Kerkdiensten Waar samen een wil is, is samen een weg Historische vorm van de kerk is ook niet alles Licht als teken van hoop "Peace on earth!" ZATERDAG 18 DECEMBER 19B2 Geestelijk leven Als gereformeerden in dit land langzamerhand ontstemd ra ken over wat er de laatste tijd van rechts-hervormde kant over hen wordt gezegd en ge schreven, dan is dat wel te be grijpen. In veel emotioneel ge schrijf en er worden wat pen nen leeg geschreven! zullen zij nauwelijks kunnen ontdek ken, dat het over hén gaat Toch is dat zo. 'De gerefor meerden' - bedoeld zijn dan de 'gewone' gereformeerden, van de Gereformeerde Kerken in Nederland - zijn op 't ogen blik de zondebok, waarop alle rechtse gram over al dat ge schipper met Schrift en belij denis in volle hevigheid neer komt. Alles wat voor 'rechts-hervormd' doorgaat, lijkt zich te hebben samengetrokken om het sa- men-op-weg-zijn van hervorm den en gereformeerden naar een toekomstige verenigde kerk tegen te houden. Nu de gecombineerde synode vergadering van de twee ker ken voor de komende vier ja ren concreet heeft aangegeven, wat er op die weg zou kunnen gebeuren om niet in tijdloze voornemens te blijven steken, wordt de taal van de oppositie steeds gespierder. Het feit dat nu al in meer dan honderd plaatsen een hervormd-gere- formeerde federatie is tot stand gekomen, is voor de scherpe critici blijkbaar geen reden zich wat afwachtender op te stellen. Integendeel, het is olie in het vuur. Zelfs het be lang van land en volk wordt er aan opgehangen. Men kan niet aan de indruk ont komen, dat veel grof geschut meer wordt gevoed door fana tisme dan door oprechte zorg over de vorm en inhoud van een hervormd-gereformeerde overeenstemming. Niets ujórdt nagelaten om 'de' gereformeerden zo donker mo gelijk af te tekenen. Kuitert, Wiersinga, Dekker en nog zo'n paar theologische smaakma kers moeten dan als hét bewijs dienen dat de Gereformeerde Kerken in hun geheel een on zalige omslag doormaken. Aan wat deze mensen zeggen of schrijven wordt het geestelijk gehalte van een hele kerk afge meten. Alsof alle ruim 800.000 gerefor meerde gelovigen met oogkleppen voor lopen en a priori beamen, wat het brein der hooggeleerden te voor schijn haalt. En alsof het her vormde wereldje voor nieuwe ontdekkingen en ideeën veilig is afgesloten. Dat de gereformeerden, zoals met zeker aplomb wordt be weerd, geen woordvoerders meer hebben om het onder grondse verzet tegen deze 'fa tale ontwikkelingen' naar vo ren te brengen, is niet waar. "Nergens is een spoor van dr. Aalders: ...Kerk-op-weg-naar-hereniging het beste maar mijden.... moedig verzet", verzucht een hervormd theoloog. De werkelijkheid is, dat de gere formeerden over theologische en ethische kwesties intens met elkaar en met anderen in gesprek zijn. Ze reageren, met alle risico's van dien, op con crete veranderingen in de sa menleving, zonder onmiddel lijk een standpunt of oordeel bij de hand te hebben. Door schade en schande hebben ze wel ófgeleerd, geloofsgenoten die op wezenlijke punten hun geloof einders ervaren dan de