kampt met -groot tekort aan ^sperma-donoren Van vijfentwintig meter een pingpongballetje doorklieven Ambtenaren leveren in voor behoud werk Lok-directeur vut in Mevrouw M. Pikaar 101 jaar hocuram let forestier 6/1 Ues gebeurt onder strikte geheimhouding de 2 JL V I '.SlEIDEN - Hoe kom je aan mannen die bereid zijn hun zaad af te staan? Met deze vraag Lv worstelt een team in het Academisch Ziekenhuis Leiden, dat zich bezighoudt met de fon problemen van kinderloosheid. Er zijn op dit moment veel te weinig mannen om als !U- sperma-donor te kunnen optreden voor ongewild kinderloze paren. ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 Overeenkomst met gemeente a,.In Engeland en Amerika kijkt nie- 8. mand meer op als je zegt: ik ben sperma-donor. Tenminste, als je de spotjes op televisie en de arti kelen in bladen mag geloven. Het volgende is regelmatig te le- UVJ zen in het tijdschrift 'Play-GnT: "Dit is meneer Jackson: hij is eit econoom, rijdt paard, houdt van lekker eten en is sperma-donor". De Engelse televisie heeft een spotje, waarin twee mannen el kaar trots vertellen donor te zijn: haj de een geeft bloed, de ander zaad. Het lijkt een gewone zaak. 3o; In Nederland is het dat nog niet. Er !si-' wordt misschien wel over ge- praat, thuis of op het werk, in een wat lacherige sfeer, met neerge- slagen ogen, maar daadwerkelijk meedoen is er niet bij. Er staan op het moment veertig donoren ingeschreven. Te weinig om aan de groeiende stroom aanvragen te kunnen voldoen, omdat een donor maar een beperkte tijd aan 1 de zaadbank verbonden kan zijn. a( Er zijn dus steeds nieuwe man nen nodig. In onze samenleving hebben onder e andere verbeterde anticonceptie methoden het mogelijk gemaakt, als paar te beslissen om wel of door Saskia Stoelinga géén kinderen te krijgen. Er is echter een grote groep (10%) van de Nederlandse paren voor wie in praktijk deze keuze niet be staat omdat ze ongewild kinder loos zijn. Dat kan verschillende oorzaken hebben. De man kan onvrucht baar zijn of de vrouw (en dat komt ongeveer even vaak voor) of beiden kunnen een vermin derde vruchtbaarheid hebben. Bij een klein gedeelte wordt noch bij de man noch bij de vrouw een oorzaak gevonden. Zorgvuldig Wanneer de man onvruchtbaar is, zijn er medisch niet zo veel mo gelijkheden om deze vruchtbaar heid te bewerkstelligen. Paren die met deze realiteit moeten le ven aanvaarden soms de kinder loosheid, anderen gaan over tot adoptie of verzoeken om Kunst matige Inseminatie met Donor- spërma (K.I.D.). Hiermee wordt bedoeld: het door de medicus inbrengen van sper ma bij de vrouw met als doel een zwangerschap te bewerkstelli gen. De donor staat zijn zaad tegen een geringe vergoeding af. Hij krijgt de toezegging dat zijn zaad alleen voor KID zal worden gebruikt en dat men er met de grootst moge lijke voorzichtigheid en zorgvul digheid mee zal omspringen. Om de eigen kinderen van de donor en de kinderen, die uit zijn zaad ontstaan, te behoeden voor een ongeweten huwelijk met een half zusje of broertje wordt zijn zaad maar voor een beperkt aantal zwangerschappen gebruikt. Om die reden mag een donor niet langer dan anderhalf jaar onge veer eenmaal in de maand geven. Het zaad wordt in de kliniek zo snel mogelijk ingevroren, nadat het door de man is geprodu ceerd. Omdat invriezing van in vloed is op het zaad moeten er hoge eisen worden gesteld aan de vruchtbaarheidsgraad. Het zaad moet het invriezen kunnen verdragen. Mannen tussen de achttien en de vijftig jaar hebben de beste kansen om deze criteria Het sperma wordt opgeslagen in rietjes waar een