Verkeerslichten komen er Steeds Bezetters dwingen bij wethouder gesprek af Man wegens diefstal en wapenbezit aangehouden Onderhandelingen over Troef-gebouw Op kruising Haarlemmerweg/Willem de Zwijgerlaan Gasfles vliegt in de brand Voor Haags Gerechtshof Lagere straf geëist tegen hasjsmokkelaar 'Toots' op jazzfestival Meisje veroordeeld tot zes maanden gevangenis Sett niet fcclwnb ktadblwefd VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 LEIDEN - Een 25-jarige bewoner van de Eerste Binnenvestgracht is door de politie aangehouden wegens diefstal en illegaal wa penbezit. In de woning van de Leidenaar werd het gereedschap gevonden, dat eerder deze week was gestolen van een bouwwerk in dezelfde straat. Bij de huiszoeking vond de politie tevens een gaspistool. Het gesto len gereedschap, enkele elektri sche boren, schaven en zagen en klein timmergereedschap, werd nagenoeg in zijn geheel terugge vonden. LEIDEN - De Ruilclub "Ko- ningskerk" organiseert vandaag de laatste ruilavond van dit jaar. Verzamelaars van munten, post zegels, sigarenbandjes, stickers, lucifermerken, ansichtkaarten en dergelijke zijn van zeven uur af welkom in de school aan de Willem de Zwijgerlaan 44. Wethouder Bordewijk (met geruite pet) maakt zich uit de voeten, nadat bezetters van het voormalige Troef- gebouw tot bij zijn kamer in het stadhuis zijn doorgedrongen. Later kwam het tussen beide partijen toch tot een gesprek. LEIDEN - De bezetters van het voormalige Troef-gebouw aan het Noordeinde hebben gister middag een gesprek gehad met wethouder Bordewijk, die aan vankelijk weigerde om met de bezetters om de tafel te gaan zit ten. De bezetters waren in grote getalen naar het stadhuis getogen omdat ze niet langer alleen maar over leg wilden voeren met ambtena ren van de gemeente, maar eerst op politiek niveau over hun plan nen wilden spreken. Bordewijk reageerde in eerste in stantie op het ongenode bezoek door de deur van zijn kamer voor de neus van de bezetters dicht te gooien. Uiteindelijk vond het ge sprek toch plaats, in het Stads- bouwhuis. LEIDEN - De verkeerslichtinstallatie op de kruising Haarlemmerweg/Willem de Zwijgerlaan zal er vermoe delijk toch komen. Een meerderheid van de Leidse raadsleden vindt het kruispunt zo gevaarlijk dat het onverantwoord zou zijn de plaatsing van verkeerslich ten uit te stellen. Een en ander werd gisteravond duidelijk tijdens de behandeling in een commissievergadering van de gemeentelijke verkeers lichtennota. Een meerderheid van de raadsleden bleek ook van mening dat de stoplichten op de kruising Pelikaanstraat/Haar lemmerstraat niet weg mogen. Zij komen daarmee bij voorbaat tegemoet aan de eisen die een aantal scholen, buurtorganisa ties en welzijnsorganisaties in de binnenstad door middel van het aanbieden van handtekeningen had willen stellen. De actie hier voor was net begonnen. Voor het kruispunt Kooilaan/Bernhardka- de zullen maatregelen worden genomen om de oversteekplaat sen veiliger te maken. In de verkeerslichtennota die de gemeente onlangs presenteerde, wordt voorgesteld de plaatsing van vier nieuwe verkeerslichtin stallaties uit te stellen. Hiertoe behoren onder meer de geplande installaties op de kruising Kooi- laan/Bernhardkade en die op het kruispunt Haarlemmerweg/Wil lem de Zwijgerlaan. Het rijk heeft al geld gegeven voor plaat sing van deze verkeerslichten, maar de gemeente wilde voorlo pig afzien van plaatsing omdat de financiën ontbreken om de lichten te laten werken en onder houden. Bewoners van de wijken Groenoord. De