Duisenberg botst met Kok Nederland op weg naar actiestaat? NS kan "gat" niet dichten C Verbazing na verzoek om vrijlaten Twee van Breda Nieuw op het postkantoor: buitenlands geld. Kleine zaken. Grote zaken. Je doet ze op het postkantoor. President Ned. Bank: Herverdeling van werk helpt niet Loonoffer onderwijs inkomens afliankelij k ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 DEN HAAG (GPD/ANP) - Minis ter-president Lubbers is „nogal verrast" door het feit dat even tuele vrijlating van de oorlogs misdadigers Fischer en Aus der Fuenten (de Twee van Breda) op nieuw aan de orde wordt gesteld. Het door de Westduitse overheid aangekondigde verzoek om gra tie is overigens nog niet in Den Haag aangekomen. Na afloop van het kabinetsberaad wilde Lubbers gisteren geen oor deel geven over het eenstemmi ge verzoek van de Bondsdag aan de Westduitse regering, om op nieuw om vrijlating te vragen. Het Duitse parlement sprak dit verzoek donderdag uit „om hu manitaire redenen". Ook minister Korthals Altes (justi tie) wilde gisteren geen commen taar geven op het aangekondigde Westduitse verzoek. Zijn woord voerder wijst echter op een in 1972 gemaakte afspraak tussen regering en parlement, dat van Binnenland collectieve gratie geen sprake zal zijn. Die afspraak geldt nog steeds. Na een zeer emotioneel debat be sloot de Tweede Kamer in 1972 de (toen nog) Drie van Breda niet vrij te laten. Nadien kwamen vanuit de Bondsrepubliek met zekere regelmaat verzoeken om de oorlogsmisdadigers toch gra tie te verlenen. De laatste keer was vorig jaar, eveneens in de kersttijd. De toenmalige oppositieleider, nu bondskanselier. Helmuth Kohl verzocht toen een Nederlandse parlementaire delegatie om bij wijze van kerstgeschenk de be jaarde Fischer en Aus der Fuen ten vrij te laten. Zijn verzoek viel in Nederland in verkeerde aarde. Een grote meerderheid van het parlement was niet bereid er over te praten, vooral om te voor komen dat oorlogsleed opnieuw zou worden opgerakeld. Er zijn geen aanwijzingen dat het parlement nu wel zou willen af wijken van de lijn die in 1972 is uitgestippeld. Die behelst dat er geen collectieve gratie mogelijk is voor de oorlogsmisdadigers. Alleen bij zeer zwaar wegende medische omstandigheden zou in een individueel geval vrijla ting kunnen worden overwogen. Na het emotionele kamerdebat over eventuele gratie voor de oorlogsmisdadigers in 1972 is de gedragslijn in Den Haag, om er nog zo min mogelijk over te pra ten. De ervaring is, dat het opra kelen van de kwestie telkens ern stige psychische problemen ver oorzaakt bij veel slachtoffers van de Duitse bezetting. Het CPN-kamerlid Gijs Schreu- ders heeft het bijzonder onge past en bijzonder schokkend ge noemd dat Duitsland probeert een aantal nog opgesloten Duitse oorlogsmisdadigers vrij te krij gen. Vooral oud-verzetsdeelne- mers en vervolgden uit de Twee de Wereldorlog, alsmede een groot deel van het Nederlandse volk zal een dergelijk verzoek als zodanig ervaren, aldus Schreu- ders gisteren in schriftelijke vra gen aan de minister van justitie en van buitenlandse zaken. Het CPN-kamerlid vraagt zich af of een inmenging van buitenlandse zijde in de Nederlandse rechts gang aanvaardbaar is. In zijn vra gen dringt Schreuders er bij bei de bewindslieden op aan de Westduitse regering opnieuw op de hoogte te stellen van de uit 1972 daterende afspraken tussen regering en parlement. DEN HAAG - Zelden heeft een kabinet - en al zo kort na zijn aantreden - zo'n golf van maatschappelijk verzet opge roepen als het kabinet-Lub- bers. De onvrede over de plannen van het CDA-WD- kabinet neemt met de dag toe. Tot nog toe zonder effect, want het kabinet lijkt niet be reid zijn plannen wezenlijk te wijzigen. Bij alle acties van de afgelopen weken en dagen rijst de vraag hoe lang dit door kan en zal gaan. Houdt de actiebereid heid van de mensen die het meest door dit beleid