en aar "Azië" RINGENHUIS Prettige Kerstdagen Nieuwe typecursussen DANSINSTITUUT a Chinees Indisch g Restaurant jv.a. 48,- m2 asr, Nog steeds grote opheffingsuitverkoop J.D. Hoogervorst NOG HOGERE KORTINGEN!!! Op 12 januari 1983 hopen onze ouders en grootouders P. J. Strijk en J. Strijk-de Gunst het heuglijk feit te herdenken dat zij 50 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. Daartoe zal tot hun intentie een H. Eucharistieviering worden opgedragen op woensdag 12 januari 1983 om 15.00 uur in de parochiekerk O.l. Vrouw Hemelvaart en St. Joseph, Herensingel 3 te Leiden. Bovendien stellen wij u gaarne in de gelegenheid het bruidspaar te feliciteren in de pastorie van bovenge noemde kerk van 16.30 uur tot 18.00 uur. Hun dankbare kinderen en kleinkinderen. Simon en Wil Mignon, Rob en Ellen Wim en Lies Wim, Karin en Jacqueline Joke en Koos Loes en Ben llona, Annemieke. Stéphanie en Michiel Mieke en Herman Monique en Marcel Fred en Gré Richard, Angela, Esther en Chantal Ton en Nel Remon en Patrick Ruud en Joke Patricia en Rogier 2316 GE Leiden, dec. 1982, Willem de Zwijgerlaan 30 Na een langdurige, zeer moedig gedragen ziekte heeft God onze lieve man, vader, behuwd- en grootvader JAN T. WALBURG geboren 5 oktober 1922 Zijn EeuWige vrede in doen gaan. Zijn bedroefde vrouw en kinderen, H. M WALBURG-VAN DER BEEK HENDRIK-JAN WALBURG GRIETJE VAN DER BURG MAYA VAN TOL-WALBURG PETER VAN TOL ANNETTE Alphen aan den Rijn, 17 december 1982 Boterbloemweg 18, (2403 TS) Wij hebben hem naar zijn wens in stilte begraven op vrijdag 17 december op de Oosterbegraafplaats te Al phen aan den Rijn. Tot onze droefheid is, toch nog onverwacht, van ons heengegaan mijn innig geliefde man, onze lieve vader, schoonvader en grootvader, broer, zwager en oom ABRAHAM SWANENBURG in de leeftijd van 69 jaar. M. C. SWANENBURG-GERHARDS JOKE LENIE en JAN WIL en CARL BRAM kleinkinderen en verdere familie Leiden, 17 december 1982 Hugo de Vriesstraat 53 correspondentieadres: buys B&llotstraat 22, 2313 TT Leiden. De overledene is opgebaard in het Rouwcentrum Van der Luit, Willem de Zwijgerlaan 179, Leiden. Bezoek aldaar maandagavond van 7-7.45 uur. De crematie is bepaald op dinsdag 21 december a.s. om 11.00 uur in het crematorium "Ockenburgh", Ocken- burghstraat 21, Den Haag-Loosduinen. Geheel onverwacht is tot ons groot verdriet van ons heengegaan, mijn lieve man, onze lieve zorgzame va der, schoonvader en opa WILHELMUS JOHANNES OLSTHOORN Hij was 81 jaar. E. E. KARREMANS-VAN RIJN AAD en DORA BEN en TOOS JOOP en RINUS WIM en TINI NEL en PETER JAN en WINI kinderen Karremans en kleinkinderen 17 december 1982 De Zeven Provinciën 50 2253 XL Voorschoten De overledene is opgebaard in het Mortuarium van Be jaardencentrum "t Hofflants Huys", De Zeven Provin ciën no. 68. Bezoek aldaar en gelegenheid tot condoleren dinsdag van 19.00-19.30 uur. De gezongen uitvaartmis wordt opgedragen in de paro chiekerk van