c Onbegonnen Werk Landelijke homo-dag in Leiden Kelders in Hoogstraat moeilijk te restaureren Gemeente zwakt eisen aan bouw parkeergarage af Is wethouder Bordewijk nu 'slinks' of'slechts'? Hulptransport naar Polen Werk gaat 3,5 miljoen kosten Vrouw (75) op zebrapad aangereden Lelden VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 Het kraken van "Troef', het vor mingscentrum voor jong-vol wassenen aan het Noordeinde, vind ik één van de betere grap pen van 1982. Zo'n beetje in de trant van "agent verbaliseert agent". Want in de loop der ja ren heeft "Troef(misschien te recht, misschien ten onrechte) het sfeertje om zich heen gekre gen dat het bij al zijn werk zaamheden óók een soort onof ficieel opleidingsinstituut voor het hogere kraakwezen was. Vormingscentrum voor jong-vol- wassenen, wat wil je. En nu is het dus zélf gekraakt. Alleraardigst. U kent de achtergrond: "Troef is inmiddels verhuisd naar de Stationsweg, de gemeente wil het oude pand slopen, maar de krakers vinden dat het nog uit stekend als "woon-werk object" kan dienst doen. Er hoeft in hun ogen niet nóg een gat d la hoek Rembrandtstraat te ont staan. De gemeente toonde zich over dit alles ontstemd omdat het oude pand leeg zou worden opgele verd en verweet het bestuur van "Troef' dat het jong-vol- wassenen in het pand had toe gelaten. Dit wekt al hevig de lachlust, want wat moet zo'n centrum anders? Met de wapenstok de eigen, ongetwijfeld slecht ge huisveste jong-volwassenen te lijf gaan? Het antwoord van Troef-voorzit ter Thijs Ouwerkerk mag er ook zijn, hoor. Geen sprake van dat er mensen waren toegela ten. Welnee. Men had hun drin gend verzocht het pand te ver laten en zelfs met de politie ge dreigd. Je ziet het voor ie. Ik zei het al: één van de betere kluchten van het jaar. Maar we zijn er nog niet. Voor een passende finale zorgde PvdA-wethouder Bordewijk met zijn verklaring dat de kra kers er de wintermaanden in mogen blijven, maar dan moe- Bij vooruitbetaling. Die Bordewijk. Je kunt wel zien dat hij zijn pappenheimers kent. Ooit stond zijn wieg in de Haagse Schilderswijk, maar dat is heel, heel lang geleden en ik kan mij indenken dat hij (zoals hij onlangs in een inter view zei) in linkse kringen niet met zijn afkomst wenst te ko ketteren. Misschien kunnen ze bij de PvdA eens uitvogelen of Bordewijk nu "slinks" of "slechts" is. Computers Aan de Leidse medische faculteit Het schijnt niet zo te wezen. Ook wordt ontkend dat straks ro- bot-achtige medicijnmannen worden afgeleverd. Wat de uitwerking van al die techniek op de artsenij is, zul len we over 25 jaar wel verne men. Dan is één van die com puters zo ver, mogen we aanne men, dat hij kan promoveren op het proefschrift: "Het nut van een prof van vlees en bloed". Tine, Tine Al tien jaar vecht Tine Olivier, oud-hoofdverpleegkundige, haar ontslag bij het Acade misch Ziekenhuis in Leiden Leidse kroniek door Ruud Paauw Dat iemand zich verzet tegen iets wat hij of zij als onrechtvaar dig ervaart, is goed. Maar tien jddr. Het lijkt welletjes. Er is toch ook nog een ónder le ven, denk je dan. Leuke buurtjes Een historische gebeurtenis voor Leiden deze week: de eerste paal ging de grond in voor de bebouwing van de Stevenhof jespolder, waar op den duur ruim 13.000 Leidenaars zullen worden gehuisvest. Het zal er hopelijk toe leiden dat aan de woningnood in deze stad een eind komt. Hier past enige twijfel, want dat hoopten we bij de bouw van de Merenwijk ook. Ik kan het niet helpen, maar bij gaan computers een deel van het werk van hoogleraren over- "Alle 320 eerstejaars medische studenten zullen van 1 januari 1983 af overdag