Amerikanen boos over uitspraken NOS-hoofd TELEVISIE Leo Kool op vingers getikt Bernhard bij Mies Brits tv-programma beschikbaar Pim Reyntjes neemt afscheid Schaatsen en zwemmen op tv STER-spot uit de roulatie VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 Radio - tv PAGINA 5 DEN HAAG (GPD) - Het hoofd van de actuele tv- programma's van de NOS, Leo Kool, heeft vol gens een verklaring van de Amerikaanse ambas sade in Den Haag, telefo nisch zijn excuses aange boden voor een beschul diging die hij in Neder landse kranten heeft geuit aan het adres van de Amerikaanse ambas sadeur. Kool zelf ontkent overigens dat hij excuses heeft aangeboden, hij heeft inmiddels wel con tact gehad met de persat taché van de Amerikaan se ambassade in Den Haag. In die kranteberichten zegt Kool dat de ambassadeur hem na mens de regering-Reagan had la ten weten dat de NOS-televisie zich in haar berichtgeving te kri tisch uitlaat over de Verenigde Staten en het gevoerde rege ringsbeleid. Op grond daarvan zou de correspondent voor het NOS-journaal in Washington, Haye Thomas, geweigerd zijn deel te nemen aan een tv-persge- sprek met de VS-minister van buitenlandse zaken, George Schultz. In een gisteren gepubli- ceerde persverklaring wijst de Amerikaanse ambassade erop dat deze aantijging volstrekt on gegrond is. Volgens de verklaring is er geen sprake van dat Thomas door de ambassade op een zwarte lijst is geplaatst, die hem onder meer bemoeilijkt contacten te leggen met Amerikaanse regeringsfunc tionarissen. Kool was er blijk baar teleurgesteld over dat Tho mas niet aanwezig was bij het in terview met Schultz, aldus de verklaring. Uit honderden jour nalisten die in aanmerking kwa men voor een ontmoeting met Schultz moest een keus worden gemaakt, aangezien slechts vier van hen, van wie één Nederlan der, aan de Meet the Press-bij- eenkomst aan de vooravond van Schultz' vertrek naar Europa konden deelnemen. Dat Fons van Westerloo van de AVRO ten slotte werd uitgenodigd, is niet het gevolg van een selectie door de Amerikaanse ambassade in Nederland. Aldus de persverkla ring, die in ongebruikelijk grim mige bewoordingen is opgesteld. Het stoort de ambassade voorts dat nergens in de Nederlandse kran ten melding is gemaakt van het feit dat Thomas al eerder een deels exclusief interview had met de Amerikaanse ondermi nister van buitenlandse zaken, Richard Burt. Dit interview, dat Thomas samen met GPD-corres- pondent Henk Kolb had, werd geplaatst in een aantal Neder landse dagbladen, vóórdat de be schuldiging werd geuit dat Tho mas op een zwarte lijst was gezet Uit dat interview had kunnen blijken dat Thomas niets in de weg wordt gelegd. De verklaring eindigt met de me dedeling dat de Amerikaanse ambassade open staat voor reële kritiek, maar dat zy bezwaar maakt tegen partijdige en ver draaide berichtgeving. Een woordvoerder van de NOS verklaart dat in een vergadering van de hoofden van dienst van de NOS-televisie de kwestie aan de orde is geweest en Kool tot de orde is geroepen. Deze zou ver volgens hebben erkend niet juist te hebben gehandeld. De woordvoerder zegt dat zowel de hoofdredacteur van het NOS- journaal (Ed van Westerloo) als Haye Thomas zelf tegenspreken dat het NOS-journaal op eniger lei wyze bij de verslaggeving vanuit Amerika geblokkeerd wordt. Van Westerloo zou zelfs niet eens belangstelling hebben gehad voor het gesprek met Schultz in het journaal. Overigens legt de NOS