Crisis in de EG bezworen Westduitsers volgend jaar naar stembus C Andropov pakt corruptie aan EG: Geen volledige stop import zeehondenhuiden Engeland oefent geduld bij terugbetalen Veiligheidsconferentie Madrid wéér verdaagd KGB-hoofd naar binnenlandse zaken Ontvoerders zwaar gestraft Ceausescu wist van aanslag op paus Paulus Wie nü in zee gaat met de Zilvervloot kan het hele jaar 1982 laten meetellen voorde premie! ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 BRUSSEL (GPD) - De Europese Gemeenschap zal op korte ter mijn geen volledige stop op de import van zeehondehuiden in stellen, zoals door de Europese Commissie en het Europese Par lement was voorgesteld. De Eu ropese ministers van milieu ble ken gisteren in Brussel te ver deeld om tot een dwingende richtlijn tegen de import te ko men. Gisteravond laat is het overleg op ambtelijk niveau voortgezet. Nederland, dat al enkele jaren een totaal importverbod op zeehon debont kent, kreeg voor dit be leid onvoldoende steun van de meeste andere Europese landen. Die steun was wel aanwezig by Buitenland de ruim 100 demonstranten die gisteren de hele dag voor het ge bouw van de Europese Gemeen schap demonstreerden om een einde te maken aan de zeehon- denmoord. De meeste Europese landen voelen er echter voor om nog eens met Canada, de belangrijkste leve rancier van zeehondehuiden, te gaan praten over de manier waarop deze beesten gedood worden (de beruchte pikhaak) en het aantal te doden klapmutsen. Canada dat een importstop van de Europese Gemeenschap vreest omdat Europa de voor naamste afnemer is van het zee hondebont, heeft een dergelijk overleg en een vrijwillige beper king van de zeehondenjacht op het laatste moment aangeboden. Nederland heeft een minder harde opstelling van Europa tegenover Canada niet bij voorbaat afgewe zen, indien deze op den duur toch tot een dwingend import verbod kan leiden. Dit laatste is echter nog lang niet zeker. De Europese Gemeenschap zou, zo vindt Nederland, vóór 1 maart als de nieuwe zeehonderyacht weer begint, meer duidelijkheid moeten heben over de verdere gang van zaken Canada exporteert jaarlyks voor 3,1 miljoen dollar aan zeehonde huiden, waarvan het merendeel naar Europa komt, direct of via Scandinavië. Vooral in Duits land wordt veel bont ingevoerd. BRUSSEL (GPD) - De crisis die deze week uitbrak in de Europese Gemeenschap rond de Britse budgetproble men en de Europese begrotingen voor 1982 en 1983, is voorlopig even in de ijskast beland. De Europese minis ters van financiën besloten gisteren een frontale botsing met het parlement vooralsnog uit de weg te gaan. Groot- Brittannië toonde zich bereid de dreigende eenzijdige maatregelen tegen Europa in te slikken en wat langer te wachten op de afgesproken 2,2 miljard gulden teruggave aan eerder te veel betaalde Europese begrotingsgelden. De Britse minister van financiën handelingen met het parlement Howe ging met dit uitstel ak koord op uitdrukkelijke voor waarde dat Groot-Brittannië geen financieel (rente)verlies zou lijden door de latere uitbetaling. Die verzekering kreeg hij. De Eu ropese ministers van financiën en de Europese Commissie gaan volgende week nieuwe onder- Proef raket mislukt In de Amerikaanse staat Utah is gisteren een proef met een kruisraket mislukt doordat een motor niet aansloeg. De stuwraket werkte maar de hoofdmotor weigerde, aldus de luchtmacht. Het was de eerste van zeven proeven met het wapen waarvan de bedoe ling is dat het in West-Europa wordt opgesteld. Met ingang van december 1983 zullen 464 kruis- en 108 Pers- hing-II-raketten worden ge plaatst in het kader van het Navo-moderniseririgspro- gramma. Weduwe Papillen wint De weduwe van Henri Charrie- re, de schrijver van het suc- cesboek 'Papillon', heeft een proces tegen de Franse