kwart milliliter in gaat. In een speciale ton met vloeibare stikstof van —196 graden Celsius kan het zaad ongeveer vijfjaar worden goed gehouden. Per bevruchting wordt de inhoud van twee of drie ontdooide rietjes gebruikt. Dokter Gerda van Dijk, verbonden aan het AZL en nauw betrokken bij de problemen rond kinder loosheid, begrijpt dat uitstekend. "Het is een beladen onderwerp. Je kunt mannen niet zomaar over de streep trekken. Dat heeft direct te maken met ons idee over het vaderschap. Een kind moet van jezelf zijn. Je wordt voor flutvent uitgemaakt als je dat niet kan. Aan de andere kant te doorstaan. Daarnaast moet de donor gezond zijn en geen erfelij ke ziekten in de familie hebben. Emotioneel Dit is - in het kort - het verhaal. Maar, emotioneel komt er nog wel wat meer bij kijken. Voor de meeste donoren is het niet een kwestie van gewoon doen. Al- Gelijkenis leen in een kamertje op afroep zaad opvangen voor 'het goede doel', dat is niet iets wat iedere man kan of wil. is het voor de vrouwen die ont vangen ook een heel emotioneel gebeuren". Gerda van Dijk maakt het dage lijks mee: het verdriet bij kinder loze echtparen is groot. Het komt voor dat huwelijken stranden omdat vrouwen en mannen het niet kunnen verwerken dat ze onvruchtbaar zijn. Wat te denken van de opmerking: het hoeft toch niet via KID? Je kunt als vrouw toch ook in over leg met je partner vreemd gaan? Gerda van Dijk: Dat moet ie dereen maar voor zichzelf uitma ken. Er zijn veel mensen die dat niet kunnen. Zij willen volstrek te anonimiteit. Bij ons weten do noren en ontvangers helemaal niets van elkaar. Alles gebeurt onder strikte geheimhouding". LEIDEN - De gemeente en de ambtenarenbonden hebben gis termiddag een arbeidsplaatsen- overeenkomst gesloten. Wethou der Fase van economische zaken namens de gemeente en de heren De Jong. Balt en Van Giffen res pectievelijk namens de bonden Abva/Kabo, CFO en het Ambte naren Centrum ondertekenden het contract. In de overeenkomst worden enke le secundaire arbeidsvoorwaar den van dé ambtenaren ingeruild voor het behoud van bijna 21 ar beidsplaatsen, die door de bezui nigingen bij de gemeente wer den bedreigd. De overeenkomst geldt voor de duur van vijf jaar Er is bovendien geregeld dat er een extra toeslag komt voor zwaar en vuil werk. De gemeente zal voorts in beginsel geen gebruik meer maken van commercièle uitzendbureau's, maar zoveel mogelijk eigen reserve-personeel inschakelen. De maatregelen betreffende de rechtspositie van de ambtenaren bij de gemeente houden in grote lijnen in. dat deze wordt terugge bracht tot het niveau van rijks ambtenaren. Tot de bezuinigingen op de perso neelskosten behoren onder meer: Het geleidelijk verschui ven van de uitbetaling van het salaris van de 20ste naar de 25ste van elke maand. Het achterwege laten van een uit kering ineens bij pensionering, een geringere loonsverhoging bij bevorderingen, het terugbren gen van de aanvulling op het in validiteitspensioen. vergoeding van reiskosten niet meer op basis van eerste maar op basis van tweede klasse openbaar vervoer. Daar staat tegenover dat de ge meente garandeert dat bijna 21 arbeidsplaatsen, die in het ge ding waren, gehandhaafd blij ven. Met name het verlies aan ar beidsplaatsen bij do reinigings dienst is door de APO voorko- Als gevolg van het voorstel om nog maar één maal per week huisvuil op te halen zou 430.000 gulden bespaard kunnen worden. Die maatregel zou tien banen hebben gekost. Dat voorstel is nu van de baan. Verder zijn er banen gered onder meer bij bouw- en woningtoe zicht, emancipatiebeleid, econo