de H. Laurentius (Leidseweg) te Voorscho ten op woensdag 22 december om 10.00 uur, waana de bijzetting plaatsvindt te ca. 11.15 uur in het familiegraf op de R.K. afdeling van de begraafplaats "Rosenburch" te Voorschoten. JE5S| I-Breestraat 89a ifijVl 1 R I II II 2311 CK LEIDEN Ml ImJ I I Tel. 071-123757 Overdag en 's avonds Aanvang januari 2 x per week 1V2 uur les Duur 5 maanden Lesgeld incl. leermiddelen267,50 Examengeld44,00 4 x per week 1V2 uur les Duur 3 maanden Lesgeld incl. leermiddelen236,50 Examengeld44,00 OPGEVEN VOOR 23 DEC. WORDT DRINGEND AANGERADEN Kantooruren maandag L m donderdag 11.00-16.00 uur en 18.30-21.30 uur Dankbaar voor alles wat zij altijd zo liefdevol en zorg zaam voor ons heeft gedaan delen wij U mede dat, voor zien van de Zalving der zieken, na een moedige strijd God tot Zich heeft geroepen onze lieve moeder en oma, zus. schoonzus en tante GEERTRUIDA MARIA KOEVOET-REWIJK weduwe van CASPER JOZEF KOEVOET op de leeftijd van 76 jaar. Pokeno (Nw-Zeeland): Barendrecht: Borger: Midden- Beemster: Leidschendam: M. J. H. OVERDEVEST-KOEVOET G. OVERDEVEST A H M. KOEVOET C. T. A. C. KOEVOET- VAN ESVELD J.M.M. HERUER-KOEVOET H. P. M. HERUER P. M. A. DE HAAS-KOEVOET W. A DE HAAS G. H. M VAN DEN BERG- KOEVOET P F. VAN DEN BERG P. C. J. M. KOEVOET G. J. M. KOEVOET- REMMERSWAAL C. A. M KOEVOET en kleinkinderen 17 december 1982 Amaliastraat 20 2316 TM Leiden - Geen bezoek aan huis Moeder is opgebaard in de aula van "Ad Sanctos", Lam mermarkt 43 te Leiden. Maandag 20 december te 19.00 uur aldaar Rozenkransgebed, waarna gelegenheid tot condoleren tot 19.30 uur. Dinsdag 21 december vieren wij voor haar de Eucharis tie in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw Hemel vaart en St. Joseph - Herpnsingel - te Leiden om 14.00 uur, waarna de begrafenis plaatsvindt op de R.K. afde ling van de begraafplaats "Rhijnhof" te circa 15.00 uur. Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats. 'Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? mijn hulp is van de Here. SYT2E VAN DER VEGTE op de leeftijd van 58 jaar. G. VAN DER VEGTE-BÖSECKE Heinenoord: MARJO en ANTON MARCEL. EDWIN Apeldoorn: GERDA Oegstgeest: WILLEM en ANITA en verdere familie De overledene is opgebaard in de rouwkamer "Een voud", van Ingen Schenau, Hogewoerd 84 te Leiden. Bezoek aan de rouwkamer: maandagavond a.s. van 7.00 tot 7.30 uur. Een dienst van Woord en Gebed zal gehouden worden dinsdag 21 december a.s. in het "Groene- of Willibrord- kerkje" te Oegstgeest, aanvang 11.00 uur, waarna de begrafenis aldaar zal plaatsvinden. Ook na de begrafe nis gelegenheid tot condoleren in het kerkgebouw. Enige kennisgeving Op 15 december is van ons heengegaan, na een liefde volle verzorging in "Overduin" te Katwijk, onze lieve DIRK LAMAN op de leeftijd van 73 jaar C. VAN AKEN-HAZEVOET ROB en MIKE en kinderen FRANS en MARIANNE en kinderen Katwijk, 18 december 1982 "Overduin" Correspondentieadres