c Chemisch bedrijf mag (voorlopig) nog in Zoeterwoude blijven eidse agenda Raad Zoeterwoude tevreden gesteld Kritiek op bouwplan 't Meijeweitje Decennium ballet zonder mannen Kraak bij juwelier Stad en rand LEIDERDORP - De vo rig jaar opgerichte Kunstkring in Leider dorp gaat volgend jaar diverse activiteiten orga niseren. Zesdeklassers van de lagere scholen gaan, zo is een van de plannen, de grijze bin nenmuren van de via ducten opfleuren, ze kunnen een korte cursus over poppen maken en spelen volgen en er ko men bezoeken van leer lingen aan de tentoon stellingen van de Kunst kring in het gemeente huis en Muzenhof. De Kunstkring werd in februati 1981 opgericht. De eerste tijd is het vrij stil geweest, maar nu worden de toekomstplannen duidelijk. "We wilden niet ge lijk met allerlei dingen begin nen. We wilden alles goed voorbereiden. Wel zijn we van het begin af aan een ontzettend actieve groep geweest, maar we komen nu pas naar buiten", vertelt Aad Bons, de voorzitter van de Kunstkring. De eerste tijd heeft de Kunst kring benut om uit te zoeken wat er op kunstgebied gebeurt in Leiderdorp. De Kunstkring wil namelijk niet in andermans straatje komen bij het verwe zenlijken van het doel: het brengen van kunst naar de Lei derdorpers. De eerste activitei ten waren al snel op stapel ge zet: het organiseren van ten toonstellingen in het ge meentehuis en Muzenhof en het houden van bijeenkomsten bij Leiderdorpse kunstenaars (leden van de Kunstkring) thuis of in hun atelier. Het komende jaar wordt het pro gramma echter danig uitge breid. Het is vooral gericht op de jeugd. Via drie activiteiten wil men de kunstzin bevorde ren bij de zesdeklassers in Lei- Door Henny van Egmond derdorp. De kunstenaar die een expositie heeft, zal school kinderen rondleiden en over zijn werk vertellen. Bovendien zal er een korte cursus poppen- maken en spelen worden geor ganiseerd. Onder leiding van het figurentheater Marjolijn zullen de kinderen een drietal zaterdagen samenkomen in de Muzenhof. Een dag zal worden besteed aan het maken van poppen en een dag aan het spe len met poppen. De laatste za terdag zullen de kinderen to nen wat ze geleerd hebben door een zelf geschreven stuk op te voeren. Viaducten Misschien de leukste activiteit voor de kinderen is het be schilderen van de grijze bin nenmuren van de Leiderdorp- se viaducten. Schoolkinderen zullen met behulp van een kunstenaar ontwerpen maken voor een muurschildering. Daarna zal een ontwerp wor den uitgekozen en door de kin deren zelf worden geschilderd. De muurschilderingen zullen worden bewerkt met een be schermende laag, zodat de de Kunstkring Leiderdorp. In het komende jaar zal de Kunstkring meer r de jeugd zullen er diverse activiteiten worden georganiseerd. zoeken van tentoonstellingen kunstwerken niet kunnen wor den beschadigd. "De achter grond is dat je kinderen zo laat zien dat het ook positief, con structief kan", aldus voorzitter Bons. Volgens de secretaris van de Kunstkring, Ans Kunst, zijn de projecten op de scholen en thousiast ontvangen. Het be samen met de exposerende kunstenaar viel in zeer goede aarde. Ans Kunst: "Een schoolhoofd zei zelfs: dit is een tussenstapje naar het mu seum". Een nieuwe activiteit is ook de maandelijkse stand die de Kunstkring gaat innemen in het winkelcentrum Winkelhof. "Wij gaan daar presenteren welke culturele activiteiten er zijn in Leiderdorp. Een soort doorgeeffunctie en dat is het doel van de Kunstkring, het brengen van de kunst naar de mensen", vertelt Bons. Het