mische zaken, sport, volksge zondheid. cultuur en samenle vingsopbouw. In totaal gaat het om een bezuiniging van ruim 1.2 miljoen gulden. LEIDEN - Joop Annegarn, direc teur van de Lok, school voor so ciaal-agogische beroepen aan de Storm Buysingstraat, heeft giste ren afscheid genomen. Hij maakt gebruik van de vut-regeling. Het was een afscheid met zang, dans, muziek, toneel, cabaret en toe spraken. De grote verrassing voor hem was, dat de binnen plaats van de school - bij wijze van eerbetoon voortaan de naam Joop Annegarnplein zal dragen. Annegarn was de man die in 1974 de opleiding "de Lok" opzette. Met 72 leerlingen en negen do centen begon hij zijn karwei. De school is iimiddels vertienvou- Na drie jaar werd met de opleiding inrichtingswerk begonnen en in 1979 volgde de opleiding sociale dienstverlening en arbeidszaken/ personeelswerk. Annegarn heeft steeds geprobeerd zowel het am bachtelijke als het creatieve in de opleiding tot zijn recht te laten komen. Uit de verschillende toespraken bleek dat dit hem uitstekend is gelukt. "Op energieke, menselij ke en doortastende wijze wist hij de kwaliteiten binnen zijn school te leiden en produktief te ma ken". Oprichter en scheidend directeur Joop Annegarn onthult het bord dat bij het Joop Annegarnplein hoort. In de meeste gevallen wordt er met niemand of met heel weinig an dere mensen over KID gespro ken. Ook het kind zelf zal het meestal niet worden verteld. Dit betekent een grote emotionele belasting die jarenlang voort duurt. Slechts twee mensen van het AZL- team weten om welke mensen het gaat. Dat is noodzakelijk om dat de donor zorgvuldig wordt gekozen en naar een zo groot mo gelijk uiterlijke gelijkenis met de vader wordt gestreefd. Veel mensen die met dit onder werp worden geconfronteerd zie je denken: dat moeten eigenlijk wel vreemde mannen zijn die hier aan meedoen. Gerda van Dijk licht dit toe: "Misschien zijn het voor buitenstaanders wel he le rare mannen die dit donor schap zonder problemen op zich nemen. Maar ik krijg niet die in druk". Inlichtingen of aanmelding: po likliniek Fertiliteitsproblemen (AZL) tel. 071-263336 of dr. G. van Dijk tel. 262876 LEIDEN Mevrouw M. Pikaar- Ruitenbeek heeft gisteren de res pectabele leeftijd van 101 jaar bereikt. Ter gelegenheid van dit feit werd zij eens flink in de bloe metjes gezet en kreeg ze boven dien bezoek van burgemeester Goekoop. Deze overhandigde me vrouw Pikaar namens de ge meente een fles eau de cologne. Mevrouw Pikaar is een rasechte Leidse. Op 97-jarige leeftijd ver huisde ze naar het bejaardenhuis 'Huize Rooomburg' wadr zij gis teren oook haar 101-ste verjaar dag vierde. LEIDEN - "Sommigen veroordelen deze sport, omdat ze denken dat boogschutters één op één lopen: even een pijl afschieten en dan, hupsakee, een borrel. Nou, laat ik het duidelijk zeggen: er wordt hier niet gezopen". De Leidse boogschutters hebben hun pas opgerichte club vernoemd naar Attila, de bloeddorstige Hun. "Nee, nee, wij zijn niet bloeddorstig", zegt voorzitter FJ.H. Op 't Eijnde. Een verhaal over Indiaantje spelen, het doel dat 's nachts voor je ogen zweeft en de juiste houding. H. Wevers en F. Op 't Eijnde ken den elkaar van tennis. Wevers wilde op 5 mei dit jaar in Oegst- geest een paar boogschutters hun kunsten laten vertonen. En Wevers liep met het plan rond weer te gaan boogschieten, een sport die hij in zijn jeugd ook wel 'ns had beoefend. "Dus hebben we op 5 mei ook een intekenlijst rond laten gaan tijdens die de monstratie", zegt Wevers. "Eens zien hoeveel mensen er belang stelling hebben voor boogschie