meerderheid, met banvloeken te torpederen. Als dr. W. Aalders en ds. D. van Heyst (hervormd) in het blad van de 'Vrienden van Kohl- brugge' met de moed der wan hoop poneren, dat het toch maar het beste is om een kerk- op-weg-naar-hereniging te mij den, desnoods te verlaten en als bijbel- en belijdenisgetrou- we kerkmensen smaad te dra gen om Christus' wil, dan is dat wel een methode waarom zij juist de gereformeerden van 1886 altijd hebben verfoeid. Dié hadden, naar hun oordeel, nooit uit de Hervormde Kerk mogen gaan. Met hun voorman Abraham Kuyper lieten de do lerenden van toén de zieke moederkerk mooi in de kou staan. Langzamerhand begint zich nu een nieuw soort 'Doleantie' af te tekenen. "Aan de heilloze doorwerking van ongereformeerde en onbij belse beginselen wensen wij nóch de gemeenten die het erf goed van de Reformatie ver langen te bewaren, nóch de ko mende geslachten prijs te ge ven", schrijft de voorzitter van de Gereformeerde Bond in de Hervormde Kerk, ds. L. J. Ge luk, in 'De Waarheidsvriend'. Hij windt er geen doeKjes om: "Wij willen hervormd zyn en blijven". De manier waarop de theologen Aalders en Van Heyst, vrien den van de 19de-eeuwse theo loog Hermann Friedrich Kohl- brugge, van hun bezwaren blijk geven is nogal insinue rend: "Het is alsof gerefor meerden onder een ban leven en hun handen slap en knieën knikkend zijn geworden om een overtuiging naar voren te brengen die afwijkt van wat de synode dicteert. Zullen wij als hervormden hereniging bege ren en zoeken met zulk een kerkgenootschap van slaafs geleide gemeenten?" "God verhoede dat", is hun vro me wens. En de hervormde 'confessione len' hebben hun synodebe- stuur, uit vrees voor een gefor ceerde fusie, om een enquête op korte termijn! onder alle kerkeraden gevraagd. Ze wil len daarmee voorkomen, dat niets vermoedende hervorm den van de ene op de andere dag lid van een andere kerk zouden worden. Een vreemde zaak. Om te beginnen is een enquête in een reformatorische kerkstruc tuur nog altijd geen legaal mid del om besluiten te kunnen ne men. Ook wordt hier de indruk gewekt, dat een 'fusie' - maar daarover praat niemand nog - de kerken van bovenaf zou worden opgelegd, zonder dat de plaatselijke gemeenten er aan te pas komen. Als 'Samen op weg' iets niét wil, is het dót wel. Dat kan iedereen weten die de rapporten, nota's en besluiten serieus neemt. Een groot stuk van al deze op winding is een gevolg van een gemis aan werkelijkheidszin en vertrouwen. De verantwoordelijkheid om in deze tijd - waar mogelijk - kerkelijke breuken te herstel len en gezamenlijk de christe lijke boodschap gestalte te ge ven en te vertolken in een sa menleving die daarvan steeds meer vervreemdt, wordt volle dig opgeofferd aan 'het voort bestaan van onze vaderlandse kerk'. Wat ook gebeuren moge, dié moet blijven! Dat gereformeerden op hun beurt moeite zullen hebben met 'de' hervormden en by een hereniging ook van hun baga ge moeten afstaan, is nauwe lijks een punt. Het is te hopen, dat voldoende 'gewone' kerkmensen de mui zenissen van schrijf- en