LEIDSCH DAGBLAD S_r Negen arrestaties na vrijlating van ontvoerde vrouw Hulp aan Suriname door VS opgeschort "Suriname bepaalt eigen weg" Alsnog 2,50 eigen bijdrage per recept Zaak-Van der Valk In verband met beide Kerstdagen LEIDSCH DAGBLAD ZATERDAG 18 DECEMBER 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36964 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur: A. A. M. Schuurmans Adj.-hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB laden Voor Minis. z« cotofon 30 PAGINA'S De voormalige Surinaamse minister en regeringsadviseur André Haakmat wiens rol in de gebeurtenissen van de afge lopen dagen door velen als dis cutabel wordt gekenschetst - blijft Cuba verantwoordelijk noemen voor de moordpartij van vorige week. „Bouterse is een pion in het internationale machtsspel geworden", zegt hij. Viva: nooit zonder man Morgen bestaat de Britse wereldomroep precies een halve eeuw. In al die jaren - en zeker in tij den van oorlog - was de BBC World Service een begrip van Chili tot China. EG DEN HAAG/PARAMARI BO (GPD/ANP/DPA/ AFP) - De Verenigde Sta ten hebben gisteren, in na volging van Nederland, hun economische bijstand en militaire hulp aan Suri name opgeschort. Alan Romberg, woordvoerder van het ministerie van buitenlandse zaken, heeft dit meegedeeld. Amerika reageert hiermee op het doodschieten van politici van de oppositie in Paramaribo. Demonstranten drongen er giste ren bij de Nederlandse ambassa de in Suriname op aan om aan vragen voor visa sneller af te handelen. Zij negeerden een sa menscholingsverbod van het mi litaire regime en zongen uit volle borst het volkslied. De Amerikaanse hulp zou dit jaar en in 1983 ongeveer anderhalf miljoen dollar bedragen. "Die hulp", aldus Romberg, "wordt aangehouden tot de militaire au toriteiten opheldering hebben verschaft over de recente ge beurtenissen en de politieke richting die zij inslaan." Premier Lubbers heeft gisteren nogmaals benadrukt dat de stop zetting van hulp op velerlei ter rein aan Suriname van tijdelijke aard is. Volgens hem gaat het om opschorting van een aantal ver dragen, vanwege het feit dat de huidige omstandigheden in Suri name ten tijde van de overeen komsten niet waren te voorzien. De Nederlandse maatregel bete kent onder meer dat er tot nader order geen overleg zal worden gevoerd over besteding van gel den van ontwikkelingsamenwer king, urgentie-projecten en pro jecten van particuliere organisa ties. Er zullen geen betalingen plaatsvinden aan het Surinaam se Planbureau, niet aan Neder landse deskundigen en Neder landse bedrijven in dit land. Bo vendien zijn drie overeenkom sten (culturele, uitlevering en rechtshulp in strafzaken en de opleiding van militairen) opge schort. Consul weg De consul van Suriname in Neder land, Johan de Vries, heeft zijn functie neergelegd. De Suri naamse ambassadeur bij de Ver enigde Naties, ir. R. Sewradsing, stapt eveneens op. Hij liet zijn staf weten het huidige regime niet langer te kunnen verdedi gen. Daarentegen blijft de Suri naamse ambassadeur Heidweiler in Washington op zijn post. Guur Een omvangrijke depressie boven Skandinaviè stuurt koude luchtmas- sa's naar ons land. Vooral in de hogere delen van de atmosfeer Is deze lucht zeer koud. Daarom ontstaan er boven het nog betrekkelijk warme water van de Noordzee sneeuw- en hagelbuien, die vervolgens het land binnendrijven. Verwachting voor morgen: veel bewol king en regen. Minimumtemperatuur omstreeks 3 graden. Middagtempera- tuur rond 9 graden. Zuidwesterstorm, ongeveer wind kracht 8. 19 DECEMBER 1982 Zon op: 08.44 uur, zon onder: 16.30 uur. Maan op: 11.43 uur, maan onder: 20.14 20 DECEMBER 1982 Zon op: 08.44 uur, zon onder: 16.30 uur. Maan op: 12.09 uur, maan onder: 021.21 Waterstanden Katwijk: hoogwater 05.58 en 18.12 uur, laagwater 01.49 en 14.16 uur. PARAMARIBO (ANP) - "Su riname zal zelf bepalen wat er in ons land gebeurt". Dit heeft luitenant-kolonel Desi Bouterse vandaag verklaard voor de Surinaamse televisie. De militaire leider reageerde op wat hij noemde "de econo mische pressie uit het buiten land" op de Surinaamse sa menleving. Het gecontroleer de persbureau SNA heeft dit gemeld. In een reactie op het door Ne derland - in verband met de gebeurtenissen van vorige week opschorten van de