ten, dachten we". Vijfendertig mensen hadden be langstelling. Genoeg, vonden de organisatoren: de vereniging werd eind september officieel opgericht. Sinds die tijd oefenen de boogschutters elke donder dagavond en zondagmiddag en avond in de Thornhal in Oegst- geest. Ladder "Een paar keer per week trainen, dat is wel nodig", zegt Op 't Eijn- ADVERTENTIE door Wim Brands Catering en Party Service Voor de feestdagen Fraai opgemaakte schalen vanaf 7.50 p.p. Huzarensalade Vissalade Italiaanse salade Verzorging van koude en warme buffetten Voor meer informatie Tel. 071 - 144979 de. "Want vergeet niet dat we in het begin bijna allemaal onbe nullen waren. En dan is het nog een hele kunst om na een paar keer al recht te kunnen schieten. Dus: veel oefenen". Wevers neemt het woord: "Die mensen hoeven niet op beide dagen te komen hoor, maar de meesten doen het wel". Het schieten gaat nu al redelijk vol gens beide heren. Op 't Eijnde: "Maar als je zag hoe het in het begin ging...tsjonge, tsjonge..De gaten hoog in de muur zijn nu nog te zien. Er moest een ladder aan te pas komen om de pijlen terug te krijgen". "We raken nu in elk geval het bla zoen", zegt Wevers. Het blazoen? "Noem het maar de schijf'. Aan ons tafeltje verschijnt een jonge Willem Teil. Hij toont zijn nieu we boog, gekocht in Utrecht voor zegge en schrijve 475 gul den. Nogal duur, opperen wij. "Ja, je hebt ook al een boog voor driehonderd gulden", zegt We vers, "maar dat is dan wel een ka le boog. Je moet dan ook nog an dere hulpstukken aanschaffen". Volgens Op 't Eijnde is boog schutten geen dure sport. "De jeugd betaalt twaalfenhalve gul den contributie per maand en de volwassenen zeventienenhalve. Je hoeft niet meteen eigen spul len aan te schaffen als je hier komt schieten. We stellen nieuw komers altijd even in de gelegen heid om te bekijken of deze sport wel wat voor hun is. Dus kunnen ze een schietkaart krijgen. Zo'n kaart kost een rijksdaalder en dan kun je een avondje met onze spullen schieten". Boogschieten heeft natuurlijk alles met Indiaantje spelen te maken? De beide schutters reageren .ver baasd op deze vraag. Dat denkt nou iedereen, zeggen ze. Op 't Eijnde vervolgt: "Nee, als je met die mentaliteit de baan op gaat, vergeet het dan maar. Concentra tie, concentratie, zodat je de goe de houding en instelling krijgt. Je moet twee pijlen in een cirkel ter grootte van een gulden kun nen schieten. Of op een afstand Leidse boogschuttersvereniging Attila: Leden van Attila oefenen houding en instelling krijgt' van zeg vijfentwintig meter een pingpongballetje doorklieven. Die jongens daar, ja die twee, die kunnen dat. Kijk ze staan". Vroeger waren het toch de bloed dorstige heersers die vaardig met de boog waren? Voordat één van beide schutters zijn zegje kan doen, neemt een jonger Attila-lid het woord: "Nee, het recreatieve schieten is ontstaan in de midde leeuwen. Het was toen een vrou wenbezigheid; die schoten ook voor de lol". Op 't Eijnde en We vers zwijgen. De juiste houding: alles moet in evenwicht zijn. Schuif je, net de Oegstgeester Thornhal: "Concentratie, concentratie, zodat je de goede voordat je schiet, even met de boventanden over de ondertan den, dan krijgt de pijl een afwij king van twee ringen. Het is daarom ook aan te raden om in het begin blind te schieten. "Want anders", doceert Wevers, "zie je de hele nacht de schijf voor je ogen op en neer dansen. Schieten vergt veel van je con centratie en is daarom ver moeiend". Drie trainers heeft Attila. "Onze techniek gaat daarom met spron gen vooruit", zegt Op 't Eijnde. "Over een tijdje