er de na druk op dat het geven van kriti sche berichtgeving vanuit en over de Verenigde Staten - in het NOS-joumaal maar ook in ande re NOS-rubrieken zoals „Panora- miek" - normaal zal worden voortgezet Daarbij zal uiteraard niet alleen de Amerikaanse le zing maar ook de mening van de andere „partlj(en)" worden gege- HILVERSUM Prins Bernhard komt morgen als enige go. op de bank in het televisieprogramma "Mies" van Mies Bouwman. De opname zal echter niet zoals ge bruikelijk direct tijdens de uit zending vanuit 't Spant in Bus- sum komen, maar wordt eerder op de dag gemaakt in paleis Soestdijk. De prins, die ant woord zal geven op de gebruikè- lijke tien vragen van Mies Bouw man, heeft ingestemd met de op name, omdat het de 25ste keer is dat het programma wordt uitge zonden. Mies Bouwman. Prins Bernhard. AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse kabelexploitan ten die daar belangstelling voor hebben kunnen de beschikking krijgen over het programma van de Britse commerciële omroeporganisatie Indepen dent Television (ITV). Delta Teledistributie in Am sterdam en ITV hebben namelijk een overeenkomst gesloten over levering van het ITV-programma. Op basis van die overeenkomst heeft Delta het recht op verkoop van dit programma aan exploitanten van kabeltelevisienetten in Nederland. Dit heeft een woordvoerder van Delta teledistributie gistermid dag meegedeeld. Het betreft het ITV-programma zoals dat in Zuid- en Zuidwest Engeland gedurende gemiddeld vijftien uur per dag wordt uitgezonden. Onderdelen daar van zijn alleen informatieve en educatieve program ma's, films," kinderprogramma's, toneeluitvoerin gen, shows en sport. Reclame zit dus niet in het pak ket. Alvorens tot uitvoering van de overeenkomst wordt overgegaan zal eerst onder meer met de PTT wor den gesproken over de wijze en het tijdstip waarop technische faciliteiten ter beschikking kunnen wor den gesteld. Tevens zal overleg plaats vinden met geïnteresseerde kabelexploitanten over de voor waarden voor het doorgeven van de programma's. Met organisaties als BUMA zal worden gesproken over een uniforme regeling en zaken als auteurs recht. Vervolgens zal ook contact worden opgeno men met de Nederlandse omroeporganisaties om te komen tot een regeling voor het uitzenden van on derdelen van het ITV-programma door deze organi saties tegen de achtergrond van de nu gesloten over eenkomst met ITV, aldus Delta. In Delta Teledistributie nemen deel Elsevier-NDU, Vroom en Dreesmann, en Deltakabel. Hoofddoel stelling van de vennootschap is het verwerven van rechten op televisie-programma's en verspreiding daarvan via satelliet en kabelnetten. HILVERSUM (GPD) - Pim Reyntjes (62), en Harry Heuts (65), omroep- pioniers van het eerste uur, nemen deze maand afscheid van hun func ties bij de NOS. Reyntjes is redacteur-verslaggever van de tv-rubriek Panoramiek en maakt gebruik van de VUT-regeling; Heuts is stafme dewerker bij de afdeling externe betrekkingen en tv-produktiezaken en hij gaat met pensioen. Reyntjes begon al in 1945 als omroeper bij Radio Herrijzend Nederland (voortzetting van Radio Oranje). Hij was betrokken bij de stichting van Radio Batavia en werkte daarna voor de Wereldomroep. In 1963 zei hij de radio vaarwel en kwam in dienst bij de Televisiejournaal, waar hij tot 1968 bleef. In een organisatorische functie op het secretariaat van programmaleider Enkelaar, kreeg Reyntjes heimwee naar de journalistiek. In 