elve msm sT VUURWERK TESKE Ico Athibu geeft u korting op de laatste 3 Alno keukens... SCHOOLVERLATERS i IC ft ATHIBU a. bedrijfsleider utiliteitsbouw b. bedrijfsleider woningbouw chef afdeling begroting (m/v) ADMINISTRATIEVE KRACHT M/V ziekenverzorgende m/v GAS- EN WATERV00R2IENIN6SBEDRIJF VOOR DE BLOEMBOLLENSTREEK MEDEDELING TARIEVEN Het Algemeen Bestuur van het bedrijf heeft besloten tot invoering van de landelijke geadviseerde, in overleg met de Minister van Economische Zaken vastgestelde gasta- rieven, hetgeen ingaande 1983 een verhoging betekent van het vastrechtbedrag met 9.- per jaar en van de m3-prijs met 2,7 cent (incl. B.T.W. resp. 10,62 en 3,2 cent). Naast het verhoogde vastrechtbedrag van 57,- per jaar (incl. B.T.W. 67,26) bedraagt de nieuwe m3-prijs voor kleinverbruikers per 1 januari 1983 49,6 cent per m3 (ind. B.T.W 50,53 cent). In 1982 is de toeslag op de tarieven wegens levering van gas met een hogere verbrandingswaarde, waardoor voor eenzelfde hoeveelheid warmte minder gas nodig is, niet aan de verbruikers doorberekend. Voorshands wordt deze gedragslijn voor 1983 voortgezet. Ook de heffing wegens luchtverontreiniging wordt in 1983 niet in reke ning gebracht. De reductie aan de verbruikers, die machtiging verleend hebben tot automatische afschrijving van de verschul digde bedragen wegens gas- en/of waterlevering van hun giro- of bankrekening bedraagt 12,- per jaar. Tevens is besloten de waterprijs ingaande 1983 met 19 cent per m3 te verhogen tot 1,42 per m3 bij een onver anderd vastrechtbedrag van 36,- per jaar, excl. 4% B.T.W. Voor deze verhoging is vergunning aangevraagd bij de Minister van Economische Zaken. Nadere mededelingen over de wijze van toepassing van de tariefsverhoging zullen in januari 1983 in een aparte circulaire aan de verbruikers volgen. Hillegom, 13 december 1982 De directie labor vincit drukkerij g.j. de graatf zonen bv i.o. vestestraat 7 2312 st leiden telefoon 071-126341 uw drukwerk verzorgen wij als vanouds (reparatie, UITDEUKEN/SPUITEN MDmTO0 071 - 12570® - 153627 Verkoop bij Executie op maandag 20 december 1982 te 11.00 uur, zal ten laste van L. Karim wonende te Lei den, Morsweg nr. 10A worden verkocht een personenauto merk Mercedes Benz type 220D. De verkoop vindt plaats aan bovenstaand adres en ge schiedt contant zonder op geld. De auto is een Vfe uur vóór de verkoop voor een ieder te be zichtigen. De deurwaarder belast met de executie. Een sleuteltje in de rubriek Autoaccessoires en doe-het-zelvers Bel 071-143545 S RADIOGEMEENTE LEIDEN zondagavond 19 dec. 1982 zal er een Advent I Zangdienst zijn in de Vredeskerk, Burggraven- g| laan v. Vollenhovekade. Leiden. H Aanvang: 19.30 uur Samenzang vanaf 19.15 uur. H Spreker: Ds. A. H. v. Gent M Muzikale medewerking: koor: ,,De Goede Tij- li ding" o.l.v. Rien v.d. Werff I Orgel: Teke Bijlsma Vanaf de Mare Kerk gaat er om 19.15 uur een B bus naar de Vredeskerk. Deze dienst gaat uit van de St. Radioge- I meente Ds. Toornvliet. WIJ ZIJN GOED - KOOP GROOT ASSORTIMENT Kindervuurwerkpakket5,50 PakketSier knal10, PakketSier knal17,50 Pakket Knalƒ20, PakketSier Knal25, Pakket Sier35, NIEUW NIEUW: aansteeklont, brandtljd 30 min0,65 Langegracht 179, Leiden. Tel. 071-141995. Ruime parkeergelegenheid. Verkoop: 28-29-30-31/12 van 9 tot 18 uur. Haast u... want de laatste 1982- modellen moeten plaats gaan maken voor de nieuwe serie inbouwkeukens. Op de nog resterende 3 Alno- keukens geldt nu nog deze extra hoge korting. Een geweldig voordeel waar u snel Ibij moet zijn. De keukens zijn kompleet met de meest geavanceerde inbouw- apparatuuren... met 5 jaar garantie. Op donderdag 23 december zijn wij 's avonds gesloten. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 9.G0-17.00 uur. donderdagavond 19.00-21.00 uur. zaterdag 9.30-13.30 uur. of na afspraak ook 's avonds. pensoneek^L #DOrSOnWl PFRCTTsPA tmtent» ipFnsrrra personeel Deze oproep gaat uit van een grote Nederlandse bouwonderneming met diverse vestigingen in binnen-en buitenland. Er is een goed gevuld orderbestand in de sectoren utiliteits- en woningbouw. Reden waarom de staf moet worden uitgebreid met deze twee zware posten: Een van hen moet wonen in het zuiden van het land, zijn collega vindt voor jaren werk in de regio Den Haag/Leiden. Elke bedrijfsleider ressorteert rechtstreeks onder de directie en is belast met de totale leiding van een aantal bouwprojecten in de bewuste regio. Zij zetten hun schouders onder deze veeleisende combinatie van verantwoordelijkheden: het begeleiden van de hoofduitvoerders en het toegevoegde stafpersoneel; de coördinatie van het samenspel tussen de di rect bij de uitvoering betrokken afdelingen en de centrale stafdiensten van het bedrijf; het fungeren als eerstverantwoordelijke gesprekspartner, dus sleutelfiguur in contact met opdrachtgevers, bouwdirecties, instanties en andere beslissingsbevoegden; kostenbewaking, kwaliteitscontrole en werk- voortgang van de projecten. Ruime ervaring in de utiliteits- c.q. woningbouw en daarin bewezen organisatorische kwaliteiten gelden uiteraard als basiseis. Ook omgangskwa liteiten tot op het hoogste niveau wegen zwaar bij de beoordeling. Opleiding: HTS bouwkunde of een scholing die daarvoor niet onder doet. De voorkeur gaat uit naar gegadigden (35-45 jaar) die in de staf of directie van een groot bouwbedrijf hun sporen hebben verdiend. Telefonische inlichtingen worden niet verstrekt. Onze cliënt belooft absolute discretie en een ant woord binnen uiterlijk vier weken. Uitvoerige sollicitaties (geheel of gedeeltelijk in PERSONEELSKEUZEBUREAU handschrift, op brlet en linksboven op de envelop aangeven BOUW a of b) worden verwacht en met alle discretie omgeven door het postbus 40 56oo aa eindhoven VAN OVERVELD B.V. Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij NV De Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maat schappij N.V. verzorgt een groot deel van het streekvervoer per autobus in Noord- en Zuid- Holland. Ook verzorgt zij het stadsvervoer in de steden Haarlem. Leiden en Alkmaar. De NZH telt ca. 2000 werknemers en beschikt over ca. 600 autobussen. Het hoofd kantoor is gevestigd te Haarlem Organisatorisch is het bedrijf ingedeeld in 4 distrikten met kantoren te Leiden. Haarlem, Alkmaar en Purmerend. In verband met pensionering vragen wij voor ons hoofdkantoor te Haarlem een Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het takenpakket van de afdeling waar circa 5 medewerkers/sters werkzaam zijn. Dit takenpakket is gericht op: het opstellen van de bedrijfsbegroting in nauw overleg met de verschillende bedrijfsafdelingen het verstrekken van gegevens ten behoeve van de budgetbewaking het opstellen van de jaarrekening op basis van de door de afdeling Boekhouding verstrekte gegevens het opstellen van de bijdrageclaims ten behoeve van de rijksoverheid van de gemeenten waar lokaal vervoer wordt verricht het bedrijfseconomisch ondersteunen van operationele afdelingen Voor de vervulling van deze funktie denken wij aan iemand van 30-45 jaar. die in het bezit is van SPD I II of een HEAO-diploma met bedrijfservaring. Belangstelling voor of ervaring in automatisering wordt, i.v.m. toe komstige ontwikkelingen, op prijs gesteld. Het salaris voor deze funktie is afhankelijk van leeftijd en ervaring, met als maximum f5216,- bruto per maand. De AOW-premie wordt gedeeltelijk gekompenseerd. Nadere inlichtingen over de funktie kunnen worden gevraagd bij de heer drs. D.W Gideonse. chef van de administratie Tel023-31 92 27. toestel 233. privé 071-21 09 35 Belangstellenden voor deze funktie. die