"Suriname verloor zijn beste zonen" André Haakmat: "Ik heb van Bouterse nog nooit een politiek idee gehoord" Tijdens het weekeinde van 11 en 12 september treffen drie mannen elkaar in het diepste geheim in Wederzorg, even buiten Paramaribo: bevelhebber Desi Bouterse, garnizoenscommandant Roy Horb en adviseur André Haakmat. Zelfs premier Neyhorst weet van niets. „We gaan hier niet weg tot we het met z'n drieën eens zijn geworden. Wij moeten het samen maken", aldus Bouterse in Wederzorg. Het resultaat van de bijeenkomst doet er niet meer toe. Wel dat dezelfde Haakmat drie maanden later wordt aangewezen als het grote brein achter de zogenaamde 'kerstcoup', een machtsgreep tegen de militaire machthebbers die op Kerstmis zou plaatsvinden. Tenminste als het „complot" niet tijdig was „verijdeld". Zo luidt althans de lezing die het regime in Paramaribo tot op de dag van vandaag staande houdt van de executie van (volgens Haakmat) minstens 24 politieke tegenstanders. Volgens mr. drs. André Haakmat is er sprake van een koelbloedig uitgevoerd plan om de oppositie te elimineren. Een plan dat uit de koker komt van de Cubanen en het kleine fanatieke groepje Cuba-aanhangers in de Revolutionaire Volkspartij (RVP). Hoewel Haakmat (42) vóór 1980 al twintig jaar in Nederland woonde, waar hij drie universitaire studies voltooide (economie, opvoedkunde en rechten), heeft hij sedert zijn verhuizing naar Suriname in 1980 steeds zeer nauwe contacten gehad met zowel de legerleiding als de oppositionele leiders, onder wie de vermoorde vakbondsleider Cyriel Daal. Zijn relaas over de „meest schokkende ervaring voor Suriname sinds de slaventijd" werd opgetekend door buitenlandredacteur Ruud Kreutzer. Centraal staat de figuur van Bouterse. „Het is een gladde jongen hoor. Als je denkt dat je hem hebt - en hij zal je in die waan laten is hij alweer bezig weg te kruipen. Ik heb van Bouterse nog nooit een politiek idee gehoord. Hij is volstrekt amoreel. Maar hij is nu een instrument geworden, een pion in het internationale machtsspel". ,De grondoorzaak van de problemen is dat het Bou terse en consorten niet ge lukt is om een legitimatie te vinden voor de politieke macht die ze hebben gekre gen in februari 1980. Er was toen een brede sympathie van de bevolking, er was een groot krediet, maar dat moest worden waarge maakt. Dat is niet ge beurd". Aan het woord is mr. André Haakmat, één van de hoofdrolspelers in de Surinaamse politiek van na de revolutie. Haakmat geeft een even gedetail leerd als lang verslag van de dramatische ontwikkelingen van dit jaar, die uiteindelijk uitmondden in de executie van wat Haakmat noemt „stuk voor stuk de beste zonen van Suriname". André Haakmat kwam na de revolutie op ver zoek van Chin A Sen naar Suri name. Van augustus 1980 tot begin januari 1981 was hij vice- premier en minister van een aantal belangrijke departe menten. Omdat hij teveel macht kreeg werd hij door Bouterse opzij geschoven, hoewel de bevel hebber daarna nog regelmatig om zijn adviezen kwam vra gen. Haakmat bleef verder ad viseur van de Moederbond, de grootste vakcentrale in Surina me, die in oktober stakingen organiseerde voor meer demo cratische rechten. Voor de kost werd hij directeur van het na tionale Energiebureau. Pamfletten Het beeld dat opdoemt uit Haak- mats relaas is dat van een goed voorbereid plan om de opposi tie uit te schakelen. Bouterse is alleen een instrument in dat spel, maar de bevelhebber