaalde voorzie ningen lopen de kans ge heel te moeten verdwijen. Dat blijkt uit het ontwerp- sociaal-cultureel program ma voor 1983. Door de "drastische bezuinigin gen" bij de instellingen waar be roepskrachten werken kan er een situatie ontstaan dat er wel geld is om de salarissen te beta len, maar de financiën ontbreken om activiteiten te bekostigen, al dus het ontwerpprogramma. "Wanneer dergelijke situaties dreigen te ontstaan zullen ingrij pende beslissingen moeten wor den genomen. Voorkomen zal moeten worden dat het sociaal- cultureel werk in Leiderdorp ooit vergeleken kan worden met een woud van gesnoeide bomen die geen van alle kunnen bloeien", aldus B en W. Het totaal beziend is vooral op de kunstzinnige vorming (de streek- muziekschool) en de kinderop vang fors gesneden. Ook de be wustwordingsactiviteiten krij gen volgend jaar in totaal minder geld. Het budget voor de hobby- en interessegroepen gaan er op vooruit. Het bedrag is met bijna tienduizend gulden verhoogd voor een nieuwe activiteit: de speel-o-theek 'De Grabbelton', die in Muzenhof moet komen. Een andere aanvraag voor subsi die voor een dergelijke activiteit, een spel- en opvoedhuis, werd niet door B en W gehonoreerd. Pogingen om samen te werken zijn mislukt en omdat de activi teiten vrij veel overeenkomsten vertoonden hebben B en W geko zen. De keus viel op de speel-o- theek, omdat die zich bezighoudt met het ter beschikking stellen van verantwoord en eventueel aangepast speelgoed (voor ge handicapte kinderen). Het spel en opvoedhuis zou zich meer richten op de begeleiding van de ouders in het opvoedingsproces. Bij de speel-o-theek speelde ver der mee dat het project opgezet is door gebruikers van "Gading", die in Buitenhof-Oost zelfstandig gaan wonen. De integratie van de initiatiefnemers van de speel-o- theek heeft dan ook een belang rijke rol gespeeld in de besluit vorming. Woensdag kunnen alle instellingen reageren op het ontwerp sociaal- cultureel programma voor 1983. Daarna zal de commissie welzijn een advies uitbrengen waarna de raad uiteindelijkk een beslissing WASSENAAR - Zes personen, waarvan één zo ernstig dat voor zijn leven wordt gevreesd, zijn gisteravond rond acht uur op de Rijksstraatweg in Wassenaar bij een omvangrijk auto-ongeluk ge wond geraakt. Bij het ongeval waren vier auto's betrokken, drie ervan zijn totaal vernield. De botsing is vermoedelijk veroor zaakt doordat een personenauto uit de richting Den Haag links-af de Paauwlaan wilde inrijden. De ze auto werd bestuurd door een 25-jarige tijdelijk in Nederland verblijvende Amerikaan. Hijzelf en zijn twee Amerikaanse mede inzittenden zijn in het ziekenhuis opgenomen. Voor het leven van één van hen wordt gevreesd. LEIDERDORP - Het experiment met de opvangklas voor buitenlandse kinderen op de Leiderdorpse kleuterschool 't Startblok loopt goed. Toch zijn er wel wat problemen. Vooral de geringe aanmeldingen van Nederlandse kinderen baart hoofdleidster Anne- marie Kleyn zorgen. De situatie verandert overigens wel: voor het eerst zijn er dit jaar evenveel Nederlandse als buitenlandse kinderen bijgekomen. Voorheen kwamen er ieder jaar meer buitenlandse (vooral Turkse) dan Nederlandse kleuters bij. De laatste ontwikkeling is nog niet merkbaar op de aan 't Startblok verbonden lagere school de Springschans. Volgens het hoofd, Emile Snell, reageren veel ouders in paniek. "Ze zien dat het aantal Turkse kinderen toe neemt en worden dan bang dat dat ten koste gaat van het onder wijs aan hun eigen kinderen. Ze reageren dan in paniek en ko men naar mij toe. Meneer