Trein moet weer op gang komen Het energiebeleid in discussie. Laat ook üw stem horen! ENERGIE 'Outsider' De Vries verslaat Van Bracht Carambole vaster aan de kop BC Leiden: met jeugd verloren terrein herwinnen Halve marathon van AV Holland Sterkste man Ook voor badminton 'circuit' Gemakkelijk avondje voor heren WVC: 0-3 Te belangrijk om alleen aan de deskundigen over te laten. In tweede ronde NK-driebanden Sport LEIDEN Het badminton in Leiden zat op een dood spoor. De twee clubs uit de Sleutel stad, BC Leiden en Veglo, mochten zich een klein aantal jaartjes terug gerespecteerde eerste-klassers noemen, maar als in een tekenfilm hield de rail opeens op en de voortda- verende trein pletterde met een noodgang in het ravijn. Nog is de klap voelbaar. Bij Veglo balanceren zes van de acht in competitie-verband uitkomende teams op het randje van degradatie. Het vlaggeschip kan degradatie uit de tweede klasse praktisch gezien niet meer ontlopen. BC Leiden ging die statutair Oegst- geestse vereniging voor, "maar wy zijn door het dal heen", meent Jan Slingerland, een man van het eerste uur bij Leiden en met de kersverse voorzitter Cees Broeksma samengekomen om zijn club te promoten. In de laat ste jaren, geeft hy weer, heeft BC Leiden nieuwe kracht verzameld om de trein terug te duwen naar het beginstation en die langzaam maar zeker weer aan het rollen te brengen. "We hebben geleerd van die degradaties, tegen elkaar gezegd: hier moeten we wat aan gaan doen. We hebben vereni gingsleden bereid gevonden jeugd te gaan trainen en begelei den. Op zó'n manier, dat je hen honkvast maakt. Want steeds trok die weg. En een vereniging zonder jeugd is ten dode opge schreven". De oude gezegswijzen zijn er niet voor niets, maar het 'wie de jeugd heeft...' ging verloren in een roes van opeenvolgende pro moties. "Het ging hardstikke goed", herinnert Jan Slingerland zich de eerste BC Leiden-jaren. Elf jaar bestaat deze vereniging na een fusie tussen het voormali ge BC Smash en Racketeers. Het samengaan had destijds heel wat voeten in de aarde, er botsten re creatieve (Racketeers) en presta- tieve (Smash) belangen. Op den duur vond men toch een schik king en toen BC Leiden een feit was, kon niemand eigenlijk be grijpen waarom er toch zoveel drukte was gemaakt. "Er was een prima verstandhouding, goed spelersmateriaal en volop speelruimte", noemt Slingerland de basis van de opmars naar de landelijke eerste klasse. "Maar er was geen aanwas en we zijn ge duikeld. We teerden te lang op de oudjes". Motivatie Cees Broeksma, sinds september voorzitter van BC Leiden: "Ik heb vijftien jaar bij Velsen ge speeld, die vereniging had ook zo'n topperiode. Steeds met een vast groepje spelers en een vaste trainer, een hecht team. Maar op een gegeven moment heb je alles bereikt. Als de spelers en speel sters ouder worden en de om standigheden wisselen, één wordt bijvoorbeeld moeder, dan neemt de motivatie af'. LEIDEN - De AV Holland organi- seert zondag de traditionele Jan Slingerland (36) Kerst halve marathon met start en finish bij het Leidse sportpark De Vliet. Evenals andere jaren zullen er naar verwachting zo'n 200 lopers voor de 21 kilometer lange wegloop door Zoeterwou- de, Stompwijk en Leidschendam van start gaan. Het startschot valt om 11.00 uur. Behalve een halve marathon wor den er ook prestatielopen over 3, 6 en 9 km georganiseerd waar voor men zich vanaf 10.00 uur in de kantine van de vereniging LDWS kan inschrijven. KATWIJK - In navolging van de landelijke wedstrijd "de sterkste man van Nederland" organiseert de Katwijkse sportschool Olym- pia deze maand "de sterkste man van de Bollenstreek". Morgen- middag vinden vanafvier uur de voorronden plaats, waarvoor zich 18 krachtpatsers hebben aangemeld. Zij zullen zich in vier verschillende oefeningen meten. Welke oefeningen