Elektriciteit wordt duurder in Voorschoten Slachtoffer wist van oplichting" agenda Klaverjaskampioenschappen succes PvdA-leden steunen bezetters van Troef Die Gouden Tijd nostalgisch Kamermuziek van hoge kwahteit LGe/icfeet Stad en rand DEN HAAG - 'Uit de stukken wist het. Ik heb hem vantevo- ren ingelicht". Dit opmerke lijke verweer voerde de 40-ja- rige Wassenaarder H. - han delaar in tweedehands auto's - die gisteren in hoger beroep terechtstond voor het ge rechtshof in Den Haag. H. was wegens oplichting en be lastingfraude door de recht bank veroordeeld tot een ge vangenisstraf van acht maan den (waarvan 4 maanden voorwaardelijk) en een boete van 150.000 gulden. Procu reur-generaal Bos ging die straf nog niet ver genoeg. Hij eiste voor het hof een gevan genisstraf van 12 maanden (3 voorwaardelijk); de boete van 150 000 gulden nam hij over. Volgens Bos was de op- Autohandelaar in hoger beroep lichting - H. had iemand een andere auto geleverd dan was overeengekomen - duidelijk bewezen. "Je kunt wel zeg gen dat het dom is van de ko per om zijn nieuwe auto niet goed te controleren maar dat is nu juist de sterke zijde van oplichters. Zij kunnen men sen zo goed zand in de ogen strooien dat die dan niet meer een honderd procent onderzoek doen". Aan de be wering van H. dat de koper wist dat hii een Saab 99 GLE in plaats van een Saab 900 GLE kreeg geleverd hechtte Bos weinig waarde. Dat deed hij ook ta.v. een re- classeringsrapport waarin de niet misselijke belastingfrau de van H. - bijna een kwart miljoen gulden - werd ver- goeilijkt. Een dergelijke frau de zou een normale sport zijn in die branche wat Bos de op merking ontlokte dat ze dan ook niet moeten piepen wan neer ze tegen de lamp lopen. Voor raadsman Huisman was het allerminst zeker dat de belastingfraude inderdaad een kwart miljoen gulden be droeg. "De FIOD-gegevens blijken achteraf vaak niet te kloppen". Overigens be streed hij niet dat H. te wei nig inkomsten had opgege ven bij de belastingdienst maar dat was gebeurd op ad vies van een belastingconsu lent. Fel hekelde Huisman de rol van de FIOD die er voor verantwoordelijk was dat zijn cliënt in korte tijd voor 1,2 miljoen gulden aan belasting aanslagen (omzet- en inkom stenbelasting) in de bus had gekregen. Overigens heeft H. daarvan al 570.000 gulden be taald en Huisman noemde dat een punt in het voordeel van H. "want wie doet zoiets terwijl hij nog in gevangen schap zit". De manipulaties rond de au toverkoop vond Huisman geen geval van zuivere op lichting. "Een normale auto koper gaat naar een dealer en koopt daar een auto met garantie. Iemand die van een scharrelaar in tweedehands auto's iets koopt doet dat met bepaalde oogmerken, bij voorbeeld om een auto op de kop te tikken die goedkoop is maar naar de buitenwereld duur oogt. Zo is het ook met de Saab 99 gegaan. Die lijkt op de Saad 900 en daar was het de koper om begonnen. Dat was trouwens toch een vreemde snoeshaan want hij wilde de auto betalen met an tieke klokken". Huisman besloot zijn betoog met het verzoek aan het hof de zaak in de juiste propor ties te trekken en dat hield naar zijn mening in vrij spraak van oplichting en voor de fraude slechts een geldboete van 10.000 gulden. Het hof zal 31 december om 9.30 uur uitspraak doen. VOORSCHOTEN - De elektriciteitstarieven gaan voor Voorschotenaren 6,5 procent om hoog. De gemeenteraad ging gisteravond met de verhoging akkoord nadat wethouder Van Dalen (WD) had toegezegd de bedrijfsvoering van het elektriciteitsbedrijf door te lichten. Ook zal het elektriciteitsbedrijf zo mogelijk nauwer gaan samenwerken met de andere nutsbedrijven, te weten die voor gas, water en kabeltelevisie. Van Dalen antwoordde dit op vra gen van raadslid J. Aikens (D'66) die had geconstateerd dat het elektriciteitsbedrijf