Snell, zeggen ze dan, u hebt een prima school maar ik doe mijn kinde ren toch op een andere school. Als dat nou één keer gebeurt, maar het gebeurt veelvuldig". De Springschans is van oudsher dé lagere school waar de meeste door Henny van Egmond buitenlandse kinderen het on derwijs volgen. De school ligt di rect bij 'De Schansen', de wijk waar de meeste buitenlandse werknemers wonen. Op de Springschans zitten nu 32 kinde ren die uit een ander land afkom stig zijn. Op de rest van de Lei derdorpse scholen (zestien) zit ten er 56. Om de buitenlandse kinderen zo goed mogelijk onderwijs te ge ven is de opvangklas ingesteld. Onder leiding van een Turkse leidster krijgen de kinderen les in hun eigen taal. Ook wordt ge probeerd de kinderen zoveel mo gelijk voor te bereiden op het Ne derlandse onderwijs, zodat ze zonder problemen de lagere school kunnen volgen. Sommige ouders zijn geschrokken van het grote aantal buitenland se kinderen. Ook de opvangklas bij 't Startblok viel niet altijd in goede aarde. Annemarie Kleyn bevestigt dat. "Zoiets heeft kin derziektes. Dat heb je overal. Op een bepaald moment krijg je on begrip". Voor sommige ouders was dat de reden een andere school te kiezen. Volgens Kleyn en Snell heeft een goede voor lichting naar de ouders toe veel van die angst weg kunnen ne- De Springschans zit in grotere moeilijkheden. Het leerlingen aantal loopt fors terug, twee keer zo snel als het gemiddelde. Vol gens Snell ligt dat aan het grote aantal buitenlandse kinderen od Annemarie Kleyn van de kleuterschool 't Startblok en Emile Snell van de Springschans. De opvangklas voor buitenlandse kinderen loopt goed. De Springschans wordt echter geconfronteerd met een forse terugloop van het aantal - Nederlandse - leerlingen. "Als er drie, vier Turkse kinderen op een school zitten vindt iedereen dat leuk, maar als het er meer worden raken ouders in paniek" (Foto Holvast) de school. "Het is een feit dat wij kinderen die we vijf, zes jaar ge leden pertinent wel hadden ge had nu niet krijgen. Als er drie, vier Turkse kinderen op een school zitten, vindt iedereen dat leuk, maar als het er meer wor den raken ouders in paniek". De terugloop van het aantal kinde ren is zorgwekkend. Vorig jaar kostte het de Springschans al een leerkracht, volgend jaar volgt de tweede als er niet wordt ingegrepen. Volgens Snell zal de gemeente wat moeten doen. "De opvangklas was een hele goede stap van de gemeente, ze hadden alleen daarna moeten zeggen: nu gaan we verder. Als je nu geen beleid gaat voeren en je kijkt naar de lijn van de afgelopen drie jaar, dan liggen de verhoudingen - als je die lijn doortrekt - over drie jaar verkeerd". Kiezen Snell vindt dat de gemeente moet kiezen: of Springschans moet of een school voor buitenlandse kinderen worden of een gemeng de school. Hij kiest voor het laat ste, maar dan zal de gemeente wel wat moeten doen om de leegloop te bestrijden. Snell heeft drie maatregelen voor ogen: de voorlichting naar de ou ders toe moet worden verbeterd, de gemeente zou met de andere scholen moeten afspreken dat zij geen 'weggelopen' kinderen van de Springschans opnemen en de gemeente zou iets kunnen doen aan de huisvesting van de bui tenlandse werknemers (niet zo geconcentreerd in de Schansen). Snell: "Het is heel belangrijk dat er een aantal buitenlandse kinde ren in de klas zitten. Moet je eens kijken wat een culturen de kin deren om zich heen hebben. Ze krijgen nooit meer de kans met zoveel culturen kennis te maken. De Nederlandse kinderen die profiteren daar van". De auto van de Amerikanen kwam op de