dat zijn, maakt de organisatie pas bij de start be kend. Favoriet nummer één Cees de Vreugd staat overigens aan de kant. De Katwijker neemt samen met Gerard du Prie de arbitrage voor zijn rekening. Op 29 decem ber volgen de finales. ook op die leeftijd aangekomen. "Ik heb dikwijls genoeg mijn plaats af willen staan aan de jeugd. Maar de technische commissie had geen waardig vervanger. Als er iemand anders komt, graag!", stelt hij zijn positie andermaal beschikbaar. Maar zijn veertien de jaar in het eerste team, begon nen destijds bij Racketeers, zal hij nog wel uitdienen, met de 31- jarige Broeksma als ploegmaat aan zijn zijde. Welgeteld twee competitie-ronden staan nog op het programma (in januari), waarin voor Leiden niet meer valt te behalen dan de spreek woordelijke eer. De val van Leiden is in het afgelo- door Gerard Haverkamp pen najaar in elk geval gebroken en, minstens zo belangrijk, de nieuwe generatie kondigde zich aan. Bram Segijn, verwierf een vast plaatsje in de hoofdmacht, Stephen Giessen en Anita Spa don maakten furore bij de reser ves. "We willen dat veijongings- proces stap voor stap doorvoe ren. Niet de jeugd gelijk in het diepe gooien". En, je natuurlijk niet blindstaren op hun succes sen. Zegt Jan Slingerland, naar het zich laat aanhoren welge meend, "dat BC Leiden over drie jaar weer in de landelijke eerste klasse speelt", tegelijkertijd moet er antwoord komen op de vraag van Broeksma "hoe kun nen we continuïteit houden?". Cursus Ondanks dat het ledental in de laatste maanden is opgeschroefd tot bijna tweehonderd (waarvan 50 60 jeugdleden), wil BC Lei den zich nadrukkelijker presen teren bij de bevolking. Zo bieden zij voor het eerst tijdens de sport dagen in de kerstvakantie in de Vijf Meihal de jeugd gelegenheid badminton te spelen, komt er een advertentie-'campagne', en gaat over ruim een maand een soort cursus 'badminton voor be ginners' van start. "Iedereen mag dan komen spelen, gratis. Zelfs nog een tweede keer en als men ook nog een derde keer komt, dan nemen we aan dat zij voor deze sport gekozen hebben en vragen dan lid te worden". Eén ding staat voorop. Niet alleen de talenten zullen meetellen. "Binnen een badmintonvereni ging heb je te maken met drie groeperingen. De jeugd, de re creatie-spelers en de competitie- spelers. De jeugd verdient alle aandacht, de wedstrijdspelers zullen altijd wel iets bevoorrecht zijn, maar bij Leiden tellen ook de recreatie-spelers mee. Je kan er niet mee scoren, maar finan- LEIDEN - Badmintonclub Lei den organiseert op 26 en 27 maart een zogenaamd circuit- toernooi voor A2 (subtop van Ne derland), B- en C-spelers. Deel nemers daaraan kunnen punten verdienen. In de maanden fe bruari tot en met mei worden door heel Zuid-Holland achttien van dergelijke toernooien geor ganiseerd. Aan de hand van de behaalde circuit-punten wordt een ranglijst per categorie opge maakt. De spelers die na ailoop van het circuit het hoogst de op de lijst genoteerd staan, worden uitgenodigd voor een invitatie- toernooi (te vergelijken met het Masterstoernooi op regionaal tennisgebied) waar om "goede prijzen" zal worden gespeeld, al- g8*** dus de brochure. De data van de circuittoernooien die door clubs uit de regio wor den georganiseerd: 26/27 februa ri Vederlicht (Bodegraven), 5/6 maart Katwijk, 26/27 maart Lei den, 7/8 mei Florida (Waddinx- veen), 14/15 mei Vlietwijk (Voor schoten), 21/22 mei Wassenaar. Jan Slingerland: "BC Leiden speelt over drie jaar weer eerste klasse. cieel kan je niet zonder hen", be seft Slingerland en pleit voor mannetje voor de oppositie. Als ik denk dat het ergens misloopt, trek ik aan de bel. En", glimt hij, "er wordt naar me geluisterd". Geheel "We moeten die drie groepen tot een samenhangend geheel sme den", heeft Cees Broeksma zich voorgenomen. "Dat is de enige