"Wie de man wegschuift, verliezen we als lezeres" i Tien jaar Viva: jezelf zijn en er anders uitzien Van buitenaf kijken naar weefselprocessen ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 PAGINA 17 Tien jaar Viva: het opstandige kindje van de VNU is na die eerste ontstuimige jaren bedaard geworden. Het loopt nu aardig in de pas mee met de grotere zusjes Margriet en Libelle. Viva, het blad dat ooit op geruchtmakende wijze werd gelanceerd 'omdat het fijn is om jezelf te zijn', heeft de puberteit overleefd en is nu op weg om een evenwichtiger persoonlijkheid te worden. Dat moest ook wel, wilde het kindje niet sterven. Het opstandige, bet enigszins feministische in Viva moest ruim baan maken voor het genuanceerder weergeven van allerhande zaken, die vrouwen bezighouden. door Miep Hoenson Hanny van den Horst, ad junct-directrice van de Geïllustreerde Pers, ver woordde het karakter van het opstandige kind Viva nog niet zo lang geleden als volgt: "Viva is tot nog toe veel te jong, te progressief en te afzetterig gemaakt en daardoor terechtgekomen in een te jonge doelgroep. Maar dat gaat veranderen. We komen binnenkort met een nieuwe aanpak onder het motto: ik herken mezelf nog méér in Viva, dat zich dan nog méér op de vrouw zelf gaat richten, op haar belangen en interesses, op haar werk en relaties. Viva wordt dan meer een vrou- wenserviceblad zoals Mar griet en LibeUe". Zwicht Viva voor de terreur van de oplagecijfers, die de laatste jaren alsmaar dalende zijn? Hoofdredactrice Jet den- Blan ken zegt zeer beslist dat daar-, van geen sprake is. Geconfron teerd met de woorden van Hanny van den Horst zegt ze dat deze geheel voor haar reke ning zijn". We doen geen stapje terug in de richting van de tra ditionele vrouwenbladen. Inte gendeel, we gaan juist een stapje verder". Afgezwakt Jet den Blanken: "We zijn inder daad heel wat feministischer begonnen, en die teneur is langzaam afgezwakt ja. Maar dat is geen wonder. Je moet je voorstellen dat het toen alle maal nieuw was. Je kon de le zeressen vertellen wat er gaan de was in de maatschappij om hen heen. Nu, tien jaar later, moeten we tot de conclusie ko men dat vrouwen zo langza merhand wel weten wat hun mogelijkheden zijn. Ze besef fen nu dat het huwelijk niet meer alleenzaligmakend is, dat het prima kan zijn, maar dat het niet per se hoeft". De 59-jarige hoofdredactrice gaat wel met de woorden van haar 'baas' mee als het op het verle nen van service aan vrouwen aankomt. Ervan uitgaande dat de gemiddelde lezeres nu geë Hoofdredactrice Jet den Blanken: "Je verlangen om er goed uit te zien heeft niets, maar dan ook niets met emancipatie te maken". mancipeerd is, wil de Viva haar zoveel mogelijk informa tie meegeven. "We hebben het stadium van het opsommen van cursussen nu wel gehad", g.elooft ze- "Nu vrouwen zo ver zijn dat ze kunnen kiezen die nen wij hun alle mogelijkhe den op te sommen. Want kie zen is vaak nog veel moeilijker dan automatisch ergens inrol len. Wel of geen kinderen, al dan niet trouwen de conse quenties van die daden rijn vaak moeilijk te overzien. Daarom moeten wij voorlich ting geven, als een kameraad naast de vrouw gaan lopen en haar vertellen: kijk, als je hier voor kiest, kun je dèt verwach ten". Rolbevestigend In een onderzoek van de Vrije Universiteit te Amsterdam naar de inhoud van Margriet, Libelle en Viva werd laatstge noemd blad een tweeslachtige houding verweten. Viva zou enerzijds feministisch