is er de persoon niet naar zich te la ten koeieneren. - Wie zit er achter dat plan vol gens U? „Ik localiseer dat - zorgvuldig uitgevoerde - scenario rond de Revolutionaire Volkspartij (RVP), met mensen als Dick de Bie, chef van het kabinet van Bouterse, Edward Naaren- dorp, leider van de vereniging van Progressieve Mediawer kers (die de staatsradio contro leert), minister van buitenland se zaken Harvey Naarendorp en een paar militairen, zoals Si- tal en Mijnals. De RVP is een pro-Cubaanse afsplitsing van de Volkspartij, een kleine linkse groepering die zich afzij dig houdt van de militairen". Als stappen in het scenario noemt Haakmat de aanslag op zijn leven in de nacht van 7 op 8 november - niet veel later neemt de voormalige onder- wijsinspecteur Haakmat de wijk naar Nederland. Via de staatsradio, gecontroleerd door RVP-aanhangers, wordt dan al gewag gemaakt van een „duivels plan" dat door de CIA en de Moederbond zou worden uitgewerkt. Legervliegtuigen strooien pamfletten uit met te keningen waarop vakbondslei der Cyriel Daal een bos dollars krijgt toegeschoven van een een CIA-agent, die hem influis tert een staking te organiseren. Opgeruimd Tegelijk gaven Bouterse, Sital en Harvey Naarendorp colleges in het gebouw van 'Volksmobili- satie' aan de koningin Wilhel- minastraat. Daar werd, volgens informatie die Haakmat kreeg toegespeeld, door Bouterse al verkondigd dat er mensen op geruimd moesten worden. „Geen zorgen", heeft Bouterse daar volgens Haakmat gezegd, „als mensen door de politie worden aangehouden, zullen wij zorgen dat ze worden vrij gelaten". „Er kwamen na 1980 steeds zwakkere regeringen - er zijn in totaal 32 ministers verbruikt - tot er niet veel meer was dan een kliekje ja-knikkers. Bou terse kwam dan ook steeds geï soleerder te staan, tot hij alleen nog maar kon rekenen op de steun van een groepje van 50 tot 100 mensen, die zich volle dig op Cuba oriënteren". „Die hebben Bouterse de laatste maanden volledig ingekap seld, hij was voor iedereen on bereikbaar, verschanst in fort Zeelandia temidden van een door Ruud Kreutzer lijfwacht van twintig man. Doordat Bouterse zelf geen ideologie heeft, neemt hij de denktrant over van zijn omge ving. Nu is dat toevallig een ra dicaal-linkse groep. Het had net zo goed extreem-rechts kunnen zijn". „In augustus 1980 heeft hij net zo gemakkelijk een 'linkse' coup in scène gezet, om zijn mede standers van het eerste uur Si- tal, Mijnals en Joeman weg te werken. Vooral Sital voelde hij als een bedreiging, omdat die als voorzitter van de Nationale Militaire Raad de leiding over het leger en de politie voor zich opeiste. Bouterse heeft toen nog geprobeerd mij en premier China A Sen mee te krijgen om Sital en zijn club te laten ver ongelukken, maar dat hebben wy kunnen tegenhouden". - In hoeverre heeft Cuba een rol gespeeld bij de executies vorige week? „Ik acht het uitgesloten dat het plan en zijn uitvoering uit een Surinaams brein zijn geko men. Verder zijn er berichten uit Paramaribo zelf, van de fa milie van de gearresteerden, dat er Spaans sprekende men sen bij aanwezig waren. Uit an dere betrouwbare bron weet ik dat Cubanen die al in het land waren, zich intensief bezighiel den met de inlichtingendien sten. Ik heb een zeer sterk en gegrond vermoeden, dat het lijstje namen van de geëxecu teerden hun werk is". „Cuba heeft in Paramaribo een sterke ambassade, waar ook veel Surinamers van RVP-hui- ze werken. De Cubanen heb ben