getrof fen worden op, wanneer het parlement alle voorstellen heeft goedgekeurd? Of blijft de actiedreiging ook daarna hangen? Tal van groeperingen, van brandweerlieden via omroep medewerkers tot treinmachi nisten, hebben inmiddels ge staakt, 'geprikt' of gedemon streerd. Leerkrachten onder braken dinsdag voor de twee de keer de lessen, alsof een week staken niet genoeg was. Jongeren bezetten de fractie- kamer van het CDA in de Tweede Kamer. Een hoorzit ting over het huurbeleid liep uit op een agressieve aanval op 'de politiek'. Ook die politiek speelt een rol in het maatschappelijke ver zet. In een notitie over de op positiestrategie roept het par tijbestuur van de PvdA zelfs op tot het organiseren van dat maatschappelijk verzet tegen de kabinetsvoorne mens. De PSP ging nog veel verder, door de directeuren van de sociale diensten te vragen niet mee te werken aan het uitvoeren van de be zuinigingsmaatregelen. door Hans de Bruijn Over die oproep is veel deining ontstaan. Kamervoorzitter Dolman ontnam PSP-kamer- lid Willems woensdag zelfs het woord vanwege het 'op roepen tot onwettige acties'. En Lubbers gebruikte zijn wekelijkse persconferentie om - ongevraagd - zijn 'ont zetting' over de PSP-oproep te uiten. Demonstratiestaat Is de parlementaire democratie in gevaar? Wordt Nederland in 1983 een demonstratie- staat? Of zullen Nederlanders toch gezagsgetrouwe, demo cratische burgers blijken die zich bij rechtmatige beslui ten van het parlement, hoe pijnlijk ook, zullen neerleg gen? De vele acties geven de PSP op één punt gelijk. Tal van men sen herkennen zich niet in het beleid dat het kabinet- Lubbers voor ogen staat. Dat heeft overigens meer mate riele dan ideéle redenen. Het protest richt zich immers vooral tegen de aanslagen op de portemonnee, die het ge volg zijn van dat beleid. Uitvlucht Tot nog toe zijn de achtereen volgende kabinetten er rede lijk in geslaagd de pijn (van de periode na de oliecrisis van 1973) beperkt te houden en zo eerlijk mogelijk te ver delen. Via overleg en onder druk vanuit parlement en sa menleving kon nog heel wat bereikt en bijgesteld worden. Er was altijd wel een uit vlucht mogelijk. Lubbers heeft daaraan als CDA-frac- tieleider volop bijgedragen. Die vrij gunstige toestand is nu voorbij. Elke bezuiniging be tekent een - soms grote - stap terug. Iederéén wordt ge pakt, niemand ontsnapt de dans. De ruimte voor bijstel lingen is volledig opgesou peerd. En echte alternatieven ontbreken. Het afzien van een maatregel voor de ene groep leidt tot een andere die zeker zoveel mensen pijn doet. De economische crisis heeft re centelijk in verhevigde mate geleid tot discussies over de toekomst van onze verzor gingsstaat. De WD vertaalt dat in het „terug naar IK", het CDA in „opkomen voor elkaar". Mooie kreet Veel mensen hebben moeite met die nieuwe rol van de staat. Opkomen voor elkaar is een mooie kreet, maar als je geen geld hebt doe je niets Want het stapje terug van de staat, waardoor tal van ge meenschapsvoorzieningen duurder worden of uit eigen zak moeten worden betaald, gaat gepaard met een terug gang in inkomen. Daarmee wordt de kloof extra groot. Hoe betaal je met dat lagere in komen die duurdere voorzie ningen? is voor tallozen de vraag. En het antwoord is m - 1 gt-vallen: dat kan ik met. Wat voor de betrokkenen de druiven dubbel zuur maakt is dat kabinet noch parlement een antwoord op deze proble men heeft. Zy zitten met de handen in het haar De staat die altyd overal een oplos sing voor had, heeft niks meer. De verzorgingsstaat wordt een 'vangnet-staat', die alleen in staat is tegemoet te komen aan de meest schrijnende problemen. In het politieke jargon heten dat de 'echte mi nima', maar daarmee is de kous niet af. Tienduizenden, zo niet meer, die geen 'echte minima' zijn, voélen zich dat wel. Psychologische blunder Men voelt zich nog meer in de steek gelaten wanneer