bestaande overeenkomsten voor economische, culturele en militaire samenwerking zei Bouterse dat "Het erop gaat lijken dat Nederland met twee maten meet bij de toekenning van economische hulp aan ontwikkelingslan den". Hij verwees naar de economi sche hulp die Nederland ver strekt aan Chili. "Waar een militair regime duizenden mensen heeft vermoord". Ook vermeldde hij de betrek kingen die Nederland nog steeds onderhoud met Israél en Zuid-Afrika. Over de gebeurtenissen van 8 december zei Bouterse dat de radiostations "Radika" en "ABC" en de krant "De Vrije Stem" de bevolking rijp maakten voor een buiten landse ingreep. UTRECHT (ANP) - Staatssecreta ris Van der Reijden (volksge zondheid) wil per 1 februari 1983 op geneesmiddelen voor zieken fondsverzekerden een eigen bij drage invoeren van 2,50 gulden per recept (afgeleverd medicijn) in plaats van, zoals hij vorige week had aangekondigd, van 1,25 gulden per hoeveelheid ge neesmiddelen. Het gaat om een tijdelijke regeling: na een half jaar bekijkt de staatssecretaris opnieuw of het toch niet 1,25 gul den per hoeveelheid moet wor den. Een woordvoerder van het minis terie van welzijn, volksgezond heid en cultuur heeft dit gisteren meegedeeld. Gisteren zijn op het ministerie gesprekken gevoerd met de organisaties van apothe kers, huisartsen en ziekenfond sen over de - omstreden - eigen bijdrageregeling, die 175 tot 200 miljoen gulden moet opleveren. De staatssecretaris is - voorlopig van zijn "1,25-plan" teruggeko men omdat de apothekers en de apotheekhoudende huisartsen, die de bijdrage moeten gaan in nen, hebben gedreigd er niet aan te zullen meewerken omdat er veel meer administratieve rompslomp aan vast zit dan een bijdrage per recept (waar ze ove rigens principieel ook tegen zijn). De ziekenfondsen zijn buitenge woon verbolgen over de omme zwaai van de staatssecretaris. De Vereniging van Nederlandse Zie kenfondsen (NVZ) heeft een klemmend beroep gedaan op de Tweede Kamer, het nieuwe voor stel volgende week te verwer pen. De VNZ vreest dat er van de beoogde bezuiniging niets te recht zal komen en dat de ver koop van geneesmiddelen alleen maar zal stijgen als een rem ont breekt op de voor te schrijven hoeveelheden. Voor de suksesvolle verkoop van uw huis. PIZZERIA PINOCCHIO Pizza's uit hout-oven. Uniek in Leiden!! Vlees- en vis-specialiteiten. Reserveringen voor 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag: tel.: 071-149960 Bereken mijn premie per maand. Stuur mij omgaand een offerte op maat Naam Adres Postcode/Plaats Telefoon Aantal volwassenen Aantal kinderen leeftijden .leeftijden ZiekenhuiskJasse 3 2b Meeverzekering mogelijk van huisartsen apotheek tandarts Basispakket 1982 zonder eigen risico al vanaf f 59,-* per maand. f 59.- tot 27 jaar; f70,- van 27 tot 35 jaar; f 77,75 vanaf 35 jaar Alleen bij toetreding vanaf 45 jaar geldt een afwijkende premie Kinderen gereduceerde premies, a i Zilveren Kruis Ziektekostenverzekering Witte de Withlaan 1 Voorschoten Antwoordnummer 10089 2300 VB LEIDEN ZIEK ZIJN IS AL DUUR GENOEG Schoonzoon Joep van den Nieuwenhuizen heft een glas champagne. In motel Nuland werd feest gevierd toen de vrijlating van mevrouw Van der Valk bekend werd. NULAND (GPD) - Drie mi nuten nadat de ontvoerde mevrouw A. van der Valk (51) uit Nuland gister avond telefonisch haar vrijlating bij de Eindho- vense politie had gemeld, heeft de Westduitse poli tie negen verdachten (vijf mannen en vier vrouwen) aangehouden. Een klein deel van het losgeld (12,5 miljoen gulden) is terecht. Over de identiteit van alle verdachten - vijf mannen en vier vrouwen - heeft de politie nog geen zeker heid. Vaststaat dat tot de bende Westduitsers en Italianen behoorden. Ten minste twee ontvoerders zijn nog voortvluchtig. De ontvoering kwam gisteravond tot een opzienbarende ontkno ping. De vrouw, die drie weken in de buurt van Brussel gevan gen was gehouden, werd om streeks half twaalf bij een wei land in de buurt van Eindhoven door twee ontvoerders uit een auto gezet Omdat de politie al twee dagen wist dat negen ben deleden waren ondergedoken in woningen in de Westduitse stad Konstanz (bij de Bodensee) gaf zij direct na de vrijlating van me vrouw Van der Valk het sein de panden binnen te vallen. De ver raste kidnappers boden