en 's avonds met deze computers practica doen op het gebied van infor matica, fysiologie en een alge mene inleiding van de medi sche vakken". Het is, zo krijg je de indruk, nog maar het begin. Er zal nog heel wat meer volgen. Ooit kwamen ze bij hoogleraren aan huis, toen werden ze als vee de Groenoordhal ingedre ven om tentamen te doen en nu krijgen ze de prof niet eens meer in het wild zien. Zou de hoogleraar, Tiet als de Tevergeefs. De hoogste rechtbank in dit soort zaken, de Centrale Raad van Beroep, heeft nu ook verklaard dat het ontslag (ze zou organi satorisch niet goed hebben ge functioneerd) terecht is gege- Tien jaar. De woede, het verdriet, de ontgoo cheling, de verbittering, het rondtollen in een cirkel, de ver eenzaming. Ze wil nu een hongerstaking be ginnen, maar heeft die uitge steld omdat ze eerst de stukken van de Centrale Raad wil be studeren. Verstandig dat uitstel; het zou nóg verstandiger zijn als het er helemaal niet van kwam. Want het leidt natuurlijk tot niets. Op zijn hoogst tot zelfbeschadi ging. de bouw van elke nieuwe wijk houd ik het hart vast. Ik bedoel: die planologen, wijkindelers of hoe die kerels ook heten (vrou wen zouden het heel anders doen) zijn van die chaóten. Neem de Merenwijk. De loop der straten, dan wel hoven, hor sten, kreken of dalen vind ik vaak onnavolgbaar. Van de huisnummering begrijp ik ook zelden wat; ik sta altijd in de verkeerde portiek. En als ik in een mij nog onbekend gedeelte moet zijn, prepareer ik mij als of ik een expeditie naar Nova Zembla onderneem. Zou het in de Stevenhofpolder iets overzichtelijker kunnen? Wat de degelijkheid van de bouw betreft zullen we al gauw kun nen zien of de gemeente de les heeft getrokken uit die treurig heden rond Oranjegracht- Waardgracht. "Het worden leuke buurtjes daar in de Stevenshof', zei wethou der Tesselaar in februari dit jaar in de Stevenshofkrant. Daar zullen we hem aan hóuden. Sporen Al enige tijd ligt op mijn nacht kastje het boek "Sporen In De Tijd", dat drukkerij De Bink (ooit begonnen op de Aal markt, nu gevestigd aan de Rooseveltstraat) heeft uitgege ven ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan. De Bink heeft 100 personen 100 bladzij den laten schrijven over poli tieke, culturele, artistieke en sportieve gebeurtenisen van de afgelopen 100 jaar. De eigen historie van het jubilerende be drijf speelt er heel bescheiden tussendoor. Uit de honderd auteurs een wilde greep: Jan Terlouw, J.P. Zwa nenburg, Ruud Spruit, M.L. Wurfbain, W. Downer, Joop Walenkamp, Guus Weitzel, In- grid Moerman, ir. Paulen, Jan Lelievéldt, Wim lbo, ir. Ad van Emmenes, prof. Garmt Stuive ling, Johan Bodegraven, prof. De Gaay Fortman, Willy Wal den, Erica Terpstra, J. Schlat- man, Roel van Duijn, prof. Tin bergen, Theo Koomen, Willem Nijholt, S.J. de Groot, Joop Riethoven. Een bonte stoet over de -meest uit eenlopende onderwerpen: Van der Werf, Goeie Mie, Multatuli, Van Gogh, koningin Emma, Schaepman, de komeet van Halley, de geboorte van prinses Juliana, Titanic, Jan Ligthart, Talma, Troelstra, de Olympi sche Spelen van Amsterdam, de Leidse stadhuisbrand enz. Het is een even aardig als inte ressant en typografisch fraai werk, waarin je voortdurend blijft bladeren. De Bink heeft er zijn ziel, zaligheid en zijn in een eeuw vergaarde vakkennis ingestoken. Het moet een hei dens karwei zijn geweest om al die bijdragen en vloedgolf fo to's bijeen te krijgen. Er is niet. veel tekst mogelijk bij al die onderwerpen, het is dus meer een aanduiding dan een verdieping. Maar de ene au teur doet met de beperkte ruim te aanzienlijk meer dan de an- foto Loek