fiscus gewonnen. Het ministerie van financiën moet haar krachtens de uitspraak van een rechtbank in Parijs belas ting terugbetalen. Rita Char- riere had oorspronkelijk een navordering van 3,8 miljoen frank (ongeveer 1,5 miljoen) gekregen. Volgens de uit spraak was haar man echter uitgeschreven uit het Franse belastingregister. Charriere, bijgenaam 'Papil- Ion', werd in 1930 op beschul diging van doodslag naar de strafkolonie Cayenne in Frans-Guyana verbannen. Na zijn vrijlating in 1944 kreeg hij de Venezolaanse nationa liteit. Zijn onder de titel 'Pa pilion' verschenen memoires werden een wereldsucces. SU-vrouwen nood klagen Vrouwen van een onofficiële vredesgroep in de Sowjet- Unie hebben gisteren gezegd dat tegen een aantal leden een strafvervolging wordt in gesteld. Zij vragen boven dien om hulp bij het "evacue ren" van hun kinderen. Negen vrouwen waren bij el kaar gekomen om over het getreiter te vertellen waaraan zij sinds de oprichting van de groep blootstaan. "De gebeurtenissen van de voorbije maanden hebben ons moreel en lichamelijk uitgeput". Het leven hier is voor onze kinderen volko men doelloos geworden. Ze kunnen niets anders dan ge treiter verwachten. Als wij onszelf niet staande kunnen houden, zullen we tenminste proberen onze kinderen te redden. In de Sowjet-Unie is een door de overheid gesubsidieerd vredescomite, dat, volgens de regering, onafhankelijk van de staat werkt. Noodtoestand werklozen Goeverneur William Milliken van de Amerikaanse staat Mi chigan heeft de werkende in gezetenen van zijn staat ver zocht om financiële steun voor voedsel en huisvesting ten behoeve van de armen. Milliken weer erop dat tenge volge van het grote aantal werklozen in Michigan 17,2 procent, er sprake is van "een menselijke noodtoestand". Intussen slaagde de burge meester van Detroit, Cole man Young, erin de federale regering te bewegen tot do natie van bijna een half mil joen kilogram vetvrije droge melk voor de hulpbehoeven den van de stad. De federale melk-gift is afkomstig uit het overschot dat de VS aan zui- velprodukten bezit. Een dag eerder stelde de regering in Washington reeds kaas, bo ter, frisdranken, brood, bloem, spaghetti, macaroni, rijst en haver ter beschik king. voorbereiden. De 2,2 miljard voor Groot-Brittan nië zou aanvankelijk nog dit jaar naar Londen worden overge maakt, via een aanvulling op de Europese begroting voor 1982. Daarover was in oktober na twee jaar moeizame onderhandelin gen eindelijk overeenstemming bereikt. Het Europese Parlement keurde die aanvulling echter af en wel om twee redenen. Ten eerste was het gefrustreerd over de gierigheid van de Europese ministers ten aanzien van de Eu ropese uitgaven voor 1933. Ten tweede had het parlement princi piële bezwaren tegen deze terug betaling aan één enkel land, om dat het in strijd zou zijn met een gezamenlijke Europese aanpak. De ministerraad zal nu via een aan vullende begroting voor 1983 we derom proberen die teruggave aan Groot-Brittannië (en daaraan gekoppeld ook geld voor West- Duitsland) door het parlement te krijgen. Zy hoopt het parlement dan te paaien met een wat roya ler opstelling ten aanzien van de uitgaven voor 1983 en met de be lofte dat het de laatste keer zal zijn dat Groot-Brittannië op deze manier gecompenseerd wordt voor de te lage inkomsten uit de Europese begroting. Het Britse begrotingsprobleem is ontstaan doordat de Europese uitgaven voor het grootste deel naar de landbouw gaan en Groot- Brittannië daarvan onvoldoende profiteert, omdat het zo weinig landbouwers heeft. De Europese Gemeenschap is er tot nu toe on voldoende in geslaagd om meer evenwicht in die Europese be groting te brengen door meer aan andere nuttige zaken, zoals werkloosheidsbestrijding uit te geven, waarvan Groot-Brittannië