LEIDSCH DAGBLAD Kinderaftrek weer invoeren tti Babylon niet naar Bakker Aanvaring veerboten: 6 doden Commissie uit Congres: geen geld voor MX OPEC in impasse Bromfiets- diefstallen opgelost Werkgroep CDA over vernieuwing sociale zekerheid Benzinetank in Caracas explodeert: 32 doden Overval op bank In verband met beide Kerstdagen Gasontploffing verwoest huizen l ii HI 3 MAANDAG 20 DECEMBER 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36965 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur: A. A. M. Schuurmans Adj.-hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB Leiden Voor toi.nrs. oe cototon Gevechten om plaats in reddingssloepen LONDEN (GPD/ANP)- Zes zijn om het leven gekomen en een nog onbekend aantal ge wond na een aanvaring tussen twee veerboten, even buiten de haven van het Britse Harwich. Ongeveer 70 mensen werden na de aanvaring door een vloot kleine bootjes in zware zeeën in veiligheid gebracht. Het ongeluk gebeurde vannacht toen de European Gateway, met lading en passagiers onderweg van Felixstowe naar Rotter dam, onder tot dusver nog on duidelijke omstandigheden in aanvaring kwam met de vracht- veerboot Speedlink Vanguard. Nadat een noodsignaal van de Eu ropean Gateway was opgevan gen, voeren tientallen schepen van de havens van Harwich en Felixstowe naar de plaats des onheils. Ook helikopters namen aan de reddingsactie deel. Ter plekke bleek dat de European Gateway, met een groot gat in haar zij, inmiddels was gekap seisd. Een aantal opvarenden, onder wie 34 vrachtwagen chauffeurs, lag in de kolkende zee. Slechts een deel van de be manning en passagiers zaten in de reddingssloepen. De doden moeten zijn gevallen tij dens de eerste paniek na de aan varing, toen gevechten uitbra ken om een plaats in de sloepen. Geredden omschreven vanmor gen de eerste minuten na de aanvaring als 'een absolute cha- Bij de aanvaring bleef de Speed link Vanguard, een veerboot van British Rail die met een la ding treinwagons onderweg was naar Harwich, behouden. Het schip wist op eigen kracht de haven van Harwich te berei ken. Jeugdbende berooft homofielen AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse politie heeft elf jongens in de leeftijd van 15 tot en met 17 jaar aangehou den wegens mishandeling en beroving van homofielen. De jongelui worden ervan ver dacht, in het Julianapark in Amsterdam-oost homofielen in elkaar hebben geslagen. Hierbij werd volgens de poli tie gebruik gemaakt van stokken en knuppels. Grote problemen over olieakkoord WENEN (UPI/Reuter) - Om elf uur vanochtend zijn de dertien mi nisters van de organisatie van olie-exporterende landen (OPEC) in de Oostenrijkse hoofdstad weer in beraad gegaan over een wijziging van de hoe veelheid te produceren olie per lidstaat. Gisteravond waren zij uiteen ge gaan, omdat zij het niet eens kon den worden. Sjeik Jamani, de Saoediarabische ministér van olièzaken, verklaar de dat er een kans van vijftig pro cent bestaat op een overeen komst tussen de olieministers. De OPEC staat voor het probleem dat de vraag naar olie is terugge lopen en Saoedi-Arabië staat on der druk om zijn aandeel in de oüeproduktie te verlagen ten gunste van Iran. Naar in conferentiekringen ver luidt, weigeren de Saoedi's hun produktie te verlagen. Maar de secretaris-generaal van de OPEC, Mare Nguema uit Gabon, verklaarde dat de lidstaten giste ren toch een wat positievere be nadering aan de dag legden om tot nieuwe quota te komen. i Alle OPEC-landen zijn overigens tegen verlaging van de olieprijs (34 dollar), aldus Jamani. (zie ook pagina 9). HILLEGOM - De politiekorpsen van Hillegom en Nieuwkoop hebben dit weekeinde een om vangrijke bromfietsendiefstal opgelost. Er werden twaalf jon gelui van rond de achttien jaar gearresteerd die in de afgelopen twee jaar veertig bromfietsen hebben gestolen. Totale waarde 80.000 gulden. De diefstallen werden o.a. ge pleegd in Noordwijk, Lisse, Hil legom en Nieuwveen. De politie kwam de groep op het spoor via een getuigeverklaring na een diefstal in Nieuwveen. Bromfietsberijders werden achter volgd naar hun woning, 's Avonds sloegen zij hun slag. De onderdelen monteerden zij op andere frames en verkochten die weer door. Overtollige onderde len werden gedumpt in Ring vaart en Spaarne. In Noordwijk werden van vakan tiegasten twee motorfietsen ge stolen, die direct weer werden doorverkocht. Konijnen bevrijd SOMEREN (ANP) - Leden van het dierenbevrijdingsfront heb ben de afgelopen nacht bij twee konijnenmesterijen