praat lustige theologen en pseudo- theologen doorzien, en de moed behouden om dwars daardoorheen te blijven zoe ken naar de ene weg. Al is het wel in te denken, dat sommi gen het voortijdig beu worden. "De aardigheid is er nu al goed af', zei een gereformeerd syno delid. Het dreigement van weglopen, zoals nu weer van Kohlbrug- giaanse kant is uitgesproken, kan echter voor mensen die el kaar 'in de grond van de zaak' als geloofsgenoten herkennen nooit een reden zijn om een eenmaal begonnen beweging af te breken. Zoals de schei ding in de vorige eeuw, zal ook de geboorte van een verenigde kerk niet zonder pijn gaan. 'Samen op weg' voltrekt zich in de beide kerken zeker niet zon der problemen, principieel en organisatorisch niet. Maar de grote middenmoot van de Her vormde Kerk probeert met de gereformeerden toch op één lijn te komen, zoals de meeste gereformeerden in elk geval met het brede hervormde 'mid den' En die geduchte oppositie dan? Is wat zij te berde brengt dan door S.J. de Groot allemaal maar onzin? Wie dót beweert, luistert niet goed Het verwijt aan dit adres is niet, dat zij hun mond open doen en hun bladen vol schrijven - al valt op de manier waarop zij dat vaak doen wel wat af te dingen - maar dat het hele sa- men-op-weg-gebeuren hen m wezen koud laat. Ze staan - als de beste stuurlui aan wal - er op veilige afstand naar te kij ken en doen niet anders dan de deelnemers hun leuzen toeroe pen. Ze zien nergens heil in. Is het in hun ogen wel iets méér dan een gevaarlijke liefhebbe rij? Hebben ze dan niet dóór, dat nie mand de tijd kan terugdraaien en wat belangrijker is - dat de confessionele kwaliteit van die andere kerk mede afhangt van hun positieve inbreng' Een verenigde kerk. Inclusief gereformeerde-bonders, Kohl- bruggianen, confessionelen en wat dies meer zij. Het zijn on derscheidingen die men ook onder gereformeerden tegen komt, soms zelfs onder dezelf de benamingen. Juist hervormden van nature niet zo happig op een kerk van gelijkgezinden - hebben met het bijeenhouden en vrucht baar maken van zoveel varia ties een uitgebreide ervaring Met het oog op 'Samen op weg' moet ook de rechterflank daar mee toch wat kunnen doen. Of begraven zij uit behoudzucht liever hun talenten' Wie de ander uitnemender acht dan zichzelf, blaast al niet meer zo hoog van de toren. Hij komt beschikbaar om van de grond af - loyaal én kritisch - mee te bouwen aan zo'n kerk van de toekomst. Die misschien ook de volgende geslachten nog iets heeft te zeggen In het besef dat de historische vorm van de kerk ook niet alles is. Aanhangers van de Reformatie moeten dat weten. Waar samen een wil is, is samen een weg! PAGINA 11 Zittende kerk. De heri-ormde pre dikant van Eest m Drente. Ge rard Nijenhuis. meent een oor zaak te hebben gevonden van het feit dat er van de kerk zo weinig inspiratie uitgaat, terwijl het evangelie toch zo volstrekt origi neel is. "Wij zijn een zittende kerk geworden "In psalm 130 zijn de mensen on derweg naar Jeruzalem. Ze lie pen al zingend, groot en klem. naar de heilige