c Fer Hakkaart en Frans de Wit: samen één D c 3 Exposities in 'De Lakenhal' en bij Denise Stephan Dynamisch pianospel van Daniel Wayenberg Koffieconcert in Stadsgehoorzaal MAANDAG 20 DECEMBER 1982r LEIDEN - Gelijktijdig met de expositie die het Stede lijk Museum 'De Laken hal' onder de titel "Leidse Ateliers III", met werken van de Leidse kunste naars Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit heeft ingericht, hebben de twee laatste ook een expo sitie plaats in Galerie De nise Stephan. In 'De Lakenhal" exposeert Frans de Wit in een enorme zaal zijn grotere vrije beeldhouwwerk. Fer Hakkaart laat er voorname lijk zijn eveneens groot-formaat schilderijen en aquarellen zien. Van beide zijn er bovendien fo to's, (ontwerp)tekeningen, ma quettes en ander informatiefs te zien, wat aan deze opzet voor een tentoonstelling de kwalificatie 'ateliertentoonstelling' verschaft. Het zijn momentopnamen, waar bij de ateliers als het ware tijde lijk naar 'De Lakenhal' ver plaatst zijn, waar het publiek in zicht kan krijgen in de actualiteit van kunstenaars in ontwikke ling: de stand van zaken van het moment. Heel anders is de opzet van de ten toonstelling, die Fer Hakkaart en Frans de Wit gezamenlijk in gale rie Denise Stephan hebben inge richt. De kleine, veel intiemere galerieruimte is door de beide bevriende kunstenaars een drachtig van bijna alle aankle ding en meubilair ontdaan en vervolgens met hun werken in gericht tot een ruimelijk 'Ge- samtkunstwerk'. In een perfect samenspel tussen de gegeven ruimte, met aan de wanden Hak- kaarts binnenkamer-tekeningen in balans met enkele krachtige beeldhouwerstekeningen van Frans de Wit, staat er de bodem beplant met een boeiend land schap. als samenstelsel van De Wit's kleinere plastieken. De ga- leriehoudstër, zich bewust van wat haar overkomen is, beweegt zich enthousiast in haar ruimte die tijdelijk tot deel van Het Ge heel verheven is. Twee geboren Leidenaars, de één beeldhouwer pur sang, de ander schilder-tekenaar van ras, be vriend en ateiierhoudend op roe- pafstand in de binnenstad van Leiden; samen maakten zij een tentoonstelling als een kunst werk-op-zich, waarin beider werk uitgebalanceerd tot z'n recht komt. Een geheel dat op de bezoeker een ongewoon sterke indruk maakt. Als ik beiden samen tref in Hak- kaarts opgeruimde atelier aan de Haarlemmerstraat, voeren zij een samenspraakje vol opzettelijk gematigde beweringen: "We hebben een redelijk contact, ont zettend veel ook weer niet. We zijn het wel eens, dacht ik en we geven om eikaars werk". Hakkaart, altijd in Leiden gewerkt, acht zich ondanks veel onder werpen in zijn schilderkunst die genomen zijn uit het openbare straatgebeuren van zijn stad, toch geen aan Leiden gebonden schilder. "Wel heb ik altijd een band met die vroegere Leidse schilders ge voeld, al van jongs af aan. Het zijn slechts onderwerpen, wat je ziet kan ook de Kalverstraat zijn. Mijn tekeningen spelen zich trouwens meestal binnenska mers af. Je kunt net zo goed ver gaderingen schilderen, keurige pakken aan, want het is niet zo dat ik per se volkstypetjes neem. Dat wordt wel eens gedacht. Maar voor mij zijn onderwerpen perioden. Ik denk dat hierna an dere dingen aan te pakken zijn. Je kunt niet tientallen roltrappen of draaideuren gaan schilderen, hoe interessant ze ook zin. Alles wordt tenslotte gewoon. Net als de travestieten die ik ooit ging schilderen. Nu is er zoveel over geschreven en gefilmd, 't Is ge woon eigenlijk. Ik ben toen een schilderij gaan maken van men sen die naar het toilet gaan, niet om het cru-er te maken,, maar omdat het gewoon gebeurt. Dat vind ik interessant; mannen die er uit willen zien als een vrouw en er zich naar gaan gedragen. Alles wat ër aan vooraf gaat, bor sten krijgen, het kleden: heel mooi. Niet om het verschijnsel eventjes als een lachertje naar voren te halen, maar om het te laten zien. Soms denken mensen dat ik daarmee die soort lui te kijk wil zetten. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Het zijn alle maal poblemen die je schildert, al lijken het ogenschijnlijk dage lijkse gevalletjes. Mensen zien het als een probleem. Het is ver domd moeilijk om het aan de muur te hangen. Je gaat toch niet naar een hoop ellende kijken, zo wordt er gedacht. En om alles te willen verklaren, dat vind ik een ramp van deze tijd. Bovendien verklaar ik het toch niet goed. Mensen geven zich niet bloot, ze zetten altijd een soort masker op. Je komt er dan niet zo gauw ach ter wat iemand nou eigenlijk is. Ze willen zich eigenlijk niet laten zien. Ik schilder dus ook geen maskers meer. De werkelijkheid is verhullend genoeg. Het is door het weglaten van een heleboel dingen dat de mensen mijn werk ogenschijnlijk hou den voor fijnschilderen. Ik vind dat er dan niet goed gekeken wordt. Fijnschilderen is heel iets anders. Ik geef een detail aan en door een lijntje vul ik het verder op. Het is mijn interesse niet om iets héél mooi te laten zien, want ik denk eerder in een soort de cors of coulissen. Ik hoef niet te laten zien dat er een verte achter is. Daar achter gaat het gewoon weer door: open deuren, zwart gatWat je ziet speelt zich op een bühne af'. De schilder zwijgt en we kijken al le drie in de open ruimte van zijn atelier waar een groot aantal lege ezels opzij geschoven staat, als opgeborgen decorstukken op een toneel. De grote lichtbakken aan het plafond zijn gedoofd en van buiten begint het geluid van een naderend draaiorgel aan te zwellen. Dat brengt ons gesprek op het schilderij "De draaideur" waarop o.a. een man in een lange leren jas op de rug te zien is, die precies zo staat afgebeeld op een ander schilderij: "De roltrap". Beide in 'De Lakenhal' te zien. Hakkaart zegt: "Je zou hem overal neer kunnen zetten voor een deur, of hij belt ergens aan. Dat is watje met mensen kunt doen als je schildert. Je krijgt iets heel an ders als wanneer hij voor een rol trap staat". Minder direct "Is dat wat jij met ruimtelijke volu men ook doet?" vraag ik aan Frans de Wit. "Voor mij is het verschil minder groot dan het lijkt", antwoordt hij. "Ik ben minder direct, maar het gaat om dezelfde problema tiek. De aanwezigheid van zo'n leren jas in Fer's schilderijen is voor mij dezelfde aanwezigheid als van een bronzen plaat in mijn beelden die ik in de ruimte kan zetten. Zover zie ik de dingen als abstract; nou ja, dat weten we al lemaal. Dat is ook in Fer's teke ningen zo. Door die Bühne-com- positie van zijn tekenignen die je iets vrijkomen, het gaat uitstra len. In zoverre kun je zeggen dat we min of meer met hetzelfde be zig zijn. Ik ben niet op een direc te manier met mensen bezig, maar het sluit de mens ook niet uit. Ik zie mezelf ook los van Lei den. Mijn binding is dat ik er ge boren ben en dat me gebleken is dat ik hier toch hoor en dat ik er fijn kan werken. Ik voel me hier niet belemmerd; ik ben dus vrij, maar daarmee is ook alles eigen schuld geworden.... Ik heb me wel eens kwaad ge maakt over hoe er met de stad omgegaan wordt, hoe die aan- en uitgekleed wordt. Ik zie het alle maal wel. Er wordt zoveel onbe wust gedaan in de stadsarchitec tuur, te hooi en te gras. Ik ben gevoelig voor ruimte en daar heb ik last van. Als architect kun je toch een heel goede structuur kiezen en dan kan alles door gaan. Dan blijkt dat alles inpas baar is en dat er meer gebeurt dan wat je in eerste instantie te weegbracht. Dat is net als wan neer je een beeld opzet; dan weet je niet bewust wat je allemaal doet. Later, als je 'Ja' tegen zo'n ding hebt gezegd dan kun je ver der gaan. Het is dan ook steeds achteraf controleerbaar; dat geldt voor architectuur, stede- bouw, voor beeldhouwen en je