c Twijfels over The Passions overboord Marvin Gaye blijft bij zijn leest Schaken Grace Jones: irritantste elpee van afgelopen jaar Filatelie ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 Extra Onder redactie van Jaap Visser De harde kern van The Passions, gevormd door het drietal Barbara Cogan, bassist David Agar en drummer Richard Williams. Op "Sanctua ry" speelt Kevin Armstrong solo-gitaar en Jeff Smith bedient de toetsen. Deze laatste heeft de groep inmiddels al weer verlaten. Over het al of niet aanblijven van Armstrong zal na de huidige Europese toernee een beslis sing worden genomen. Terwijl allerlei kerstballenbrouw- sels als "All the roses" en "Sin terklaas, het hoort met kerstmis ook te sneeuwen", op de hitpara de vrolijk omhoog vallen, doet de allermooiste kerstsong van het jaar "Sanctuary" helemaal niets. Wonderbaarlijk is dat nauwelijks want behalve de VARA en de VPRO is deze juweel van een ti telsong van de laatste Passions- elpee door alle omroepen achte loos terzijde geschoven. Zelfs door de NCRV en dat terwijl een fraai stukje kerkorgelmuziek als voorportaal van het 'passievolle heiligdom' dient. Wanneer de Gooise platendraaiers "Sanctuary" ook maar een derde van de 'zendtijd' hadden toebe deeld die nu aan het dubieuze jatwerk van André Hazes ("Met kerst ben ik alleen") wordt ge spendeerd dan ben ik er heilig van overtuigd dat dit meteen de Nederlandse doorbraak van The Passions had betekend. En dat zou een terechte doorbraak zijn want mocht er na de debuut elpee "Michael en Miranda" nog enige scepsis bestaan ten aan zien van de muzikale stijl van Barbara Cogan cs., alle twijfels kunnen nu falikant overboord. "Sanctuary" is namelijk een ui terst sfeervolle en veelzijdige el pee. Op de golven van nieuwe muziek (new wave dus) klinken de Passions afwisselend heel fel en heel teder. Sommige nummers bevatten ner veuze punkfragmenten ("White Lies", "Your friend" en "Hold on don't go"), andere zijn uitslui tend melodieus en geladen met melancholie ("Small talk" en "Love is essential") terwijl een derde categorie nummers daar tussen inzit: "Sanctuary", "Small talk" en het absolute hoogtepunt "Into Night". Zonde alleen dat bij zo'n fraai al bum een tekstvel ontbreekt. Be paalde nummers missen nu waarschijnlijk veel van hun zeg gingskracht doordat die fascine rende zangeres Barbara Cogan soms moeilijk is te volgen. Om de zieleroerselen van die dame met dat geheimzinnige lachje om haar spannende bekkie een klein beetje te vatten is een tekstvel een eerste vereiste. Maar wellicht wil 'La Cogan' er op deze manier de spanning inhouden. Of zy vindt haar eigen teksten gewoon niet te moeite waard om af te drukken. Of... de platenmaat schappij had voor The Passions slechts een 'low budget' over en neemt dit Engelse vijftal net als de Nederlandse omroepen (nog) niet echt serieus. Een grote misvatting, want zowel op de plaat als op de bühne (on langs nog in het Leids Vrijetijds centrum) bewijzen The Passions tot Engelands grootste talenten te behoren. JAAP VISSER Met een kapsel waarvoor iedere rechtgeaarde haarknipper zich zou uitputten in verontschuldi gingen en een zorgvuldig opge bouwd image waarvan het kwe ken van controversen het be langrijkste bestanddeel is kun je het in het wereldje van de pop muziek ver schoppen. Het beste bewijs hiervoor is het verschijn sel Grace Jones, alias de Catwo- man, die met haar vorig jaar ver schenen elpee "Nightclubbing" volgens vele critici een nieuwe muzikale weg is ingeslagen: van decadente naar intelligente en artistiek verantwoorde dansmu ziek. "Living my life" is Jones' zesde el pee en, om maar met de draaita fel en al bij u in huis te vallen: ik vind er niks aan. Het enige predi kaat