c 5D T Biljartbond poedelt "Het damesteam heeft in elk geval weer iets positiefs" Zwemploeg kan reputatie niet waarmaken Hellas ter Riet (14) pas in finale geklopt Koek niet gekozen De Wilde kampioen via poule-systeem Sport MAANDAG 20 DECEMBER 1982 DIOK op weg LEIDEN - Zelfs het verjongde DIOK is de oude leermeester tegenwoordig veel te glad af. De confrontatie tussen de burger- en de studenten-rug byers uit Leiden eindigde gisteren op het nieuwe veld van DIOK in een ruime 20-4 zege voor de ploeg van Peter de Bruin. Na de grote nederlaag tegen Hilversum in de eerste thuis wedstrijd op het nieuwe com plex, was DIOK dujidelijk hersteld uit het 'feestgewoel' gekomen. Het leidde gisteren tot de gemakkelijke zege in de derbij waarin LSRG maar een try tegen LSRG weinig kans had. Veel dichter bij de top kwam DIOK niet door deze zege omdat Hilver sum met 40-3 over RVC heen walste. De Bassets uit Sassenheim ver loor gistermiddag de topper in de eerste klasse Noord met 7-0 van Den Haag. Beide ploegen zetten wekelijks alle competitie-genoten met forse cijfers aan de kant en gaan sa men uitmaken wie in de lente naar de promotieklasse over stapt. Door het verlies giste ren van de Sassenheimers heeft Den Haag de beste Da- pieren, alhoewel die ploeg gisteren geen onfeilbare in druk achterliet en het voor namelijk moest hebben van het surplus aan penalty kicks. In februari krijgt De Bassets de Hagenaars nog op bezoek. GOIRLE - Aan alles valt een positieve draai te geven. Na de door Marcella Mesker gewonnen finale in het damesenkelspel van de nationale indoor kampioenschappen, gebruikte KNLTB-voorzitter Koen Hehenkamp de jeugdige leeftijd van de verslagen Hellas ter Riet (14 jaar) als voorbeeld voor de groeiende kracht van het nationale damestennis. „Dat is sterker geworden in de breedte", sprak hij in Goirle, „het is verheugend dat de meisjes steeds jonger worden". Een paar uur later, na de here neindstrijd tussen de latere winnaar Martin Koek en Ton Sie speelden de levensjaren (respectievelijk 30 en 27) opeens geen rol meer en werden ze al leen nog even aangestipt om aan te tonen dat bij de manne lijke toppers „het verschil in kracht is verminderd". De praeses kreeg op beide uitspra ken kritiek. Zoals de opmerkelij ke opmars van de piepjonge Ter Riet ook de „zwakte" van de rest zou kunnen benadrukken, zo zou bij de heren kunnen gelden dat er helemaal niets nieuws onder de zon is en dat de teloorgang GOIRLE - Nederland zal Europese landentoernooi om de Kings cup volgende maand uit komen met Michiel Schapers, Ton Sie, Marc Albert en Huub van Boeckel. De vijfde kandi daat, Menno Oosting, is afgeval len. Bondscoach Fred Hemmes, die de ploeg gisteravond bekend maak te, heeft de nieuwe nationale in- doorkampioen, de 30-jarige Mar tin Koek, niet in de ploeg opge nomen. De dubbelcombinatie zal worden gevormd door Albert en Van Boeckel. Wie in de enkelspelen zullen uitko men, staat nog niet vast. Op 13 en 16 januari speelt Nederland thuis tegen Denemarken en Monaco, waarna op 20 januari de uitwed strijd volgt tegen Zwitserland. van het vaderlandse tennis al leen nog maar eens werd onder streept. Marcella Mesker, die zich met 6-1 en 6-4 in 51 minuten had verzekerd van haar vierde binnentitel op rij en Martin Koek, die met 6-2, 6-3 zijn eerste enkelspelbeker opeiste, spraken in elk geval andere taal dan de eerste man van de bond, die ken nelijk nu al is vergeten dat de 34- jarige Astrid Suurbeek in augus tus nog de nationale buitentitel veroverde... Een titel die mentaal lang had doorgewerkt bij haar „slachtof fer" Marcella Mesker. Wel had zij zich knap hersteld nu ze „inter nationaal een beetje doorgebro ken is", met haar inmiddels be reikte 42e plaats op de