stad. Wij daaren tegen zitten waar we zitten en kijken naar wat er gebeurt En daar kan niets goeds van komen Onze malaise die zich uitstrekt tot hart en bloedvaten ran het kerk-zijn heeft te maken met al dat gezit. Pas als we weer een kerk-onderweg worden, zullen we weer iets van het echte ge meente-zijn. van hef avontuur uitstralen". Schrijft Nxjenhuis m zijn kerkbericht. "Zolang we een zittende kerk zijn. mag er ook niefs Er mag Md echt over de maatschappij van nu gesproken worden. Alles moet bij het oude blijven De behou dende vleugel wint, zowel binnen de vrijzinnigheid als tn het to taal van de kerk. De wat vrijere lieden, ondernemend, avontuur lijk. onderzoekend, kunstzinnig, zijn trouwens allang vertrok ken". "Ik geloof werkelijk, dat we weer in beweging moeten komen, ook in onze diensten. De banken moeten de kerk uit". Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te Noordlaren (Gr.) P. Bons Oegst- geest (zending); aangenomen naar Well-Ammerzoden H. van Amstel Ernst, naar Capelle aan de IJssel S. T. Baarda Zevenber gen Gereformeerde Kerken: be roepbaar J. Brederveld Kampen Gereformeerde Gemeenten: be dankt voor Oud-Beyerland J. C. Weststrate 's Gravenpolder Warmte. De Marckerk in Leiden is morgen weer verwarmd, zo deel de een verheugde dominee A. J de Jong die daar morgenoch tend voorgaat ons mee. De kerk gangers hebben er vijf weken in de kou moeten zitten door een defect aan de verwarming. Som migen zijn er zelfs ziek van ge worden. Maar nu is het euvel, naar het zich laat aanzien, defini tief verholpen. Kerstviering. Morgenochtend om 11 uur wordt in de kerk MB dt Herensingel in Leiden de tradi tionele 'kerstviering voor ieder een' gehouden. Medewerking verlenen de koren 'Kooiklan- ken', 'Noorderlicht' en 'De Sleu tels' Soliste is mevrouw R. Sil vester. organist Huub de Vries Er is ook samenzang Gesprek voor vrede. 'Pax Chnsti'. de rooms katholieke vredesbe- WlginflL wil. dat in dr krrken het gesprek voor de vrede weer nieuw leven wordt ingeblazen Samen met 'Justitia et Pax' Ne derland zal zij met het oog op de Wereldvredesdag (1 januari) alle pastores een liturgische handrci king toezenden met als thema 'Dialoog voor de vrede, een uit daging van onze tijd'. "Waar het gesprek dreigt te stokken, kan dit door de paus aangereikte the ma wellicht helpen het weer vlot te trekken", hoopt Guy Dilweg (Leiden), algemeen secretaris van 'Pax Christi'. De landelijke werkgroep 'Oe cumene' van de Gereformeer de Kerken heeft een oproep van de Wereldraad van Kerken overgenomen om iedereen te vragen, op de avond vóór kerst, vrijdag 24 december, bij de deur of voor het raam van zijn huis een licht aan te ste ken. De vier gereformeerde wijkraden van Leiden geven dit verzoek graag door. "Doe een lamp of kaars aan op de avond van 24 december". Een korte toelichting van ds. R. J. Koolstra namens de algeme ne kerkeraad van Leiden: "Dit licht is bedoeld als een te ken van vriendschap tussen de volken van deze wereld, dicht bij en ver. Over alle grenzen heen zullen wij de geboorte van Jezus Christus