ziet het ook met schilderen en te kenen". Tegen het vallen van de duisternis steek ik met Frans de Wit de steeg door en de gracht over naar zijn atelier. De werkplaats bene den staat volgepakt met vele ton nen aan staal en hoog in de ruim te staat een windplastiek. Die is pas als zodanig herkenbaar als De Wit met een lichte duw een aantal massale staalplakken in beweging zet die traag scharnie rend blijven wuiven. Tonnen ge wicht bewegen als riethalmen in een luwe wind. Boven in het atelier bladeren we door grote portefeuilles waarin ontwerpen in alle stadia en foto's van opdrachten en plannen daar toe. Ik raak onder de indruk van Fer Hakkaart (rechts) en Frans de Wit in de galerie van Denise Stephan. een verbluffende inventiviteit, ideeënrijkdom en het vernuft waarvan deze beeldhouwer blijk baar overstroomt. 'Het liefst zou ik ergens blanco volmacht krijgen om ter plekke een opdracht te concipiëren. De intensiteit van een pure beleving ter plekke vind ik belangrijk. In de galerie van Denise Stephan hebben we zo'n situatie gemaakt, ook in De Lakenhal. Alles er uit! Gordijnen weg. Je gaat de hele ruimte voelen als spanning. Daarin laten we ons werk zien. Ik ben daar erg op uit. Ook mijn ate lier haal ik op een gegeven mo ment leeg. Nu ligt het stil, alle opdrachten er uit, het vrije werk op de tentoonstellingen. Nu is het leeg...." Galerie Denlw Stephan Bikkmlfff 1»-». lm 2 Jan. *83. Open: vrijdag, saterdag en ion- dar van 13.30-17.30 uur. Gesloten op 23 en 26 dec en op 1 jan Stedelijk Museum De Lakenhal. Leidse Ato llen. III. Lm 2 Jan 'R3 Open dinsdag Lm ra- terdag van 10.00-17 00 uur. son- en feestda gen 13 00-17 00 uur Gesloten op 26 dec en op 1 Jan. CLEMENS KORTENBACH LEIDES Muziekliefhebbers uil Leiden en omgeving had den gisterochtend het genoe gen om Domei Wayenberg tn de Stadsgehoorzaal te kun nen horen spelen. De belang stelling voor dit koffieconcert was zeer groot. Het programma vermeldde composities uit de negentien de eeuw, U'aartxm de werken zeer uiteenlopend waren. Om te beginnen werd de Plèlu- de, chorale et fugue van Cé- sar Franck uitgevoerd. Met een onberispelijke techniek en een rijke verscheidenheid aan nuanceringen treft hij de wisselende stemmingen heel raak. Vooral de dynamiek is zeer groot, txpressie staat bij Wayenberg heel duidelijk op de voor- grond: zijn aanslag u tn de ffgradaties meedogenloos. waardoor de Estonia-vleugel enigszins ontstemt raakte (er zullen hiervoor zeker meer oorzaken zijn), zijn pianissi mo u fluweel van klank. Zeer beeldend vertolkte hij 'La Chathêdrale engloutie' van Claude Debussy. Het impone rende en aan de andere kant het ijle van een chathedrale waren zeer goed te herken nen. Het hoogtepunt viel na de pauze met de vertolkingen van De Sonate in b kleine terts van Franz Liszt. De ex pressie werd maximaal ge troffen, de zeer uiteenlopende facetten werden prachtig tot klank verwerkt Wayenberg gaat tot de uiterste grenzen uat de dynamiek be treft, hetgeen werkelijk impo nerend is. Het was een hele ervaring om deze pianist tn werkelijkheid mee te maken. CAECILE HOUTMAN Bioscopen LEIDEN LUXOR, 121239. "Annie", a.l. Dag.: 14.30,19.00 en 21.30 uur, zo.: 14.00,16.30, 19.00 en 21.30 uur. LIDO I, 124130. "E. T.", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30,16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO II, 124130. "De boezemvriend", a.l. Dag.: 14.30. 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO III, 124130. "Poltergeist", 16 jaar. Dag.: 14.30.19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO IV, 124130. "Het geheim van de nimh", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. STUDIO, 133210. "De boezemvriend", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. TRIANON, 123875. "Slapstick", a.L Dag.: 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur. REX, 125414. "Bruisende brunettes", 16 jaar. Dag. 14.30. 