de inlichtingendiensten op poten gezet, dat weet ik zeker. Er waren aanvankelijk twee in lichtingendiensten, een mili taire (S-2) en een civiele (CID). Die scheiding was een voor waarde van onder meer Neder land om met de CID te blijven samenwerken. Van Cubaanse zijde is toen voorgesteld beide toch te integreren, en dat is dan ook gebeurd. Dat heeft Cu ba een sterk voordeel gege ven". „Nogmaals, die moorden zijn zo on-Surinaams, die passen hele maal niet in deze vredige klei ne samenleving. Dat is nu veranderd. Suriname is Suri name niet meer, ook al omda het zoveel grote en schilder achtige mensen heeft verlo Uit de zorgen? - Denkt u dat de bevolking Bou terse kan dwingen te vertrek ken? „Op de korte termijn zal dat moeilijk zijn. Men is bij de exe cuties volgens een bepaald sys teem te werk gegaan. Namelijk het elimineren van die mensen die bewezen hebben volksver zet te kunnen mobiliseren. De bevolking heeft met staking gereageerd, maar iedereen weet dat een staking zonder leiding verloopt. Dus ik zal niet ontkennen dat de militairen wel enig tijdsvoordeel hebben gekregen met hun actie". „Je kunt op korte termijn wel de kritische geest verdoven, maar je kunt hem niet blijvend uit schakelen. Onvrijheid is in strijd met het wezen van de mens. Dat is gewoon een wet van de historie; altijd zal de vrijheidsdrang van de mens doorbreken". „Het hangt ervan af. Bouterse zal een groot probleem krijgen met de stopgezette Nederland se ontwikkelingshulp, waar heel moeilyk vervanging voor te vinden zal zijn zoals de inter nationale structuur er uitziet Als Nederland dat tenmiste echt goed toepast - en ik vind dat dat moet als je eenmaal principieel hebt besloten dat je geen moorddadig regime in stand wilt houden - dan kan het al in vier weken uitwerking hebben". Glad ■■«WH „Maar je weet nooit met Neder land, straks komen er mis schien weer nuanceringen, dat sommige projecten maar wel door moeten gaan. Bijvoor beeld omdat ze de bevolking ten goede zouden komen. Dan krijg je allemaal gaten, en heeft het stopzetten van de hulp wei nig effect. Trouwens, de wijze van besteding nu komt nauwe lijks ten goede aan de bevol king, die niets in te brengen heeft. Wat dat betreft heeft de revolutie ook geen verande ring gebracht". „Dan is er ook nog de niet onbe langrijke factor dat alle landen die Cuba in huis halen vroeg of laat nare ervaringen daarmee opdoen. Toen ik nog minister van buitenlandse zaken was (een van de vele portefeuilles die Haakmat de laatste maan den van 1980 beheerde - red.) waarschuwde mijn collega van Guyana, Reishleigh Jackson, toen er geruchten waren van Cubaanse infiltratie, dat we er niet lang plezier van zouden hebben. Ze gaan je daarna zo alles voorschrijven, daarom hebben wij ze er ook uitge gooid, zei Jackson". „Bouterse is een hele gladde jon gen. Als hij het gevoel heeft dat iemand hem in zijn greep heeft, zal hij eronderuit probe ren te komen. Ik denk zelfs al eerder dan dat de Cubanen vervelend blijken te zijn. Dat proces zie ik zonder meer ont wikkelen: hij is nu alweer be zig degenen, die het ware brein achter de executieplannen wa ren. uit te rangeren. Hij pro beert nu kennelijk weer een ander links-radicaal groepje, de Progressieve Arbeiders en Landbouwers Unie (PALU), in de regering te krijgen". Verdeeld ■mmhh „Wie de verhoudingen goed kent, weet dat Bouterse dich terbij de PALU staat dan by de RVP. De RVP is meer het Bijlage van het Leidsch/Alphens Dagblad