wereld ranglijst, maar ze stelde zich nog uiterst voorzichtig op. „Ik geloof wel dat het goed is dat er zo'n jong meisje ineens doorkomt, maar om dan direct te zeggen dat het damestennis in de breedte sterker is geworden... Er kan een doorbraak aankomen, want ze speelde lekker frank en vrij en ze kan veel beter worden", aldus Mesker die het nieuwe jaar be gint met het spelen van alle toer nooien van het Virginia Slims- circuit. „Het Nederlandse da mestennis heeft in elk geval weer iets positiefs". Ongedwongen Hellas ter Riet kwam de eer toe daar mede voor te hebben ge zorgd. In tegenstelling tot heel veel anderen die „met verschrik kelijke tegenzin nationale kam pioenschappen spelen door de Stichting? nonran^a cfünr" /nifcnroolf Moe. keer gemengd dubbel-kampioen met Els Veentjer") toe aan „geestelijke veranderingen". Hij is serieuzer geworden en speelt minder krampachtig. „Tenmin ste, dat probeer ik. Bijvoorbeeld door bepaalde ademhalingsoefe ningen te doen door de hele par tij heen. Ik heb gemerkt dat die verandering meer zoden aan de dijk zet, dan extra trainingsu- Het bleek tijdens zijn treffen met Ton Sie, in augustus ook al fina list tijdens de nationale op de Mets in Scheveningen. Koek speelde zijn opponent met aan vallend sterk en stabiel spel weg in de eerste set (6-2) en wist in de tweede reeks bovendien een steeds geïrriteerder partner te genover zich. Op 1-2 krèeg Sie „wegens wange drag" een waarschuwing van scheidsrechter Savalle omdat hij uit woede op zichzelf zijn racket op de grond smeet en daarbij bij na een ballenjongen raakte en bij een 1-3 kreeg de Amsterdammer zelfs een strafpunt omdat hij zichzelf vloekend uitschold. Wel kwam hij daarna nog terug tot 3- 4, maar toen was het gedaan. Een evenwichtige Koek sloeg snel door naar 6-3 en de titel en gaf daarna hoog op over bondscoach Fred Hemmes. „Zonder de uren die hij me als sparringpartner laat spelen, zou ik het niet heb ben gehaald. Hij staat altijd voor je klaar. Dat mag ook best eens worden gezegd, nu er zoveel „Si- mek-gedoe", is". BERKHOUT (GPD) - Het lijkt er op dat de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond er weinig voor voelt het niveau van zijn sport omhoog te brengen. Vooral de iaatste jaren is de KNBB druk bezig middelen te zoeken om kampioenschappen goedkoper te maken en toernooilengten korter. Dat de gevonden „oplossingen" een averechtse uitwerking hebben op de prestaties van de biljarters, is een ieder bij de bond zelfs nu wel duidelijk geworden. Maar de KNBB peinst er niet over zijn ideeën in te slikken en wil op de ingeslagen weg voortgaan. Het afgelopen weekeinde werd in het Noordhollandse Berkhout echter andermaal zichtbaar dat de biljartbond met zijn plan netjes op de verkeerde weg is. Tijdens het Nederlands kam pioenschap driebanden werd het poule-systeem gehanteerd. Het geen inhield dat de acht deelne mers in groepjes van vier werden ingedeeld waarvan de nummers één en twee overgingen naar de finale. De vier finalisten moesten elkaar in een halve competitie ontmoeten, de resultaten van de poule-wedstrijden telden niet mee, en de man met de meeste matchpunten werd winnaar. Omstreden De nieuwe nationale driebanden kampioen werd Joop de Wilde, die ondanks een nederlaag van 45-60 tegen Ad Verlouw, toch de felicitaties in ontvangst mocht nemen, omdat hij Verlouw op moyenne éénduizendste punt voor bleef. De twee eindigden met Eddy van der Looy op vier matchpunten, waarna het eind gemiddelde van de finale ten gunste van de Rotterdammer be sliste. Maar de speler die in 1971 met een tweede plaats in deze spelsoort zijn beste resultaat tot nu toe had, begreep donders goed dat hij zijn eerste nationale driebandentitel dankte aan het poule-systeem. „En