Rijn- en Schiekade 51 2311 AL Leiden Volgens de wens van de overledene heeft de crematie In stilte plaatsgevonden. Plotseling ging van ons heen onze fijne vriend JAN KOK Jan, je leven was geven. Je stond altijd voor iedereen klaar. Dank voor alles, we zullen je nooit vergeten. In memoriam JAN KOK Door nooit iets voor jezelf op te eisen liet je ons blijken wat een echte vriendschap betekent. Wij zullen je nooit vergeten. EETGROEP. ELFTAL U.D.O. 4 KAARTCLUB Heden overleed zacht en kalm, voorzien van het H. Sa crament der Zieken onze lieve vader, opa en overgroot vader, broer, zwager en oom PETRUS JACOBUS DIRKSE weduwnaar van ANNA MARIA KRAMP op de leeftijd van 89 jaar. Tongeren: (België): J. DIRKSE M. DIRKSE-ROEMERS Leiden: M. C. C. ZONDEROP-DIRKSE M. J. ZONDEROP klein- en achterkleinkinderen Oegstgeest, 17 december 1982 Huize "Rustenborch" van Wijckersloothplein 1-3 Corr.-adres: Sibeliusstraat 4 2324 BP Leiden. De overledene is opgebaard in het mortuarium van Hui ze "Rustenborch". Wij herdenken hem tijdens de Avondwake in de kapel van Huize "Rustenborch" op maandag 20 december te 18.30 uur, waarna gelegenheid tot condoleren. Dinsdag 21 december vieren wij de Eucharistie voor hem om 10.00 uur in de Kerkzaal van Huize "Rusten borch", waarna de bijzetting plaatsvindt in het familiegraf op de R.K. begraafplaats "Zijlpoort" te Leiden te circa 11.00 uur. Algemene kennisgeving. Mijn tijden zijn in Uw hand. Na een liefdevolle verzorging in huize "de Wilbert" is zacht en kalm na een kortstondig ziekbed van ons heen gegaan onze lieve zorgzame moeder, groot- en over grootmoeder JOHANNA REMMELZWAAL weduwe van WILLEM KUIJT in de ouderdom van 89 jaar. D. KUIJT M. KUIJT-VAN DUIJN L. SCHUITEMAKER-KUIJT W. SCHUITEMAKER J. KUIJT A. KUIJT-VAN DER PLAS klein- en achterkleinkinderen Katwijk, 17 december 1982 Overrijn 7. Corr.adres: Rijnmond 147 te Katwijk aan Zee. De overledene is opgebaard in het rouwcentrum, Zuid straat 103 te Katwijk aan Zee, alwaar gelegenheid zal zijn tot condoleren zaterdag 18 en maandag 20 decem ber a.s. 's avonds van 7-8 uur. De rouwdienst zal gehouden worden D.V. dinsdag 21 december a.s. des nam. 12.45 uur in het Jeugdhuis, Voorstraat 72 te Katwijk aan Zee, waarna de teraardebe stelling zal plaatsvinden ca. 1.30 uur op de oude be graafplaats aan de Zuidstraat te Katwijk aan Zee. wensen wij u! Leiden, inschrijving gevorderden Katwijk, inschrijving beginners en gevorderden. Klubs voor scholieren t/m paren Moderne en Latijns-Amerikaanse dansen Steenschuur 15 - Leiden Tel. 071 -12 25 82 b.g.g. 76 44 75 H. Prince, huisarts, AFWEZIG VAN 25 DECEMBER T/M 2 JANUARI Waarneming via dokterstele foon 122222. P. Henry, oogarts, Stationsweg 23 J.E.C. Crul-Kelderhuls B.V.H. Crul, huisartsen, geen praktijk van 27 t/m 31 december. W. Schellekens en A. A. van Rijn, huisartsen AFWEZIG 23 t/m 31 december. Alle Leidse huisartsen nemen waar, behalve de artsen in de Merenwijk, Reinders