linkse intellectuele type, waar Bouterse sowieso buiten valt En bij de PALU heb je een jon gen als Rob Leter, nu directeur van Indeks, dat is naar mijn mening de man met de meeste invloed op Bouterse. Tussen die linkse groepjes is een enor me verdeeldheid, nog veel ster ker dan in Nederland. Hoe ra dicaler, des te groter de tegen stellingen onderling". „Bouterse speelt een gevaarlijk spel. Hij heeft waarschynlyk niet meer in de gaten dat hij werkt met mensen die machts politiek op wereldschaal be drijven. Kijk, op een gegeven moment kon Sadat de Russen het land (Egypte) uit krijgen, maar gaat dat nu voor Bouter se ook zo gemakkelijk? Die ziet nu geen bedreiging meer, nu zyn politieke tegenstanders zijn uitgeroeid, maar hoe zien Cuba en de RVP dat? Ging het hen erom Bouterse zo lang mo gelijk aan de macht te houden, of om hun eigen invloed te ver groten?" „Een ideologische groep als de Revolutionaire Volkspartij, wat moeten die met een man, van wie ze weten dat hij hun ideologie niet deelt. Daar kun nen ze wel een eindje samen mee optrekken, of hem als in strument hanteren. Maar dan? Een van de voormannen van de RVP, Arthur ten Berge, zei dat zij nog niet weten of zij een nieuwe regering zullen steu nen. 'Dat hangt af van wie er in zitten'. Daaruit blijkt al dat de doelstellingen uiteenlopen". Geld leger dat hij overneemt, pro beert betrouwbaar te maken. Maar hij keert zich fel tegen de inspanningen van Bouterse om het leger te politiseren. „Dat is een on-Surinaams ding. Een leger moet politiek zo neu traal mogelijk zijn en elke de mocratisch gekozen regering steunen Maar Bouterse wil ook een ideologisch betrouw baar leger". „Eerst zyn ze begonnen met scholingen, daar hebben Sital en Mijnals altijd op aangedron gen. Maar dat was kennelijk nog niet voldoende, want er moesten ook nog volksmilities komen om de revolutie te ver dedigen. Psychologisch heeft dat de samenleving in rep en roer gebracht, omdat de mili ties helemaal clandestien en buiten de regering om eenzij dig uit RVP-mensen zijn sa mengesteld, mensen die be kend staan om hun onver draagzaamheid en ideologi sche gedrevenheid". „Het heeft het onveiligheidsge- voel met minstens duizend procent vergroot. Die jongens verschenen bijvoorbeeld met hun wapens op de universiteit In aantallen zyn ze wel niet zo groot, ik schat dertig tot zestig mensen, maar dat is in een kleine samenleving wel iets hoor. Als je met 16 man al een coup kan plegen (de coup van Bouterse in februari 1980 -red.) dan is zestig man niet niks". Meelopers „Uit wat er nu weer is gebeurd, proef ik dat Bouterse bezig is om zich uit hun greep te ont worstelen, en hy zal straks wel weer iets bedenken om met hen af te rekenen". Daarbij vraagt Haakmat zich af of dat zo gemakkelyk zal gaan als in al die eerdere gevallen dat hy zich ontdeed van lastige tegen standers of rivalen. „Het meest directe gevaar voor Bouterse is zyn betrouwbaar heid en zyn bruikbaarheid voor dat deel van het interna tionale systeem dat hy heeft binnengehaald, willens of we tens. De internationale politiek is een zero-sum game: als de een wat wint, verliest er auto matisch een ander. De party die heeft verloren, die zie ik zich nog niet klaarmaken om het op korte termyn terug te winnen. Ik zie niet de Ameri kanen daar landen, en Neder land al helemaal niet. Ze zijn daar te lamlendig voor, en heb ben ook wetten en een gewe ten die dat blokkeren. Daar heeft de andere kant geen last