I junior controleur m/v rsi KONINGIN JULIANA FONDS DERTIG ZETELS IN DE SECTIE-COLLEGES Hoofd operatie-afdeling (m/v) CHEF S soneel PI personeel per2^?v pg I perso St. Elisabeth ziekenhuis Leiderdorp PROVINCIE ZUID-HOLLAND ADM. MEDEWERKSTER ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN ADVERTENTIEVERKOOP X V fw)feip.rsof,.« PERSCi€£P,,,on" I «1 fliaa PWson^'PERSOta personeel 1 yersgne NATIONAAL FONDS VOOR FINANCIËLE STEUN OP HET TERREIN VAN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN. Gezien maatschappelijke ontwikkelingen heeft het Bestuur van het Fonds besloten de structuur van de Stichting aan te passen. Het wil meer dan voorheen, behalve het georganiseerde maatschappelijke welzijnswerk, de ruimere samenleving bij de activiteiten van het Fonds inschakelen. Daarom wil het een zo breed mogelijke afspiegeling daarvan ook daadwerkelijk bij zijn besluitvorming betrekken. Met het oogmerk om in samenhang met de bestuurlijke wijziging tevens de slagvaardigheid te verhogen, is besloten het werkterrein van de Stichting in meerdere onderdelen - de zgn. secties - te verdelen, t.w.: A. Maatschappelijke dienstverlening B. Opbouwwerk Sociaal Cultureel werk C. Overgangsgebied van Maatschappelijk werk en Geestelijke volksgezondheid D. Cliënten- en belangengroepen E. Buitenland F. Werkloosheidsprojecten G. Ontwikkelingsprojecten, experimenten e.d. Elke sectie heeft, behalve o.m. beleidsvoorbereiding, als voornaamste taak aanvragen op haar deelterrein te be oordelen, resp. binnen de gestelde criteria en budget bijdragen toe te kennen. De zeven secties zullen worden geformeerd door maximaal 12 leden. De helft van het aantal leden wordt benoemd op voordracht van representatieve organisaties van het zgn. oude en nieuwe particulier initiatief. Teneinde een bredere vertegenwoordiging in de ware zin te realiseren, wil het Bestuur niet op de gebruikelijke wijze overgaan tot benoeming voor de overige zetels. Het geeft er voorkeur aan om d.m.v. deze landelijk verspreide publicatie kenbaar te maken dat het gaarne in contact treedt met geïnteresseerden voor deze circa VAN CANDIDATEN WORDT VERWACHT DAT DEZE; Over kennis en - zo mogelijk - ervaring beschikken, op een of meer der genoemde deelterreinen opgedaan Bestuurlijke kwaliteiten bezitten Een inzicht hebben verworven op macro-niveau, doch kunnen afwegen op micro-schaal Onafhankelijk denkend en alert zijn op ontwikkelingen, resp. ontvankelijk voor nieuwe ideeën In staat zijn snel tot kernen door te dringen BENOEMING: Voor deze onbezoldigde functie, waarvoor geen leeftijdsbegrenzing geldt en die openstaat voor zowel mannelijke als vrouwelijke candidaten, geschiedt de benoeming door het Bestuur op basis van o.m. de bereidheid om: Zonder last of ruggespraak te functioneren Zich t.o.v. het deelterrein van benoeming, in en buiten de functie in te zetten Minimaal vier maal per jaar te vergaderen ten kantore van het Fonds te Bunnik en wel gedurende een zittingsduur van vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor twee perioden. PROCEDURE Het Bestuur nodigt hen die voor benoeming in aanmerking menen te komen of de aandacht willen vestigen op mogelijke candidaten, uit om zich te richten tot onderstaand bureau dat is aangezocht de gehele procedure tot aan de benoeming te begeleiden: ADVIESBUREAU VOOR PERSONEEL ORGANISATIEBELEID PUTMAN CRAMER LIVINGSTONELAAN 1102,3562 JR UTRECHT, 030-881635 Geïnteresseerden kunnen, alvorens zijn/haar blijk van belangstelling voor benoeming in te zenden bij genoemd bureau schriftelijk of telefonisch een informatiepakket aanvragen waarin behalve gegevens over het Fonds, de nieuwe structuur, een profielschets, de te volgen procedure en een enkele richtlijn voor schriftelijke reactie, tevens gegevens zijn opgenomen t.b.v, het telefonisch inwinnen van nadere inlichtingen. Brieven met vermelding van al die gegevens die een juiste afweging voor benoeming kunnen ondersteunen, worden gaarne vóór 10 januari 1983 door genoemd bureau ontvangen. Het St. Elisabeth-ziekenhuis te Leiderdorp is een algemeen ziekenhuis met 440 bedden. De operatie-afdeling bestaat uit 6 modern geoutilleerde operatiekamers. De meeste specialismen zijn in ons huis vertegenwoordigd. Voor deze afdeling vragen wij een afdelingshoofd dat in staat is, in goede samenwer king met de anaesthesisten en de snijdende specialisten. de verantwoordelijkheid te dragen voor het functioneren van de afdeling (25 medewer kenden). Naast de organisatie en coör dinatie van de afdelingstaken behoort tot de taak ook het opleiden en begeleiden van de leerling-o.k.