geö- rienteerde onderwerpen bren gen als 'weg met de handtaste lijke chef daarnaast brengt ze 'rolbevestigende' pagina's vol tips voor hoe vrouwen zichzelf zo goed mogelijk kunnen verfraaien. Jet den Blanken wil het woord rolbevestigend niet horen. Ze zegt dat er in Viva principieel geen enkele rolbevestigende kreet zal voorkomen, zelfs niet in de ingezonden brieven of in de korte verhalen. Zelf staat Jet den Blanken op een zeer milde manier voor emancipa tie. Minder mild werd in het verleden de slogan omdat het fijn is om jezelf te zijn in femi nistische kringen ontvangen. Jezelf zijn? En de halve Viva stond vol met opsmuktips om er anders uit te zien? Jet den Blanken begrijpt nog al- rijd niet dat die link destijds werd gelegd. "Je verlangen om er goed uit te zien heeft niets, maar dan ook niets met eman cipatie te maken. Sommige vrouwen gaan er nog steeds van uit dat je jezelf optuigt voor het andere geslacht. Ik ge loof daar niet in. Ik denk dat een vrouw dat allereerst voor zichzelf doet. En wat is er fout aan een beetje opsmuk? Zelfs de hoofdredactrice van het fe ministische blad Opzij, Cisca Dresselhuys, loopt er altijd trendy gekleed by". Koerswijziging ■-» Toch ging Viva in de peuterjaren bijna de mist in omdat het blad op twee gedachten hinkte. Was de ene helft van de inhoud ge reserveerd voor gedurfde on derwerpen in de emancipatie sfeer, de andere helft was zui ver op het modische aspect aan het vrouw-zyn gericht. Jet den Blanken: "Maar tot onze verba zing merkten we dat die twee aspecten bij elkaar er helemaal niet uitkwamen. Ik blijf erbij dat het één het ander niet bijt, maar het werd door de lezeres sen wel zo ervaren". Er volgde een koerswijziging één van de vele die het blad nog zou volgen. Bijstelling was bijvoorbeeld een dringende noodzaak toen het tot het moe derbedrijf VNU doordrong dat Viva te jonge lezeressen naar zich toe trok. Het was volgens de hoofdredactrice een misvat ting dat de Viva scholieren en schoolverlaters zou moeten be dienen. "Ook zij willen als vol wassen vrouwen worden bena derd. We hebben de inhoud aan die filosofie aangepast. De kleren in Viva waren bijvoor beeld erg trendy, dat hebben we veranderd". De onderwerpen werden meer afgestemd op de wat oudere doelgroep. Op items als post natale depressies, handtastelij ke chefs op het werk en boele mie (vreetmanies) had het ei gentijdse vrouwenblad patent; andere media stortten zich er later op. tot groot genoegen van de Viva-redactie. "Het be tekent dat je maatschappelijke veranderingen in beweging kunt zetten, en dat is een soort ideaal van ons". Smoel De laatste in de reeks verande ringen vond het afgelopen voorjaar plaats. Het smoel van de Viva werd toen weer rigou reus aangepast aan de sugges ties van de redactie. Zo werd de inhoud in vier blokken (per soonlijke verhalen/mode. wo nen, make-up/sterreportage/ aktueel gedeelte) opgedeeld. Jet den Blanken zegt nooit bang te zijn om ook de populaire on derdelen van het blad van het inhoudsüjstje te schrappen. De jarenlang gehandhaafde ru briek Kijk mij nou, waarin een vrouw vaak verrassend veran derde van uiterlijk door een nieuw kapsel en andere make up, moest verdwijnen. "We merkten dat die rubriek erg veel werd gebruikt door jonge meisjes die 'Kijk mij nou' als handvat gebruikten om er vol wassen uit te zien. Dat was niet de bedoeling". Ook de recente koerswijziging was bittere noodzaak. Het ver lies van Viva bedroeg vong jaar