is de bedoeling dat groepen in Winkelhof ook laten zien wat hun programma biedt. Verder wordt er gedacht om daar levende muziek te bren gen en boeken neer te leggen. Ook een dichter die uit eigen werk voorleest behoort tot de mogelijkheden. De voorberei dingen voor die maandelijkse gebeurtenis zijn nog niet afge rond. De Kunstkring hoopt echter wel in het begin vol gend jaar aan te vangen. De Kunstkring hoopt bovendien een ontmoetingsplaats voor kunstliefhebbers in Leider dorp te realiseren. In eerste in stantie is gedacht aan een ruimte binnen het cultureel centrum "De Hollantsche Tuyn", maar het overleg met de stichting is afgebroken. Nu het er naar uit ziet dat de op knapbeurt van de panden in de Hoofdstraat/B ruggestraat, waar het cultureel centrum moet komen, binnenkort be gint wil men weer gaan praten over een ontmoetingsruimte voor kunstenaars en kunstlief hebbers. De stichting "De Hol lantsche Tuyn" is wel geïnte resseerd in een dergelijke ruimte. VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 VRIJDAG Leiden - Filmhuis LVC, Breestraat 66, film 'Permette? Rocco Papaleo'-Ettore Scola, vren za om 21.15 uur. Aniba's Muziekkamer - hoek Heren straat/Witte Singel, optreden van de groep Trefoil, 20.30 uur Kijkhuis - Vrouwenkerkkoorstraat 17, tot en met woensdag de film 'Yol' van de Turkse filmer Yilmaz Güney, 20 en 22.15 uur. Burchtzalen - slotmanifestatie 'Mensen rechten en Verzet in de Derde Wereld', optreden van de groepen 'Pepe Mendo- za' en 'Gruppo Malkus'. LVC - optreden twee Nederlandstalige muziekgroepen: Neon en Toilets, 21 NVSH trefcentrum - Rapenburg 48, open soos, 22 uur, tel. 149987 Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, vrouwenavond, 21-1 ZATERDAG ZOETERWOUDE - Het chemisch overslagbedrijf Vos en Co uit Zoeterwoude mag na 31 december van het bedrijfsterrein van de NDB gebruik blijven maken. Gisteravond werd dit, met het kleinst mogelijke verschil in stemmen, tijdens de raadsvergadering besloten. Een dag eerder staakten de stem- men omdat het WD-raadslid P. Mulder wegens ziekte ontbrak. Zijn stem was gisteravond de doorslaggevende. Bij de rond vraag na afloop van de raadsver gadering gaf hij een stemverkla ring af. "Men moet niet denken dat wij het zo fijn vinden dat Vos voorlopig nog even blijfl. Voor ons was het echter het kiezen tussen twee kwaden", aldus Mul der. Ook gisteravond was het Prdgres- sief Zoeterwoude dat zich het meeste druk maakte om het che misch bedrijf. Fractieleider F. de Graaff vroeg het college om een correspondentie met het Duitse moederbedrijf van Vos, Helm, te beginnen. Het moederbedrijf moest een ver slag van de beraadslagingen in de raad krijgen en de beslissing moet opgestuurd worden. Het college moest het moederbedrijf volgens De Graaff schrijven dat het bestuur niet op de juiste "Art und Weise" benaderd is door Vos. Burgemeester Houdijk beloofde dit te doen en verklaarde de dis cussie die in de pers werd ge voerd erbij te voegen. Met name de passage waarin staat op welke wijze de directie oordeelt over de manier waarop in Zoeterwoude wordt bestuurd. In deze krant van gisteren werd directeur Huisman van Vos geciteerd. Hij sprak over de uitermate felle LEIDERDORP - Forse kritiet, zo wel van een meerderheid van de raadscommissie ruimtelijke or dening als van de omwonenden kreeg wethouder Meerburg (CDA) gisteravond te horen over het plan van het college van B en W van Leiderdorp om op het ter rein van de voormalige kleuter school op 't Meijeweitje (tussen Sternstraat en