19.00 en 21.15 i ALPHEN AAN DEN RIJN (voor reserveringen: 01720-20800) EUROCINEMA I en II "E. T a.l. Dag.: 13.30,18.30 en 21.00 uur, zo.: 13.30,16.00, 18.30 en 21.00 uur. Nacbtvoorstelling I en II: "Jaws I" en "E. T.", 16 jaar. Za.: 24.00 uur. EUROCINEMA III. "De boezem vriend". a.l. Dag.: 13.30, 18.45 en 21.15 uur, zo.: 13.45. 16.15, 18.45 en 21.15 uur. Nachtvoorstelling: "Paspoort naar het pornoparadijs". 18 jaar. Za.: 24.00 uur. EUROCINEMA IV. "Poltergeist", 16 jaar. Dag.: 18.45 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook: 13.30 uur, zo.: 16.15,18.45 en 21.15 uur. Kindermatinee: "Pinokkio", a.l. Za., zo. en wo.: 13.45 uur. Nachtvoorstelling: "Poltergeist", 16 jaar. Za.: 24.00 uur. VOORSCHOTEN (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY. "Monty Python's life of Brian", 16 jaar. Do.: 20.30 uur, vr. en za.: 21.30 uur, ma. t/m wo.: 21.00 uur. "Honky Tonk Freeway", aJ. Vr.: 19.30 uur, za.: 15.45 en 19.30 uur, zo.: 15.45 en 18.30 uur, ma. t/m wo. 15.45 en 19.00 uur. Kindermatinee: "Billy Turf, haantje de CITY 1. "Megaforce", a.l. Do.: 14.45 en 20.00 uur, vr., za. en zo.: 14.45, 18.45 en 21.15 uur, ma. en di.: 20.00 uur, wo.: 14.45 en 20.00 uur. CITY 2. "Invasion of the bodysnat- chers", a.l. Zelfde tijden als City 1. CITY 3. "Monty Python and the Holy Grail", 12 jaar. Zelfde tijden als City 1. CITY 4. "Inside Jennifer Welsh", 18 jaar. Do.: 14.45 en 20.00 uur, vr.: 14.45, 18.45 en 21.15 uur. "The Wall", a.l. Za.: 18.45 en 21.15 uur, zo.: 14.45, 18.45 en 21.15 uur, ma., di. en wo.: 20.00 uur. Kindermatinee: "Sjors en Sjimmie en de toverring". Za. en wo.: 14.30 uur. Scheepvaart Scheepvaartinformatie over de grote en kleine vaart kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch ver krijgen via nummer 071-144941, toestel 218. Bel len tussen 9 en 12 uur. Exposities Oegstgeest - Kunstcentrum Lange- vaart, expositie An Biesot. Ton de Bruin Marianne Koster, Fanny Mazure, tot 471, di t/m vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur en za van 12-17 uur. Museum Boerhave Tentoonstelling over An toni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Art-tea House Oude Rijn - Stille Mare 4. expositie symbolische poppen Renee van Lint, tot 15/12, di t/m za 10-19 uur, do van 10-21 uur zo van 11-18 uur. ma 12-18 uur. Lakenhal - Leidse Atliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit, tot 2/1, De Bange Duivel - Rijndijkstraat 4, ex positie van Lydia Luyten, wandkleden en aquarellen, Pol Jong, etsen en teke ningen, Arthur Puts, ünosneden, tot 24/ 12, dag. 13-17 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - ten toonstelling van Japanse prentkunst, tot 9/1, ma t/m za van 10-17 uur, zo en feestdagen van 13-17 uur. Ziekenhuizen Bezoekuren St. Elisabetb-Ziekenhuls: hoofdverplecgkui.üiBe Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur Klasse afd: dage lijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14 45 uur en van 18 30-19.30 uur. Kraamafdehng: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.0C 18.30-19.30 Bezoektijden kinderafdelingen Kinderaldeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van Bezoekuren ziekenhuizen 14.00-14.30 u 19.00-19.30 i Dlaconessenhufs doorlopende be zoektijd van 16.00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. - de afdeling intensieve zorg: uitslui tend'na overleg met het hoofd van de afdeling. Sportmedisch Advies Centrum: Blessurespreckuur Ehsabethzieken- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30- 20.30 uur. Academisch z-iekennuis Tel 269111 /oor alle patiënten behalve kinderen zijn de bezoekuren als volgt: Elke dag. 14 15-15.00 uur en 18.30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18 00-19.00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14.45 uur en van 18.30-18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18 30-19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kaïf er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur. 