1973 ging hij daarna terug, eerst als correspondent op de Nederlandse Antillen en daarna bij Panoramiek. De NOS-televisie zal vanaf dinsdag 4 januari wekelijks de nieuwe kunstkroniek "Omnibus" op het scherm brengen, waarin op een zo breed mogelijk terrein van de kunst informatie wordt gegeven naast opinies en een kunstagenda. In het programma, dat met veertig minu ten zendtijd aanmerkelijk langer wordt dan het verdwijnende "Op Zicht", waarvoor meestal slechts een kwartier beschikbaar was, zal men zich beijveren "de culturele behoeften van de kijker aan te boren en het bewustwordingsproces te bevorderen". „Omnibus" zal worden gepresenteerd door Theo Stokkink. HILVERSUM (ANP) - De NOS-televisierubriek "Studio Sport" zal het komende weekeinde in extra afleveringen aandacht besteden aan de schaatsinterland Noorwegen-Nederland in Stavanger, de Europacup zwemwedstrijden in het Zweedse Göteborg en aan het Nederlands bil jartkampioenschap driebanden in Berkhout. Zaterdag wordt op Ned. 1 van 17.10 tot 18.00 uur aandacht besteed aan het schaatsen en het zwemmen. Later op de avond komt het biljarten op Ned. 2 van 23.45 tot 00.15 uur. Zondag komen beelden van het biljar ten en het zwemmen op Ned. 2 van 17.20 tot 18.00 uur. Aan het schaat sen wordt ook aandacht besteed in de normale uitzending van "Studio Sport" op zondag op Ned. 2 vanaf 19.00 uur. In die uitzending komen ook beelden van de voetbalinterland Malta-Nederland in Aken. DEN HAAG - De STER-spot, waarin het Rotterdamse bedryf Black Decker de voordelen van een electrische schaaf toont, moet uit de rou latie worden genomen. De Reclameraad heeft dat bepaald. DEN HAAG - De voorzitter van de Kamer van Koophandel in Neder- jn de betreffende reclameboodschap zet het bedrijf zich volgens de raad land, D. Piliero, heeft gisteren in Den Haag, ter afsluiting van het Bicen- op denigrerende wijze tegen de aloude handschaaf af. Gesuggereerd tennial-jaar een speciaal door de Nederlandse kunstenaar André Balyon WOrdt alsof er alleen met de elektrische schaaf zorgeloos glad ge- vervaardigde ets aangeboden aan premier Lubbers (links) en diens voor- schaafd kan worden en het gebruik van de handschaaf alleen met hor- ganger Van Agt. ten en stoten gepaard gaat. HILVERSUM I (NOS: Ieder heel uur nws18 06 Echo. 18.15 Kruispunt interview. 18.20 Punt uit 19.30 Man cn paard. 20.03 Country time 2102 Nine o'clock jazz. 22.02 Goal. NOS 23 02 Met het oog op morgen VOO 0 02 Enk de Zwart 2 02 Ins MoUeL 3 30 Peter Teekamp. 5.02 Bart van Leeu- HILVERSUM II NOS 18 00 Nws VARA 18 10 VA- RA's reaktietelefoon P P 18 20 Uitz van de RPF OVERHEIDS- VOORL 18 30 Onder anderen, vara. 18 40 Luchtruim 19 00 Chinees pro- celein 19 50 Grammofoonmui 20 00 Nws. 20 03 Provincial zaken 21 00 Vnje tijd. blue tijd. O S 21 40 Een open schoolreis. (8) RVU-NOS 22 10 Europa tussen twee vuren (11). NOS 22.30 Nws. 22 40 oost west - thuis best* VARA 23 00 Het zout tn de pap. 23.55 Nws. HILVERSUM III (NOS: Ieder heel uur nws NOS 18 04 Avondspits. VOO 19.02 Leo van der Goot. 21.02 Mono. 22.00 Countdown cafe. HILVERSUM IV NOS: 2000 Europees concertpo dium. 22.30 NOS-Cultuur Beigie Nederlands Voor 18 uur 12.00 Nws. 12 08 Gevar magaz. <12 50 Hoorspel 13 00 Nws. 13.10 Ac tueel 13.25 Buitenlands persoverz 14 00 Nws. 14 05 Chansons en licht klassiek 15.00 Nws. 15.05 Progr. voor ouderen. 16 00 Nws 16 03 Fi nancieel nws. 16 05 Gevar magaz. (16.55 Taalcursus. 