vieren als een geboorte van nieuwe hoop. Temidden van duisternis, zelf zuchtigheid en armoede mo gen wij het licht van gerechtig heid laten branden. Temidden van eenzaamheid en gelaten heid willen wij de vlam van hoop aansteken. Temidden van geweld is daar het licht van de vrede". "Er is veel om aan te denken: Su- e, Polen, armoede, ge- Christmas 1982 A world-wide ecumenical call weld, de vreemdeling in ons midden, werkloosheid, ver vreemding, verbittering..." De oproep van de Leidse kerke raad besluit met dit gedicht van Franciscus: Waar haat us. Iaat ons liefde to- Waar onrecht is vergeving. Waar tweedracht is eensgezind heid. Waar twijfel is geloof. Waar wanhoop is hoop. Waar duisterTiis is licht. Waar droefheid is vreugde". (De opgaven voor de kerstdiensten van 24, 25 en 26 december moeten vóór woensdagmorgen 10 uur in ons bezit zijn. De avond- en nachtdiensten van 24 december komen op donderdag 23 in de krant, de diensten van. 25 en 26 de cember op vrijdag 24). LEIDEN: Herv. Gem. Hoogl. kerk 10 ds. Sterringa, 11.45 oecum. dienst; Marekerk 10 ds. De Jong, 5 ds. Smaling, Regenboog (Merenwijk) 9.30 ds. v Leeuwen, 11.15 ds. v. Leeuwen en pas toor v. Well; Bethlehemk.(Driftstr.) 10 ds. Panne- koek; Bevrijdingsk.(Montgomerystr.) 10 dr Jongeneel; Vredesk.(Burggravenl 10 ds. Eekhof; Waalse kerk (Breestr.) 10.30 ds. Ribs. Acad. Ziekenhuis 9 rk. dienst, 10.15 prot. dienst (Leger des Heils). Diakonessenhuis 10.30 ds. Hemmes, vr 24 dec. 8 nam. H. Delemarre. Endegeest: zie Oegstgeest Geref. Kerk: Zuiderk. (Lammen- schansw.) 10 hr. Brouwer. Katwijk; Petrak. (Surinamestr.) 10 ds. Horten- Oude Vest 10 en 5 ds. Koolstra; Maranathak.(L. Morsw.) zie herv gem., Bevrijdingsk.(Montgomerystr.) 10 dr. Jongeneel, 5 kerstviering jeugdwerk; bejaardenhuis Groenhoven 10 ds. Oege- ma, O.geest. Geref. K. Vrijg. (Herengr.): 10 en 5 ds. v Dijk. Chr. Geref. K. (Steenschuur): 10 en 5 ds. Den Hertog. Geref. Gem. (N. Rijn): 10 en 4.30 ds. Boogaard. Geref. Gem. in Ned. (Bethl.kerk Driftstr): 11.30 en 5.30. Evang -Luth. Gem. (Hoogl. Kerkgr 10.15 kerstviering. Doopsgez.-Remonstr Gem (Lokhorstk. Pieterskerkstr 10.30 dr Meijenng. Baptistengem. (O Rgn 3) 10 ds. Bos veld. Evang. Christengem. (Middelstegr. 3): 10 hr. Dikkes. Zendingswerk Middernachtsroep (Zoe- terw.singel 21): geen dienst. Evangeliecentrum (Zijlsingel 2): zo. 10, di. 8. Pinkstergem. (O. Vest 13): 10 hr. Eiker bout. Leger des Heils (Hooigr.): 10 heiligings- sam., 5 verlossingssamenkomst. Nieuw-Apost. Kerk (H. Rund 24): 9.30 en 4. wo. 8 Zevendedagadventisten (Lokhorstk): elke zat. 9.45 bijbelstudie, 10.45 predik dienst. Christian Science (Steensch. 6): 10.30. Kerk van J. Chr. v.d. Heiligen der L. Da gen (Brahmsl): 9.30, 10.30 en 11.20. Oud-Kath. K. (Zoeterw.singel): 10 Church of England 5 nam. in oud-kath. kerk Zoeterw.singel Rooms-Kath. K Haagweg zat. 7. zo. 9 en 10.45. Herensingel zat. 7, zo. 9.30 en 11 (zie ook 'Nabij en Ver'); Rijndijk (Leiden-V.schoten) zat. 7, zo. 9.30 en 11.30; Steenschuur zat. 7, zo. 8.30, 10. 