als enig nuts bedrijf verliesgevend is. Volgens Aikens zouden de bedrijven als een geheel bezien moeten wor den, te meer omdat de winst van de andere bedrijven gebruikt Kerstconcert geslaagd in Oegstgeest OEGSTGEEST - In deze ad vents weken, nu alle zangers en speellui doen alsof het al kerstfeest is, wil geen enkele vereniging achterblijven. Zo organiseerde het Oegstgees- ter K en O een kerstconcert in de St. Willibrorduskerk. Vele liefhebbers waren er op afgekomen. Deze grote kerk akoestiek, die de koren voldoende mate ter wille is. Ook de sfeer draagt tot het welslagen bij. We hoorden het Haagse Matro- zenkoor (o.l.v. Sipke de Jong), de "Cappella pro Can- tibus" (o.l.v. Theo Tobé) en de Sassenheimse organist Hans van Nieuwkoop. Tot de uitvoerenden behoorde ook het publiek, waarvan de sa menzang in deze ruimte ge bonden en mild overkwam. De "Capella pro Cantibus", een gewas van eigen Oegstgees- ter bodem, wekt alleen al door de naam gevoelens een geestelijke verhevenheid op. Het mooie is, dat deze zan gers de verwachtingen niet beschamen. Ik heb hen al va ker bezig gehoord en telkens mogen constateren, dat de di rigent heel serieus ten aan zien van stemkwaliteit en ge wenste voordracht te werk gaat. Liederen als "O come Emmanuel", het sterk ex pressief voorgedragen "Sir Christemas", de afwisseling van en als cantus figuratus met de samenzang, klonken zuiver, in goede stijl, met be heerste bewogenheid. De Haagse matroosjes, vaak "e piano begeleid door Sikking, maakten als de eenvoudig meerstemmig ge heel een zeer goede indruk (o.a. "Puer natus est", "Mag num Mysterium", "Schlafe, mein Kindelein"), maar solis tische partijen stonden niet al te vast en als het wat inge wikkelder werd (zo in het ref rein van "Les anges sur nos campagnes", het "Gloria in excelsis" namelijk) lukte het niet altijd met de vast- en hel derheid. Hans van Neuwkoop speelde als een knap vakman de "Vo luntary" in g, van John Stan ley en het overbekende tien de "Noël" (over "Midden in de winternacht") van Claude Daquin. Ook begeleidde hij inspirerend de samenzangen. JOHAN VAN WOLFSWIN KEL wordt voor algemene middelen. Wethouder Van Dalen kon een wording van alle bedrijven niet toezeggen, over doorlichting van de bedrijven kan wel gepraat worden. Bibliotheek De bibliotheek van Voorschoten kan zelfstandig blijven. Door het ministerie werd namelijk onthef fing verleend omdat de biblio theek 'past in de Voorschotense gemeenschap'. Vanuit de raad kwam het verzoek de biblio theek eventueel administratieve ondersteuning te verlenen. Ove rigens werden de jaarstukken van dc bibliotheek goedgekeurd. Het sociaal-cultureel plan kreeg grote waairdering van de ge meenteraad, met uitzondering van mr. Both (PvdA/PPR). In het plan zijn alle culturele en sociale verenigingen en stichtingen beoordeeld op hun activiteiten. Mr. Both meende dat de gemeen te actiever moet worden en ver onderstelde dat tal van instellin gen onkundig zijn van het so- ciaal-culureel plan. Wethouder Marselis ontkende dit ten zeer ste, hierbij bijgestaan door de fracties van de WD, CDA en D'66. Voor het buurthuis Bloemenwijk/ Boschgeest zit er een kleine sub- sidieverhogig in. Volgens een meerderheid van de raad moet het buurthuis echter wijkwerk blijven doen en geen bovenwyk- se activiteiten ontplooien, hoe verleidelijk dat ook is. Voetballer Wim Rijsbergen overhandigde de prijzen, verbonden aan het kampioenschap klaverjassen. LEIDEN - In een rokerig maar zeer gezellig sfeertje zijn gisteravond de open Leidse klaveijaskam- pioenschappen verkaart. In het clubgebouw van de tafeltennis vereniging Scylla aan de Cathrij- nestraat streden 82 koppels om de Leidsch Dagblad-trofee die uiteindelijk werd veroverd door het koppel Koomen en Heins- Op de tweede plaats eindigde het koppel