nachthoofd sekretaresse (m/v) 3M 3e kok (m/v) HOOFD ADMINISTRATIE (M/V) GEMEENTEPOLITIE LEIDEN twee parkeercontroleurs (m/v) voor 20 uur per week st«bernardus BUITENKLINIEK VOORKINDEREN TE N00RDWIJK-BINNEN St. Elisabeth ziekenhuis Leiderdorp /ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN Personeels- y functionaris Hoogheemraadschap van Rijnland EE? te een de laatste jaren - zowel nationaal als internationaal - in behoorlijke mate gegroeide onderneming. Naast de hoofdvestiging in Boskoop zijn er enkele filiaalbedrijven elders ontwikkeld. Voor de afdeling Administratie wordt kontakt gezocht met belangstellenden voor de funktie van Betrokkene heeft tezamen met het Dag Best. en twee bedrijfsleiders zitting in een stafgroep, welke zich bezig houdt met het dagelijkse beheer van de onderneming. Tot de persoonlijke aandachtsgebieden zullen dan ook behoren het verzamelen, analyseren en interpreteren van gegevens, zomede het verzorgen van de periodieke verslaggeving. Zulks zowel ten dienste van de stafgroep. als van het Dagelijkse Bestuur kredietkont role Belangstellenden worden uitgenodigd telefonisch kontakt op te nemen met of schriftelijk te reage ren ter attentie van de heer L. de Kooter, Coöp Ver. "De Boskoopse Veiling" G A., Postbus 93, 2770 AB Boskoop, tel. 01727-2960 Privé 01727-2252. Bij het bureau parkeerpolitie kunnen op korte termijn worden ge plaatst: Taak: de controle op het naleven van de parkeervoorschriften. Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar personen in de leeftijd van 28 tot 35 jaar, die in het bezit zijn van een Mulo c.q. Mavo-4 di ploma. Kandidaten dienen bereid te zijn wisselende diensten te verrichten op maandag tot en met zaterdag en op de koopavond. Het salaris zal afhankelijk van leeftijd en opleiding liggen tussen f 998,50 en f 1.387,— bij 20 uur per week. Voor onregelmatige dienst wordt een toeslag verleend. De gebruikelijke gemeentelijke rechtspositieregelingen zijn van toe passing. Schriftelijke sollicitaties binnen 10 dagen te zenden aan de Com missaris van politie, postbus 9101, 2300 PC Leiden. Vrouwen die verzocht te solliciteren belangstelling hebben voor deze functie wordt met klem door promotie van een der leden van de centrale redactie van haarlems dagblad is de plaats vacant voor een redacteur die zowel bureau- als veldwerk moet doen. aanbeveling verdient kennis van juridi sche zaken. de centrale redactie van haarlems dagblad ver zorgt tevens onder meer de pagina's binnen- en buitenlands nieuws voor de typhoon en de nieuwe noordhollandse courant. zij (man of vrouw) die in aanmerking wensen te komen voor deze afwisselende baan kunnen, indien gewenst, meer informatie over de functie verkrijgen bij de chef van de centrale redactie ton nillissen. sollicitatiebrieven kunt u sturen naar de hoofdre dactie van haarlems dagblad, oudeweg 12 tot 14, haarlem. kandidaten zonder ervaring hoeven niet te reflecteren. 5Ü Katholieke Stichting Huize verpleeghuis reactiveringscentrum bejaardenverzorgingstehuis hoofdstraat 82, 2171 AV Sassenheim, tel. (02522) 19004 In verband met het vertrek van onze huidige funktionaris zoekt de direktie van bovengenoemde Stichting, voor haar verpleeghuis, op korte termijn een m/v voor 7 nachten per 4 weken. Het verpleeghuis Is verdeeld in 3 afdelingen met elk 38 bedden. Wij denken aan iemand met de volgende kwaliteiten: het kunnen koördineren en organiseren van de totale patiëntenzorg gedurende de nacht; het kunnen begeleiden en mede-opleiden van de leerling ziekenverzorgenden. Wij verwachten van de kandidaat: een verpleegkundige opleiding A of A/B; bij voorkeur verpleeghuiservaring. De CAO ziekenhuiswezen is van toepassing. Salariëring naar opleiding en ervaring. Inlichtingen over deze funktie kunnen worden ingewonnen bij het koördinerend hoofd verplegingsdienst, de heer P.H.J.M. ter Linde, aan wie ook de schriftelijke sollicitaties gericht kunnen worden. In de Buifenkliniek te Noordwijk-Binnen, ressorterend onder het Academisch Ziekenhuis Leiden, ontstaat de vacature voor een aankomend groepsleider m/v vac.nr 600.A 80.50 LD in de Buitenklmiek te Noordwijk van het Academisch Ziekenhuis te Leiden. Taken: - het mede richting