11.30, 6 en 7 (lof): Boshuizerkade zat. 7. zo. 9.30 en 11 Lammenschans weg zat. 7, zo. 9,10.30 en 12; Haarl.straat zat. 7, zo. 9.30, 10.45 en 12.15; H. Rijndijk (zie Zoeterwoude). ABBENES: Herv. Gem. .9.30 ds. Goverts. AARLANDERVEEN Herv. Gem. 10 ds. v. Achterberg, Leiden. 7 ds. Bogers. Geref. K 10 ds v.d. Berg. Zeist. 6.30 ds. v. Buuren, Delft. Chr Geref. K 9.30 en 4 ds. De Graaf, 's Gravenzande, ha. Rk Kerk zat. 7. zo. 10.30. ALPHEN AAN DEN RIJN: Herv. Gem. Adventskerk 10 ds. De Jonge, 5 ds. Stolk, met gehandicapten; Kruiskerk 10 ds. Hanemaayer; Opst.kerk 10 ds. v.d. Heiden, 6.30 ds De Jonge; Nabij 10 ds. Bogers; G. Herderkerk 10 ds. Hoogen- dijk, ha, 6.30 ds. Verheul, ha. De Bron 9 en 10.30 ds Oosthoek, 6.30 ds. Moll. Ashram 10 ds. Verheul; Driehoorne 10; Albanianae (Diamantstr 10 ds. Moll, Onderweg (Lijsterlaan) 10 ds Oort; Sionskerk (Planetensingel) 9.30 ds. Breure, Oud-Alblas, 6.30 ds. Ouwendijk. ds. Vree. Geref. K. Vrijg.(Rijnstroom): 9.30 ds. Spuker, 2.30 ds. v.d. Leest. ha. Ned. Geref K. (school Willemstr9.30 br. v.d. Tooien, 4.30 br. Kleingeld. Chr. Geref. K.: 9.30 dienst, 2.30 ds. v.d. Weerd. Oud-Geref. Gem. (Hooftstr. 240): 9.30 en 4, ma. 20 dec. 7.15 ds. v.d. Meer. Bapt.gem. (Molenwerfstr. 1): 10 ds. Koekkoek, 6.30 in Bonifaciuskerk ds. Koekkoek, mmv Gert en Hermien Bapt.gem Noord (school Kalkovenw. 62): 10 drs. A J Visser Volle-evang.gem. (techn. school Bos- parkweg): 10. Pinkstergem (school Batenstein 16): 10 Leger des H. (Corn, de Vlamingstr 10 en 6.30. Rk Kerk: Bonifaciusk. 11.30; Piusk. zat. 7. zo 9 en 10.30; De Bron zat 7, zo. 9 30 en 11 BENTHUIZEN Herv Gem. 9.30 ds Veldhuizen Alblasserdam, 6 ds. Exalto Geref. Gem. 9.30 en 6 leesdienst. BODEGRAVEN: Herv Gem. Dorps kerk 10 ds Wieman, bevestiging ds. v.d. Hoef, 2.30 ds. v.d. Hoef, intrede; Salv.kerk 10 kand. De Boo, Koudekerk. 6.30 geen dienst, Bethl.kerk 10 ds v.d Plas, Bergam bacht, 6.30 ds. Van Meulen, Ridderkerk- Bolnes Geref. K. 9.30 ds. Bruijn. Gouda. 6.30 ds. v.d. Berg Geref. K. Vrijg.: 9.30 leesd., 5 ds. Drost. BOSKOOP: Herv. Gem. Dorpskerk 9.30 ds. Vlasblom, 6.30 ds. Haakman; De Stek 9.30 ds. Van 't Hoff. Geref. K.: 9.30 en 5 ds. De Vries, Loos duinen. Chr Geref. K.: Beijerland. Geref. Gemeente: 9.30 en 4 berg. Rk Kerk: zat. 5.30 (De Stek) 5 ds. Buijs, Oud- ds. Katten- ;n 7, zo. 9.30 KATWIJK AAN ZEE: Herv. Gem. N. Kerk 10 ds. v. Sliedregt, 6 ds. Drieber gen; U. Kerk 10 ds. v. Roon, 6 ds. Visser; Ichthusk. 10 ds. Driebergen, 5 ds. Vroe- gindewey; Pnièlk. 9.30 kand. v. Meijeren, 5.45 zang, 3 prof. dr. v.d. Beek, Valkenburg, jeugd- iienst; mla Bestevae Schuurman; Overduin 2.15 ds. Baas; De Hoeksteen 10 dovendienst, hr. Steenbergen, Zoe- HAZERSWOUDE: Herv. Gem. 9.30 ds. v. Kooten, Delft, 6.30 ds. Koelewijn. Geref. K.: 10 ds. Hassefras, Maasdijk, 5 ds. De Moor, Wadd.veen. Rk Kerk: dorp zat. 7, zo. 9.30 en 11.30; Anker zat 7. zo. 8.45 en 11.15; Rijndijk zo. 10. Ver. ter voorbereiding van een herv. deelgemeente 'De Rank' te Katwijk (au la P. Groen-college): 10 mevr. ds. De Meij, Leiden. Geref. K.: Vr.kerk 10 ds. Kersten, 5 ds. v.d. Wal. Hillegom, Triumfatork. 