ruim een half miljoen gul den, net als in 1980. De oplage schommelt rond de 160.000 in plaats van de beoogde 250 000 exemplaren. Jet den Blanken zegt dat het nieuwe gezicht van Viva een flinke abonneewinst tot gevolg heeft gehad. Dat het slecht gaat wil ze niet beweren: "Een blad is een luxe, dus waar gaat het in deze tijd wél goed? Bij Libelle, ja, dat heeft een oplage van 700.000. Je moet niet ver geten dat Libelle een breder spectrum heeft. Het is veel meer dan de Viva een gezins gericht blad. De Viva is op de vrouw van pakweg 15 tot 35 ge richt Dat moet je zo houden, anders ga je de andere bladen uit hetzelfde concern becon curreren. Maar ik ben ervan overtuigd dat de Viva zich een eigen plaatsje heeft veroverd tussen de klassieke vrouwen bladen" Groeimarkt De doelgroep - de zelfstandig le vende vrouw - is een groei markt Jet den Blanken denkt in de toekomst op het goede spoor te zitten met een blad als Viva, dat juist bedoeld is voor zelfstandige vrouwen. "Juist de vrouwen, die het huishou den als een noodzakelijk kwaad zien, en niet als een Ie- vens bestem ming". Je kunt het met iedereen naar de zin maken. Dat weet de gelou terde hoofdredactrice ook. "De vrouwen die denken dat ze op de barricades moeten staan, zonder te besefTen dat er din gen zijn die groei nodig heb ben en dat je de man niet kunt wegschuiven. De vrouw die de man in haar leven uitsluit, dié verliezen wy als lezeres" Viva anno 1982: kiezen is moeilijk „Wat wij hier doen, dat is kijken naar stofwisselingsproces sen, naar biologisch-chemische reacties in het lichaam zelf in plaats van in een'reageerbuisje. Wij kunnen dat zonder stukjes weefsel uit het lichaam te halen, zonder monsters urine te nemen, maar door hele kleine beetjes kortlevende radioactieve stoffen, die aan die stofwisselingsprocessen deelnemen, in te spuiten of in te laten ademen. In principe is daarmee buiten het lichaam elk stofwisselingsproces in het lichaam meetbaar te maken en in getallen uit te druk ken". Aan het woord is dr. W. Waal burg, leider van de werkgroep cylotron radio-farmaca van het Academisch Ziekenhuis en het Kernfysisch Versneller Insti tuut ÖCVI) van de Groninger universiteit. Hy en weten schappelijk medewerker drs. A. M. J. Paans wijzen met eni ge trots naar een nieuwe gam ma-camera in een van de ruim ten die men by het KVI in ge bruik heeft: een groot appa raat, waarin de patiënt kan lig gen - op de markt voor een an der doel, maar in Groningen aangepast voor het voor Ne derland unieke onderzoek waarmee de werkgroep bezig is. Begin volgend jaar zal ook in het Academisch Ziekenhuis zo'n aangepaste camera wor den opgesteld. „Dit vakgebied begint toekomst te krijgen, ook in de ogen van de niet-ingewijden. Het begint uit het pionierstadium, uit het frunniken in een hoekje te ko men", zegt hy. De nieuwe ca mera, met apparatuur die om de erin liggende patiënt heen draait en uiterst geringe doses radioactiviteit waarneemt, is een belangrijke stap vooruit in het werk, dat in 1973 met dier proeven begon. Overleven Het gaat om werken met in hoofdzaak radioactief gemaak te stikstof, koolstof en zuur stof, dat slechts heel kort radioactief blijft: koolstof heeft een halveringstijd van twintig minuten, stikstof tien minuten, de zuurstof slechts twee minu ten. En het gaat om ontzag wekkend kleine hoeveelhe- «MM, Mi tWl-M ttt Ct«»m CUl Ct:MKM4j !