waarvoor dit werkje in aan merking komt is dat van de meest irritante elpee van dit bij na voorbije jaar. Zelfs de prominente aanwezigheid van het supersonische ritmetan dem Dunbar/Shakespeare kan niet verhullen dat deze plaat die qua instrumentatie en melodie sober is bedoeld er een van de armoedigste soort blijkt te zijn. Het arrogante bekkie waarmee Jones op de haar gebruikelijke exhibitionistische wijze de luis teraar vanaf de hoes aankijkt is hierdoor niet langer te verdragen en zette bij mij zelfs kwaad bloed. Als zangeres heeft ze die arrogantie nog nooit kunnen waarmaken. Op het sluitstuk van kant één, "The Apple Stretching", over het ontwaken en langzaam tot leven komende New York gaat ze nog het meest de mist in. Juist op dit nummer doet Jones voor de eer ste keer afstand van haar afstan delijke en murmelende voor dracht en brengt ze de overigens goede teksten niet pratend maar zingend ten gehore. Het had de verrassing van de plaat kunnen zijn maar het is de afknapper ge worden. Kant twee is in zijn geheel huilen met de pet op. Dat dansmuziek het meeste effect oogst door een Grace Jones: misplaatste arrogantie zekere monotonie staat buiten kijf. Teveel tempowisselingen en variatie immers, zouden een on ontwarbare knoop leggen in de ledematen en heupen van de swinglustigen onder onder ons. Maar de monotonie die Jones en de haren op de B-kant van deze plaat laten doorklinken lijkt er louter een van ideeënarmoede en gemakzucht te zijn. "Searching for some inspiration", zingt Jo nes op het gelijknamige stuk een stuk of tien keer achter elkaar. Tekender kan bijna niet. WIM KOEVOET "Midnight love" - Marvin Gaye (CBS) Terwijl tal van musici uit het jazz- rockwereldje verwoede pogin gen doen ook eens wat soul, funk of disco tussen de' groeven te stoppen (Herbie Hancock, Geor ge Duke, Stanley Clarke) bewijst de enige echte Mr. Soul het be staansrecht van het spreekwoord van de schoenmaker en zijn leest. We hebben het over Marvin Gaye, als vermist opgegeven tij dens AVRO's Platengala waar door dit onbedoeld komische programma (Johnny Ray) van de enige krent in de pap werd ont daan. Gaye neemt op "Midnight love" op de gitaar en sax na alle gebruikte instrumenten zelf ter hand. De gevorderde veertiger bewijst op deze plaat behalve als multi-in- strumentalist ook composito risch nog zijn mannetje te staan. De vlam slaat direct in de pan in het rustig swingende "Midnight lady", al erger ik me wild aan de teksten. Iemand met zo'n enor me levenservaring als Gaye (twee echtscheidingen, de dood op het podium van Tammi Ter rell met wie Gaye ruim tien jaar geleden een succesvol duo vorm de en zijn transfer van Motown Records waarvoor hij twintig jaar platen heeft gemaakt naar CBS) moet toch veel meer op zijn lever hebben dan wat verhaaltjes uit het dagboek van een versier der. "Sexual Healing" (single) is tekstu eel al wat beter, maar Gaye slaagt er hier toch niet in om zijn veel verdergaande theorieën over seksuele genezing die hij mij tij dens een interview toevertrouw de, zodanig te verwoorden dat ze een plaatsje in uw medische en cyclopedie rechtvaardigen. klasse-composities aan zijn •euvre heeft toegevoegd wat mij betreft "Joy" onder de categorie meesterwerk jes valt. Met zo'n swingend num mer kan zelfs ik, de danskruk bij uitstek, de heupen niet meer stil houden. 'Midnight love" bewijst dat dans bare muziek wel degelijk onder houdend kan zijn en dat je voor dergelijke platen geen irritante knipperlichtjes, spiegels, water dia's en snode plannen ten aan zien van het andere geslacht hoeft te hebben om in de juiste sfeer te geraken. WK. Horizontaal 1. Een Bilts praatje tegenspre ken, 8. het stukje vet op school, 9. het café is besloten met de para de, 12. wie A zegt tegen Ton. krijgt de rekening wel gepresen teerd. 