in de Bra bantse plaatsen Someren en Beers ongeveer honderd konij nen uit hun hokken 'bevrijd'. De' actie is uitgevoerd met het oog op de kerstdagen en omdat veel mensen niet weten dat ook konij nen worden gebruikt in de bio- industrie, aldus een woordvoer der van het front. Buien den. Middagtemperatuur ongeveer vijf graden. Krachtige, aan de kust nog eni ge tijd harde zuidwestelijke wind. 21 december 1982 Zon op: 08.45 uur, zon onder: 16.30 uur. Maan op: 12.31 uur, maan onder: 22.30 24 PAGINA'S Rennend brengt een politieagent een baby in veiligheid, nadat gisteren brand was uitgebroken bij de elektriciteitscentrale van de Venezolaanse hoofdstad Caracas. CARACAS (AP) - Een explode rende tank met 12Vfe miijoen liter benzine heeft gisteren 32 mensen in de Venezolaanse hoofdstad Caracas het leven gekost. Meer dan 300 anderen liepen verwon- dingen op. De tank, die bij een elektriciteits centrale stond, ontplofte door nog onbekende oorzaak. Door de hitteontwikkeling vatte ook een andere tank met waterstofgas vlam. Een politiehelikopter die boven het noodgebied cirkelde kwam door de grote vuurzee in moeilijkheden en stortte in zee. Een inzittende werd gewond. De meeste slachtoffers waren le den van brandweerkorpsen en reddingsploegen. Zij werden verrast door het snel uitbreiden de vuur. Volgens een eerste ra ming bedraagt de schade zeker drie miljoen gulden. Als gevolg van de explosie kwa men vele van de vier miljoen in woners van Caracas zonder stroom te zitten. De internationa le luchthaven kon alleen met noodaggregaten de diensten op een laag pitje draaiende houden. Ook de komende dagen zal er in Caracas slechts een beperkte hoeveelheid elektriciteit be schikbaar zijn. DEN HAAG (GPD>- Het CDA wil de kinderaftrek in de loon- en inkomstenbelasting weer invoeren. Dit «taat in een vanmiddag gepresenteerd rapport over het soetale zeker- heidsstelsel, getiteld "Vernieuwing om behoud'. Het rapport is samenge steld door een werkgroep uit het CDA. N Joc r Helmuth Kohl ...grote nederlaag... Westduitse SPD herovert Hamburg PAGINA 9 Deze werkgroep vindt verder dat de kinderbijslag uit de algemene middelen zou moeten worden betaald. Deze wijzigingen zou den moeten worden aangebracht tijdens een volledige herziening van de sociale wetgeving. Het rapport wijst erop dat de huidi ge kinderbijslag in feite niet tot de sociale verzekering behoort, omdat het hierbij gaat om inko mensoverdrachten op basis van draagkracht. Vandaar dat de commissie vindt dat de overheid de uitkeringen uit de algemene middelen zou moeten financie ren. Momenteel wordt de bijslag betaald via bijdragen van de werkgevers. Het rapport is verschenen onder verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA. Het moet een bijdrage leveren aan de discussie over de vernieuwing van de sociale ze kerheid. De groep stond het laat ste half jaar onder voorzitter schap van prof. drs J. Weiten- berg, onderdirecteur van het Centraal Planbureau. Aanleiding tot het onderzoek vormde het steeds slechter functioneren van de sociale zekerheid onder in vloed van de verminderde eco nomische groei. De vernieuwing van het systeem zou moeten beginnen met een vermindering van het aantal aan spraken op een uitkering. Ande re aanbevelingen van de werk groep betreffen onder meer: het invoeren van een ouderdoms- volksverzekering (met uitkerin gen die afhankelijk zijn van het aantal gewerkte jaren), het invoe ren van een volksverzekering tot 65 jaar met bijzondere criteria voor werklozen. UTRECHT (ANP) - Bij een over val op een NMB-filiaal in Utrecht zijn drie met pistolen gewapende mannen er vanochtend vandoor gegaan met de onbekende in houd van de nachtkluis. De overvallers sloegen hun slag toen vier man bankpersoneel de nachtkluis hadden geleegd. Toen zij de glazen toegangsdeur van het bankkantoor hadden afgeslo ten kwamen de overvallers te voorschijn. Ze schoten de glazen deur aan diggelen, dwongen het personeel op de grond te gaan liggen en gingen er vandoor met de cassettes. Surinamers: verzet tegen Bouterse PAGINA T Malta met 0-6 onder voet gelopen PAGINA 13 Oranje hockeyers blij met het brons PAGINA IS KORTE PERSCONFERENTIE lullen onze kantoren op vrijdag 24 december om vier uur dags worden gesloten. De sluitingstijden i zijn als volgt: vrijdag 24 december gewone advertenties donderdag 23 december 13.00 uur sleuteltjes donderdag 23 december 10.00 t automarkt adv. woensdag 22 december 15.30 uur onroerend goed adv. woensdag 22 december 15.30 