Zuyderduin) dere. Heel puntig is de bijdrage van Magdaleen van Herk over "Het einde van het konings schap" (het aftreden van Julia na). In weinig regels staat de essentie. In alle eenvoud is ook treffend wat mevr. A. Beek man-de Bruin ("huisvrouw") schrijft over de hongerwinter. Roel van Duijn is gedreven bezig over de kernwapens. Sommige anderen behandelen de materie nogal stijfjes of vlak. En hoezeer de actualiteit een onderwerp in de wielen kan rijden, blijkt wel uit het stukje over Suriname. Foutjes? Ik heb er niet naar zit ten vlooien. De eerste Olympi sche Spelen waren niet in 1894 maar in 1896, de eerste radio reportage van Han Hollander niet in 1926 maar in 1928. De val van de eerste atoombom miste ik in het jaar overzicht je van 1945. Ze doen niets af aan de waarde van het werk. Dit was de laatste rubriek van dit jaar. Het onbegonnen werk wordt in de loop van januari voortgezet. LEIDEN De Stichting Regio Leiden Helpt Polen heeft op nieuw drie auto's - twee busjes en een personenwagen - naar de Poolse stad Torurt gestuurd met medicamenten, babyvoeding, margarine, koffie e.d. De stich ting wilde juist voor de Kerstda gen nog eens de helpende hand toesteken. Het hulptransport wordt dinsdag in Nederland te rugverwacht. De goederen zijn betaald dank zij een bijdrage van de overkoepe lende, nationale stichting voor hulp aan Polen; verder bevat het transport spullen die leerlingen van enkele Leidse scholen (Al- phons Ariënsschoool, Beatrix- school en Wilhelminaschool) hebben ingezameld. De stichting wil hulptransporten naar Torurt blijven uitvoeren, maar wordt geconfronteerd met een vrijwel lege kas. Daarom worden er opnieuws acties ge houden in Leiden en omgeving. In diverse Leidse winkels en be drijven staan dozen waarin men sen goederen kunnen deponeren (vooral babyvoeding, zeep, shampoo en conserven worden gevraagd). i de Kempenaerstraat in Oegstgeest, LEIDEN - De landelijke homo dag, die jaarlijks wordt georgani seerd door het Roze Front, zal volgend jaar in Leiden worden gehouden. De manifestatie zal op 25 juni plaatsvinden en, naar schatting, enkele duizenden mensen naar Leiden trekken. Op zaterdag middag zal de homodag begin nen met een grote demonstratie door de Leidse binnenstad. Daarna wordt een manifestatie georganiseerd op een plein in Leiden, dat 'savonds zal worden afgesloten met een groot feest, muziek en theater, in een aantal zalen. De demonstratie in Leiden wordt georganiseerd door het Roze Front, een platform van alle homogroeperingen in Neder land, waaronder de Leidse Werk groep Homosexualiteit (LWH). Gemeente en politie zouden van daag worden ingelicht over het voornemen van het Roze Front om de homodag in Leiden te or ganiseren. Dit jaar, toen de ho modag in Amersfoort werd ge houden, werd de manifestatie verstoord door ongeveer twee honderd relschoppers. Bijna honderd man politie had toen de handen vol aan het beschermen van ongeveer vierduizend de monstranten. De politie in Amersfoort kon niet verhinderen dat een aantal demonstranten ge wond raakte. Na de ongeregeldheden van dit jaar is door een aantal homo-or ganisaties het plan opgevat om een eigen veiligheids- en orde dienst op te richten. Volgens Ce- ciel Kluck, voorzitter van de Leidse Werkgroep Homosexuali teit, zal zo'n ordedienst er zeker komen. "Met gemeente en politie zal uitvoerig worden overlegd om de demonstratie het komend jaar zo vreedzaam mogelijk te la ten verlopen. Tevoren zal een uit voerige voorlichtingscampagne beginnen om de stad voor te be reiden op de landelijke homo dag. We zullen er alles aan doen om te voorkomen dat de demon stratie opnieuw uit de