dan meer zou profiteren. De Europese Commissie wil het parlement toezeggen dat er nu werkelijk haast gemaakt gaat worden met zo'n Europees getin te blijvende oplossing voor de onevenwichtigheid in de Britse inkomsten en uitgaven uit Euro pa. De betoging in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires heeft gisteren een tweede slachtoffer geëist. Volgens medische krin gen gaat het om een man van 23 jaar die in 'intensive care' in een militair ziekenhuis over leed. Het staatshoofd, generaal Big- none, heeft de politie gelukge wenst dat zij 'veel ernstiger' on geregeldheden heeft voorko men. Wel riep de generaal het kabinet bijeen om over de beto ging van 50.000 mensen te ver gaderen. Zij gaven gehoor aan de oproep van de 5 belangrijk ste politieke partijen en vak bonden. Op de foto: omstanders helpen een vrouw die in moeilijkheden is geraakt, nadat zij in aanra king kwam met traangas. MOSKOU (ANP) De nieuwe Sowjetpartijleider Andropov heeft gisteren de strijd met de corruptie en economische delic ten op alle niveaus in de Sowjet- samenleving aangebonden. Dit door ook een KGB-man, het hoofd Vitaly Fedortsjuk, die hem opvolgde, aan het hoofd van het ministerie van binnenlandse za ken te plaatsen. Daar schijnt hij eerst de bezem door te moeten halen. Het nieuwe hoofd van het ministe rie, Vitaly Fedortsjuk, heeft de afgelopen zeven maanden als op volger van Andropov aan het hoofd van de KGB gestaan en waarnemers verwachten, dat hij nu de corruptie moet gaan aan pakken door eerst een krachtige bezem te halen door het ministe rie, dat sinds 1966 werd geleid door een volgeling van wijlen partijleider Brezjnjev, de 72-jari- ge Shcholokov. Doordat tevens een Bre?jnjev-man werd vervan gen snijdt het mes van de benoe ming aan twee kanten. Fedorts juk wordt als hoofd van de KGB opgevolgd door Viktor Chebri- kov, 59, die een van de twee on derchefs van de KGB was. Ver wacht wordt, dat ook de in 1980 tot eerste plaatsvervangend mi nister van binnenlandse zaken benoemde schoonzoon van Brezjnjev, Juri Churbanov, het onder de nieuwe leiding moeilijk zal krijgen om zijn post te behou den. MADRID (GPD) - In een sfeer van totale frustratie hebben de 35 de legaties bij de Conferentie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE) gisteren in Ma drid besloten de zittingen tot 8 februari te verdagen. Net zo min als in de laatste twee jaar het ge val was (de conferentie van Ma drid werd op 11 november 1980 officieel geopend) slaagden de vertegenwoordigers van de deel nemende Westerse, Oosteurope- se, neutrale en niet-gebonden landen erin om in de afgelopen zes weken een akkoord te berei ken over de tekst van een voor alle partijen aanvaardbaar slot document. Vooral de Oostenrijkse delegatie leider dr. Franz Ceska verwoord de de teleurstelling over het zo veelste uitstel bij gebrek aan overeenstemming. In voor diplo matieke begrippen ongehoord duidelijke en kritische taal stelde Ceska de stagnatie van het CVSE-proces aan de kaak. „Tij dens deze laatste zittingsperiode is er nauwelijks de wil te bespeu ren geweest om tot een afsluiting te komen", beschuldigde Ceska zowel Oost als West, zonder de twee blokken met name te noe- koord, ligt er een zeer ernstige crisis in het verschiet", voorspel- ROME - De Roemeense president Nicolae Ceausescu was op de hoogte van een vermeende sa menzwering van de Bulgaarse geheime dienst om de paus te vermoorden en heeft via diplo matieke kanalen geprobeerd de Bulgaren hiervan te weerhou den. Dit heeft de in Rome ver schijnende Engelstalige krant The Daly American gisteren ge meld. De krant, die diplomatieke bron nen citeerde, zei dat Ceausescu door Roemeense diplomaten vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia op de hoogte gebracht was van het plan ongeveer