10 ds. v.d. Horst 5 ds. Kersten. Geref. K. Vrijg.: 10.15 ds. Heida, 3.30 ds. v.d. Haar. Ned. Geref. K.: 8.45 kand. Koolsbergen, 7 br. v. Dam. Geref. K.: 10 ds. Gesink, Noordwjjk, 7 ds. Ravensbergen, Wijnjewoude Geref. K. Vrijg.: 8.45 en 4.30 ds. De Put- Ncd. Geref. K. (Salvatori): 10.45 ds. Moggré. 5 kand. Koolsbergen. Chr. Geref. K.: 10 en 4.30 ds. v. Dijken. Geref. Gem. 10 en 4. Rk Kerk: Agathakerk zat 7, zo. 10 en 11.30; Poelpolder zat. 7, zo. 9 en 11.30; Mariakerk zat 7, zo. 8.30, 10 en 11.45; Engelbew. zat. 7, zo. 8, 9.30, 11 en 5.45. NIEUWKOOP: Herv Gem. 9.30 ds. Cnossen, Delft, 6.30 ds. Bronsgeest. Geref. K. 9 30 ds. Dgk. A dam, 6.30 ds. De Zwart. V schoten. Chr. Geref. K.: 9 30 en 6.30 ds. v.d. Weerd. Urk. Remonstr. Gem.: kerstfeest zondags school. Rk Kerk: zat. 7, zo. 9 en 10.45. Rk Kerk: DE KAAG: Herv. Gem. 10 ds. Kolkman, ha. Rk Kerk: zat 7. zo. 10. KATWIJK AAN DEN RIJN: Herv. Gem. Dorpsk. 10 ds. Aarents. 6 ds. v. Niel; Ontm.kerk 10 ds. Gebraad. 630 ds. Boer; 'De Wiek' (Fresiastr.) 4.30 ds. v. Melle Ver ter voorbereiding van een herv. deelgemeente 'De Rank' te Katwijk (au la P. Groen-college) zie Katwgk aan Zee (bij geen vermelding geen dienst) Geref. K 10 ds. Vrolijk. Leeuwarden. 5 ds. v.d. Horst, 'De Wiek' (Fresiastr.) 4.30 ds. v. Melle Rk Kerk zat 7. zo 9 30 en 11 15 Chr. Geref. K.: 10 en 5 ds. Slagboom. Vrge Chr. Geref. Gem. (Unizaal): 10 en ds v.d Belt. Geref. Gem. (Remisestr.): 10 en 5. Volle-evang.gem. (Voorstr. 100). 9.45 KOUDEKERK AAN DEN RIJN Herv Gem. 10 ds. De Graaf, H.woude. 7 dr Bade. Geref. K.: 10 dr. Bade, 7 zie herv. gem. ha Hoofdstr. 10 ds. v.d. Born, ha; Scheppingsk. 9 en 10.30 ds. v. Loenen, 7 volkskerstzang. Raad van Kerken. Ehs ziekenhuis 10 rector Vgftigschild. Bapt.gem. (wijkgeb. Zijlkw 10 hr De Vries. Rk Kerk zat. 7, zo. 9. 10.30 en 12 LISSE Herv Gem. Dorpskerk 10 ds De Gelder. Pauluskerk 10 en 7 ds. 't Hooft Geref. K.: 9.30 hr Stam, Nieuwkoop, 7 NIEUW-VENNEP Herv. Gem. 9.30 dr. Snijders, Haarlem, 7 ds. Goverts. Geref. K.: 9 30 ds Wijngaarden, 4 30 ds Rang Chr Geref. K.: 9 30 leesd., 4.30 ds. Vliet- stra. Bunschoten Rk Kerk zat 7. zo. 10. NOORDEN Herv Gem. 9 30 ds. Geluk. Woerden, 7 kand v Belzen, Houten Geref. K.fW. Verlaat) 10 en 7 ds. Noote- Rk Kerk: zat. 7.30. zo. 9 en 10.30. NOORDWIJK Herv. Gem. Voorstr- Binnen) 10 ds. v d Lee, ha. 5 ds. Koud- staal. Baarn, Vinkenlaan 5 ds. Keurung; Sole Mio 9 ds v d Lee, Hoofdstr. (Zee) 10 ds Keurung, ha. 5 ds. v.d. Lee, ha. De Rank (Golfbaan) 10 ds Verwelius, VMMndaal Geref. K.: Hoofdstr (Zee) 10 ds Kuiper, Stichtingskerk 11 hr v. Duin. Zie ook herv gem Ned. Prot Bond (Oude Zeeweg) 8 nam. kerstbijeenkomst. Rk Kerk: Zee zat 7, zo. 9.30 en 11; Binnen zat. 7, zo. 8. 10 en 11.30. NOORDWIJKERHOUT Dorpsk. 10 hr Bakker. Katwgk; De Zilk 10 ds Wagenvoorde, Benne- broek. Rk Kerk: Victork. zat 7, zo. 9.30 en 11; Jozeflc. zat 7, zo. 8.30 en 10. OEGSTGEEST: Herv Gem Groene of Will.kerk 11 prof. dr v.d. Berg. Pauluskerk 9.30 ds. Kooman Gemeentecentrum (Lijtw10.30 ds Oosten. Cothen. 