nauwe lijks verzet. Onmiddellijk start ten de politiekorpsen in Neder land, België en West-Duitsland een klopjacht op de twee ont voerders die de vrouw naar Eind hoven hadden gereden. (GPD) - Een tent, die in een huis In de buurt van Brussel was opgezet, Is op de kop af drie weken lang de ver blijfplaats geweest van de ontvoer de mevrouw Van der Valk. Een groot deel van de tijd zat zij daar vastge ketend. De vrouw werd enkele ma len bedreigd. Haar lichamelijke con ditie wordt als "redelijk" omschre ven. Mevrouw Van der Valk werd op vrij dagavond 27 november ontvoerd. I>e politie heeft steeds voor het onoplos baar raadsel gestaan hoe zij was ge kidnapt. Na haar vrijlating vertelde de vrouw de politie dat vier mannen met pistolen haar woning in Nuland waren binnengedrongen en baar hadden gedwongen om mee te gaan. De bendeleden beweerden dat zij het buis al weken in de gaten hadden ge houden. Op een persconferentie vannacht in het bureau van de rijkspolitie in Rosmalen verklaarde de hoofdofficier van justitie in Den Bosch, mr. A. Pfeill dat door een 'perfecte' internationale samen werking met de politiekorpsen in West-Duitsland, België, Lu xemburg, Italië en Zwitserland de ontvoeringszaak tot een goed einde was gebracht. Pfeill wilde niets prijsgeven van de opspo ringstechnieken. „Die kunnen ons in een soortgelijk geval nog eens prima van pas komen". Bekend is dat de Nederlandse Cen trale Recherche Informatie dienst (CRI) uit Den Haag de in ternationale samenwerking heeft gecoördineerd. Al gauw bleek dat de bende uit louter crimine len bestond en er geen pohtieke motieven aan de kidnapping ten grondslag lagen. Tevens kwam de CRI erachter dat misdadigers uit Zuid-Italië bij de ontvoering waren betrokken. De hoofdoffi cier echter wilde geen antwoord geven op de vraag in hoeverre de Italiaanse misdaadorganisatie mafia een rol in het geheel heeft gespeeld. Afgelopen maandag hadden de kidnappers weer contact met de familie Van der Valk in Nuland opgenomen. Sinds 7 decenber had het gezin niets meer van hen gehoord. De woordvoerder van de ontvoerders - een vaste man die steeds in verschillende talen sprak - gaf de opdracht dat de oudste dochter van de ontvoerde vrouw. Marijke van der Valk (29) en li. u man Harry Heinrichs het losgeld moesten wegbrengen. Eerder had de schoonzoon van het slachtoffer, J. van den Nieu- wenhuijzen, op bevel van de ont voerders een poging gedaan hen het geld nabij de Duitse stad Aken in handen te spelen. Dat mislukte omdat volgens de ont voerders de politie de zaak be spioneerde. Woensdagavond wil den de ontvoerders niet dat on derhandelaar Van den Nieuwen- huijzen de transactie opnieuw zou uitvoeren. Via een honderden kilometers lan ge omweg moest het echtpaar Heinrichs het geld deponeren in de buurt van de Duitse stad Trier. Heinrichs en zijn vrouw re den via België naar Luxemburg waar ze de Westduitse grens pas seerden. De opdracht was de kof fer met het losgeld achter een boom te deponeren. Bange uren voor de familie braken aan. Weliswaar hadden de ont voerders woensdag de stem van bandje aan Van den huijzen laten horen, zekerheid over een goede afloop had de fa milie volstrekt niet Totdat gis teravond de telefoon in Nuland ging en de Eindhovense politie Toos van der Valk. meldde dat mevrouw Van der Valk springlevend in de woning zat waar ze naartoe was gelopen. Waar in de buurt van Brussel me vrouw Van der Valk al die tijd gevangen heeft gezeten, kon de politie vannacht nog niet mede delen. Ook waar het merendeel van de miljoenen is gebleven, is niet duidelijk. Wel verzekerde de hoofdofficier dat de Nederland se. Zwitserse en Duitse valuta's waaruit het losgeld bestaat, zoda nig ztjn gemerkt dat de nog voortvluchtige kidnappers het geld moeilijk kunnen uitgeven. •uilen ome kantoren op vrijdag 24 december om vier uur 'i i dags worden gesloten. De sluitingstijden i iljn als volgt: gewone advertenties sleuteltjes automarkt adv. onroerend goed adv. r advertenties voor vrijdag M december donderdag 23 december 13.00 uur donderdag 23 december 10.00 uur woensdag 22 december 15 30 uur woensdag 22 december 15.30 uur personeels advertenties woensdag 22 december 15.30 uur Directie LeidschJAlphens Dagblad

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1