13. o, in het zuiltje staat een beeld, 14. is Em niet in de kamer met de emmer?, 17. alle maal reclame in de lucht, 18. waar de den staat in het park. 19. een pover soort moet ruimte heb ben, 22. de beste gang hoort bij het paard, 24. teer is vervelend, 25. neem es wijn als ontspan ning, 26. geld om vast te zetten, 29. ha. om een nier pijn lijden, 30. wie sloeg er zo op de instrumen ten, 31. ongelovig, maar altijd met liefde bezig. Verticaal 2. Met vuur brengen we de twee meisjes bij elkaar. 3. de schepen komen in file dichterbij, 4. voor het huwelijk is D er niet in omdat hij niet eerlijk is, 5. zonder banden kruipt 'ie ook, 6. een dier op een kier, 7. zeurende koppen, 10, Ton is er anders met straf uitgegooid. 11. zuiniger, dus aanhalen dat ding, 15. de omroep in zijn aan hef: zo zijn de katten, 16. u bent niet bij de freule, daar is ze te teer voor, 20. we mogen er in, maar vandaag nog niet, 21. geld in de pan. dat hebben we al vastge legd, 22. muziekinstrument voor een dwaas kan dodelijk zijn. 23 in de vacht voor de melk. 27 ben 'k gek of oud?, 28. hebt u zich an ders met u verbonden in de lund bouw. De prijs van f25,- werd toege kend aan H. C. Pieete, Alexan- derstraat 8, 2316 NK Leiden De prijs wordt de winnaar toege zonden. Oplossingen met vermelding van "Puzzel" voor donderdag op briefkaart of in enveloppe zen den aan Redactie Leidsoh Dag blad. Postbus 54, 2300 AB Lei den. Op 9 december werd de absolute topper in de promotieklasse van de Leidse Schaakbond ge speeld: de wedstrijd Alphen LSG II. Beide teams waren nog ongeslagen en de concur rentie stond al op afstand. Het ging dus waarschijnlijk om het kampioenschap van de LSB. De einduitslag is niet alleen op het moment dat ik dit schryf, maar ook op het moment dat u dit leest nog verre van duide lijk. Na één zitting waren er maar liefst zeven afgebroken partijen! Doordrongen van het belang van de wedstnjd werd er door beide teams verbeten vechtschaak geleverd, verre van foutloos, maar wel taai. Over het verloop van de wed strijd en de afgebroken partij en wordt u dezer dagen elders in deze krant geïnformeerd. De enige echt mooie en snelle overwinning in de match werd behaald door Remmelt Otten, één van de talentvolle jeugd spelers van LSG. Deze partij verliep als volgt. Wit: L. de Jong; zwart R. Otten. 1. e4 e6, 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. Pe2 (een variant uit de oude doos. ge- O door Dirk Sikkel speeld in bijvoorbeeld de match Aljechin-Euwe, waarin Euwe wereldkampioen werd) de4. 5. a3 Le7 (zwart kan een pion winnen met Lc3 6. Pcfl f5. maar dat is zeer riskant. Een klassiek voorbeeld: 7. f3 ef3: 8. Df3: Dd4 9 Dg3 PfB 10. Dg7: De5-f 11. Le2 Tg8 12. Dh6 Tg6 1 V 1 1 I 1 1 1 1 i a H i 1 i n Li 2 2 2, 2 i fl. a.s Een Frans tijdschrift beschreef onlangs een tegenspelfiguur die terecht als 'een juweel' werd betiteld. Het speelde zich in de praktijk af, maar de na men van de spelers werden er niet bij vermeld. A43 H52 <06 4 AB 10654 4 985 C? A983 O 94 4 HV72 13 Dh4 Ld7 14. Lg5 Lc6 15. 0-0-0 met winnende aanval. Aljechin-Nimzowitsch. Bied 1931) 0 Pe4 Pf6 7 P2c3 Pc6 8 Lb5,') (gebruikelyker is Le3) 0-0 10 Le3? (maar nu is het fout. Consequent was hier 10 Lc€: bc6: 11 0-0. waarna het loperpaar zwart waarschynlyk voldoende compensatie biedt voor zyn brokkelige pionnen- structuur) Pe4 10 Pe4 f5! 11 Lc6: b< 6 12 Pc3 f4 13 Lel c5 14 dc5: Lb7 15 Dg4 (want na dameruil heeft zwart een moordend loperpaar) Lc5 16. 