16.30 Inform, ma gaz. 16.45 Sport). ZATERDAG HILVERSUM I NOS Ieder heel uur nws VARA 7.02 Hallo hier Hilversum (8.06 Din gen van de dag 10 30 Wie in 't ne- derlands wil zingen. 11.03 Z O 12.03 Tussen Barend en van Dorp 13.06 In de Rooie Haan 15.03 Muz. uit de stu dio I. 16.02 De Speeldoos. 17 .30 Wie in 't nederlands wil zingen. 17.55 Me- ded. SOS- en politieberichten HILVERSUM II 7 30 Nws. 7 35 Aktua U 00 Nws. 811 Sport na sport 8.30 Nws. 8.33 Toe ra katua. NOS: Gymnastiek voor de vrouw. 9.15 Voor blinden en slecht zienden 9.24 Waterstanden 9.30 Nws. TROS: Bosboom en Bekooy <10.30 Nws 11.30 Nws. 11.33 De gouden ring. docum. OPEN SCHOOL 11 56 Dag. dokter 12.11 Ik heb u bef mijn Nederlands. NOS Meded voor land- en tuinbouw TROS 12 30 Nws. 12.36 Aktua. 12.55 Agrana. 13 00 Nws 13.10 Kamer breed. 13.30 Nws. 13 33 Voorzichtig breekbaar 14.00 Hobbyhoek 14 30 Nws 14 33 Prentjes in geluid. RVU- NOS 15.10 De verzorgingsstaat 1IX AVRO 15.30 Nws 15.32 AVROdit (16 30 Nws 17 00 Vlag met blauwe wimpel. 17 30 Nws. 17 36 AVRO's Radiojoum. 17.50 Per saldo. 18 00 Nws HILVERSUM III 8 03 Popfhsser 9 03 Gospelrock. 10 03 Popstabon 11.03 Popsjop 12.03 Los vast's ronde door Neder land (13 30 Dikvoormekaar-show 14.03 Tussenuur 15.03 Disco express 16.03 NCRV-Zaterdag- Sport HILVERSUM IV Concerto Mattinale 12.00 Kurhaus- conc. NOS 13.00 Nws. 13 05 Disko- tabel. 15.00 Akkoord KRO 15.30 Hilversum 4 op z'n breedst 20 00 NOS 18.23 Nieuws voor slechthorenden 18.28 Open School. Nederland - gezond heid. 18.58 Journaal NCRV 19.00 Tedshow. Kwisprogramma gepre senteerd door Ted de Braak waarin Maudy, Shirley en Lia op zoek gaan naar hun ideale kwispartner. Gasten: Emmylou Harris; het Franse tafelten- nisduo Jacques Secretin en Vincent Purkart; Debbie, dansgroep Boutkan, ballet van de Scapino Dansacademie en het orkest o.l.v. Harry de Groot. 20.30 Maggie Forbes. „Alimentatie". Britse politieserie met Jill Gascoine, Ronald Hines, Elisabeth Counsell e.a.: Brian Spencer is getrouwd geweest met de tv-actrice Marcia Bancroft en betaalt haar nog steeds alimentatie. Wanneer Marcia anoniem met de dood wordt bedreigd vertelt ze Maggie For bes dat haar ex-man hier achter zit Wanneer het niet alleen by dreigemen ten büjft wordt politie-ingrijpen nood zakelijk. 21.20 Praten met de minister-president. Naar aanleiding van het wekelijks ka binetsberaad een gesprek met premier Lubbers. NCRV 21.55 Momentopname. „Mode en li- chaamsbewustzijn". Derde aflevering uit een serie programma's over de ver anderingen op sociaal-maatschappe lijk terrein in de decennia na de Twee de Wereldoorlog. Henk Verkerk en Gerrit de Haan praten met studiogas- ten met behulp van cabaret-, speel film- en journaalfragmenten over de veranderingen in Nederland sinds de Tweede Wereldoorlog. 22.45 Drie manieren om naar de toe komst te kijken. Informatief program- NOS 23.15 Journaal 23.20 Nieuws voor slechthorenden ZATERDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.30 Teleac. Kantoorinnovatie. 11.00 Open school NEDERLAND 2 Span- 18.25 Paspoort. Informatie jaarden. 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal VARA 18.57 De Smurfen. „Smurfen in vuur en vlam". Tekenfilmserie. 