Lijnbaan) 12 pre miewoningen te laten bouwen. "Als wij op deze manier voor vol dongen feiten worden geplaatst, kan dat alleen maar leiden tot on nodige verwikkelingen en ver tragingen", vond Van der Meu- len namens de omwonenden. Er werd dan ook stevige druk op de wethouder uitgeoefend om een andere weg te gaan bewan delen bij de plannen tot herinde ling van het terreintje. Daarbij zouden de bewoners uit de wijk direct bij de plannen moeten worden betrokken. Meerburg weerlegde de kritiek door te stellen, dat het voorge stelde plan als niet meer dan een idee moet worden gezien en ze ker niet als een panklare oplos sing. Desondanks zal hij het col lege voorstellen om de bewoners direct bij de procedure te betrek ken. Overigens werd duidelijk, dat zowel commissie als bewo ners in principe niet tegen be bouwing zjjn kritiek die in de raad over de handelwijze van de directie werd geuit: "Het is natuurlijk niet leuk maar je leert ermee te leven. Dat soort uitspraken horen bij het politieke spel. Dit is danig in het verkeerde keel gat van de Zoeterwoudse be stuurders geschoten. In de rondvraag kwam mevrouw Kolff van PZ op de zaak terug. Zij vroeg het college waarom het niet via een advertentie bekend had gemaakt dat de vraag om verlenging van Vos in de raads vergadering van woensdag be handeld werd. "Zeker nu bekend is dat er zoveel ongerustheid bij de Rijndijkbe woners over Vos bestaat. De. mensen kunnen zo het gevoel krijgen dat de zaak langs hen heen wordt behandeld. Ik denk dat wanneer de hele Rijndijk hier op de tribune zou zitten dat de directeur van Vos danig onder de indruk zou ziin geweest." Directeur Huisman Co: "Kritiek van de raadsleden hoort bij het politieke spel dat z Begrotingsdebat eindigt vriendelijk Enige leerlingen aan de bar. Sylvia Ott kijkt corrigerend toe. VOORSCHOTEN - Tien jaar geeft ze nu in Voorschoten, balletlera res Sylvia Ott. En honderden Voorschotense meisjes en vrou wen hebben bij haar de eerste wankele pasjes gezet op het pad dat kan leiden tot de beheersing van de magische kunst die ballet heet. Maar ze geeft geen groot feest. Want in al die jaren heeft nog nooit een jongen zich bij haar voor de edele danskunst aange meld. "Misschien schamen die zich ervoor wanneer ze tussen en met meisjes moeten dansen", overweegt ze als reden voor het uitblijven van mannelijke deel nemers. Ze vindt dit met name zo jammer omdat volgens haar het goed leren bewegen een van de belangrijkste doelstellingen van balletles is. "Bovendien leer je je fantasie en muzikaliteit te ontwikkelen en beter met elkaar om te gaan zegt ze. Mevrouw Ott heeft nog een wens en die is dat ze eens zou kunnen beschikken over een goede oe fenruimte. Ze maakt namelijk gebruik van een bijgebouw van de rooms katholieke kerk aan de Leidseweg in Voorschoten en heeft hier de beschikking over een zaaltje van slechts vijf bij tien meter. "En daar gaat ook nog eens vier meter af omdat mijn piano erin moet staan", zegt ze. Haar droom is dan ook over een oefenzaal te kunnen beschikken die tien bij tien meter meet en een aparte ruimte waar haar leerlingen zich kunnen verkleden. "Ik ben vanaf het begin bezig ge- Het Anjerfonds Zuid-Holland heeft aan de Christelijke Orato rium Vereniging "Exultate Deo" in Voorschoten een eenmalige garantie-subsidie toegekend van 1.500 gulden. De vereniging heeft deze subsidie gekregen als bijdrage in de kos ten die zijn gemaakt bij het jubi leumconcert ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van "Exul tate Deo" weest voor