7 ds. Heemskerk Geref. K. 10 ds. Vegter, 7 zie herv gem Geref. K. Vrgg 10 30 ds De Putter. 7 ds. Drost Eemdijk. Ned. Geref. K. (Gern.centrum): 8.45 ds. De Lange. 4 kand Horsman, Zvwjn- ds. Visch. Endegeest 9.30 ds Friedench Volle-evangeliegem (Gem centrum) 4 Rk Kerk Will.kerk zat 7. zo. 9 en 10 30 OUDE EN NIEUWE WETERING Herv Gem 9 30 kand. Wuting. Utrecht. Geref. K 9.30 ds. Jaspers Focks, 5 ds. Ferwerda. Sassenheim Rk Kerk zat 7. zo. 8. 9.30 en 11 30 ROELOFARENDSVEEN Rk Kerk Mar Pres. zat 7. zo. 8. 9 30 en 11 Petrus-B. zat 7. zo 9 30 en 11 30 Chr. Geref. K. 9 3 12.15. RIJNSBURG Herv Gem. LaurentiUs- kerk 9.30 ds. Czina. 5 ds Romein. Bethelkerk 9 30 ds Romein Geref. K.: Petrak. 9.30 dr. v. Oeveren. 5 ds. Snel, Imm.kerk 9 en 10.30 ds Baayen. 5 ds. Geref. K. Vrgg 10 en 5.15 ds. Grutter Chr Geref. K 9 30 en 5 ds. v Sorge Evang Christengem (aula mavo) 10 ds Gravendeel, Lise Rk Kerk zat 7. zo. 10 30 RIJPWETERING Rk Kerk zat 7. zo 7 30. 9 en 10 30 SASSENHEIM Herv Gem 10 ds Ger mans. 7 kerstzangdlenst jeugd kerk Geref K.: 10 ds. Ferwerda. S ds Jaspers Focks Rk Kerk zat 7. zo. 9.30 en 11 TER AAR Herv Gem 9 30 ds De Graaf, Klaaswaal, 6-30 ds. Klein Kranen Geref K 10 en 6 30 ds Aalders Geref K. 9.30 ds Bouma, Noordwgk. 6.30 ds. Kersten, Katwgk Geref K. Vrgg 9 30 leesd 5 ds v.d. VOORHOUT: Herv Gem 10 ds. Bro kerhof. 7 kerstviering kinderkerk. Rk Kerk zat 7. zo 9. 10 30 en 11 45 VOORSCHOTEN Herv Gem Dorps kerk 10 ds. v d. Schoot ha. De Ontmoeting (Noordhufland) 10 ds Meijenng; Hulp en Heil Schakenbosch) 10 ds. Ver- Geref K.: 10 ds De Zwart 5 ds. Wol- thaus. Zoeterwoude Geref K. Vrgg 10 en 5 ds Blokland Aulagemeenschap Noordhofland 10 30 gespreksdienst thema: Wg verwachten Hem' Rk Kerk: Laur kerk zat 7. zo 11 30. M Godskerk zat 7. zo. 10. WADDINXVEEN Herv Gem Brugk 9 30 ds Maasland, 5 ds Roetman. Hoeksteen 9 ds. Roetman, 6 30 ds. Heu velman. Bethelk 9 30 ds. Geluk, Baarn. 5 ds Den Hartogh. Leusden. Imm kerk 10 ds Bos. Moordrecht. 5 kerstfeest zondagsschool Geref Kerk Kruisk 10 ds De Moor. 5 ds. v. 't Hoff. Boskoop. Ontm.kerk 10 ds v.d. Berg Remonstr Gem. kerstmiddag Rk Kerk: Victork. zat 7. zo. 10. Ontm.kerk zat 7. zo 11 45 WARMOND Herv Gem 10 ds Roth- ftisz. Hillegom. 5 kerstfeest zondags school. Rk Kerk zat 7. zo 8 30. 10 en 11.30 WASSENAAR Herv Gem Dorpsk 10 ds Steenstra. 4 30 ds. Geoudnaan. Ou derkerk a d IJssel, 7 ds v Waasbergcn. Kievictk 10 ds v Waasbergcn, Messiask. 10 ds. v Bruggen, Dorpscentrum 930 ds. v Laar te O geest Geref K Zgllaan 10 en 5 ds v d Meu len. Zuid (Bloem camp laan) 10 ds. v.d Ned Prot Bond (Kerkdam) 1030 ds WOUBRUGGE Herv. Gem 9 30 ds n Harten te Noorden, 6 30 kand Paul, Zoete rm eer Geref K 9.30 en 6 30 da. Broer Rk Kerk: zat. 7, zo 10 ZEVENHOVEN Herv Gem 9 30 ds De Korte. Oude Wetering Geref ^K. 9 30 en 7 ds Femhout. Al ZOETERWOUDE Herv Gem 10 ds Wolthaus. Rk Kerk St Jan zo 9 30 en 11. Chr Dicnaark zat 7. zo 10. H Rgndijk zat 7, zo 9 30 en 11 ZWAMMERDAM Herv Gem 10 ds Haakman. 6 30 kand De Boo Koude kerk Geref K 10 hr v.d. Kraan. R dam. S ds Dronk ert, Gouda

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11