het ka binet de psychologische blunder begaat een inko mensbeeld te schetsen, waar bij de hoogste inkomens rela tief buiten schot blyven. Na tuurlek levert een extra kor ting van een paar procenten op de inkomens van 5 pro cent van de Nederlandse be volking slechts een habbe- krats op. Maar het zou de ge loofwaardigheid èn de aan vaardbaarheid van de oproep „we-moeten-allemaal-een-st- apje-terug-doen" er heel wat groter op maken. Velen voelen zich in de steek gelaten. Steeds vaker krygt men 'nee' te horen. Het ver trouwen in de parlementaire democratie is weg omdat 'Den Haag' de oplossingen óók niet heeft. En niemand heeft intussen geleerd zelf die oplossingen te zoeken en tydig op de veranderende omstandigheden te reageren. De reactie is het gooien van stenen naar de staat. Oorlog Zal de arbeidsrust terugkeren wanneer het parlement een maal gesproken heeft? Groe peringen als de PSF vinden dat niet nodig. Willems ver geleek de burgerlijke onge hoorzaamheid waartoe hy oproept deze week met die tijdens de oorlog. Hoewel de vergelijking uit his torisch en politiek oogpunt mank gaat, bewijst zij één ding: in crisistijden is de voe dingsbodem voor verzet en actie altijd groter dan in tij den van welvaart. Dat de PSP daarop nu zinspeelt, maakt die oproep des te be denkelijker. Wat zich nu nog richt tot de directeuren van de sociale diensten is straks een oproep tot volksverzet volgens het PSP-actiemodel. De PvdA neemt in haar notitie een heel wat democratischer standpunt in. Het maatschap pelijk verzet moet aangewak kerd en georganiseerd wor den. „maar meerderheidsbe sluiten moeten. NADAT alle wettelijke pogingen om het tegendeel te bereiken zyn uit geput, worden uitgevoerd". "Wat-u-niet-wilt" Behalve de democratische tra ditie van de PvdA ligt aan die redenering ook een pragmati sche overweging ten grond slag. Het PvdA-bestuur noemt die ..wat-u-niet-wilt.." Als de PvdA ooit weer in de regering komt, wil zy ook dat haar besluiten worden uitge voerd. Maar diezelfde PvdA ligt nu - met alle andere parlijen on der het vuur vanuit sa menleving Ook de PvdA heeft de oplossingen voor de crisis niet op een rijtj.- I>.- PvdA-in-de oppositie wai nog toe altijd de katalysator van de onvrede in de samen leving tegen het beleid var centrum-rechtse kabinetten. Maar het is voor de PvdA even zeer de vraag of zy die rol an no 1983 nog kan vervullen. De socialisten kunnen geen roziger beeld van de toe komst schetsen dan het kabi net. Het blijft sleutelen aan de marge En van dat kabi net-Lubbers als leidende kracht in de samenleving valt weinig te verwachten De wil is er misschien wel, maar dat is zonder WlltlWI wen vanuit de samenleving volstrekt zonder betekenis Het verzet in de samenleving is immers niet alleen verzet van links Ook de jongeren die Nijpels' WD aan grote winst hielpen worden binnenkort het slachtoffer De brand woedt overal. Maar de brandweermannen staan' met lege handen. Op 415 postkantoren kunt u nu ook terecht voor buitenlands geld. U betaalt contant of met uw girobetaalkaarten. Natuurlijk kunt u op dezelfde postkantoren óók uw buitenlands geld weer inwisselen. L UTRECHT (ANP) - De Neder landse Spoorwegen zien geen kans om het gat van tweehon derd miljoen gulden in de begro ting voor 1983 te dichten, dat is ontstaan doordat minister Smit- Kroes (verkeer en waterstaat) volgend jaar minder geld voor de NS beschikbaar wil stellen. De minister had de NS eind vorige maand opgedragen een lijstje met bezuinigingen op te stellen, maar een speciaal daarvoor inge stelde werkgroep van de NS-di- rectie is tot de conclusie geko men dat dit onmogelijk is, willen de spoorwegen behoorlijk blij ven functioneren. De raad van commissarissen, het door de regering aangestelde col lege dat toezicht houdt op de gang van zaken bij de NS, is het met de directie van de NS eens dat er aan de begroting voor vol gend jaar niet meer