een betere ruimte maar ik weet niet of de gemeente Voorschoten het nut van ballet- onderwijs wel inziet. Terwijl ik de kinderen van de straat houd en cultureel met hen bezig ben", pleit ze. De leerlingen vieren het tienjarig bestaan van de Voorschotense balletschool met een balletuit voering in de Leidse Stadsge hoorzaal op 19 december. ZOETERWOUDE - In een vrien delijke sfeer werd gisteravond in Zoeterwoude de begroting voor '83 vastgesteld. Zonder meer werd de beantwoording van col lege op de algemene beschou wingen "bevredigend" ge noemd. Uiteraard werden er als nog de nodige vragen gesteld maar deze werden of tot tevre denheid beantwoord óf verscho ven naar commissie vergaderin gen later. Bij de behandeling van het giste ren gepresenteerde concept-be leidsplan voor de jaren '82-'86 zal waarschijnlijk meer discussie gevoerd worden. Belangrijke punten werden gisteravond gere geld. Het CDA vroeg wanneer het uiteindelijke besluit over de omstreden insteekweg (die boer derijen in de te verkavelen Grote Polder moet ontsluiten) geno men zal worden. Het college antwoordde dat "als het meezit" dit januari wordt, maar uiterlijk februari. Ook het nauwgezet volgen van het finan ciële reilen en zeilen van de drie stichtingen De Klaverhal, De Eendekooi en het Muziekcen trum zal binnenkort ter sprake komen. Een zwaarüggend punt voor de progressieven is dat de regeling voor de uitkering aan voormalige wethouders volgens hun onei genlijk gebruikt wordt. Volgens PZ moet in deze tijd waarin alle posten waarop bezuinigd kan worden ter discussie staan, ook hierover gepraat kunnen wor den. Zij vinden dat de regeling anders uitpakt dan de eraan ten grond liggende gedachte. De WD pleitte onder meer voor uitgebreider informatie over door de raad genomen besluiten naar de inwoners van Zoeter woude toe. Het college was gene gen de raadsbesluiten in een plaatselijk verschijnend huis- aan-huisblad te publiceren maar de reacties van de raadsleden kunnen hierbij niet worden mee genomen. Houdijk vond dat de "burgers" via de reguliere media behoorlijk worden geïnfor meerd. Hij toonde zich tevreden over de pers en beklemtoonde dat de lezer meer behoefte heeft raadsbesluiten door de ogen en oren van de journalist te lezen dan door die van het college van Ben W. LEIDERDORP - Het inbraak- alarm van een juwelierszaak in de Laan van Ouderzorg trad van nacht om kwart voor twee in werking. Toen de politie arri veerde bleek een ruit van de eta lage vernield en waren er siera den ter waarde van vijfduizend gulden ontvreemd. Van de da- der(s) ontbreekt elk spoor. Vrouwenhuis - Hooigracht 79, café- avond, 21-1 uur. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, disco, 22-2 uur. Jongeren Advies Centrum - Caecilia straat 67, 14-17 uur. LVC - optreden de Britse groep Me teors, 21 uur. Buurthuis Op Eigen Wieken - bingo avond in kerstsfeer, 20.30 uur. Clubgebouw sportpark De Vliet - Voor- schoterweg, rommelmarkt voetbalver eniging LDWS, 10-17 uur. LVC - open café, slapstickfilms, 14-17 Op Eigen Wieken - toneelvereniging Ploef speelt 'Het dansende ezeltje', 6-12 jaar, 13.30 uur. Jazzzolder Hot House - zolder LVC, Breestraat 66, optreden het saxofonis tenkwartet Nieuw Rotterdams Peil, 22 De Nederlandse Jeugdbond voor Na tuurstudie houdt een excursie naar de Wijde Aa bij Hoogmade, vertrek 8.30 uur bij het Centraal Station. ZONDAG Leiden - Middelweg 19c, kindervoor stelling Leids Poppentheater, 14.30 uur, tel. 125802. Leidse Werkgroep Homoseksualiteit - Caeciliastraat 18, 'De Roze Salon', 14-18 Ontmoetingscentrum - hoek Boshuizer- laan, bejaardensoos Zuid-West, ma 14.30 uur. Breestraat 56 - Bhagwancentrum, Bhag- wan op video, 17 uur. Bowlingrestaurant Hans Menken - Bos- huizerlaan, optreden Leidse bassist Dolf del Prado met een nieuw kwintet. 