hand loopt", aldus Ceciel Klück. Kerstloop LEIDEN De Leidse Politie Sportvereniging organiseert op zaterdagochtend haar tra- dionele kerstloop in de Leidse Hout. Er kan over drie afstan den worden gelopen: 2'/z 5 of 10 kilomer. Het startschot wordt om elf uur op de atletiek baan van het sportpark gelost. Er kan echter al vanaf tien uur voor deze prestatieloop worden ingeschreven. Ieder die de af stand uitloopt krijgt bij het passeren van de eindstreep een herinneringsmedaille. De op brengst is zoals gebruikelijk be stemd voor een goed doel. Kerstvakantie (1) De Leidse club- en buurthuizen hebben voor de kerstvakantie in de meeste gevallen een spe ciaal kerstprogramma voor de jeugd opgezet. Zowel 's och tends als 's middags is er meest al wel iets speciaals in de buurthuizen te doen, van kerst stukjes maken tot het draaien van films en activiteiten bui tenshuis. Kerstviering Het jeugdwerk en de zondag school Merennwijk organiseren zondag in de Marekerk een kerstfeest in (een verwarmde) Marekerk. Aanvang is twee uur 's middags. Voor mensen die moeilijk ter been zijn, kan vervoer worden geregeld (tel. 121754). Abortus "Wij Vrouwen Eisen" organiseert maandagavond in het Vrou wenhuis, Hooigracht 79, een discussie-avond over het per spectief van de abortusstrijd. Aanvang maandag acht uur. Vegetarisch koken Repelsteel heeft een alternatieve kookcursus opgezet, waarin de deelnemers leren vegetarisch te koken. De lessen omvatten ook voedingsleer en warenkennis; ook wordt er aandacht besteed aan enkele alternatieve voe dingssystemen. De lessen duren acht zaterdagochtenden van tien tot twaalf uur en worden gegeven in eethuis Repelsteel, Breestraat 19. met ingang van 15 januari. Inlichtingen: 071- 132214. PvdA De ledenvergadering van de PvdA is vanavond niet gewijd aan cultuurpolitiek, zoals eer der aangekondigd, maar aan het thema: oppositie-strategie. De vergadering wordt gehou den in In den Bierdeghel II Nieuwe Rijn 52, en begint om acht uur. LEIDEN - De restauratie van de kelders onder de Hoogstraat wordt een zeer moeilijke en dure zaak. Er is plan gemaakt om de verbetering van de gewelven in twee fasen uit te voeren zodat voorkomen wordt dat de winkels aan de Hoogstraat onbereikbaar worden voor het publiek. Met de restauratie is een bedrag ge moeid van ruim 3,5 miljoen gul den. Architect Vroman heeft voor de ge meente een plan gemaakt om de kelders zodanig te restaureren dat ze goed bruikbaar worden en goed toegankelijk. Momenteel zijn de kelders zo laag dat men er niet rechtop in kan lopen. Vol gens het plan zullen de kelders zodanig worden uigediept dat een acceptabele hoogte ontstaat. Deze verdiepte vloeren zullen worden voorzien van opstaande randen en in beton worden uitge voerd. Steiger baar te maken voor rolstoelge bruikers. Uiteraard zullen de no dige voorzieningen op de steiger worden aangebracht zoals leu ningen. De vorm van de gewelven mag van de Rijksdienst voor Monumen tenzorg niet worden aangetast. Alleen in uiterste noodzaak zal het mogelijk worden om de kel ders onderling met elkaar te ver binden. Dat is van belang in ver band met de toekomstige be stemming. Gedacht wordt aan een koffiehuis, eethuisje of een culturele bestemming. Kademuur Naast het restaureren van de kel dergewelven en het aanbrengen van een steiger zal ook de kade muur grondig gerestaureerd moeten worden en opnieuw ge fundeerd. Het metselwerk boven en onder de waterlijn verkeert thans in zeer slechte staat. Het komt er op neer dat de muur zal worden gesloopt en opnieuw op getrokken. Uiteraard worden ook de natuurstenen kozijnen met ramen en deuren vernieuwd. Boven de