te sleutelen valt. De raad heeft de begroting daarom goedgekeurd. De spoorwegen willen tegelijk met de begroting in januari met Ver keer en Waterstaat een hartig woordtje wisselen over de aange kondigde tariefsverhoging van acht procent per 1 april 1983. NS verwacht namelijk dat die verho ging zal leiden tot "aanmerkelyk vervoersverlies". NS houdt reke ning met een vervoersverlies van 200 tot 300 miljoen reizigerskilo meters (op een totaal van dik ne gen miljard) in 1983. Niet alleen de hoogte van de tanefstijging speelt haar daarbij parten, ook het feit dat die tariefsverhoging een half jaar eerder wordt inge voerd (in april in plaats van de gebruikelijke datum 1 oktober) NS kijkt toch al minder zonnig te gen 1983 aan, zo blykt uit de me dedelingen van een NS-woord- voerder. Want los van exorbitant hoge tariefstijging van acht pro cent vreest NS ook dat het ach terwege laten van de prijscom pensatie per 1 januari aanstaan de en het kelderen van de benzi neprijzen wat een daling van het reizigersvervoer tot gevolg zul len hebben. De spoorwegen wijzen erop dat de tariefstijging met acht procent per april 1983 4,75 procent meer is dan de verwachte styging van de kosten van levensonderhoud, die in 1983 maar 3,25 procent om hoog gaan. De ervaring leert dat de spoorwegen dat soort extra prijsstijgingen altijd moet bezu ren via een daling van omvang en opbrengsten in het reizigers- vervoer. ADVERTENTIE Bezuiniging van 200 miljoen DEN HAAG (GPD) - Zijn opmerkingen dat herverdeling van het nu beschikbare werk geen oplossing biedt in de strijd van de werkloosheid, hebben de president van de Nederlandsche Bank, Duisenberg, gistermiddag in lichte aanvaring gebracht met de voorzitter van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Kok. De meningen van de twee botsten bij de behandeling in de Sociaal- Economische Raad van het rapport dat een SER-com- missie had uitgebracht over de 'Ontwikkeling van de Ne derlandse Economie'. Het stuk is bedoeld als een advies aan de regering. Het had overigens al een half jaar gele den vastgesteld moeten worden. In het advies worden verschillende wegen aangegeven waarlangs de huidige economische crisis be zworen zou kunnen worden. Duisenberg liet onomwonden we ten geen heil te zien in herverde ling van de arbeid als methode om de crisis te bedwingen. „Her verdeling kan het aantal werklo zen weliswaar enigermate doen dalen, maar er komt geen enkele bijdrage aan het heractiveren van de economie uit voort. Aan de spiraal van afbraak van de marktsector (het bedrijfsleven) en uitdijing van de collectieve sector (de totale uitgaven van de overheid en de sociale verzeke ringen) wordt er geen halt door toegeroepen. Na verloop van tijd zal de werkloosheid weer even hoog zijn als eerst", aldus Dui senberg. „In principe kan men de maatregel nog wel een of meerdere malen herhalen, maar het is duidelijk dat zo'n beleid, hoezeer het ook kan bijdragen tot tijdelijke ver zachting van de sociale proble matiek van de werkloosheid, op den duur geen oplossing kan bie den". Couperen van hond aangepakt DEN HAAG (ANP) - Staatsse- cretaris A. Ploeg (landbouw en visserij) is voorstander van invoering van een verbod waardoor gecoupeerde hon den (afgesneden staart en oren) niet meer op tentoon stellingen mogen pronken. Dit blijkt uit een gisteren uit gegeven communiqué van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren en van het ministerie. Ploeg heeft zijn opvatting over het couperen van honden geuit in zijn eerste gesprek met de dierenbescherming. Minder uitkeringen FNVrVoorzitter Kok bleek het vol strekt met hem oneens. „Wel de gelijk helpt het", zo zei hij. Her verdelen van arbeid brengt het aantal werklozen omlaag en zorgt daarmee voor een daling in de collectieve uitgaven: het be drag aan uitkeringen zakt en in het verlengde daarvan kunnen de premies en de overheidsbij dragen voor