Siera en Van Waveren terwijl het tweetal Kamphues en Harteveld de derde prijs in de wacht sleepte. Op de foto overhandigt de Leidse voetballer van de New York Cos- mos Wim Rijsbergen, die zelf aan de kampioenschappen meedeed omdat er anders een oheven aan- LEIDEN - De leden van de PvdA hebben gisteravond steun be tuigd aan het initiatief van de be zetters van het voormalige Troef- gebouw aan het Noordeinde om er experimentele arbeidsprojec ten op te zetten. De ledenvergadering sprak op voorstel van raadslid Van Don gen uit dat het omstreden ge bouw pas gesloopt mag worden als er onmiddellijk daarna daad werkelijk met de uitvoering van de gemeentelijke plannen (be stemmingsplan en verbeterings plan) wordt begonnen. Die plannen houden in dat er ter hoogte van de Weddesteeg een brug wordt aangelegd over het Galgewater en er een groen strook komt op de plaats van het gebouw, de ziekenboeg van het voormalige Marinecomplex. Die Gouden Tijd: van links Mr. K. Staab herbenoemd WASSENAAR - Burgemeester mr K Staab (63) is per 16 februa ri 1983 herbenoemd in zijn ambt van eerste burger van Wasse naar. Het wordt Staabs derde pe riode. Staab is in 1971 in Wassenaar geko men en zal tot zijn pensionering, januari 1985, in dienst kunnen blijven. LEIDEN - Wanneer geroutineer de acteurs en actrices tijdens een tournee voor de zoveelste maal hun tekst hanteren, onstaat vaak binnen de dialoog een snelheid en een reactiepatroon dat niets meer met de realiteit te maken heeft. Er wordt niet meer "geaar zeld" en antwoorden worden haast pasklaar gegeven. Zo dui delijk als in die speelfase wordt gearticuleerd zullen u en ik het inmiddels, zelfs als we onze aan dacht vestigen op de conversatie en niets anders dan dat, nooit brengen. Daarom is toneelspelen heel vaak "klein spelen". Overacting bergt iets zeer onnatuurlijks in zich. Dat latente gevaar speelde gister avond ook op de achtergrond van "Die Gouden Tijd. ("The Golden Age") van de toneelau teur A R. Gurney Jr., geregis seerd door Jeremy Young. Jose phine van Gasteren (Isabel Has ting Hoyt), Jules Hamel als "Tom" en Ellen Röhrman als "Virginia" stonden met hetzelfde stuk al in september van dit jaar in de Stadsgehoorzaal van Vlaar- dingen en volgend jaar spelen ze het nog Daarom leek het zaak goed uit te zien naar de door routine ingege ven overmatig vlotte dialoog Wellicht door de boeiende situe ring van het gegeven in de zitka mer van Isabel Hasting Hoyt's "Brownstone" huis in New York door de in 1930 in Buffalo (New York) geboren A.R. Gurney Jr., bleef het beslist niet meer dan een latente dreiging. Niet z'n letterenstudie in Cambrid ge, noch z'n opleiding aan de Ya le School of Drama moeten daar in belangrijke mate verantwoor delijk voor worden gesteld. Het is meer de sfeertekening van het Amerika tussen twee wereldoor logen, waar "The Roaring Twen ties". "Algonquin Set" en "Bloomsbury Set" tot trendset tende begrippen van die tijd wer den verheven. Het is dan ook Isa bel Hasting Hoyt die flirt met haar herinneringen aan T.S. Eliot, Aldous Huxley, James Joyce en Scott Fitzgerald. Man nen vergelijkt ze, in haar weerlo ze stramheid, met paarden, die de zweep verdienen en bereden moeten worden. Maar naast dit yet-setterig, enigs zins belerend, toontje, over heerst in "Die Gouden Tijd" toch steeds weer de wil van Isabel Hastings Hoyt om een nog nim mer uitgegeven liefdesepos van Scott Fitzgerald uit de begerige handen van Tom (Hamel) te hou den. Fitzgerald wordt voortdu rend op een voetstuk geplaatst door A.R. Gurney Jr. (en Jeremy Young?) als zou hij uit die tijd de enige zijn geweest die de liefdes daad zo stylistisch-zuiver kon formuleren. D.H. Lawrence, Ja mes Joyce blijven dan blijkbaar een moment buiten beschou wing. Kortom: een prachtig, nostalgisch theaterstuk zonder