Kooi en Noorder kwartier waren laaiend over deze plannen van de gemeente en voerden de afgelopen weken ac tie om de verkeerslichten toch in hun wijk geplaatst te krijgen. Een meerderheid van de raads commissie bleek gisteravond ge voelig voor de argumenten van de buurtbewoners. Gepoogd wordt om de te plaatsen verkeerslichten op het kruispunt Rooseveltstraat/V oorschoterweg te laten onderhouden door de provincie zodat ook die er kun nen komen. Alleen de plaatsing van verkeerlichten op de krui sing Morsweg/Dr. Lelylaan is voorlopig op de lange baan ge schoven. De gemeente heeft ver der laten weten dat ook de over steek van de Bernhardkade naar de Beatrixstraat en de verkeers situatie in de Kooilaan ter plaat se van de aansluiting met de He rensingel door te nemen maatre gelen mogelijk veiliger kunnen worden gemaakt. De verkeers lichtinstallatie op de kruising La ge Rijndijk/Herensingel zal wor den verbeterd. Een vertegen woordiger van verschillende ge handicaptenorganisaties deed gisteravond een beroep op de ge meente om vooral rekening te houden met deze groep wegge bruikers. Verdwijnen Een vijftal verkeerslichtinstallaties DEN HAAG - "Ik heb voor de rechtbank te veel m'n mond ge houden. Daarom heb ik naar mijn mening een te zware straf gehad". Dat zei gisteren een 34- jarige Leidenaar voor het Haagse gerechtshof. Hij was eerder door de rechtbank veroordeeld tot 2,5 jaar gevangenisstraf en een boete van 50.000 gulden wegens het vervoer en smokkelen van fikse partijen hasj. Voor het gerechtshof deed gisteren wel z'n mond open. Hij vertelde dat hij vroeger in de bouw had gewerkt maar toen het in die branche niet meer zo goed ging was hij de hasjhandel eens gaan proberen. "En dat is stom van me geweest", erkende de Leide naar die er zelfs een in vroeger tijden gespaard bedrag van 15.000 gulden in had gestoken. De handel had hem echter vol gens zijn zeggen alleen maar na righeid en verlies opgeleverd. Ook was de samenwerking met een paar 'collega-handelaren' niet bijster geweldig verlopen. "Zij waren meer organisator dan ik maar toch zijn ze er met lichte re straffen bij de rechtbank vanaf gekomen". Procureur-generaal Meijering was het met de man eens dat zijn straf, vergeleken bij die van de anderen, te hoog was uitgeval len. Hij verlaagde de eis tot ge vangenisstraf naar anderhalf jaar. Bovendien liet Meijering de boete vervallen omdat naar zijn mening die boete niet kon wor den teruggevoerd op een winst marge. Overigens bestreed niemand - ook de smokkelaar zelf niet - het be wijs van de uitgevoerde hasjtransporten van en naar Spanje. In totaal ging het daarbij om ruim 700 kilo hasj. Mr. Mantz, de verdediger, stelde dat de Leidenaar altijd goed had gewerkt in de bouw maar dat hij - toen daar de klad in was geko men - in verkeerd gezelschap was geraakt. Volgens hem zou de gevangenisstraf niet langer mo gen duren dan één jaar. Hij deed aan president Roggen het onge bruikelijke verzoek de hechtenis voorlopig op te heffen of te schorsen zodat de Leidenaar de kerstdagen bij vrouw en kinde ren zou kunnen doorbrengen. Na enig beraad wees het hof dit ver zoek af. Het hof doet op 30 de cember a.s. uitspraak. ADVERTENTIE e en 2e Kerstdag geopend v.a. 5 uur informeer naar onze Kerstmenu's Rapenburg 97 Leiden Tel. 071 - 122176 Afgesproken werd dat de bezetters begin januari een overleg zullen hebben met alle betrokken wet houders. Behalve Bordewijk (be heer gebouwen) zijn dat in elk geval Waal van ruimtehjke orde ning en Fase van economische zaken. B en W zullen