uur personeels advertenties woensdag 22 december 15.30 i Directie LeidschlAlphens Dagblad HILLEGOM/AMSTERDAM (ANP) - De Westland-Utrecht Hypotheekbank heeft het Baby lon-complex in Den Haag, be staande uit een winkelcentrum, kantoren en een hotel, niet toege wezen aan de heer J.H. Bakker, eigenaar van de beleggingsmaat schappij Bakker van Vorst BV en bloembollenexporteur, aldus bevestigde een woordvoerder van de hypotheekbank. De heer Bakker was verleden week woensdag op de openbare vei ling van het complex de hoogste bieder met een bod van 102 min. De WUH besloot eerder veiling van Babyion aan te vragen omdat het in surséance van betaling verke rende Vastwin (voortgekomen uit het MAB-concern) al geruime tijd de aflossingen op de door WUH verstrekte hypothecaire le^ ning van 45 min niet meer koif opbrengen. Het initiatief tot de veiling was oorspronkelijk geno men door de verzekeringsmaat schappij Centraal Beheer, die eveneens een hypothecaire le ning (ƒ70 min) had afgesloten met Vastwin. Ook daarop werd ■al geruime tijd niet meer afge lost. Centraal Beheer kreeg ech ter geen toestemming van de Haagse rechtbank om het com plex te veilen. De WUH mocht dat wel en maakte gebruik van de gelegenheid. Een veiling, die dus uiteindelijk niet in de ver koop van het complex is uitge mond. WASHINGTON (Reuter/ UPD - Een commissie van het Amerikaanse Con gres, bestaande uit leden van het Huis van Af gevaardigden en de Se naat, heeft vannacht ge weigerd gelden beschik baar te stellen voor de pro duktie van intercontinen tale MX-raketten. De beslissing van de Congrescom missie over de MX is een com promis tussen de leden van het Huis en de Senaat. Ze houdt in dat president Reagan niet de ge vraagde 988 miljoen dollar krijgt voor de produktie van de eerste vijf MX-raketten, zoals het Huis eerder deze maand al bepaalde. Wél zal 2,5 miljard dollar worden PIZZERIA PINOCCHIO Pizza's uit houtoven. Uniek HLaldnll Vlees- en Hsspadamakan. Vanafl Januari apMlt Mara avond de zanger/gitarist Dino da Capri Raaarvadngan voor 2a Karaldag an Niauwfaaradag. Tal.: 071-149S60. gereserveerd als onderzoeks- en ontwikkelingsgeld voor de raket. Dit geld zal echter pas beschikbaar worden gesteld als het Congres het met de president eens is over de wijze waarop de MX-raketten moeten worden geplaatst. Het besluit van de Congrescom missie bepaalt dat Reagan na 1 maart 1983 een plaatsingsplan moet voorstellen. Het Congres zal vervolgens 45 dagen de tijd krijgen om hierover een beslis sing te nemen. In een ander opzicht gaf de Con grescommissie vannacht gehoor aan de wensen van het Witte Huis. De leden van het Huis en de Senaat waren het erover eens dat geen gelden beschikbaar moeten worden gesteld voor het scheppen van banen »n de over heidssector. President Reagan had aangekondigd zijn veto te zullen uitspreken over een der gelijk banenplan als het zou wor den goedgekeurd door het Con gres. Een zeer geëmotioneerde mevrouw Van der Valk, op de foto samen met haar man Gerrit, gaf giste ren een korte persconferentie in het motel van de familie in Nu land. De ontvoerde vrouw stond zichtbaar onder grote spannin gen en was niet in staat op alle vragen van de aanwezige ver slaggevers in te gaan. Na een dankwoord aan de pers, stond mevrouw Van der Valk een ra dioverslaggever te woord. Ze ver telde hoe ze 's nachts uit de huis kamer was ontvoerd door 4 ge maskerde mannen, die het eigen lijk op haar man hadden ge munt. Drie weken heeft de vrouw vastgezeten in een woonhuis in Brussel, geboeid liggend in een tentje, dat was opgezet in een van de kamers. Vanochtend maakte de politie be kend dat bij de aangehouden verdachten in de ontvoerings zaak vier vuurwapens zijn ge vonden. Men wilde niet zeggen waar de wapens precies zijn ge vonden. "De verdachten weten waar ze lagen. We kunnen de vindplaats als we daarover niet reppen gebruiken bij de techni sche bewijsvoering", aldus de woordvoerder. (zie verder pagina binnenland) PEIZE (ANP) - Vier woningen in Peize zyn vanmorgen verwoest door een gasontploffing. De explosie deed zich om kwart voor negen voor in een van de woningen. De 36-jarige bewoner is met ernstige brandwon den overgebracht naar een ziekenhuis in Groningen Door de ontploffing werden alle muren en een deel van het dak weggesla gen. De aangrenzende woningen werden zwaar beschadigd. De brand weerkorpsen van Peize en Roden hadden de brand snel onder controle. T-ee"44" Ss i:

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1