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking: 's ochtends 11 00-11 30 uur Extra bezoek voor va ders op de kraamafdehng 's avonds 19.30-20 30 uur Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol dag en nacht worden gemeld bg het i formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel: 020-175000) r V'AKI P£- KJ^CKf- KO£K,O£RK£ACHT 2. AU iKeR Nlt^f VAN Galerie Van der Vlist - Botermarkt 3, "Kunst als geschenk", Willy BeÜnfante pastels en grafiek; Machteld Hooyen gouaches, Denkor tekeningen, nov en dec. di. t'm za. van 10-17 uur. Openbare Bibliotheek - Nieuwstraat 4, tentoonstelling "Jaarfeesten" gemaakt door de Rudolf Steinerschool, ma., woe., do. 10-20.30 uur. di., vr. 10-17.30 uur, za. 10-13 uur, tot 1/1. Wassenaar - Auberge de Kieviet, kant borduursels van Ena Stok-van Es (EVE), tot 7/1, 9-12 en 15-19 uur (beh. Galerie Fenex Botermarkt 26, foto's van Han Rotteveel, etsen van Twan Hendriks, tot 20/12. Galerie Denise Stephan - Tentoonstel ling Frans de Wit en Fer Hakkaart, t/m 2/1. vr. za. zo van 13.30 - 17.30 uur. Leiderdorp - Gemeentehuis, expositie Hadewijch Ouwendijk, t/m 4/1, 8-17 uur, ERWTENSOEP aoep van Franae origine houdt dan ook elk* gr diepvneadoperwtrn fa*/ met I theelepel (r droogde munt en een heel teenpe knoflook Over enkele uurtjes beginnen ze te zakken. Ut dunrte plakje» houd kend water en Uat ar dan na uitlekken, even zachte* tn boter bak ken Wrtjf era-ten en rdoor een zeef Voeg eetlepeU voorver- IrpeU rurt room én laat rauwe of gekookte hakte petervrlie Laat de gebakken pret bo venop draven Oef er in boter gebakken dun ne sneetje* brood bu W1NA BORN ludcl leuius 20 december 1982 Honderd jaar geleden stond in de krant: Kapitein Boyton, de beroem de zwemmer, van wiens dood reeds meermalen ten onrechte melding werd gemaakt, ver toont thans zijn heldendaden tn de edele zwemkunst tn de wate ren van Colorado in Amerika. Toen hij daar op zekeren dag na een voorstelling uit het wa ter was gekomen, drong men bij hem aan, dat hij een voor dracht zou houden over de door hem gebezigde werktuigen, zijn verschillende tochten, enz. Hoe aan dat verzoek te voldoen op een oogenbhk. dat hij slechts een zwemkostuum aanhad Geen nood; een der notabelen leende hem een zwarte jas met witte das, een geneesheer zou hem een pantalon bezorgen enz. Het laatste kleedingstuk echter liet zich wachten, en daar het auditorium ongeduldig werd, besloot men zich uit den nood te redden door den improvisator achter een hooge. met een lang kleed bedekte tafel te plaatsen In een onbewaakt oogenblik echter, terwijl de redenaar ver haalde hoe hij bij zekere gele genheid aan een hem vervol gende kaaiman ontsnapte, deed hij, ter aanduiding hoe hij het monster ontkwam, eensklaps een sprong op de ta- fel, vergetende dat hij slechts een zwembroek aanhad. De ko mische indruk, die dit onder deel van zijn optreden op zijn toehoorders had was dermate verrassend, dat het publiek bij na over den grond rolde van het lachen, maar. naar men zegt, wil Boyton nu nooit meer confé rences houden! )aar Qeleden Vijf arbeidersvrouwen uit Neukoln hebben de zitting van den Berhjnschen gemeenteraad verstoord Zij euchten brood en kleeren voor hun kinderen Een afdeehng Schupo (d.i. Schutz- polizei. Red.) werd ontboden om de vrouwen te verwijderen, doch op aandringen van enige raadsleden verlieten de vrou- wen i«'Ti slotte de zaal. ivaarna de zitting werd hervat. (Adv.) Sntjboonen Sper- cxeboonen uit het vat 14 ct per pond. Zuurkool 6 ct, 5 pond Jo nathans 70 ct Bij Van Groentn- gen. Haarlemmerstraat 74. Lei den.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 21