0-0 (Op 16. Lf4: volgt Lf2 (diagram) 13! (Het feit dat zijn pion op e6 met schaak kan worden geslagen deert zwart niet. Terecht gaat hu er van uit dat zijn aanval toch wel door slaat) 18. Le3 (na 18 g3 volgt e5! met als mooiste variant: 19 Dc4 Kh820. Dc5 Dd7 21.Pdl Dh3 22. Pe3 Tf5 gevolgd door Th5 en mat) Le3: 19 De6 Kh8 20 De3: Dh4 21 h3 (er dreigde Dg4) Tae8 22. Da7: (na Dd2 wint Te5) fg2: 23. Db7: gfl- D: 24. Tfl Te6 25. 13 en wit gaf tegelijkertijd op. Na 25... Dg3+ gaat hij mat 4 762 VB 106 O A752 4 93 contract is zeker niet slecht te noemen, in aanmerking geno men dat 3 SA down gaat indien oost maar met met harten start. West startte met Ha V en OW maakten de eerste twee slagen. Zuid troefde de derde harten en vervolgde met Ru H. West dekte met en ook Ru V het luj houden, waarna deze situa tie was ontstaan: 4 HVB10 74 O HVB1083 Zuid gever, niemand kwetsbaar. Zuid opende 1 Ru - OW passen - noord 2 KI, zuid 2 Ru-noord 2 SA, zuid 3 Sch en noord ten slotte 4 Sch. Zuid bood over 2 KI niet direct 2 Sch, voor een dergelijk reversebod (att. red. reverse) is zuid te zwak. Het 3 Sch-bod is mogelijk niet ieders keus, maar het bereikte eind- 4 762 96 O A7 4 93 4 AB1065 4 985 9 O - 4 HV72 4 HVB Zuid speelde opnieuw ruiten. We onderbreken de "KDC-story" om op actueler zaken in te gaan. Onze landgenoot Jannes van der Wal is wereldkam pioen geworden in een van de vreemdste titeltoernooien van deze eeuw. Want wie zal zich de afwezigheid van de Russen niet herinneren? En wat te zeg gen van de winst van tweede man Rob Clerc op Oscar Ver- poest in een als potremise be kend staand drie om twee eindspel? Bovendien lijkt het me dat Jan nes een van de weinige wereld kampioenen is. die niet onge slagen is gebleven. Het Afri kaanse wonderkind Kouassi Djedje verraste de titelhouder in de negende ronde met een afgemeten winstpartij. Hieronder een experiment van de kampioen uit de zesde ron de tegen de Braziliaan Da Sil- va. Laatstgenoemde heeft zwart 1.35-30 19-23: wijst de uitdaging af; 2.30-25 20-24 3.33-28; nu is de zwarte linkervleugel na 13- 19 topzwaar en na 14-19 wordt de druk op 24 nog groter; 3 14-19 4.38-33 10-14 5.42-38; om door west ten derde male ge weigerd, maar ditmaal ge troefd door oost! Oost had het nu verkeerd kunnen doen door troef of klaveren te spelen, waarop zuid zijn contract als nog op eenvoudige wyze maakt (ruiten wordt met het aas getroefd), maar oost toonde zich een waardig partner van deze west door harten na te spelen in de dubbele renonce En nu kon zuid zyn contract op geen enkele manier meer ma ken. Troeft hu op tafel dan kan hij niet vaak genoeg meer naar de hand en troeft hy in de hand, dan kan hy de troeven van de tegenparty met meer baas. Het zal de lezer weinig moeite kosten te constateren dat zuid zijn contract maakt indien west Ru A vroeg of laat wel dekt. Als zuid tenslotte na Ru H en Ru V stopt met die kleur en een poging doet de verdere slagen binnen te halen via een cross-rufT, dan is ook die po ging tot ondergang gedoemd. De betiteling 'een juweel' werd zeker niet ten onrechte ver leend de rechtervleugel zo sterk mo gelijk te houden; 5...17-21 6.31- 27; begint een Van-der-Wal plan; 6 .21-26 7.36-31 11-17; na 12-17 kan wit o.a. sterk 34-29 40x20 28-23 en 27-22 met druk tegen 24 doen. 8.41-36 17-21' 9.47-42 6-11! de Braziliaan speelt het leuk en verhindert de aanvalszet met het gedwon gen 11-17 en 21-27. Natuurlijk is 34-29 en 27-22 nu goed speel baar, maar Van der Wal besluit een positionele concessie van de eerste orde; 10.46-41''! 14-20 11 25x14 9x20 12.40-35 5-10, zwart wil zo snel mogelijk tot druk tegen 27 komen, maar dat moet wel zorgvuldig voorbe reid worden. Merk op dat Da Silva schijf 1 laat staan; 13.34-29 23x34 14.39x30 10-14; na 28-23 30x10 4-9 15x4 heeft zwart goede vooruitzich ten; 15.44-39 4-9 16.50-44 12-17 17.44-40 7-12?, hier komt m.i DENEMARKEN - Het 500-jarig bestaan van de universiteitsbi bliotheek van Kopenhagen is op 4 november door de Deense post herdacht met een meerkleunge 2,70 kr.