en Van Tol. Voor uw medeleven en be langstelling na het overlijden van Dominicus Anthonius Franke zeggen wij u langs deze weg onze welgemeende dank. Mw. C. Franke-Valstar kinderen en kleinkinderen Leiden, december 1982 Stationsplein 24, Leiden, tel. 071-126233 ROMANTISCH TAFELEN MET DE KERST! Exotische gerechten met echte Hollandse kerstsfeer. Belde kerstdagen geopend. Reserveer nu en u bent verze kerd van uw kerstmenu. H. C. JASPERSE, PRAKTIJK HERVAT. G. E. J. Pieterse, De aanwezige Leidse huisartsen nemen waar, be halve Groeneveld, R. Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan, Verhage en Van Tol, ACUPUNCTUUR PRAKTIJK (Praktijk voor pijnbestrij ding, anti-rookbeh. en po- liklin. vermagering). Praktijk herval. Voor afspraken: telef. 01717-3181 tussen 9.30 en 14.00 uur, op ma., di. en woe. Adres: J. F. Kennedyplant- soen 57, 2252 EV Voor- schoten (tegenover N.S. station). Y. A. M.v. KroonwIJk arts. Interkerkelijke Kerstsamenkomst Katwijk aan Zee. Gaarne nodigen wij u weer uit de jaarlijkse Kerstsamen komst bij te wonen, welke gehouden zal worden in de Nieuwe Kerk aan de Voorstraat te Katwl|k aan Zee, op vrijdag 24 december 1982. Aanvang 20.00 uur. Liturgie: Ds. C. B. Schuurman, Ned. Herv. Predikant te Katwijk aan Zee. Meditatie: Ds. J. Cziria. Gerei. Predi kant te Rijnsburg. Met als onderwerp: "De verrassende keuze van God". Welwillende medewerking verlenen: Het Christelijk Jongerenkoor "The Revival Singers" o.l.v. Cees Wassenaar. Solozang: Moj. Diny Knetsch. Organist: Jaap van Rijn. Trompet: Gijs de Vreugd. Komt allen tezamen. Gezamenlijke Evangelisatie Commissie v.d. Herv. Gemeente en de Ger. Kerk van Katwijk aan Zee Op 21 december a.s. is Leiden een herenkapsalon rijker. Vanaf die dag opent Raymond's zijn deuren en krijgt u ter kennismaking tot 1 februari een volledige was-, knip- en föhnbehandeling voor slechts 25,- in plaats van 32,50. Raymond Hankart heren kapsoIon Koombruqsleeq 5 - Leidenfel. Q71 - 1313Q8 naast het Stadhuisplein Trouwbedrijl Gebr. de Jong B.V. Wij alleen leveren U voor Uw bruidsstoet ANTIEKE BRUIDSAUTO I BENTLY .1 ot o I ROLLS ROYS MODERNE BRUIDSAUTO i CADILLAC I CHRYSLER ivoor wit of zwart naar keuze met SUPER LUXE CADILLAC. 6 per*, of CHRYSLER VOLGAUTO'S. 7 pers. Onze kantoren en garages zijn uitsluitend een de HOGEWOERD 164 G4én trlisi.n 11 T.l 071 140167-149000 Aanbieding voor de maand december U betaalt deze maand slechts de HALVE drukprijs. Een korting dus van 50% op het drukken! Verlovingskaartjes Huwelijkskaarten Geboortekaartjes (ook met strik) ware Bij uw vakman Boek-Kantoorboekhandel Nieuwe Rijn 83 - Leiden 071 -126341 KWAAJTEtf sefmcE *■1^ LElDt" \#SERVlCt fhchVeWame sCHERP£ {JSneetbMID 13°40Ó1 HOGEWOERD 177- LEIDEN DOÖOÖOOOOOÖOOOOOOOOOOOÖOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOW bij het Morsstraat 9 Leiden Tel. 124920 ÏOOOOOOOOOOOOOOC

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 6