de werkloosheids (en bijstands)fondsen omlaag. Duisenberg meent echter dat her verdeling van het werk geen we zenlijke versterking van het be drijfsleven tweeg brengt. Welis waar zal de loonpost voor het al werkzame personeel dalen, maar het voordeel daarvan zou geheel opgaan aan de lonen en bijko mende kosten voor de mensen die het werk moeten opvangen dat anderen, die korter gaan werken, moeten laten liggen. „Dat geld kan dus niet worden aangewend voor versterking van de bedrijven". Kok kreeg wat dat betreft nog een pil te slikken. De Tilburgse hoog leraar prof. dr. Schouten (Kroon- lid van de SER) liet weten dat hij zijn eigen 'plan-Schouten' open lijk afviel. Dat plan komt neer op het inleveren van de prijscom pensatie (of het verlagen van lo nen) waar tegenover - ter be scherming van de koopkracht van de mensen - een verlaging zou moeten staan van het totaal aan belastingen en sociale pre mies. Nadere berekeningen (onder op nieuw verslechterde economi sche omstandigheden) hadden Schouten echter geleerd dat het effect op het werkloosheidscijfer minimaal zou zijn. FNV-voorzitter Kok kwam met zijn regelrecht verwijt aan de economen wegens hun 'buiten gewoon verwarrende discussie'. „Het wordt frustrerend om aan die discussie deel te nemen". KEULEN (GPD) - Wubbo Ockels (tweede van links) zal uiterlijk in 1985 als eerste Nederlandse astro naut de ruimte ingaan en mogelijk zelfs al binnen een jaar. De Gro ningse wis- en natuurkundige, die in 1977 werd aangewezen als we tenschappelijk astronaut bij het Europese ruimtevaartbureau ESA, is namelijk reservist bij de eerste ESA-NASA vlucht van de Space Shuttle (het toestel op de foto). Ze ker is hij in elk geval van de eerste volledig Europese vlucht van het ruimtelaboratorium dat een groot aantal wetenschappelijke proeven gaat doen in de ruimte. Deze vlucht, die op 25 juni 1985 zal star ten, zal zeven dagen duren. Ockels toonde zich gisteren tijdens de presentatie van de plannen in Keulen laconiek en zei dat "het nu echt leuk gaat worden". Kort sa mengevat, volgens Ockels, moet de vlucht als volgt worden bekeken: "De flauwekul, de ruimtevaar- tromantiek van de eerste jaren, is over. Nu beginnen de echte ongewo ne dingen pas". Op de foto wordt de Nederlandse astronaut omringd door enkele Westduitse betrokkenen bij het project, onder wie (derde van links) minister Riesenhuber van wetenschap en technologie. Voor regering bespreekbaar DEN HAAG (ANP) - Met de regering valt te praten over een voorstel om de inhouding van 1,65 procent op het salaris van onderwijzend perso neel afhankelijk te maken van het inkomen. Dit voorstel heeft welis waar niet de voorkeur van de regering, maar heeft geen gevolgen voor de beoogde bezuiniging van 278 miljoen gulden. Een en ander betekent wel dat de inhoudingsmaatregel met ongeveer anderhalve maand wordt vertraagd. De ministers Deetman (onderwijs) en Braks (landbouw) hebben dit giste ren aan de Tweede Kamer geschreven. De Kamer debatteert volgende week over de inhoudingsmaatregel. De fracties van CDA, WD, PvdA, D'66 en PSP hadden de regering ge vraagd de mogelijkheden na te gaan om de korting naar draagkracht toe te passen, dus een percentage afhankelijk van het inkomen. De regering is daar niet voor, zo schrijf zij de Kamer, omdat de kortings maatregel geen "inkomenspolitieke doeleinden beoogt". De regering heeft op zichzelf geen moeite met een vertraging van de maatregelen. De uitvoering daarvan zal in dat geval pas in februari en mogelijk pas in maart plaatsvinden. De inhouding zal dan over januari en februari met terugwerkende kracht moeten geschieden. De regering blijft bij haar standpunt dat de inhoudingsmaatregel niet van toepassing kan zijn op het personeel op het ministerie van onderwijs zelf. De grens moet ergens worden getrokken, aldus Deetman en Braks. DFVLR

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7