daar ben ik helemaal niet blij mee", aldus Joop de Wilde, „want ondanks mijn overwinning verafschuw ik dit systeem. Dit slaat toch ner gens op". De nieuwe driebandenkampioen doelde daarmee op het sportieve aspect van het poule-systeem. In Berkhout kostte de nieuwe en omstreden opzet de hoofden van wereldkampioen en titelverdedi ger Rini van Bracht en favoriet Christ van der Smissen, die bei den in hun poule als derde ein digden. Wat de plaatselijke orga nisatie vreesde kwam uit: een fi nale zonder klinkende namen en daardoor geen bomvol café De Ridder Sint Joris. In de finale wel een Arie van Weijenburg, die van zijn zes partijen er vijf ver loor, maar verder kwam dan Van Bracht en Van der Smissen. Ook Eddy van der Looy plaatste zich. Ondanks in totaal vijf overwin ningen en het beste toernooige- middelde moest hij uiteindelijk nog vechten voor de bronzen me daille. Joop de Wilde en Ad Verlouw com plotteerden de finalegroep door in hun poulewedstrijd gelijk te spelen en daardoor Christ van der Smissen uit te schakelen. Dat was tekenend voor het pou le-systeem waarin in eerste in stantie alleen het halen van matchpunten belangrijk is. Daar door kon het gebeuren dat Ver louw en De Wilde, die allebei niet mochten verliezen en beiden aan één punt genoeg hadden om de finale te bereiken, dusdanig ver dedigend speelden dat de Rotter dammer nota bene onder de grens van 0.900 kwam en feitelijk dus uit de ere-klasse was gede gradeerd. Het noodzaakte bonds voorzitter Jan Lageweg gister middag voor de aanvang van de laatste partijen op een ingelaste persconferentie mee te delen dat de KNBB blijft vasthouden aan het poule-systeem maar dat er in de toekomst wel een paar kleine veranderingen komen. Iemand, die volgend jaar in een situatie als waarin Joop de Wilde dit weekeinde verkeerde komt (pou le-winnaar onder het minimum gemiddelde) plaatst zich niet meer voor de finale. Excuses Lageweg meldde voorts dat de bil jartbond de excuses van Rini van Bracht had aanvaard. De wereld kampioen had zich een dag eer der misdragen door in de partij tegen Eddy van der Looy de ont stane patronen niet te overden ken en als hy aan stoot was met een van zijn stoel te stappen en de ballen aan het rollen te bren gen. Voorts meldde de Waalwij- ker na zijn uitschakeling te stop pen met de wedstrijdsport als de biljartbond het AVE-systeem niet herinvoert voor het drieban den. „Het poule-systeem is be doeld voor het kaderspel, dat mogelijk op die manier interes santer wordt. Maar het drieban den heeft daar niets mee te ma ken, want dat is altijd al specta culair geweest. Als ik volgend seizoen in poule-vorm moet spe len, dan hoeft het voor mij niet meer", aldus bracht Van Bracht zijn onvrede tot uiting. Het enig leuke in Berkhout was zondag het laatste uur toen er een situatie ontstond waarin drie kanshebbers voor het kampioen schap waren. Aan de ene tafel Eddy van der Looy, die moest winnen van Arie van Weijen burg, doch bij een zege afhanke lijk was van het resultaat van de andere slotpartij. Op het andere biljart Joop de Wilde, die onge slagen aan zijn laatste partij te gen Ad Verlouw begon. De Rot terdammer wist dat hij aan 45 ca ramboles voldoende had om zijn laatste tegenstander precies ach ter zich te houden. Daar leek het halverwege het duel niet naar uit te zien toen Verlouw met series van zes en vier weg liep. Hij redde het niet, want De Wilde vocht zich sterk terug en liet de man uit Ammerzoden rustig op 60 caramboles komen om vervol gens in de nabeurt het ontbre kende 45ste punt te scoren. Op de andere tafel had Van der Looy Joop de Wilde, de nieuwe nationale kampioen driebanden, c Ook hij bekritiseerde het poule-systeem van de Bond. inderdaad van Van