westelijke rijbaan terecht nadat deze van achteren was aan gereden door een 18-jarige Hage naar. De bestuurder van deze au to kon na behandeling in het zie kenhuis naar huis, zijn 19-jarige passagier moest echter worden opgenomen. Eenmaal op de rijbaan Leiden-Den Haag beland werd de auto van de Amerikanen frontaal aangereden door een 40-jarige inwoonster van Oegstgeest. Zij moest even eens in het ziekenhuis worden opgenomen. Een vierde auto kwam, zij het licht, hierna nog in botsing met de au to van de Oegstgeestse. De be stuurder van deze auto kwam met de schrik vry. LEIDEN - Het is misschien één van de ergste dingen, die een klein meisje kunnen overkomen. Sta je daar giechelend van de ze nuwen op het podium van een volle Stadsgehoorzaal, omdat je de spits moet afbijten bij de uit voering van de balletschool en dan doet de muziek het niet. Uit de luidsprekers komt alleen maar wat gekraak, dat geen en kel houvast biedt aan de zorgvul dig ingestudeerde balletpassen. De leerlingenuitvoering ter ere van het tienjarig bestaan van ballet school "Sylvia" uit Voorschoten had gisteravond een slechte start. Het bleek gelukkig geen ongunstig voorteken, want de rest van het programma verliep zonder mankementen, al bleef het geluid een beetje tobberig. De enige negatieve kanttekening die je er verder bij kon maken, is dat balletlerares Sylvia Ott het wel erg in de kwantiteit had ge zocht. De uitvoering duurde maar liefst drie en een half uur. Dat bleek, vooral voor de vele kleine kinderen onder danseres sen en het publiek, nogal aan de lange kant. In elk geval was er zodoende tijd genoeg om aUe facetten van de balletstudie te tonen. Het pro gramma varieerde van Schubert tot Kate Bush. Er waren ontroe rende dansjes van de aUerklein- sten, die elkaar zo nu en dan met een zetje in de goede richting hielpen. Het leukst waren de door de leer- hngen zelf gemaakt dansen. Die waren ook wat de uitvoering be treft het meest geslaagd. Het pro gramma eindigde met het sprookje van de kleine zeemer- min, op muziek van F. Chopin. Gunilla Brouwer was overtui gend als zeemeermin en ook Pa mela Marttin deed het ondanks een valpartij goed als heks. Hopelijk heeft de uitvoering ertoe bijgedragen dat ook jongens zin krijgen om op ballet te gaan. Nu moesten noodgedwongen alle jongensrollen door meisjes wor den gedanst. ARIEJAN KORTEWEG MAANDAG Leiden - Werklozen Advies Centrum - Breestraat 19, ma lm vr van 10-12 uur, tel. 122000. Vereniging Ouders van Drugsverslaaf den - Lange Mare 45, 20 uur, tel. 130547. NEE, di van 10-11 i Architektenwinkel - Oude Vest 163, kosteloos advies. 17-18 uur. Stats jongerencentrum - Haarlemmer straat 73, klachtenspreekuur voor bui tenlandse jongeren, 19-21 uur. Pieterskerkchoorsteeg 15 - club- en buurthuis Inde Vroolijcke Arke en de Werklozen Belangen Vereniging, re- creatiesoos voor mensen in de WW. WWV. RW of WAO. di 14-16.30 uur, inl. 123271. Bevrijdingskerk - contactmiddag voor ouderen en belangstellenden. 14.30 u inl. i APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht- en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei- den. wordt waargenomen van vryd 17 dec tot 24 dec door: Apotheek Centraal. Breestraat 74, tel. 120552; Apotheek van Breest Smaïllen- berg, Loevestein 6, tel. 890000. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Ljjtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. VOORSCHOTEN Mevrouw B.M.T. Heerkens-Van der Lugt, raadslid voor het CDA, verlaat de gemeenteraad. Ze was raadslid sinds 8 september van dit jaar. "Persoonlijke en familie-omstan digheden maken mij het moeilijk actief als raadslid te zijn. De col legiale en persoonlijke samen werking met u allen - waarvan ik mij veel had voorgesteld - zal daardoor niet gerealiseerd wor den", schrijft zij aan haar collega raadsleden. Klaverjassen Sociëteit "De Fuik" in gebouw Taberna in Oegstgeest opent vrijdagavond weer de poorten voor klaverjas]iefhebbers. Ze kunnen er vanaf 20.00 uur te recht. Kamerkoor Het Leiderdorps Kamerkoor treedt vrijdag 24 december in de Dorpskerk in Leiderdorp tij dens een Kerst-Cantatedienst op. Het koor zal Engelse Christ mas Carols ten gehore brengen. Onder andere Unto us is born a Son, In dulci jubilo en God rest you merry gentlemen. Uit het Weihnachts Oratorium van J.S. Bach zingt het koor Fallt mit Danken. Commissaris Vrolijk neemt een presentje in ontvangst van Voorschotens burgemeester Cannegieter. VOORSCHOTEN - Met de ope ning van het Ambachts- en Bal juwhuis als gemeenschaps- en gemeentehuis is het bestuur van de gemeente Voorschoten na bij na een eeuw weer terug op de Voorstraat. Hoewel de raadsver gaderingen nog gehouden wor den in het raadhuis aan de Leid- seweg, gaan alle bestuurlijke ver gaderingen plaats vinden in het prachtig gerestaureerde 17e eeuwse pand. Aldus burgemees ter P. Cannegieter zaterdagmor gen tijdens de officiële opening van het Ambachts- en Baljuw huis door de commissaris der ko ningin Mr. M. Vrolijk. Het was de historische verant woordelijkheid van het gemeen tebestuur van Voorschoten om te zorgen dat het 17e eeuwse bouwsel, waarvan het ontstaan ten nauwste verband houdt met het enigszins uit de hand lopen van het drankgebruik in de her berg van de Schout, thans ge naamd "Het Wapen van Voor schoten", weer in oude luister hersteld zou worden. Mr. Vrolijk waagde zich niet te veel aan de historische bespiegelingen om dat inmiddels vrijwel ieder geïn teresseerde Voorschotenaar en belangstellenden in de wijde om geving bekend is met dit huis dat vanouds deel uitmaakte van de machtigen van de Staten van Holland zoals de heren Van Was- senacr en Duivenvoorde. Mis schien tegenstrijdig met de stich ting van het gebouw is thans toch weer het bestuur van Voor schoten en het horecagebeuren onder een dak gekomen. Terwijl op de begane grond de Gasterij Floris V niet alleen de graaf eert aan wie Voorschoten zeer veel te danken heeft, maar ook de bur ger de kans biedt tot het inne men van dranken en spijzen, wordt op de eerste etage verga derd door het bestuur van de ge meente Voorschoten en onder de dakspanten op de bovenste etage zal tentoongesteld worden datge ne wat Voorschoten waard vindt om gezien te worden. WARMOND - "Om als kersthapje te dienen". Een briefje met deze tekst trof de Warmondse politie aan in de gemeentelijke volière aan de Herenweg nadat aangifte was gedaan van de vermissing van twee fazanten en een kip. Het briefje was ondertekend met "Annimal Association". De politie tast in het duister wat betreft de eigenlijke motieven van de diefstal met name omdat in de volière enige zeer kostbare vogels aanwezig waren die onge moeid zijn gelaten. De dieven hebben zich toegang verschaft door het slot van het vogelver- blijf te vernielen. Van links naar rechts: gemeente-secretaris Mighout, Time-Out beroeps kracht B. v.d. Oever, Mevr. v.d. Heiden-Bakker, Burgemeester Staab. WASSENAAR - Tevreden gezich ten nadat burgemeester Staab zaterdagavond officieel het nieu we onderkomen van jongeren centrum Time-Out in Wassenaar ingewijd heeft en iedereen in de bloementjes is gezet. De burgemeester verrichtte de raad door aan een koord te trek ken, waarop