15.15 uur. ARTSEN Leiden - De weekenddienst begint za terdag om 8 uur en eindigt zondag om 24 uur. Wijk 1 - Boerhaavedistrict, Binnenstad- Noord, Groenoord, Kooi, Merenwijk: za 8 uur tot zo 8 uur: H. de Jong, Hooi gracht 61, tel. 123752; spreekuur: 12 en afspraak. Wijk 2 - Binnenstad-Zuid, Tuinstadwjjk, Professoren wijk, de Waard: za 8 uur tot zo 24 uur: W. de Bruyne, de L. de Kanterstraat 32, tel. 126866, spreekuur: 12 en 17 uur. Wijk 3 - Mors, Haagwegkwartier, Zuid west: za 8 uur tot zo 8 uur: B. Roos, Zocher- straat 1, tel. 766123, spreekuur: 12 en 17 zo 8 uur tot 24 uur: H.J.H.R. Prince, Vondellaan 58, tel. 761754, spreekuur vlgs afspraak. Voor de praktijk van Groeneveld, R. v. Leeuwen, Meijer, Reinders, Tan, v. Tol, Verhage, Zwijnenburg: R. v. Leeuwen, Hooigracht 48a, tel. 133834, spreekuur 11-11.30 uur in ge zondheidscentrum Merenwijk, Rosmo len 2. Leiderdorp - za, P. v.'t Woud en L. Mid dendorp, Hoofdstraat 40, tel. 410070; spreekuur van 12.30-13 uur aan hetzelf de adres; zo, F O. A.M. Kemme, Grotius- laan 12, tel. 893139; spreekuur van 12.30- 13 uur Florijn 10, tel. 891000. Oegstgeest - J.B. Hugenholtz, Prins Hendriklaan 4, tel. 155666. Voorschoten - za, A. Meiman, Leidse weg 128a, tel. 2493; zo, J. Vrijenhoek, Bachlaan 1, tel. 2356. APOTHEKEN Leiden - de avond-, nacht- en zondags dienst van de apotheken in de regio Lei den, wordt waargenomen van vrijd 17 dec tot 24 dec door: Apotheek Centraal, Breestraat 74, tel. 120552; Apotheek van Breest Smallen- berg, Loevestein 6, tel. 890000. DIERENARTSEN Leiden - voor de praktijk van Muurling, Helder, Roest: A.W. Helder, Hermelijn- vlinder 36, tel. 146686. H. Vestjens, Rijn en Schiekade 23, tel. 144323. Oegstgeest - R.J.W. Duyn, Pres. Kenne- dylaan 260, tel. 153266. Voorschoten - J. Frencken, J. Röntgen- laan 14, Leidschendam, tel. 070-271110. TANDARTSEN De weekenddienst voor Leiden, Leider dorp en Oegstgeest wordt waargeno- F.C. Orth, Aert v. Neslaan 17, Oegst geest, tel. 175090. WIJKVERPLEGING Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. ten noorden van de Rijn: 134604; tel. ten zuiden van de Rijn: 121753. Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw. Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 uur. Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel. 154500. Voorschoten - gezondheidscentrum, v.d. Waalslaan, tel. 4641. LEIDSCH DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappi| Leidsch Dagblad B V Post u sturen naar Postbus 54. 2300 AB LEIDEN Hoofdkantoor: Witte Singel 1 2311 BG LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19 30 uur (nabezorging na 19.30 uur): zaterdag v n incassokosten Voor betaling van abonnementsgelden uitsluitend giro 3203571 t.n v Damiate Holding BV Maandabonnement 20,59 (machtiging per incassogiro) Oirectie: G. Koopman Adj dirN. Quakernaat Rubriekchefs J. Kroon (stad) B.WT. Jungman (plv) H I J Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W. F. J. Wirtz (bin./buit /ec.) J Ruygrok-Hoogeveen PJ.de Tombe (sport) A. van Kaam (plv) 16 30-18 00 u Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. in: Bonn. Brussel. Londen, Parijs. Washington, Redactie stad en randgemeenten tel. 071-144941. tst. 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2