van". - Voor buitenlandse hulp is Suri name bijna helemaal aange wezen op Nederland. Zal het gemakkelijk zijn elders ver vanging te vinden? .Die groepen rond Bouterse den ken dat het heel gemakkelyk is overal geld vandaan te krijgen. Maar die weten niet hoe de we reld in elkaar zit. Cuba is wat dat betreft al op een teleurstel ling uitgelopen. Wij subsidië ren nu Cuba door de hoge pry- zen die we voor suiker en aard appelen betalen. We kopen ook nog eens veel meer suiker dan we zelf nodig hebben. Dus wy steunen Cuba eerder dan om gekeerd. En Grenada is zelf armlastig, daar gaat steeds ryst naartoe". Volksmilities „Neyhorst was toen hy minister van financiën was (onder pre mier Chin A Sen -red.) ook zo optimistisch. Hy stuurde een briefje naar de OPEC met een verzoek om hulp. Per kerende post was het antwoord dat dat niet mogelyk was". Haakmat noemt soortgelijke ervaringen met Venezuela en Brazilië, en met België. „Dat land heeft veertig miljoen franken hulp beloofd, maar daar hebben we nog geen cent van gezien. Ook een verzoek voor een ambulan ce bleek niet te kunnen, zelfs niet nadat wy hadden voorge steld daar 'geschenk van Bel gië' op te schilderen". Haakmat noemt het heel nor maal dat een bevelhebber een „Je moet niet vergeten, de gewo ne soldaten in het leger zijn ge woon doodsbenauwd dat ze ooit iets te maken krijgen met gevechten, voor of tegen wie dan ook. Ze gaan mee met wie de macht heeft, dat is wel ge bleken bij de tegencoup van Rambocus. Ze zyn niet bereid te sterven voor een zaak, in te genstelling tot die mensen van de milities". Was er nu toel of niet sprake van een strategie om Bouterse ten val te brengen? „Er was wel overeenstemming dat er gedemocratiseerd moest worden. Dat het niet langer ging dat drie mensen de dienst uitmaken over 350.000 men sen, zoals Cyriel Daal zei. Ie dereen was wel bereid te ac cepteren dat het niet zo snel zou kunnen, en dat de tyden van weleer niet mochten terug keren". „De stakingen van de Moeder bond werden opgeschort door Cynel Daal - zonder zijn be stuur te raadplegen, omdat hy bang was dat die het niet zou den accepteren - nadat Horb had verzekerd dat ereen terug keer naar de democratie zou komen. Het 'fascnplan' van de gezamenlijke vakcentrales (eerst van C-47, de PWO en F AL, later ook de Moeder bond) gaf een gedetailleerd tijdschema daarvoor: eind ja nuari een nationale assemblee, die zou een grondwet en een wet op de politieke partijen op stellen, en ergens in de zomer zouden er dan verkiezingen worden georganiseerd". Onvoorbereid mamm „Maar Bouterse kwam ineens te rug op die afspraken. Toen hebben de vier centrales een verklaring uitgegeven waarin staat dat ze de strijd zouden voortzetten totdat het fasen- plan werd gerealiseerd. Ik zat toen al in Nederland, dus ik weet niet wat ze daarmee pre cies bedoelden. Maar het be staan van een gecoördineerd actieplan, waarvan ik ben be schuldigd, is pure uit-de-duim- zuigery". Begint de ellende eigenlijk niet al in J975, bij de onafhankelijk Heid? „Iedereen weet dat de onafhan kelykhcid nogal onvoorbereid in zyn werk is gegaan Nie mand kan ontkennen dat we er zelf om gevraagd hebben Maar toch blyfl de basale vraag: was het land er politiek wel ryp voor? Er waren wel democra tisch aandoende organen, maar er leefde geen democrati sche geest Dus bleef alles by het oude. Alleen de bordjes werden verhangen. Ook na fe bruari 1980".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15