een maand voordat paus Johannes Paulus II op 13 mei 1981 werd neergeschoten. Volgens het bericht hadden mede werkers van de Bulgaarse presi dent en partijleider Todor Zjiv- kov Roemeense functionarissen de verzekering gegeven dat "zij niet op de hoogte waren, noch betrokken bij zulke activiteiten". De zegslieden zeiden dat Ceau sescu skeptisch was over de Bul gaarse reactie maar zij wisten niet of hij verdere stappen had ondernomen. PARIJS (ANP) - De medeplichti gen aan de ontvoering van de Belgische baron Edouard-Jean Empain zijn gisteren in Parijs veroordeeld tot gevangenisstraf fen van maximaal 20 jaar. De ex- president van het Belgisch-Fran se staalconcern Empain-Schnei- der was in januari 1978 ontvoerd, twee maanden vastgehouden en mishandeld. De rechtbank sloot zich aan bij de eis van het openbaar ministerie en gaf de hoofdbeklaagden Alain Caillol en Bernard Guillon twin tigjaar gevangenisstraf. Georges Bertoncini kreeg 15 jaar en Fran cois Caillot 13. Vier anderen, on der wie twee vrouwen, kwamen er met lichtere straffen van af. „Ondanks dat we ons geen illusies gemaakt hebben, hadden we toch wel iets meer verwacht dan het star vasthouden aan eigen onwrikbare posities", haalde de woordvoerder van de neutrale en niet-gebonden landen fel uit. „Men wordt ongeloofwaardig als men enerzijds de wil belijdt om tot een afronding te komen, maar tegelijkertijd niet bereid is tot het sluiten van een compromis". Als verklaring voor het volhouden van die halsstarrige houding en het betoonde gebrek aan bereid heid om tot een compromisop lossing te komen, voerde Ceska aan „de indruk te hebben dat er in deze slotfase een strategisch spelletje is gespeeld om de te genpartij de schuld van een eventueel mislukken van het herstel van de ontmoeting in Ma drid in de schoenen te kunnen schuiven". In uiterst felle bewoordingen laak te Ceska „de pogingen om elkaar murw te maken in de hoop dat de tegenpartij op het laatst op al le fronten zal toegeven". De Oos tenrijkse delegatieleider toonde zich daarom somber gestemd over de kansen op succes na de hervatting van de veiligheids- conferentie op 8 februari van het volgend jaar. „Wanneer we er in februari en maart niet in slagen om overeenstemming te berei ken over een substantieel slotak- BONN - De opzet van bondskan selier Helmut Kohl, om via het stellen van de vertrouwens kwestie in het Westduitse par lement de weg naar vervroeg de algemene verkiezingen te openen, is gelukt. Kohl kreeg bewust niet het vertrouwen van de meerderheid in de Bondsdag, omdat de rege ringspartijen CDU-CSU en FDP zich. op een enkele uit zondering na. van stemming onthielden. De SPD stemde te gen Kohl. Bondspresident Karl Carstens moet nu binnen 21 dagen beslissen of hij het verzoek van Kohl om het parle ment te ontbinden, zal inwilli gen. Er kan van worden uitge gaan dat het staatshoofd dit zal doen en vervolgens nieuwe verkiezingen, waarschijnlijk op 6 maart, zal uitschrijven. door Hans Amesz In de Bondsrepubliek Duitsland is een unieke situatie ontstaan. De regeringscoalitie waarvan Helmut Kohl leider is, be schikt in feite namelijk wèl over een ruimte meerderheid in het parlement. Dat bleek donderdagavond overduide lijk, toen de begroting van het kabinet-Kohl voor het jaar 1983 zonder problemen werd aangenomen. CDU-CSU en FDP zouden dus rustig verder kunnen regeren tot het najaar van 1984, het tijdstip waarop normaal Bondsdagverkiezin gen zouden worden gehouden. Dit willen ze echter met zonder dat de kiezers zich daarover hebben uitgesproken. Al in zijn regeringsverklaring van 13 oktober van dit jaar had Kohl vervroegde verkiezingen be loofd. Daar is ruim 80 procent van de Westduitse bevolking het mee eens. En dat is de reden gecompliceerde spel van de vertrouwenskwestie vrijdag in de