vervolgens een voor stel aan de raad doen, vergezeld van een advies over de plannen van de bezetters. De delegatie, die deze gang van zaken gisteren met de wethouder overeen kwam, was tevreden. De spoedige sloop was geen uitge maakte zaak meer. De kwestie was ter discussie en de plannen van de bezetters zouden daarin serieus meespelen. Verder kwamen de beide partijen overeen dat de kosten van gas en licht nauwkeuriger berekend zullen worden. Dat betekent dat het genoemde bedrag van 2000 gulden per maand lager komt te liggen. De bezetters hebben op nieuw verzekerd dat ze voor de nutsvoorzieningen willen beta len. Interpellatie De PSP heeft het college verzocht de kwestie maandag m de ge meenteraad aan de orde te mo gen stellen. De PSP had enkele vragen willen stellen, waarvan in elk geval één is achterhaald door het gesprek van gistermiddag. Die vraag luidde: Wil het college zo spoedig mogelijk in onderhande ling treden met de initiatiefgroep Ziekenboeg? De PSP wil verder dat het college bij de onderhandelingen het uit gangspunt hanteert, dat de zie kenboeg en de belendende per celen niet worden gesloopt En dat er een gebruikerscontract wordt opgesteld met een termen van tenminste twee jaar, noodza kelijk om investeringen enige zin te geven. Verder wil de PSP dat de groep be trokken wordt bij de uitvoering van de motie Van Oosten, die vo rig jaar door de raad werd aan vaard. en waarin gevraagd werd om alle mogelijkheden te onder zoeken om het Marinecomplex te renoveren. De PSP wil ook weten of het colle ge bereid is de gas-, water- en lichtaansluitingen en de verwar ming tijdens de onderhandelin gen ongemoeid te laten. Beke ken zou moeten worden of de energielasten omlaag gebracht kunnen worden, aldus de PSP in het interpellatie-verzoek. LEIDEN - Een gasfles in de oven van 'De Notenkar', een kraam in de Hoogtraat. is gistermiddag in brand geraakt De afsluiter van de gasfles lekte. De brandweer moest eraan te pas komen om de kraam open te breken en de brandende gasfles af te sluiten. Hoe het gas vlam heeft gevat is niet opgehelderd. Volgens de brandweer was er geen explosiegevaar. "Alleen een fles in een brandende ruimte kan ex ploderen, een brandende fles niet". zal na te nemen veiligheidsmaat regelen bijna zeker verdwijnen. Dat zijn de lichten op de kruisin gen Willem de Zwijgerlaan/Bea- trixstraat (als het tunneltje klaar is), Korevaarstraat/Levendaal, Churchilllaan/Verdistraat, War- monderbrug/Maresingel en Haagweg/Da Costastraat. Vol gens het raadslid Van Oosten (PPR) zouden zeker 26 verkeers lichtinstallaties kunnen verdwij nen als de gemeente zou over gaan tot het nemen van verkeers technische maatregelen die plaatsing of het in bedrijf hou den van verkeerslichten overbo dig maken. Volgens andere raadsleden kosten de verkeerstechnische maatrege len die de PPR voorstelt (het aanleggen van vluchtheuvels en versmallen van wegen) veel geld. Hij kreeg dan ook weinig steun voor zijn alternatieve plan. De gemeente zal in totaal zo'n ton per jaar moeten bezuinigen op de werking en het onderhoud van verkeerslichtinstallaties omdat de kosten anders de pan uitrij zen. Wethouder Waal herinnerde er nog eens aan dat aanmerkelijk minder drastisch wordt ingegre pen dan aanvankelijk het plan was. De gemeenteraad zal bin nenkort definitief moeten beslis sen over de plaatsing en het al of niet laten werken van verkeers lichtinstallaties. LEIDEN - Toots Thielemans, Sammy Rimington, de Keulse Climax Jazzband, Greetje Kauf- feld en tal van andere jazz- en