bijrollen. BERT KOEKEBAKKER LEIDEN - Een recital ver zorgd door het duo Danièle Dechenne en Jean Decroos betekent een avond kamer muziek van hoge kwaliteit. Gisteravond waren zij in de goed bezette Kapelzaal te be luisteren in een programma van sonates voor cello en pia no van Beethoven, Schubert, Brahms en Debussy. Niet alleen bereiken zij in hun samenspel een volmaakt sa mengaan van beide instru menten, maar ook hun muzi kale opvattingen volgen het zelfde spoor. Een zuivere in tuïtie stelt hen in staat het wezen van de werken die ze spelen bloot te leggen, en zo de essentie van muziek over te dragen. Kamermuziek van niveau derhalve met enkele hoogtepunten, zoals het Ada gio van Beethovens sonate op. 102 no. 2 met zijn bezon ken rust en schitterend uit- gefrageerde melodische lij nen, geëvenaard door de gro te zeggingskracht in het Ada gio van Schubert's Arpeggio- ne-sonate na de pauze. Van de prachtig gespeelde so nate in e kl.t. op. 38 van Brahms sprong het menuet er uit, dat in het middendeel een vleugje Wenen mee kreeg. Vergeleken met deze drie sonates vraagt de sonate van Debussy een andere be nadering van de cellist: geen uitgesponnen melodische lij nen maar een veelheid van instrumentale éffecten die een ander beeld van het in strument geeft. In het manus cript tekende Debussy ver manend aan dat de pianist niet mag vergeten dat hij geen strijd levert tégen de cello, maai* deze moet bege leiden, een vermaning die het duo Dechenne en Decroos bepaald niet nodig heeft. Het werd een waardig sluitstuk, afgerond door het lied Après un rêve van Gabriel Fauré als toegift. MIES ALBARDA. ZATERDAG 18 DECEMBER 1 Ues ZATERDAG Sï Vrouwenhuis - Hooigracht 79, avond, 21-1 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualitei Caeciliastraat 18, disco, 22-2 uur. Jongeren Advies Centrum - Caect straat 67, 14-17 uur LVC - optreden de Britse groep teors, 21 uur. Buurthuis Op Eigen Wieken - bin; avond in kerstsfeer, 20.30 uur. Clubgebouw sportpark De Vliet - Vo schoterweg, rommelmarkt voetbalv eniging LDWS. 10-17 uur. LVC - open café, slapstickfilms, 14 Op Eigen Wieken - toneelverenigi Ploef speelt 'Het dansende ezeltje'. e-LElDbr jaar, 13.30 uur. WOrste Jazzzolder Hot House - zolder LV Breestraat 66, optreden het saxofon prODie tenkwartet Nieuw Rotterdams Peil, speriïl De Nederlandse Jeugdbond voor NT„ tuurstudie houdt een excursie naar In Wijde Aa bij Hoogmade, vertrek 8J niand r uur bij het Centraal Station. ZONDAG Leiden - Middelweg 19c, kindervoc stelling Leids Poppentheater, 14.30 uu tel. 125802. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit Caeciliastraat 18, 'De Roze Salon', 14-i Ontmoetingscentrum - hoek Boshuize laan, bejaardensoos Zuid-West, n 14.30 uur. Breestraat 56 - Bhagwancentrum, Bhai i op video, 17 sperma de spot kelen Het vo zen in "Dit ii econot lekker De Er spotje kaar ti de ee zaad. Bowlingrestaurant Hans Menken - Boi InNede huizerlaan, optreden Leidse bassii wordt Dolf del Prado met een nieuw k win te 15.15 uur. Kijkhuis - t/m woensdag film 'Yol' va de Turkse filmer Yilmaz Güney, 20 e 22.15 uur. A.V. Holland organiseert vlietloop (ha ve marathon), start 11 uur, inL 766862. ARTSEN Leiden - De weekenddienst begint i terdag om 8 uur en eindigt zondag o praat, wat L slagei meed op h< inges de gi te kt done de 2£ Er z tal deelnemers zou zijn, de LD- trofee aan de gelukkige win- Het was de eerste keer dat de tafel tennisvereniging Scylla deze kampioenschappen organiseer de. Door het succesvolle verloop is de vereniging van plan de 'open Leidse' jaarlijks te laten te rugkeren. De leden voegden daaraan toe dat als tot sloop wordt overgegaan, de gemeente actief zou moeten zoeken naar vervangende ruimte voor de initiatiefnemers. Een motie, waarin werd gevraagd om te garanderen dat het ge bouw