Weijenburg gewonnen, maar ondanks een uitstekend opening te veel beur ten verbruikt om het moyenne van Joop de Wilde te bedreigen. De Rotterdammer pakte aldus zijn eerste driebanden-titel, echt blij was hij er niet mee. sfeer" (uitspraak Mes ker, „want iedere slag wordt daar bekritiseerd") tenniste ze uiterst' ongedwongen. Onder het motto dat ze niets te verliezen had, joeg de binnen- en buitenkampioene tot en met 14 jaar Mesker in de tweede set zelfs even schrik aan. Van 0-3 haalde ze op tot 3-3, maar het aanvallende spel van haar veel grotere tegenstandster werd haar daarna toch te machtig. Net als in de snel verloren eerste set. „Ik heb ook nog niet zo vaak meegemaakt dat tegenstanders zoveel naar het net komen", ver ontschuldigde Hellas ter Riet zich. „Maar ja, ik heb ook nooit eerder aan een senioren-NK meegedaan", aldus de Apel- doornse die wel op de tennis- school van de KNLTB geplaatst had kunnen worden, maar de voorkeur gaf aan „de goede pri- vé-training van Auke Dijkstra". Nu ze de kans kreeg in Goirle, greep ze die met beide handen aan, waarmee ze voor „iets posi tiefs" zorgde in het damestennis. Veteraan En voor „iets" jeugdigs, dat bij de heren ontbrak. De ongeplaatste Martin Koek, de nummer 10 van Nederand die zaterdag via natio naal kampioen Van Boeckel de eindstrijd was binnengestapt, toonde tegen Sie aan dat je „ook als je dertig bent nog kunt win nen en snel kunt zijn aan het net. In Nederland word je op die leef tijd beschouwd als een veteraan en moet je zowat een stok kopen om ergens binnen te komen. Ik was gewoon niet eerder toe aan die titel". Dat hij dat nu wel was, schreef Koek („ooit een keer tweede bij jeugdkampioenschappen en een Rond die Tsjechische trainer heb ben zich de bondsafvallers verza meld en uit die hoek ook komt het initiatief tot de oprichting van een nieuwe stichting Top- tennis Nederland. Een stichting die volgens oprichter Henk Steinvoorte („ik ben al een jaar of anderhalf op pad met Simek en ik ben geïnteresseerd geraakt in zijn bezigheden en die van de spelers") in het leven is geroepen uit onvrede over „de huidige de plorabele staat van het Neder landse toptennis". De stichting, die naast de KNLTB wil gaan opereren, beoogt in de toekomst een groep van maxi maal 20 a 25 tennissers optimaal te gaan begeleiden. Hoe, dat bleef nog vaag, maar het is wel gericht op de spelers uit de groep-Simek, „die nu zwemmen en niet worden begeleid zoals zou moeten". Zij zouden opgevangen moeten worden met geld dat moet ko men van donateurs: sponsors die voor hun financiële iryecties niets terug zouden hoeven zien. Die zijn er nog niet, „maar in ja nuari komen de concrete voor stellen", aldus Steinvoorte. „En het gaat niet alleen om geld, maar om allerlei andere zaken", stelde sympathisant Michiel Schapers. „Om de planning van partijen (een damesfinale om 11 uur 's ochtends, zoals hier ge beurde, dat kan echt niet) en om de omgang met de media". Steinvoorte, van beroep organi satieadviseur: „Wat dat betreft was dit het toernooi van de troosteloosheid, de droevenis ten top. Dat willen we veranderen". PAUL DE TOMBE GOTHENBURG (ANP) - Het Nederland se zwemmen heeft in Gothenburg de kans laten liggen de bij de wereldkam pioenschappen in Guayaquil veroverde reputatie te bevestigen. Enkele uitschie ters ten spijt (de overwinning van Anne- marie Verstappen op de 200 meter vrije slag en de sublieme winst van het vrije- slagkwartet) reikten de dames van bondscoach Bert Sitters bij de derde editie van de Europa Cup het afgelopen weekeinde in het Walhalla-bad van Go thenburg niet hoger dan de vijfde posi tie. Eerste werd de reserveploeg van Oost-Duitsland met 230 punten, ge volgd door Zweden met 197, de Sowjet- Unie met 