-zegel, waarop het zegel van de uni versiteitsbibliotheek staat af gebeeld GRIEKENLAND - De Griekse posterijen hebben op 20 sep tember twee zegels uitgegeven die in het teken staan van Am nesty International en van de campagne tegen 'Verdwynin- gen" Deze campagne treft de Grieken direkt, want sedert de invasie van 1974 (de Gneken vermijden hier namen te noe men) is het lot van meer dan 2000 Griekse Cyprioten onbe kend. alsmede dat van 71 'Griekse soldaten en officieren Alle verzoeken om ophelde ring te krygen zijn tot dusver afgewezen. Op de 15 drachme- zegel (oplage 12.2 miljoen) zien we familieleden van vermisten die foto's van hun dierbaren met zich meedragen en op een 75 dr-zegel (oplage 800.000 stuks) een brandende kaars waaromheen prikkeldraad met daarachter enkele mensen Met acht zegels, die ook per vier verschillende waarden nog eens in twee velletjes zitten door Ronald van Egmond 20-25 veel meer in aanmerking, sluiten is niet verantwöord, terwyl zwart na bijv 49-44 25- x34 40x20 14x25 goed tot zeer goed lykt te staan; 18.27-22! 18- x27 19.31x22 2-7; nu gooit wit na 20-25 met 36-31-27 de boel op slot. 20.30-25 1-6; na de op loop 12-18 blijft de zwarte lin kervleugel een zorgenkindje, 21 39-34; 24 30 of? 22 35x24 19- x39 23.43x34' schitterend be rekend door Jannes. Een meer slagfinesse, bekend uit flank stellingen, verhindert 12-18 (28-23); 23 20-24 24 49-43 24-30 25 40-35 30x39 26 43x34 14-20. op 12-18 weer 28-23 en op 13-19 kan 22-18 28-22 met dam. Op 14-19 33-29 kan op 12-18 behal ve 28-23 ook het dammetje 29- 24 28-23 38 33 etc en na 19-24 is van schyfwinst voor zwart geen sprake meer 27 25x14 9x20 28 35-30 3-9, op 20-25 33- 29 12-18 28-23! etc. met dam. 29.30-25 20-24, op 9-14 45-40 13- 19 of» 33-29 8-13 29-23 14-18-18 36-31 18-22 oP 41-36 etc wint, 30 33-29! 24x33 31 38x29 9 14; gedwongen. 32 29-23' met winst. Een fantastische ge vecht, waar het laatste nog niet over gezegd is (van elk vel zyn 500 000 exem plaren aangemaakt) heeft Grie kenland op 8 november alle verzetsmensen in hun strijd te gen de nazi's geeerd De zegels verschenen onder het thema "Het nationale verzet 1941 1944'' Op de zegels grafische werken 1 dr., "Demonstratie van 25 maart 1942 in Athene" (oplage 6 miljoen), 2 dr.. "Het offer van Kalavnta" (5 miljoen). 5 dr., "Actie van partizanen in Thra- ki(4 miljoen). 9 dr "Het be gin van de stryd op Kreta" (7 mihoen). 12 dr "Vcrzetsstry- der en verzetsstrijdster" (9 mil joen); 21 dr "Het opblazen van een brug by Gorgopotamos" (5 mi(joen); 30 dr "Verzet in Kaï- sariani" (7,2 miljoen) en 50 dr "De stryd in Noord-Grieken land" (oplage 101000 Btttkt) De zegels van 1. 2. 50 en 30 drachme zitten samen in een velletje en die van 12,21, 9 en 5 dm !im< LIECHTENSTEIN - Vong jaar 7 december gaf Liechtenstein vier schildery-zegels uit waar op beroemde personen staan ..t'gi iM dn hi-t v.>r ndoin ooit hebben aangedaan. Deze beroemdheden waren toen Karl Borremius. OoBÜM A. xander Dumas en Hermann Hesse Deel twee van de sene "schilderijen van beroemde gasten in Liechtenstein" kwam op 6 december uit Op een zegel van 40 rappen zien we keizer Maximilian I (1459- 1519), die eens slot Gutemberg bezocht. De later in Chur ver moorde edelman Gcorg (Jurg) Jenatsch (1596-1639) staat op een 70 rp zegel. De in die da gen in grote delen van Europa bekende schilderes Angclika KaufTmann (1741-1807) is ge portretteerd op een 80 rp zegel en op de laatste zegel uit de se rie in de waarde van 1 frank wordt de heilige Fidelis von Sigmaringen (1577-1622) ver beeld

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 27