19.22 Consumententips 19.24 Vijf tegen vijf. Kwisprogramma gepresenteerd door Willem Ruis. NOS 20.00 Journaal VARA 20.28 Achter het Nieuws. Actualiteiten rubriek. In de televisie-actualiteitenrubriek van de VARA wordt vanavond een inter view uitgezonden met directeur-gene raal Grant van de Unicef over het plan van deze organisatie om de kinder sterfte in de wereld drastich te vermin deren. De VARA heeft voorts een ge sprek met oud-staatssecretaris Lam- bers over het milieubeleid van de rege ring en besteedt aandacht aan Surina me. 21.10 Pisa. Programma van Henk Spaan en Harry Vermeegen. 21.20 Een stukje hemel. Laatste afleve ring uit de achtdelige Duitse serie met Dana Vavrova, Reinhard vom Bauer, Milena Dvorska e.a.: De kinderen en de nonnen worden in een verlaten school op het platteland onderge bracht, waar ze het einde van de oor log afwachten. Het is een krappe be huizing en tot overmaat van ramp moeten ze die uitgerekend met een aantal Duitse militairen delen. Nog steeds is Janina niet veilig. De Duit sers zoeken onder aanbieding van voedsel toenadering tot de „Poolse" meisjes. 22.20 De Ombudsman. Frits Bom stelt zaken aan de orde van mensen die maatschappelijk in de knoei zitten. 22.50 Sonja op Vrijdag. Gevarieerd praatprogramma gepresenteerd door Sonja Barend. NOS 23.55 Journaal VARA 00.02 - 01.20 Bang the drum slowly. Amerikaanse speelfilm uit 1973 onder regie van John Hancock met Robert de Niro, Vincent Gardenis, Michael Moriarty e.a.: Henry en Bruce spelen beiden honkbal by de New York Mammoths. Henry is de werper van het team en heeft letterlijk alles mee: hij is populair en heeft een mooie vrouw. Bruce is een goede achtervan ger, maar verder is hy niet al te slim. Bovendien lijdt hy aan de ziekte van Hodgkin. De twee zijn goede vrienden en Henry doet al het mogelijke zyn zie ke vriend ter zyde te staan en zijn ziek te voor anderen te verzwijgen. Maar of hy dat eeuwig kan volhouden... 19.07 Uitzending door derden. Program ma van Het Vrije Woord. 19.37 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Ryan's Daughter. Amerikaanse speelfilm uit 1970 van David Lean met Robert Mitchum, Sarah Miles, Trevor Howard e.a.: Ierland 1916. Terwijl in Europa de Eerste Wereldoorlog woedt, heeft de de Ierse vrijheidsbeweging Sinn Fein een opstand ontketent te gen de Britse overheersing. Ook in het kustplaatsje Kirrary zijn de opstande lingen actief. De politieke situatie laat Rosy Ryan, de dochter van de zeer na tionalistische kroegbaas Thomas Ryan, echter koud. Haar verlangen naar een betere wereld drijft haar in de armen van de veel oudere weduwnaar Charles Shaughnessy, een brave dorpsonderwijzer. Al snel blijkt dat de goedaardige maar fantasieloze onder wijzer geen party is voor de romanti sche Rosy. 23.20 Journaal 18.00 Tik Tak. Kleuterserie. 18.05 Sesamstraat 18.20 Klein, klein kleutertje. „Het vrouwtje en de pianist". Modern sprookje door Chris van Craen. 18.35 Schatten van steen en goud. Korte documentaire. 19.00 De mysterieuze wereld van Ar thur C. Clarke. „De geheimzinnige he mel". Twaalfde aflevering uit de Ame rikaanse documentaireserie. 19.30 Lieve plantjes. Boekbespreking gepresenteerd door André Onghena. 19.37 Mededelingen en Morgen 19.45 Journaal 20.10 Weerman 20.15 Forsyte Saga. „De hele waarheid". Vijftiende aflevering uit de Britse tele visieserie naar de trilogie van John Galsworthy met Kenneth More, Eric Porter, John Welsh, Lana Morris, e.a. 21.05 Dag aan dag. Overzicht van de cul turele actualiteit in Vlaanderen. 21.35- 22.00 Concert. Brandenburgs Concerto nr. 5 van J. S. Bach, uitge voerd door het Amsterdams Barokor- kest o.l.v. Ton Koopman. DUITSLAND 1 WDR 18.00 WWF-Club. Rechtstreeks geva rieerd programma. 