manier om de vereniging te kun nen laten bloeien, blijvend. Ik heb niet de ambitie om van Lei den zo snel mogelijk, koste wat kost, weer een eerste-klasser te maken. Ik heb dat allemaal al eens een keer beleefd". Slinger land: "We timmeren aan de weg. Er komen steeds nieuwe ideeën en steeds meer weten de weg naar Leiden te vinden. Op de laatste ledenvergadering hebben we gezegd: kijk eens om je heen. Bij familie, kennissen. Badmin ton kan méér betekenen dan spe len op het hoogste niveau". "Over töpbadminton gesproken", orakelt Slingerland, "dat is zo hoog mogelijk spelen met je ei gen kweek maar ondergeschikt aan een paar randvoorwaarden. Sylvana Farina (een 17-jarig ta lent dat tijdens de toernooireeks in het vorige seizoen bij Veglo doorbrak, red.) wilde komen spe len maar stelde zoveel eisen. Wij ronselen niet, iedereen is vrij om naar Leiden te komen, maar wij bieden wat we künnen bieden. Routine, ervaring, de jeugd en de bereidheid om wat voor de jeugd te doen, daarmee moet je kam pioen kunnen worden. Over drie jaar zit Leiden weer in de eerste klasse", drijft Slingerland de lo comotief aan. LEIDEN - Het koploperschap van De Carambole heeft na de 14de ronde in de Leidse biijartcompe- titie concreter vormen aangeno men. De lijstaanvoerder be dwong De Vriendschap met 8-0 en zag de naaste concurrentie on derwijl falen. Zowel Between als Landzicht ging met 6-2 onderuit. Gevolg was dat de eerst zo scha mele voorsprong van De Caram bole uitgroeide tot een stevig lei derschap, met 6 punten voor sprong op de nummer twee. Ach ter De Carambole is het nu drin gen geblazen. UVS, TOP 2 en TOG maakten hun achterstand op Between en Landzicht goed. Al deze vijf teams maken aan spraak op de tweede stek. Onder in dreigt 't Zuid, na een 6-2 winst op TOP 1, de rode lantaarn aan laatstgenoemd team over te dra gen. De stand in de eerste klasse: 1 Carambole 70 punten; 2 TOP 2 64; 3-4-5 Between, Landzicht en UVS 63; 6 TOG 62; 7 Vriend schap 52; 8 De heul 48; 9 TOP 1 39; 10 't Zuid 36. De uitslagen: 't Zuid 1-TOP 1 6-2; UVS 1-De Heul 1 6-2; Carambole I-Vriend schap 1 8-0; TOP 2-Between 1 6- 2; TOG 1-Landzicht 1 6-2. In de tweede klasse liep Morspoort 1 wat verder uit op rivalen Land zicht 3 en 2. De ploeg won zelf met 6-2, terwijl beide concurren ten op een 4-4 gelijkspel bleven ADVERTENTIE steken. Morspoort heeft nu een totaal van 72, Landzicht 3 volgt met 69 punten, terwijl Landzicht 3 op 66 staat. De uitslagen: Kat wijk 1-Landzicht 2 4-4; Between 2-Morspoort 1 2-6; TOP 3-Gou- den Leeuw 1 6-2; Spijkerbak 2- Landzicht 3 4-4; Stompwijk 1- Spijkerbak 1 4-4. Morskwartier 1 en Landzicht 4 blij ven in de derde klasse de toon aangeven. Beide viertallen won nen met 6-2. Landzicht 4, dat al van het begin af de leiding heeft, voelt de hete adem van Mors kwartier nog steeds in de nek. De koploper staat op 78, Morskwar tier volgt met 75 punten en een achterstallige wedstrijd. De uit slagen: Morskwartier 1-De Waag 1 6-2; 't Wachtje 1-Vriendschap 2 4-4; Landzicht 4-DOB 1 6-2; DOS 1-Carambole 2 4-4; De Waag 2- UVS 2 4-4. De uitslagen in de overige klasses: Vierde klasse- Carambole 3-Wa- pen van Voorschoten 1 4-4; DOB 2-Witte Hen 1 4-4; 't Zuid 2-Spij- kerbak 3 2-6; TOG 2-Haagweg 1 uitg; Spijkerbak 4-DOS 2 6-2. Vijfde klasse: De Heul 3-Katwijk 2 6-2; Vriendschap 3-TOP 5 6-2; Morspoort 2-TOP 4 6-2; De Heul 2-UVS 3 4-4; Gouden Leeuw 2- DOS 3 8-0. Zesde klasse: Spijker bak 5-'t Zuid 3 8-0: Landzicht 5- Morskwartier 2 6-2. Zevende klasse: DOB 3-Katwijk 3 6-2; De Heul 4-Wapen van V. 2 4-4; Witte hen 3-UVS 4 4-4; De Waag 4-Wit- te Hen 2 8-0. Achtste klasse: Kat wijk 4-Spijkerbak 6 4-4; Wapen van V. 3-Stompwijk 2 4-4; TOP 7-Haagweg 3 4-4; TOP 6-DOS 5 4-4. ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 LEIDEN In de eerste klasse van de volleybalcompetitie is er zo wel bij de heren als de dames een kandidaat afgevallen. De Orion- heren verloren van Leython met 3-1 en werden daardoor terugge worpen; de dames van Leython 2 moesten buigen voor Ridderveld met 1-3. Leython speelde uit in Alphen ze ker geen slechte wedstrijd, maar kwam toch net iets te kort om één of twee punten in de wacht te slepen. De eerste twee sets wa ren met 15-10 en 15-12 voor Rid derveld. Leython liep daarmee weer een grote achterstand op, maar een ten onrechte gegeven viermaal spelen op de stand 13- 12, bracht Leython van de kook en leverde weer verlies op. Het nu aangeslagen Leython had tijd nodig om zichzelf terug te vin den. Pas op 13-7 lukte dit en on der veel spanning werd het 13-15 voor Leython, dat nu ontketend direkt doorging en uitliep naar 3- 11. Dit was niet genoeg, want in een alles of niets spelletje door Ridderveld werd Leython onder grote druk gezet en ging fouten maken. Ook deze set ging voor Leython verloren met 16-14 en het homogenere Ridderveld haalde onder gejuich de verdien de zege binnen. Koploper S'70 bleef op kop door een 1-3 op NOVO 3. In Noord- wijk werkte NOVO wel hard maar het kwam kwaliteit te kort om het geroutineerde S'70 werkelijk in gevaar te brengen. Ook Leython 3 bleef bij. De Lei- denaars rekenden gedecideerd af met LUSV 2. Alleen in de tweede set bracht LUSV wat spanning, door lang bij te blijven (15-13), in de overige twee sets was het ver schil te groot: 15-7,15-9. Alle ove rige duels eindigden in een ge lijkspel, t.w. Orion-DAC; VCL- WVC; DAC 3-InUpGo. Bij de heren was RW in de eerste set nog niet voldoende warm om Donar 2 te weerstaan. Het gevolg was een 15-12 verlies. De overige sets vormden echter geen pro bleem. Een uitstekend blok, vo rig seizoen was dit nog een "ga tenkaas", was de basis voor de 6- 15, 7-15, 5-15 volgende winst. In de derde set kreeg RW nog een tegenvaller te verwerken, toen Gerko v. Beelen met een spier- scheuring in de schouder moest uitvallen. Door het inzetten van een jeugdspeler werd dit echter goed opgevangen. WW boekte een simpele overwin ning op een erg tegenvallend WVC 2. WW kreeg alle gelegen heid om zijn eigen spelletje te spelen. Bij Donar was de opslag te simpel om WW te verontrus ten. Daarentegen was de pass bij WW erg goed verzorgd, zodat men naar alle kanten kon varië ren. Al doen de setstanden (16- 14,15-7 en 16-14) anders vermoe den, het was een makkelijke zege voor de Wassenaarse ploeg. Leython had aanvankelijk moeite met een fel terugvechtend Orion. Nadat de eerste set ternauwer nood gewonnen was met 16-14, deed Orion er nog een schepje op en wist Leython weg te spelen. (8-15). Leython had moeite met het passen en mocht zich geluk kig prijzen met de aanwezigheid van trainer/speler Piet Pijnna- ken. Pas in de derde set begon er rust in het spel van Leython te komen en via 15-8,15-2 werd het op een nu uitgeblust Orion 3-1. WVC 1. bleef eerste door in Alphen afgetekend met 0-3 te zegevieren op een teleurstellend Ridder veld. Geen moment kon de thuis ploeg haar faam waarmaken en de Warmonders hadden een on verwachts makkelijk avondje. LUSV 2 won met 3-1 op VCL en NOVO 2 bleef met 3-0 SKC de baas. Hoe ver zijn we nu? De toekomstige energievoorziening is al jarenlang onderwerp van gesprek. Veel mensen hebben zich, zowel individueel als in organisaties, beziggehouden met de problematiek en met het beleid. Regering en Parlement zullen straks beslissen over het toekomstige energie beleid, maar ze willen eerst weten welke keuze wij met z'n allen maken voor de toekomst. Blijft het voornamelijk bij olie en aardgas? Of willen we meer van andere energiebronnen? Zoals waterkracht, zonne- en windenergie, kernenergie, steenkool? En hoeveel willen we van die bronnen? In het kader van de Maatschappelijke Discussie Energiebeleid zijn in ons land levende opvattingen