-assistenten. Wij vragen: - een erkende o.k.-opleiding aangevuld met staf/kader opleiding; - ruime ervaring op een o.k.; - goede contactuele en lei dinggevende eigenschap pen. Wij bieden: - aanstelling, afhankelijk van opleiding en ervaring, max. in de rang van hoofdver pleegkundige (max. bruto sal. f 4031,76 per maand); - toepassing van de CAO- ziekenhuiswezen. Nadere informatie wordt u gaarne verstrekt door Mevr. A.J.M. Vollebregt, adj.dir./ hfd. verpl.dienst, tel.: 071 - 899250 tst. 7101. Gelieve uw sollicitatiebrief binnen 10 dagen te richten aan de dienst Personeelsza ken onder vermelding van nr. 55/82. C/no oorrt r*r> i _:_ii Simon Smit weg Postbus 4220 2350 CC Leiderdorp De provinciale organisatie bestaat uit drie diensten: Griffie. Waterstaat en Planologische Dienst. De Waterstaat telt zeven afdelingen waaronder de afdeling Vaarwegen. Belangstellenden wordt verzocht hun sollicitatie met vermelding van het vacaturenummer (op brief en envelop) binnen 2 weken na het verschijnen van dit blad te zenden aan het hoofd afdeling Personeel en Organisatie, Koningskade 1 2596 AA 's-Gravenhage reserve brugwachter-kantonnier (vac. nr. 82168) met als standplaats Leiderdorp. De nieuwe medewerker zal bij afwezigheid van het vaste brugpersoneel belast worden met de bediening van de bruggen Daarnaast zal hij worden belast met het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan weg en kanaal. Het salaris is afhankelijk van leeftijd en ervanng en bedraagt bij aanstelling maximaal f 2.406,- bruto per maand, terwijl t.z.t. een salaris tot f 2.629,- bruto per maand bereik baar is. Desgewenst kunnen nadere inlichtingen worden verstrekt door het hoofd van het district De Rijn (telefoon 071-1217451 Elfrings Bouwmaterialen B.V. Amstelstraat 26-32 'a-Cravenhage. vraagt ter versterking van haar personeelsbestand: Voor onze boekhouding zoeken wij een zelfstandige kracht, die de handen uit de mouwen weet te steken. Haar taak zal o.a. bestaan uit: Het administratief verwer ken van cijfermatige gegevens, het verzorgen van de correspondentie, typewerk en het evt. notuleren van ver gaderingen. Degene, die voor deze baan in aanmerking komen, heb ben een opleiding op HAVO (economie) of MEAO-ni- veau genoten en bezitten een gezonde werklust om iets van deze baan te maken. Elfrings Bouwmaterialen B.V. Postbus 164 2501 CD 's-Gravenhage. Polikliniek Algemeen Inwendige Geneeskunde Ten behoeve van deze polikliniek zoeken wij een hoofdverpleegkundige vac.nr. 311 .F.50.50.LD De werkzaamheden richten zich met name op het: - in samenwerking met de verpleegkun digen en medische slaf zorgdragen voor een optimale patiëntenzorg: - leidinggeven aan de verpleegkun digen werkzaam op de afdelingen; - in stand houden c.q. bevorderen van een goed werkklimaat. Onze voorkeur gaat uit naar een ver pleegkundige die: - in het bezit is van het diploma A-ver- pleegkundige of HBO-V; - beschikt over meeijarige ervaring in een leidinggevende functie, op een bij voorkeur middelgrote polikliniek; - de kaderopleiding of IBW-cursus met goed gevolg heeft afgerond. Salaris: max. 3633 bruto per maand. Informatie: nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt door de heer S.P. Edwards, coördinerend hoofdver pleegkundige H.A.I.G. (071-2622 49) of door mevr. J.A. Wiersma, personeels- consulente (071-262544). Voor de behandeling van de sollicitatie is een benoemingscommissie ingesteld. Bij indiensttreding wordt iedereen direct opgeno men in het Algemeen Burgerlijk Pensioenlonds. Vakantietoelage 7.5% U kunt solliciteren door een brief te zenden aan het hoofd van de dienst