>1H «f»l ln principe is thans buiten het lichaam elk stofwisselingsproces meetbaar te maken, zonder urinemonsters te nemen of stukjes weefsel uit het lichaam te halen. den: in de orde van grootte van een honderdste van een mil jardste gram. De dosis radioac tiviteit zelf mag geen enkele in vloed uitoefenen op het stof wisselingsproces op het niveau van de cel waarnaar men on derzoek doet. Die korte halveringstijden ma ken het noodzakelijk dat pa- tiénten voor onderzoek per zie kenauto naar het Kernfysisch Versneller Instituut worden gebracht, waar de werkgroep enkele laboratoria en werk ruimten heeft en de stoffen met een bundel van de daar op gestelde deeltjesversneller radioactief worden gemaakt. Het eerste longfunctie-onder zoek bij een patiënt, met een langer radioactief blijvende stof, kon nog in het ziekenhuis gebeuren; de eerste patiénten die met de zéér kort levende radioactieve stoffen werden onderzocht, kwamen in 1980. Deze kortlevende radioactieve stoffen „overleven" de 25 mi nuten durende reis van het Kernfysisch Versneller Insti tuut naar het Academisch Zie kenhuis immers niet. Doel is nog steeds om te komen tot plaatsing van een kleine cy clotron, waarin stoffen radioactief kunnen worden ge maakt, op het terrein van het Academisch Ziekenhuis zelf. „Dat gaat zeker gebeuren. Er wordt hard aan gewerkt. Wan neer? Alleen Den Haag moet het groene licht nog geven: het gaat in totaal zo'n acht tot ne gen miljoen gulden kosten. Maar dan kan het onderzoek aan patiënten dat we nu hier doen, routinematig in het zie kenhuis zelf gebeuren", zegt dr. Waalburg. Glucose Het gaat niet - zoals bij röntgen onderzoek - om 'plaatjes', om afbeeldingen van organen, weefsels en beenderen, ofte wel 'verdichtingen' in het li chaam Het gaat by deze nieu we techniek, om stofwisse lingsprocessen, om het func tioneren van het weefsel. „Hersenweefsel", geeft dr. Waal burg als voorbeeld, „heeft glu cose als energiebron. Als er gens een stuk hersenweefsel minder goed functioneert, dan moet daar een ander consump tiepatroon van glucose optre den". .Als je het hersenweefsel dan radioactief gemaakt glucose (koolstof) aanbiedt en de ver spreiding van die radioactivi teit in het hele weefsel aan de buitenkant kunt meten, kun je iets zeggen over de stofwisse ling van dat stuk weefsel. Zo wordt onderzoek naar allerlei neurologische verschynselcn mogelyk zonder dat je een stukje weefsel behoeft te ver wijderen voor onderzoek in het laboratorium". Op dezelfde manier is long- functieonderzoek mogelyk met radioactief gemaakte stik stof, en is ook het verbruik van vetzuren door het hart te me ten. Ook kan eventuele tumor- vorming in bijvoorbeeld de long worden vastgesteld en kan worden aangetoond of een eventuele tumor gevoelig is voor behandeling met hormo nen. En weer zonder dat daar voor operatief een stul^e tu mor moet worden weggehaald voor analyse. Hart De meeste recente ontwikkeling op dit gebied is, het aan het zuurstofverbruik van het weef scl van het menselijk hart me ten in hoeverre dat weefsel na een hartinfarct is beschadigd en hoe het herstel verloopt „Het is een heel nieuwe dimen sie; niet alleen voor het vast stellen van de aard van een kwaal, maar ook voor de be handeling ervan", zegt dr. Vaalburg. „Wy zyn de enigen die in Nederland met dit on derzoek bezig zijn en de enigen die aan directe medische toe passingen werken Ook ten op zichte van de rest van de we reld draaien wc goed aan het front mee". KEES WIESE

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17