thans verzameld. En weergegeven in het - in januari '83 te verschijnen - Tussenrapport. De Informatiefase is hiermee afgesloten. De échte energiediscussie gaat beginnen. Tijdens de discussiefase, van januari tot zomer '83, worden bijeenkomsten van één of twee avonden georganiseerd. Overal in Nederland, onder begeleiding van discussieleiders. Waarde energieproblematiek wordt uitgelegd. Waar, aan de hand van het Tussenrapport, informatie over bestaande meningen wordt uitgewisseld. En waar uitgebreid gesproken zal worden over de keuzen die we kunnen maken. U wordt uitgenodigd zo'n bijeenkomst bij te wonen. Om te luisteren. Maar ook om mee te praten en uw mening, via een persoonlijke vragenlijst, kenbaar te maken. Want het is van groot belang, dat iedereen de kans krijgt zijn of haar opvatting te geven over het toekomstige energiebeleid. Uw mening is belangrijk. Alle resultaten van de Brede Maat schappelijke Discussie worden verwerkt in een Eindrapport. Bestemd voor Parlement en Regering. Die vervolgens besluiten nemen. Plaats en tijd van de bijeenkomsten in uw buurt worden later bekend gemaakt. Stuurgroep Maatschappelijke Discussie Energiebeleid. BERKHOUT (ANP) - Wereldkam pioen Rini van Bracht moet dit weekeinde zijn mondiale titel in het driebandenspel voor het oog van de Nederlandse critici waar maken. De Waalwijker, die zes weken geleden bij de strijd om het Europees landen- kampioenschap (TEP) in Amersfoort drie keer onderuit ging, tekende in Berkhout voor de beste prestatie van de eerste ronde. Tegen het jonge talent Arie Weijenburg ging Van Bracht in 49 beurten uit (60-53), hij scoorde een kampioen waar dig. In de tweede ronde faalde Van Bracht evenwel tegen 'out sider' De Vries. Christ van der Smissen raakte gis teren tegen Joop de Wilde ver strikt in zijn jacht op de kopposi tie. "Niets lukte", kreunde Van der Smissen na afloop van zijn remise tegen de Rotterdammer, die in 75 weinig fortuinlijke beurten tot stand kwam. De moeizame puntendeling was niet van invloed op Van der Smissens' overlevenskansen in poule De concurrenten Ad Verouw en Jan Doggen speelden in de zwakste partij van de mid dag (79 beurten) ook gelijk. De klus van wereldkampioen Van Bracht ziet er in de trefTens uit de poule-strijd gemakkelijker uit. Ed van der Looy, de driebanden kampioen van 1981 won in Van Brachts poule ruim van Frans de Vries: 60-42. Verdedigen Rini van Bracht leek zich in de tweede ronde tegen Frans de Vries simpel in de finalegroep te spelen. De vijfvoudig Neder lands kampioen nam in de begin fase zestien punten voorsprong, maar irriteerde zijn tegenstander door zijn voortdurend verdedi gen. De Vries gooide het spel toen ook in ruime banen en kroop alengs de veel missende Van Bracht. De spannende slot fase gaf De Vries als winnaar: 60-59. Van de Looy stak tegen Arie Weij- nenburg in topvorm. De Veldho- venaar stapte via het verbetéren van twee persoonlijke records de finaleronde binnen. Weijenburg werd in de tweede fase van het Brabantse tweegevecht schaak mat gezet door een serie van twaalf van Van de Looy. De stand in poule a: 1. Van Looy 4 12 1.290 2. Van Bracht 2 6 1.000 3. De Vries 2 5 0.850 4. Wijenburg 0 6 1.032 De stand in poule b: 1. Verlouw 3 7 0.923 2. De Wilde 3 5 0.882 3. Van der Smissen 1 8 0.912 4. Doggen 1 5 0.707 LEEUWARDEN (ANP) - Het bestuur van de vereniging "De Friesche Elf Steden" heeft giste ren tijdens een vergadering in de ijshal in Leeuwarden besloten bij een komende Elfstedentocht nog maar 300 wedstrijdrijders toe te laten. Tot die 300 zullen 100 a-marathonrijders behoren. De andere 200 zullen in overleg met de commissie marathonschaat- sen van de KNSB geselecteerd worden uit de b-licentiehouders, veteranen, dames en andere 'ver dienstelijke' rijders.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 12