de eerste twee jaar niet wordt gesloopt, werd door de le den verworpen. Men wilde de uitvoering van het bestemmings plan niet zonder meer van tafel vegen. De PvdA-leden gingen met hun uitspraak min of meer in tegen het standpunt dat naar verluidt de fractie afgelopen dinsdag tij dens een besloten vergadering heeft ingenomen. De fractie zou zich in overgrote meerderheid vóór een spoedige sloop hebben uitgesproken. j 8 uur: H. de Jong, Hoö In c gracht 61, tel. 123752; spreekuur: 12 e aj 17 uur. zo 8 uur tot 24 uur: J. Rus, Middelste gracht 131, tel. 132500; spreekuur vlg afspraak. W(jk 2 - Binnenstad-Zuid, Tuinstadwijk Professorenwijk, de Waard: za 8 uur tot zo 24 uur: W. de Bruyne, d I L. de Kanterstraat 32. tel. 12686C I spreekuur: 12 en 17 uur. Wyk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid zo 8 uur tot 24 uur: H.J.H.R. Prince Vondellaan 58, tel. 761754, spreekuui vlgs afspraak. Voor de praktijk van Groeneveld, R. v Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan, v. Tol Verhage, Zwijnenburg: R. v. Leeuwen, Hooigracht 48a, tel 133834, spreekuur 11-11.30 uur in ge zondheidscentrum Merenwijk, Rosmo- len 2. ir.t Woud en L. Mid- aat 40. teL 410070; spreekuur van 12.30-13 uur aan hetzelf de adres; zo, F.O.A.M. Kemme, Grotius- laan 12, teL 893139; spreekuur van 12.30- 13 uur Florijn 10. tel. 891000. Oegstgeest - J.B. Hugenholtz, Prins Hendnklaan 4. tel. 155666. Voorschoten - za, A. Meiman, Leidse- weg 128a, tel. 2493; zo, J. Vryenhoek, Bachlaan 1. teL 2356. APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht- en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vrijd 17 dec tot 24 dec door: Apotheek Centraal, Breestraat 74, tel. 120552; Apotheek van Breest Smallen- berg, Loevestein 6, teL 890000. DIERENARTSEN Leiden - voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: A.W. Helder, Hermelijn- vlinder 36, tel. 146686. H. Vestjens, Rijn en Schiekade 23, tel. 144323, Oegstgeest - R.J.W. Duyn, Pres. Kenne- dylaan 260, tel. 153266. Voorschoten - J. Frencken, J. Röntgen- laan 14, Leidschendam, tel. 070-271110. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp en Oegstgeest wordt waargeno men door: F.C. Orth, Aert v geest, tel. 175090. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. nen Neslaan 17, Oegst- Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. lezondheidscentrum, Florijn 10, tel. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. Terreur om kerstbomen LEIDEN - Een groep kerstboom jagers is gisteren door de politie aangehouden nadat er diverse klachten waren binnengekomen. De jongens hadden er een ge woonte van gemaakt kerstbo men te ontnemen van mensen die er juist een hadden aange schaft. In een schuurtje aan de Hoge Rijndijk, de opslagplaats van de rovers, werden dertig on gebruikte kerstbomen aangetrof fen. Ook vond de politie er 200 autobanden, die waarschijnlijk gestolen zijn van een garage aan de Lammenschans. OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Leidsch Dagblad B V Geen krant ontvangen: tel 071-123143 tussen 16.00-19.30 uur (nabezorging na 19.30 uur); zaterdag van 16.30-16.00 uur Bij automatische overschrijving geen administratie- en incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 Kwartaalabonnement 61.25 Per post 83.60 Jaarabonnement 233.50 Per post 322.90 t/0.85 Maandabonnement f 20.59 (machtiging per incassogiro) Directie. G. Koopman Adj.dir.: N. Qüakemaat Plv. Alg. redactiechef: Rubnekchefs J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) W F J Wirtz (bin./buit./ec.) J. Ruygrok-Hoogeveen (plv) P. J. de Tombe (sport) A van Kaam (plv) Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o.a ir Bonn, Brussel. Londen. Parijs. Washington. Rome, Madrid. Mexico en Wenen

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2