196, West-Duitsland 190 en Nederland 183 punten. Het Nederlandse herenteam dat voor de inmiddels gestopte Fred Eefting niet minder van vier opvolgers nodig had, deed het zoals gebruikelijk bescheiden en eindigde voor de derde achtereenvol gende keer als negende in een veld van zestien deelnemende landen. De Sow- jet-Unie stak opnieuw ver boven de rest uit, zij het dat het verschil wat sterk werd aangezet door de diskwalificatie van de Oostduitse troef Richter op de 100 meter rugslag. Het sterk gestegen peil van deze midwin tercompetitie manifesteerde zich in drie beste wereldprestaties. Jürgen Gross, de met een spanwijdte van 2.30 meter gezegende Westduitser, legde de 200 meter vlinderslag af in 1.56,18 en Vladi mir Salnikov, de grootmeester van het Russische zwemmen, bedwong in ma jestueuze soli zowel de 400 als 1500 me ter vrye slag in 3.42,96 en 14.37,60. Top tijden, die niet als wereldrecords wor den erkend, omdat dat slechts voorbe houden is aan prestaties geleverd op de 50 meter-baan. Gross, die zijn leven verdeelt tussen stu deren en zwemmen, kreeg merkwaardi gerwijs op de 100 meter vlinderslag klop van de Rus Markoiwski. Hij ravancheer- de zich echter door als startzwemmer van de vrije slag estafette aan te tikken in 49,32, veel sneler dan de winnaar van het persoonlijk nummer, de uit Ameri ka overgekomen Zweed Pelle Holmertz. De Nederlandse ploeg gebruikte de wed strijden om twee estafetterecords bij te slijpen: twee keer op de 4 x 100 meter vrije slag dames en één maal (in de se ries) op de 4 x 100 meter vrije slag he ren. Daarbij bleef het. Sleutelfiguur Conny van Bentum was de sleutelfiguur in de vrije slag estafette, die zaterdag ze gevierde in de geruchtmakende wereld tijd van 3.44,48. Haar slotronde van 55,37 was een klasse apart ten opzichte van Verstappen, El len Voskes en Desi Reijers, die met 56,12, 56,34 en 56,55 al een fikse voor sprong hadden bewerkstelligd. Alleen Oost-Duitsland, dat nu vijfde werd, is op de korte baan ooit sneller geweest (3.42,71). Die prestatie dateert van twee jaar geleden. Iedereen had gehoopt dat Van Bentum zich ook op de persoonlijke 100 meter vrije slag zou onderscheiden. Maar dat viel een beetje tegen als gevolg van de krachtsexplosie van de voor eigen pu bliek zwemmende Agneta Eriksson. Van Bentum liet de Zweedse direct gaan en bepaalde zich ertoe de tweede plaats vast te houden. Zo zorgde Annemarie Verstappen op haar specialiteit, de 200 meter vrije slag, voor de enige Nederlandse individuele over winning. Maar ook bij de wereldkam pioenen is niet alles botertje tot de boom. Geconfronteerd met de kennelijk niet optimale conditie van zijn pupil sprak de in het begeleidingsteam opge nomen clubtrainer Veltman harde woorden: "Zo gaat het niet langer, het zwemmen moet weer op de eerste plaats komen. De franje moet eraf'. Daarmee doelend op de vele festiviteiten die Ver stappen met haar aanwezigheid heeft opgeluisterd na het succes van Guaya quil. "Er zal weer gewerkt moeten wor den". Vechtlust heeft Verstappen nog altijd. Dat bewees ze door op de laatste meters van de 200 meter langs Agneta Eriksson te glijden, die bij het voorlaatste keerpunt nog een halve lengte voor lag. De baan- indeling is echter nog lang niet opti maal. Haar winnende tijd van 1.59,10 was een persoonlijk record, maar nog lang niet op het niveau dat by haar stand past. De in Gothenburg afwezige Oostduitse Birgit Meinecke is eerste op de korte baan met een tijd die tweeën halve seconde scherper is (1.56,54) en het Nederlands record staat al weer een jaar of vijf op naam van Enith Brigitha met 1.57,86. Aan doelen ontbreekt het Verstappen de komende tijd dan ook niet.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 18