kelders komt een beton constructie die geheel zelfstan dig wordt gefundeerd en in staat zal zijn om het zware verkeer over de Hoogstraat te dragen. Wanneer de restauratiewerk zaamheden precies zullen wor den uitgevoerd is nog niet be kend. De kosten van de kelder- verbetering is opgenomen in het verbeteringsplan voor Pancras- west. De aanwijzing van deze wijk tot vernieuwingsgebied is deze week door het rijk goedge keurd. Thans zijn de keldergewelven al leen toegankelijk vanuit de kel ders onder de winkels aan de Hoogstraat. Na de restauratie zullen de kelders ook bereikbaar worden via een steiger aan de waterzijde. De steiger zal via een trap vanaf de Hoogstraat, op de hoek bij de Jansbrug, toeganke lijk zijn. De bedoeling is dat de steiger onder de Visbrug zal doorlopen en ook vanaf de Nieu we Rijn bereikbaar wordt. Het maken van deze toegang schept tevens de mogelijkheid om het geheel (via een helling) bereik- LEIDEN - Een 75-jarige vrouw uit Leiden raakte gistermorgen ern stig gewond bij het oversteken van de Lammenschansweg. De vrouw stak ter hoogte van de Ko- ninginnelaan de zebra over, toen er een auto al nabij was. De automobilist maakte een nood stop en kwam tijdig tot stilstand. Een achterop komende automo bilist reageerde echter trager en botste tegen de eerste. Deze schoot vervolgens het zebrapad op en reed de bejaarde vrouw alsnog ondersteboven. De Leidse werd met een botbreuk bij het bekken overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis. LEIDEN - De gemeente houdt niet langer vast aan een schilbebou- wing, bestaande uit kantoren of woningen, rond de parkeergara ge die op het Sandersterrein, aan het Levendaal, moet komen. Men wil voorkomen dat zo'n schil een te grote belemmerende fac tor voor beleggers vormt omdat één en ander leidt tot een verklei ning van de parkeercapaciteit en het plan bovendien duurder maakt. Tot dusver werd ervan uitgegaan dat er een parkeerga rage moet komen met aan drie kanten, namelijk de Sint Joris- steeg, de Korevaarstraat en aan het Levendaal een schil van an dere bebouwing. De gemeente vindt het nog steeds wenselijk dat zo'n schil er komt maar wil het niet langer verplicht stellen. Mogelijk kan ook een garage worden ontwikkeld met aan één kant een schil. In elk geval zullen hoge eisen aan de gevelafwer king worden gesteld. In een nieuw bestertimingsplan voor de lokatie Sanders worden een aantal eisen nader uitge werkt. Door het verleggen van de bebouwingsgrens wordt het grondoppervlak van de parkeer garage aanzienlijk vergroot. De maximale hoogte van de bebou wing wordt opgevoerd tot veer tien meter. Op de begane grond kunnen winkels, dienstverlenen de bedrijven of een showroom komen. Ook is het wenselijk ge bleken de parkeergarage te com bineren met een autowasstraat op de begane grond. De ingang van de parkeergarage is gesi tueerd aan de Kaardesteeg. Het plan gaat uit van minimaal 350 parkeerplaatsen. De bedoeling van de gemeente is dat de parkeergarage aan het Le vendaal er zo snel mogelijk komt. Momenteel wordt inten sief onderhandeld met een wikkelaar over de opzet, tot standkoming en exploitatie de te realiseren garage. Voor 1 fe bruari zal er vermoedelijk duide lijkheid over komen of de par keergarage er wel of niet komt Volgens wethouder Waal (ruim telijke ordening) is het een kwes tie van nu of nooit. De aanleg van een parkeerterrein op het thans braakliggende terrein aan het Levendaal is voorlopig uitge steld. De gemeente wil geen twee ton steken in de aanleg van een parkeerterrein als er binnen een jaar gebouwd gaat worden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4