Bondsdag is' opgevoerd. Volgens de Westduitse Grond wet kan het parlement zichzelf namelijk niet met bijvoorbeeld tweederde meerderheid ont binden. Dat moet gebeuren via het opzeggen van het vertrou wen in de bondskanselier, of via diens terugtreden. Helmut Kohl koos voor de eerste mo gelijkheid. De regering van CDU-CSU en FDP gaat de verkiezingsstrijd in op basis van wat zy in de korte tijd van haar bestaan heeft gepresseerd. Dat waren nog niet eens de vrijwel legen darische honderd dagen, die in het Westen bijna elke nieuwe regering als een soort uitstel van betaling krijgt om zich in de ogen van de critici waar te maken. Wat is de balans van de 76 dagen van de conservatief-liberale re gering, de „coalitie van het midden", zoals Helmut Kohl altyd zegt1 Het belangrykste is zeker het feit dat de nieuwe Westduitse regering de begro ting voor 1983 heeft gemaakt, die ook is aangenomen door het parlement. In die begroting wordt fors bespaard, teneinde de overheidsschuld te vermin deren. CDU-CSU en FDP doen het voorkomen alsof dit van le vensbelang was voor het voort bestaan van de Bondsrepu bliek en beweerde tegelijker tijd dat de vroegere SPD-FDP- regering onder Helmut Schmidt dit nooit voor elkaar zou hebben gekregen. Feit is echter dat het financie ringstekort voor 1983 ruim 40 miljard mark bedraagt. Dat is zo'n 10 miljard mark meer dan aanvankelijk door de regering van Helmut Schmidt was aan gekondigd, waaraan moet wor den toegevoegd dat de sociaal- liberale coalitie dat zeker niet had kunnen waar maken. Van daar dat ex-kanselier Schmidt nauwelijks kritiek op het be grotingsbeleid van zyn opvol ger heeft. Die moet dan echter met net doen alsof nu de grote 'ommekeer" heeft plaatsgevon den, aldus de SPD-oppositie. Wel vinden de sociaal-democra ten het verwerpelijk dat de re- gering-Kohl een 'verdeling van beneden naar boven' door voert, wat erop neerkomt dat de lagere inkomenstrekkers meer te lijden hebben van de bezuinigingen dan mensen met hogere inkomens en de ondernemers. Vele politieke waarnemers in Bonn zyn van mining dat Hel mut Kohl als bondskanselier een betrekkelijk goed figuur heeft geslagen. In zyn korte ambtstyd heeft hy talloze offi ciële bezoeken aan bevriende landen - o.m. Amerika, Frank rijk, Engeland, Italië en Lu xemburg - gebracht en zich daar geenszins gedragen als de 'provinciaal' waar hy veelvul dig voor is uitgemaakt Ook lijkt het erop dat vooral de zakenwereld een nieuwe posi tieve wind bespeurt sinds Hel mut Kohl kanselier is. Het is daarom niet uitgesloten dat na de waarschynlyke verkiezin gen van 6 maart Kohl wederom regeringschef wordt Daarna moet misschien wel écht van de 'ommekeer' worden gespro ken. ADVERTENTIE De Zilvervloot is het vertrouwde premie- spaarplan van de overheid. Je kunt ermee beginnen tussen |e 15e en 21ste jaar en - onder bepaalde omstandigheden - door gaan tot het einde van het jaar waarin je 29 wordt Zo spaar |e op een veilige manier flink wat geld biieen. Want ie krijgt een mooie rente over het bedrag dat je ieder jaar opzij legt. En daar doet de overheid nog eens een premie van 10% bovenop. In 1973 al begonnen met de Zilvervloot? En negen spaarjaren volgemaakt? Dan niet vergeten om voor het and van dit jaar de belastingvnje premie aan te vragen bij |e spaannstelling. Het is immers geld waar je recht op hebt! Een pubhkatie van het minister* van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Belastingvrij! Die premie kun je krijgen na een aantal spaarjaren. Maar als je nü begint met de Zilvervloot telt 1982 nog mee als jaar. Gauw doen dus. Alle informatie kun je halen bij postkantoren, spaarbanken en andere banken. Of vraag de folder aan bij "De Zilvervloot", postbus 51,2500 RR Den Haag.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 9