geven aan de in dividuele en/of groepsactiviteiten van kinderen en/of jongeren met langdurig somatische ziekten en/of psychosociale problemen; - de dagelijkse verzorging van de kinderen en/of jongeren; - het pedagogisch reageren op het gedrag van het kind/jongere, zowel individueel als in de groep; - het hanteren van het groepsge beuren op een zodanige wijze dat ieder kind/jongere hierin tot zijn recht komt; - het hanteren van conflictsituaties; - het begeleiden, observeren als mede stimuleren van de kinderen/ jongeren in hun ontwikkeling en de mondelinge en schriftelijk» rappor tage daarover. Functie-eisen: - voltooide MBO-IW-opleiding; - ervaring in het begeleiden en verzor gen van kinderen/jongeren in de leef tijd tot 16 jaar; - minimum leeftijd 23 jaar; - bereidheid tot het verrichten van onregelmatige diensten inclusief de weekenden; - bereidheid om in teamverband te werken; - bereidheid tot het volgen van de interne opleiding Buitenkliniek. Bij gebleken geschiktheid is metter tijd de functie van groepsleid(st)er Buitenkliniek beschikbaar. Het aan deze nieuwe functie verbonden salaris bedraagt voorshands maximaal 2554 Informatie: voor nadere inlichtingen betreffende deze functie kunt u zich in verbinding stellen met mevrouw W Harders, hoofd verpleging Buiten kliniek (01719-1 9211). Aanstelling vindt plaats bij het Acade misch Ziekenhuis Leiden. Directe opne ming in het Algemeen Burgerlijk Pen sioenfonds Vakantietoeslag 7,5%. 3M Nederland BV is een moderne verkooporganisatie die via zo'n 30 verkoop- groepen circa 16.000 produkten op de markt brengt De manager van één van onze Sales Marketingdivisies, waaronder een aantal verkoopgroepen ressorteren, zoekt een: Hij denkt hierbij aan een kandida(a)t(e), zo tussen de 23 en 28 jaar, die korrespondentie in steno op kan nemen en uitwerken (zowel Nederiands als Engels) zijn afspraken maakt hem daaraan houdt en de bezoekers ontvangt meehelpt aan het opstellen van overzichten voor verkoop- en marketingstaf de resterende tijd besteedt aan administratieve en seknetariaatstaken voor de gehele groep. Geïnteresseerd? Schrijf dan naar 3M Nederland BV tav afd. Personeelszaken, Postbus 193,2300 AD Leiden, of bel even tussen 09.00 en 12.00 uur, 071 - 76 93 30 toestel 324. Vermeld in beide gevallen het vakaturenummer 379. In verband met het vertrek van de huidige medewerker bestaat in onze Centrale Keu ken een plaatsingsmogelijk heid voor een 3e kok die zelfstandig meewerkt aan de bereiding van de 600) da gelijkse maaltijden. Werktijden van 7.30-16.45 uur en eenmaal per 14 dagen een weekend-dienst. Onze gedachten gaan uit naar een kandidaat die in het bezit is van het diploma 2e instel lingskok; sollicitanten met dieetdiploma en -ervaring ge nieten de voorkeur. Het sala ris bedraagt maximaal f 2424,48 bruto per maand (excl. onregelmatigheidstoe slag). Inlichtingen over deze functie worden u gaarne verstrekt door de heer J.J.L. Visser, Hoofd Keuken, tel. 071- 899250 tst. 418. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen rich ten aan de dienst Personeels zaken onder vermelding van nr. 59/82. Simon Smitweg Postbus 4220 2350 CC Leiderdorp Interne Accountantsdienst Deze dienst ressorteert, als staforgaan, rechtstreeks onder het bestuur van het Academisch Ziekenhuis en bestaat uit een .klein team onder leiding van een registeraccountant. De hoofdtaak van deze dienst bestaat uit het controleren van de jaarrekening, welke bijna geheel tot stand komt op basis van gegevens uit het lokale Ziekenhuis Informatie Systeem (Z.I.S.). Momenteel kan geplaatst worden een assistent accountant m/v vac.nr. 902.M.07.50.LD Taak: - controle van de jaarrekening; - assistentie bij administratief-organi- satorische onderzoeken, welke voor namelijk betrekking hebben op sys- teemdelen van het Z.I.S.; - medewerking bij de uitvoering van bijzondere opdrachten en voorbe reiding van adviezen. Ten aanzien van het vereiste oplei dingsniveau zijn er meerdere mogelijk heden - H.E.A.O. bedrijfseconomie of infor matica; - N.I.V.R.A. studie tot en met prope deuse; - M B A. en of studerend voor S.P.D -1. Enige controle-ervaring strekt tot aan beveling Belangstelling voor het werken met geautomatiseerde admini stratieve systemen is gewenst In ver band met de samenstelling van het team gaan de gedachten uit naar iemand in de leeftijd tot 30 jaar. Bij de sollicitatieprocedure zullen de medewerkers van de dienst betrokken worden. Salaris: bij aanstelling max. 3375 bruto per maand, afhankelijk van er varing en opleiding. Promotiemogelijk heid aanwezig, afhankelijk van studie en ervaring tot max. 4409 bruto per maand Studiefaciliteiten zijn mogelijk volgens de Rijksregeling. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer E. van Haren (071-263045 of na 19.00 uur 023-3794 88). Sluitingsdatum voor de sollicitaties is 14 dagen na publicatie. Technische Dienst Bij deze dienst is in het werkgebied van de instrumentele groep plaats voor een part-time instrumentatie technicus m/v 16 uur per week vac.nr. 101 K.23.50. LD Taak: het onderhouden en opheffen van storingen aan medische instrumentatie welke in gebruik is op operatiekamers en intensive-care afdelingen in de diverse gebouwen van het ziekenhuis terrein. Tevens dient eventueel de apparatuur door hem te worden gemo dificeerd. Vereist: opleiding M.T.S.-E/MeR of gelijkwaardig. Kennis van zowel ana loge als digitale technieken. Bereidheid tot deelname aan beschikbaarheids diensten Praktijkervaring, bij voorkeur in de sfeer van instrumentatie en/of gezondheidszorg, strekt tot aanbeveling doch is geen vereiste. Salaris: afhankelijk van leeftijd, op leiding en ervaring max. 2774 bruto per maand bij een full-time dagtaak. Bij verdere doorgroei in de functie is t.z.t. promotiemogelijkheid aanwezig. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer A. Hofstra (071-26 23 64) of bij de heer B. de Raadt (071-263601). Bij indiensttreding wordt iedereen direct opgeno men in het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Vakantietoelage 7,5% U kunt solliciteren door een brief te zenden aan het hoofd van de dienst personeelszaken AZL, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden. Graag op de brief het vacaturenummer vermelden. ML /Academisch ziekenhuis leiden In een in de provincies Noord- en Zuid-Holland gelegen gebied van ruim 100.000 ha. mei ruim 1 miljoen inwoners, heeft het Ie Leiden geves tigde Hoogheemraadschap van Rijnland laken op het terrein van onder meer waterkering, waterbeheersing en afvalwaterzuivering. Hel personeelsbestand van hel hoogheemraad schap bestaat uit rond 500 medewerkers, waarvan ongeveer de helft werkzaam op de kantoren te Leiden en de overigen op de gemalen, zuiveringsinstallaties e.d„ verspreid over hel gehele gebied. Bij de afdeling Personeel en Organisatie, bestaande uit 11 medewerk(st)ers, kan in verband met de toenemende omvang van het personeelswerk en mede in verband met het in gevoerde systeem van methodische functie waardering worden geplaatst een Taak: - Onder leiding van het hoold van de afdeling - in nauwe samenwerking met een extern bureau en een reeds in Rijnlands dienst zijnde eigen funcliewaardeerder - het recentelijk beëindigde functiewaarderingsproject up-to- date te doen houden. - De aan te trekken medewerker zal met een grote mate van zelfstandigheid gestalte moeten geven aan het nieuw te ontwikkelen personeelsbeoordelingssysteem. - Ook overige taken op het terrein van het personeelsbeleid behoren tot de mogelijk heden. Vereisten: - Vooropleiding op middelbaar niveau, aan gevuld met een diploma H.B.O.-P.W. (Sociale Academie, Stichting Haarlem, I.B.W.). - Ruime ervaring in hel beschrijven en waar deren van - mei name technische - functies, steunend op een brede en algemene ervaring in het personeelswerk. - Goede contactuele eigenschappen en het vermogen om analytisch en kritisch te werken zijn voor deze tunctie noodzakelijk. Salaris: - Afhankelijk van leeftijd en ervaring oplopend tot maximaal 14.893,- bruto per maand. Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selectie-procedure. Aan de secretaris-rentmeester gerichte sollicita ties binnen veertien dagen na het verschijnen van dit blad in te zenden aan het hoofd Perso neel en Organisatie, Breestraat 59, 2311 CJ te Leiden, met vermelding van vacature-nummer 82-Pen 0-3.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 22