di- xielandartiesten zijn zaterdag 15 januari van de partij op het vier de Key Town Jazz Festival in de Stadsgehoorzaal Woensdag 12 januari wordt de Jaz- zweek ingeluid met de inmiddels traditionele kroegentocht, waar aan dit keer bijna dertig café's en evenzoveel jazz- en dixieland- combo's zullen meewerken. Als vanouds zullen NZH-bussen worden ingezet om de mensen gratis van kroeg naar kroeg te vervoeren. De promotiecommissie Leiden leeft, die de Jazzweek in samen werking met Jazz on Sunday en Jazzcafé The Duke organiseert, heeft donderdagavond daarop de big band van Frits Landesbergen in De Waag geprogrammeerd. Zaterdag 13 januari is er in De Waag de bekende jazz-snuffel- markt. Sluitstuk van de Leidse Jazzweek vormt zondagochtend 16 januari een gospelconcert in de Pieters kerk, waaraan onder anderen Ja nice King en Papa Toms Lamen tation Jazzband zullen meerwer ken. De avond daan-oor zijn zij trouwens ook op het Key Town Festival aanwezig. De verkeerslichten op het kruis punt Haarlemmer/Pelikaanstraat. In tegenstelling tot eerdere plannen zullen deze lichten er waarschijn lijk wel blijven. Er werd al een handtekeningenactie gevoerd om dit resultaat te bereiken. Boete voor snackbarhouder LEIDEN - Overeenkomstig de eis van de officier van justitie is een twin tigjarig Leids meisje tot twaalf maanden gevangenisstraf veroordeeld, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De Leidse kreeg deze straf opgelegd, omdat zij zich schuldig heeft ge maakt aan een poging tot afpersing, brandstichting, verboden wapen bezit en bedreiging met een stiletto. Gezien de periode die het meisje al in voorarrest heeft doorgebracht, kan ze nog voor de kerstdagen thuis zijn. De Leidse snackbarhouder E.A.A. die twee weken geleden wegens heling terecht stond, is gisteren voor wat betreft de hoodzaak vrijgesproken. Omdat de rechtbank hem op enkele bijkomende punten toch niet brandschoon achtte, kreeg de snackbarhouder een voorwaardelijke ge vangenisstraf van drie maanden met een proeftijd van twee jaar en een boete van 1500 gulden. 'Molen-Nico' De wipmolen moet weer malen. Hagenaar Nico Orie heeft bij de gemeente aan de bel getrok ken om de wieken van de zoge naamde 'Kikkermolen' aan de Oegstgeesterstraatweg weer draaiende te krijgen. "Een mo len is geen statisch monument, maar behoort een levend mo nument te zijn", zo houdt Haagse Nico de Leidse ge meenteraad schriftelijk voor. De Kikkermolen in het Heem- park moet kortom weer een molenaar hebben. "Zorgen dat de molen regelmatig in bedrijf is, waardoor verval wordt voor komen". Ver gezocht hoeft er niet te worden: Nico Orie wil dat helemaal vrijwillig doen. Hoe raakt een 'Hagenees' betrok ken bij een Leidse molen? "Ik kom er praktisch elke dag langs. Ik ben in Oegstgeest ge legerd", vertelt Orie. De wip molen in het Heempark maak te op Nico Orie een weinig ma lende indruk. "Opzichters ver telden me dat dat inderdaad niet het geval was. Ze zeiden dat ik maar contact op moest nemen met meneer Luksen- burg. Dat is de chef onderhoud gebouwen". Die had een wel willend oor over voor het ver haal van Orie. Hij moest maar een brief schrijven naar de raad en Luksenburg zou dan wel een gesprek met de wet houder regelen. Orie is iemand die al in de tiener jaren met molentjes wegliep. "Op mijn twaalfde werd ik al bevangen door de sierlijkheid, de kracht en de bijzondere techniek van de molen". Met zestien jaar draait hij al zelf standig molens en sinds vorig jaar werkt hij mee aan de res tauratie van een molen in Loosduinen. "Nu wordt het weer eens tijd voor een andere molen", zegt hij. 