laten we ons trouwens ook inschieten... ehhh... inschrijven bij de Neder landse handboogbond. En jaze ker: wij gaan ook meedoen aan wedstrijden op den duur". Op onze vraag of steeds meer men sen zullen gaan boogschieten, geeft Wevers een cultuurhisto risch verantwoord antwoord, dat kort samengevat eenvoudig hier op neer komt: boogschieten is onstaan in Europa, daarna werd deze bezigheid in Amerika geïn troduceerd en in de toekomst mag verwacht worden dat de liefde voor pijl en boog weer komt 'overwaaien'. Volgens Op 'Eijnde is de sport ook geschikt voor vrouwen. "Kijk, daar staat er één, een dame, be doel ik. Ze schieten gewoon met een wat lichtere boog". "En we gaan ook les geven aan gehandi capten in de toekomst", vervolgt Wevers. "Zeker", zegt Op 't Eijn de op zijn beurt. "Deze sport is bij uitstek geschikt voor gehan dicapten: je kunt tenslotte vanuit je rolstoel schieten". Inbrekers Wevers voorziet overigens een te rugkomst van de boog als verde digingswapen. "In sommige ha vens wordt al op inbrekers ge schoten met pijl en boog". Terug naar de middeleeuwen dus? Vol gens Op 't Eijnde heeft Wevers de klok horen luiden, maar weet hij niet waar de klepel hangt "Vergeet dat nou maar wat hij daar net zei, want het heeft niets met deze vereniging te maken. Wij schieten op punten voor onze lol". De verslaggever wordt verzocht ook eens te schieten. Voor het eerst schieten met een echte boog is ongeveer hetzelfde als ment trilt de boog als een espe blad in de wind. En waar de pijl precies terecht kwam, dat zeg gen we liever niet "Haal maf een ladder", klinkt het in elk ge val. "Pas op! U moet niet op die biljarten onder net toeziend oog van de leden van je opa's biljart club. Ondanks het feit dat we een Licht kinderboogje in handrn krijgen gedrukt gaat het hele maal mis: op het beslissende mo- baan lopen; daar wordt ook ge schoten, zoals u ziet. Oefffdat leidt er nou toe dat mensen wak ker worden in het ziekenhuis". De trainer zal eens even laten zien hoe het moet. Hij pakt een boog, die even groot is als hijzelf. "Op letten", gebiedt hy. Luttele se conden later: "Pats1 Zo dO0 jl dal nou. Zet die bril maar weer op, dan kun je zien dat-ie in de tien zit". CDA De minister van Welzijn, Volks gezondheid en Cultuur, L.C. Brinkman spreekt maandag avond op de openbare leden vergadering van het CDA in restaraurant Wienerwald in de Steenstraat. Onderwerp van rede is 'Een nieuwe winter een nieuw geluid'. De vergade ring begint om acht uur, Brink man om negen uur. Bingo In speeltuin Rondom de Mare- dijk wordt maandagavond om acht uur een bingo-axxind ge houden. Kerstvakantie Het Rijksmuseum van Geologie en Mineralogie heeft dinsdag en woensdag kijk- en doemid- dagen voor kinderen win zeven tot twaalf jaar opgezet. De middagen duren van half drie tot half vijf De film "Ontdek kingsreis door de tijd" wordt in deze periode gedraaid. De film geeft een overzicht van de geschiedenis van het leven op aarde. Een van de dieren die van vroeger bekend zijn, kan van klei worden nagemaakt Het museum ls gevestigd aan de Hooglandsekerkgrachl 17. ADVERTENTIE Prijzen bleven gelijk in 1982 Door het grote aantal tevreden gasten dat dit jaar ons restau rant heeft bezocht, zijn wij in staat geweest onze prijzen na genoeg niet te verhogen. Ook tijdens de Kerstdagen zul len wij een prijsverhoging niet toepassen. Er kan op le en 2e Kerstdag normaal bij ons wor den gedineerd vanaf 5 uur. Re dt wel geadviseerd. Frans getinte gerechte! Rem brandt straat 2 hoek Noordrindc Leiden 1.1 CU ISSI11

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3