bereid zijn mee te werken aan een medisch en een psychologisch onderzoek, kunnen hun sollicitatie - binnen twee weken - richten aan de heer W Kolk, Hoofd Personeelzaken. Noord-Zuid-Hollandse Vervoer Maatschappij N.V. Postbus 514, 2003 RM Haarlem 0EPIE LEEST DE KRANT. DAT VINDT HIJ INTERESSANT. DAGELIJKS HET NIEUWS EN DE ACHTERGROND INFORMATIE EN S0MS00K WEL DE SENSATIE. Technisch Bureau Brema B.V. vraagt voor spoedige indiensttreding een in de leeftijd van 17/20 jaar De werkzaamheden zullen onder meer bestaan uit het bedienen van de telefoon, het verlenen van assistentie bij de verwerking van de boekhoud kundige gegevens, het verzorgen van correspon dentie, het verzorgen van typewerk etc. Opleiding: minimaal MAVO-diploma Uw sollicitatie kunt U richten aan Technisch Bureau Brema B.V. Flevoweg 9-11 2318 BZ Lelden. Tel. 071-212441. Roemo Total Care, onderneming op het gebied van schoonmaken en multi- onderhoud. zoekt voor een aantal nieuw te starten pro- jekten in Leiden en Leiderdorp SCHOONMAKERS/ SCHOONMAAKSTERS Werktijden van maandag t/m vrijdag voor Leiden van 8.15 tot 9.45 uur ('s morgens) en van 17.30 tot 20.00 uur ('s avonds). Voor Leiderdorp van 7.00 tot 8.30 uur ('s morgens) en van 18.00 tot 19.00 uur ('s avonds). Telefonische Inlichtingen Roemo Total Care, tel. 071- 133212. STREEKSCHOOL VOOR BEROEPSBEGELEIDEND -A ONDERWIJS —=r IN DE REGIO LEIDEN Lammenschanspark 1, Lelden. Wij zoeken met SPOED een leerkracht m/v kantooropleiding (weektaak) t.b.v. het project jeugdige werkzoekenden. Bevoegdheid: L.O.-handelskennis, 3° of 2° graads akte economie, M.O.-boekhouden, S.P.D.II of een andere adequate opleiding. Ervaring met elektronische kantoormachines strekt tot aanbeveling. Datum van indiensttreding: 3 januari 1983 of zo spoedig hierna. Van deze leerkracht wordt verwacht dat zij/hij in staat is mee te wer ken aan het ontwikkelen van een programma voor leerlingen die zich in een oriëntatiefase op de arbeidsmarkt bevinden. Dit programma zal het karakter van een practicum dienen te krijgen. Bij de selectie van de kandidaten zullen wij gebruik maken van de diensten van het Psychologisch Adviesbureau Slikboer ten Hagen en Co te Haarlem. Uw schriftelijke sollicitatie richt u zo spoedig mogelijk aan de direc teur van de school, de heer W. de Rooij, Postbus 9030, 2300 PA Lei den. Nadere informatie wordt verstrekt door de heer W. Tiemes, tot en met 23 december te bereiken onder tel. nummer 071-769242 of 01713-3771. Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), vraagt: voor de functie van FULL-TIME cn PART-TIME SECRETARIAATS MEDEWERKERS (m/v) t.b.v. het op verzoek telefonisch en schriftelijk adviseren en informeren van aspirant-cursisten, het onderhouden van contacten met de leer krachten en de daaruit voortvloeiende administratieve werkzaamheden. Benieuwd? Richt dan uwschriftelijkesollicitatieaanhetBestuurv Stichting Bevordering Onderwijs aan Volwassenen (SBOV), Sir Winston Churchillweg 2, 2251 CX Voorschoten. Eerst bellen voor meer informatie kan ook: 01717-2010* Afdeling Beatrix is de opname- en screeningqfdeling van de sektor geriatrie. Op de afdeling verblijven 27 mannelijke en vrouwelijke bejaarden voorde gemiddelde duur van 3 maanden. Op korte termijn vragen wij een Wij hechten veel belang aan het werken in een multidisciplinar team. Salarisgrenzen: 2.084,57 - 2.540,69 bruto per maand, exclusief onregelmatigheids toeslag. Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen 14 dagen richten aan de afdeling personeelszaken, met vermelding van vakaturenummer 82.38.64 stichting centrum stbavo noordwijkertiout Organisatie ter bevordering van de Geestelijke Volksgezondheid Langevelderweg 27 - tel 02523-8141 - 2211 AB Noordwijkerhout

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 14