personeelszaken AZL, Rijnsburgerweg 10, 2333 AA Leiden. Graag op de brief het vacaturenummer vermelden. Academisch ziekenhuis leiden Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad b.v. zoekt op korte termijn een met aantoonbare commerciële ervaring. Iemand met kennis van zaken en dus in staat om marketing- en mediagegevens goed te kunnen interpreteren en om te zetten in verkoopdoelstellingen. De functionaris geeft leiding aan het verkoopgebeuren in de buiten- en binnendienst en is verantwoordelijk voor de realisatie van de Voorts zal de chef alle verkoopactiviteiten coördineren en zelf deelnemen aan de werving van nieuwe- en het behouden van de bestaande relaties. De kandidaat dient te beschikken over goede sociale vaardigheden en contactuele eigenschappen; is een bekwaam onderhandelaar en in staat zelfstandig de dagelijkse beslissingen te nemen. Wij werken nauw samen met de andere, door Damiate Holding B.V. uitgegeven dagbladen en kennen korte overleglijnen binnen een flexibele organisatie. Wij bieden een groeifunctie met een goed aanvangssalaris; de sociale- en secundaire voorzieningen zijn aantrekkelijk. Wij verwachten dat de functionaris zich (mettertijd) binnen ons verspreidingsgebied zal vestigen. Een psychotechnisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie-procedure. Indien u interesse heeft voor deze functie gelieve u te schrijven naar onderstaand adres; t.a. v. onze adjunct-directeur, de heer N. Qüakernaat. Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad b.v. Postbus 54,2300 AB Leiden. Telefoon: 071-144941. Een werkmaatschappij van Damiate Holding B.V Wij verwachten weer veel aanvragen met de feestdagen en daarom zoeken wij A/B/Z VERPLEEGKUNDIGEN ZIEKEN VERZORGENDEN die beschikbaar zijn voor de kerstdagen en oud en nieuw. Met eventuele voorkeur van diensten wordt zoveel mogelijk rekening gehouden. Bent u beschikbaar in die periode, dan kunt u terecht bij ons filiaal Kort Rapenburg 12a, 2311 GC Lelden 071-142347 VEDIOR MEDICA UITZENDBUREAUX alle funkties m/v De Wolters Samsom Groep nv zoekt voor haar afdeling Interne Controle te Alphen aan den Rijn een De afdeling Interne Controle, waarvan het hoofd rechtstreeks rapporteert aan de Raad van Bestuur, is een stafafdeling die hoofdzakelijk belast is met het onderzoeken en beoordelen van zowel geautomatiseerde als niet-geautoma- tiseerde systemen en van procedures, die beleidsinformatie verwerken en opleveren; zulks ten behoeve van de evaluatie van de betrouw baarheid, tijdigheid en volledigheid van deze informatie. Op grond van deze onderzoeken worden rapporten en adviezen uitgebracht aan de financieel-economische leiding van de desbetreffende werkmaatschappijen en aan de Raad van Bestuur. Ook is de Interne Controle belast met de toetsing of binnen de onder neming de hand wordt gehouden aan concern regelingen. Wij zoeken een HEAO-er BE of een SPD-er, die bereid is om op creatieve wijze in teamverband inhoud te geven aan de controle-taak binnen de Alphense werkmaatschappijen van de Wolters Samsom Groep. Ook zij die in het bezit zijn van het diploma SPD I en studeren voor SPD II kunnen solliciteren. Onze voorkeur gaat uit naar iemand met enige controle-ervaring. Daarnaast zijn een kritische instelling, systematisch denken, een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid, alsmede goede contactuele eigenschappen vereist Inlichtingen: Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer J.M.M. Groenendijk, Interne Controle te Alphen aan den Rijn, tel. (01720) 6 23 02. Sollicitatie: Belangstellenden voor deze functie kunnen hun sollicitatie richten aan het hoofd personeels zaken van Wolters Samsom Groep nv. Postbus 1115,8001BC Zwolle. Wolters Samsom Groep In de Wolters Samsom Groep nv zijn opgenomen de Samsom-Si|thoM, is de Wolters Samsom Groep actief in Belgie. e Verenigde Staten grafische activiteiten In totaal telt de Wolters Samsom Groep nv momenteel 2600 n pakketten, opleidingen, ii ongeveer 700 werkzaam zi. n gevestigd de Raad van Bestuur en de Concernstal-

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 20