'Molen-Nico' wil best elke zaterdag op en neer. "Met m'n brommer van Loosduinen, waar ik woon, naar het station in Den Haag puffen, de trein naar Leiden en dan op de Kikkermolen werken. Ja, ook als ik uit dienst ben. Zover is het toch niet?" Nico Orie voor 'zijn' wipmolen aan de Oegstgeesterstraatweg Het i volgens hem hard nodig dat de molen weer gaat malen en 'Molen-Nico' i graag bereid dat op zich te nemen. Kikkermolen hetzelfde lot als van de molen by de Herders- brug er vlak achter. "Daar zyn dingen al totaal verrot en dat kan ook bij de Kikkermolen gebeuren. Kyk, het gaat er om dat er bijtijds wat onderhoud wordt gepleegd en de molen geregeld draait Dat zal de ge meente toch al gauw een hoop geld schelen". Orie vindt het wordt trouwens wel tijd dat de gemeente iets van zich laat horen. "Ik snap niet dat het zo lang moet du ren. Dit is toch een mooi aan bod. Of met soms"? BJ. Klapstuk (Foto Holvast» brood' in de bus gehad? De PTT verspreidt deze dure pro- motiegrap van het uitgevers duo De Kler-Waanders huis aan huis in Leiden en omge ving. Er doen geruchten de ronde dat De Kier en Waanders de laatste afleveringen van de ze dertiendelige brochure-serie over 'tien eeuwen Leiden, Leienaars en hun geschiede nis'. nog met aan de straatste nen kwijtraken De folderactie zou een laatste wanhopige po ging zijn om nog wat exempla ren te slyten. Met andere woor den: het 'hutspotproject' zou op overproduktie (oplage per aflevering tienduizend) zyn stukgeklapt. Volgens directeur L.H. Los van boekhandel De Kier zyn deze geruchten zwaar overdreven. Van de eerste aflevering zou den 7.500 exemplaren zyn ver kocht De daarop volgende af leveringen verkochten iets minder, maar de verkoopcy- fers zyn volgens hem nooit be neden de 6.500 gekomen. "We hebben quitte gedraaid met dit project. Het is alleen niet zo dat we die fraaie boeken hebben uitgegeven om ze weg te gooi en. Vandaar dat we nu probe ren om ze alsnog aan de man te brengen". De Zwolse uitgever/drukker Waanders geeft behalve 'Hut spot, haring en wittebrood' (wat in samenwerking met De Kier gebeurt) soortgclyke his torische werken in Zwolle, Arnhem en Den Bosch uit Los "In Den Bosch zijn ze net begonnen en van de eerste af levering zyn meer dan ti< inlui zend exemplaren verkocht. Dat geeft te denken over de verkoop in Leiden dat toch meer inwoners dan Den Bosch heeft. Volgens ons is er hier in Leiden iets fout gegaan met de promotie. Het is ook gebleken dat lang met alle Leidenaars van de uitgave van 'Hutspot, haring en wittebrood' op de hoogte zijn geweest, ondanks de vele publiciteit in de plaat- selyke kranten". Volgens Wim Plasmeyer. de man die tot en met de negende afle vering als werknemer van De Kier de promotie van Hutspot etc. verzorgde, heeft de tegen vallende verkoop van de laat ste twaalf edities niets met ge brekkige promotie te maken "Het idee van diep historisch graafwerk verpakken in een lu xe tijdschriftvorm is gewoon onvoldoende in Leiden aange slagen. Ondanks de prima re dactionele inhoud van 'Hut spot, haring en wittebrood' blyken Leidenaars liever prentboekjes over hun stad te kopen. Boekjes die weliswaar duurder, maar wel herkenbaar der zyn De Leidenaar koopt liever een boekje waarin hy een fotootje tegenkomt waar opa of oma op staat". Een kwestie van smaak dus. Na vierhonderd en acht jaar kun nen sommige Leidenaars na- tuurlyk geen hutspot meer zien, laat staan lezen. J.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3