18.30 Vorsicht Geheimkamera. Serie over verborgen en geheime camera's. 18.40 WWF-Club. Vervolg. 19.15 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 20.00 Journaal 20.15 Unser kurzes Leben. Oostduitse speelfilm uit 1981 onder regie van Lo- thar Wameke met Simone Frost, Gott fried Richter, Hermann Beyer e.a De jonge architecte Franziska Linker hand, lievelingsstudente van de voor aanstaande professor Reger, besluit haar aantrekkelijke baantje in de stad voor een jaar op te geven en naar het platteland te trekken om te proberen haar mislukte huwelyk te vergeten. 22.05 Plusminus. Bedrijfseconomisch magazine. 22.30 Thema's van de dag 23.00 Tatort. „Mord auf Raten" Duitse misdaadserie met Fritz Eckhardt, Kurt Jaggberg e.a.: Wanneer een onbe duidende vertegenwoordiger plotse ling sterft en ook nog vergiftigd blijkt te zyn, beginnen de hersenen van hoofdinspecteur Marek onmiddellijk op volle toeren te draaien. Zyn mede werkers Wirz en Berntner hebben ech ter meer oog voor de aantrekkclyke kapster die ook bij de zaak betrokken is... 00.25 Journaal ZATERDAG 10.00 Journaal en Tagesthemen 10.23 Ein Nachtclub fur Sarah Jane. Amerikaanse film (1940) met Humph rey Bogart. 11.55 Terugblik 12.10 Auslandsjournal DUITSLAND 2 18.00 Tom und Jerry. Tekenfilmserie 18.20 Dick und Doof. Kluchtfilm met Stan Laurel en Oliver Hardy 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Aus lands journal. Buitenlandse actualiteiten 20.15 Kottan ermlttelt. De ontvoe ring". Duitse misdaadserie met Lukas Resetants, Walter Davy c a De niet meer bijzonder populaire zanger Ro bert Weller wordt na een optreden ont voerd. De daders eisen een losgeld van twee miljoen. By de transactie worden de politieagenten gefopt, zodat de ont voerders kunnen ontkomen. Na zyn vrylating begint voor Weller een twee de carrière... 21.15 Ezpeditionsziel Negev. Documen taire. De Negebwoestyn bevindt zich tussen de Rode en de Dode Zee. Op het eerste gezicht is er niets dan zand en stenen. Toch herbergt deze ruige streek een niet te onderschatten fauna. 22.00 Journaal 22.20 Aspekte. Cultureel MpriM 22.50 Sport am F rel tag 23.20 It All Came True. „En Nachtclub fur Sarah Jane". Amerikaanse zwart - witfilm uit 1940 onder regie van Lewis Seller met Ann Sheridan, Jeffrey Lynn, Humphrey Bogart e.a.: De werkloze nachtclubdanscres Sarah Ja ne en de mislukte componist cn pia nist Tommy keren terug naar h.-t huis van hun moeders, die samen een slechtdraaiend pension runnen. Tom my heeft de gangster Chips Maguire meegebracht, die vanwege een moord moet onderduiken... 00.50 Journaal DUITSLAND 3 18.00 Hallo Spencer 18.30 Telecollege. Geschiedenis 19.00 EfT-Eff. Ynjitydsmagazinc 19.45 Journal 3. Regionaal nieuws. 20.00 Journaal 20.15 Reporter. Duitse actualiteiten 21.00 Endlich 18 - und was nun?. S< m- over volwassen worden. 21.30 Gott und die Welt. Religieus pro gramma. 22.00 Der altere Sohn (2). Russische ko medie met Jewgeny Leonov: Wolodja en Silva verkeren in een pynlyke si tuatie. Nadat beiden de laatste trein naar de stad hebben gemist, heeft Wo lodja een idee dat hen uit hun benarde positie zou moeten redden. Hy ver schaft zich toegang tot een onbekende woning en laat zich doorgaan als een familielid van de bewoners 23.05 Elnes Ar be Iters Japanreise 1913. Documentaire over een metaal ar bei der die in 1913 een reis rond de wereld maakte 00.05 Journaal

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5