de zaal donker en een kerstboom verlicht werd. In zijn toespraak bracht de burger vader hulde aan de jongeren en het verrichte werk. Over het om streden beheer sprak hij nauwe lijks: "Ik begeef mij niet op glad ijs". Wel had hij nog een originele ver rassing in petto. De twee vrijwil ligers van het jongerencentrum die onlangs in de raadsvergade ring stencils uitdeelden, tegen Staab's uitdrukkelijke wil in, riep hij naar voren. Hij bedankte hen voor hun bijdrage in de "oe fening tegen protestacties", zoals hij het noemde. Als dank kregen de vrijwilligers een foto van formaat van het ge beurde. Als verklaring voor zijn handelwijze had Staab het vol gende: "het betreden van de raadszaal is nu eenmaal hetzelf de als het hinderen van de be kende heilige koe in India". Hierna deed bestuurslid J. v.d. Sluis nogmaals een beroep op de aanwezige raadsleden om het jongerencentrum een beheerder te gunnen: "U bent nu eenmaal degenen die hier wat aan kunnen doen". Als laatste werd vertrekkend be stuurslid mevr. v. Heiden-Bak ker in de bloementjes gezet. Zij is een van degenen die de strijd voor een nieuw gebouw van het begin af aan heeft meegemaakt. De aanwezige jongeren gaven haar een staande ovatie. De hele verdere zaterdag gonsde het op boerderij Ter Weer van ac tiviteiten in het kader van de "open dag". KATWIJK - Leidenaar Peter van Gent is zaterdag in Katwijk win naar geworden van de voorronde voor de wedstrijd om de titel "sterkste man van de Rijn- en bollenstreek". Van Gent bleef zijn naaste belagers, de Katwij- ker Peter Smit en de Alphenaar Glenn Baas, net even voor: slechts drie punten scheidden nummer twee Smit van de eerste plaats. Maar liefst zestien sterke mannen hadden voor deze voorronde in geschreven. Zij moesten een heel scala oefeningen afwerken: bankdrukken, tientallen kilo's gewichten met de voeten om hoog brengen, een gewicht van uit rekkende handstand naar de borst brengen en meer van der gelijke forse spierbundels ver gende krachtpatserij. Van de zestien deelnemers mogen er woensdag 29 december acht uitkomen in de finales. Dan zal een aantal van de tv bekende oe feningen worden afgewerkt waaronder het laden van een vrachtwagen met bierfusten en een kruiwagenrace. "Alleen het vrachtwagen-trekken zal ontbre ken. Daar is geen ruimte voor", zegt Hillegommer Cor Sip die za terdag samen met ondeY anderen De inspanning straalt van het gezicht van deze sterke man wanneer een gewicht van vele tientallen kilo's met de voeten moet worden opgedrukt. Acht van de zestien deelnemers aan de voorronde afgelopen zaterdag in Katwijk mogen volgende week woensdag deelnemen aan de finale. sterke man Cees de Vreugd uit centrum Olympia aan de Valken- Katwijk de stand bijhield. burgseweg 62a in Katwijk. De De finale wordt gehouden in sport- aanvang is 14.00 uur. OPGERICHT 1 MAART 1 LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave: Uitgevers maatschappij Leidsch Dagblad B V Post uitsluitend sturen naar Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-18 00 uur Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 tn.v. Damiate Holding BV te Haarlem. Kwartaalabonnement 61,25 Per post 83.60 Jaarabonnement 233,50 Per post 322.90 Losse nummers 0,85 Maandabonnement 20.59 (machtiging per incassogiro) Directie G. Koopman Adi.dirN. Ouakernaat Rubriekchefs: J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (ptv) J Ruygrok-Hoogeveen P. J. de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst mot eigen correspondenten o tel. 071-144941. tst 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2