iike 'Eetkamer 'litteris' grijpt te hoog c c D Amsterdams Volkstoneel verdwijnt 'Verpletterende' Chr. Mannenkoor Bij Haagse Comedie Met Shakespeares 'Driekoningenavond' Scheepvaart DEN HAAG - Le voorkeur voor stukken die een flinke dosis speelsheid en virtuoos ensem- blewerk eisen, is de Haagse Co- medie in voor en tegenspoed bij gebleven. In het verleden leidde dat tot een reeks briljant gespeel de komedies en veredelde kluch ten, meestal van Franse of Engel se origine in de Koninklijke Schouwburg, tegenwoordig wordt het geconcretiseerd in col lages, halve musicals of moderne Amerikaanse komedies in het HOT. De voorstelling van "De Eetkamer" van A.R. Gurney jr., die gisteravond in een bewer king van Peter Hoeksema in pre mière ging, is een van de aan- AMSTERDAM - De Stichting Het Amsterdamse Volksto neel zal voor het nieuwe sei zoen '83/'84 geen subsidie meer aanvragen. Dit bete kent vrijwel zeker dat het toneelgezelschap dat on langs in de Leidse Schouw burg met pover resultaat 'De gebochelde' in premiere heeft gebracht, in de loop van het volgend jaar zal op houden te bestaan. Volgens de voorzitter van het stichtingsbestuur, A. Heer tje, is sprake van een ge brekkige belangstelling voor de voorstellingen van het gezelschap. Het spelen voor lege zalen rechtvaar digt de aanvraag van subsi die niet. De contracten van de 26 medewerkers van het toneelgezelschap zullen per 16 april 1983 worden opge zegd, aldus Heertje. Clara Malraux, de eerste vrouw van André Malraux, die ook zelf verscheidene boeken heeft geschreven, is op 84-jarige leeftijd overle den. Clara Malraux, geboren Goldschmidt, ontmoette de auteur van "La condition hu- maine" in 1920. een leefde ge durende twintig jaar met hem samen. trekkelijkste produkties gewor den die in de afgelopen jaren in de voormalige kerk aan de Oran jebuitensingel te zien zijn ge weest. Zes acteurs en actrices spelen onder regie van Carl van der Plas een indrukwekkende hoeveelheid rollen in twintig los se scènes die elkaar in hoge snel heid opvolgen of in elkaar over lopen. Het verbindende element is de plaats van handeling: een statige, ouderwetse, eetkamer met het bijpassende meubilair. Bij zijn schildering van wat zich zoal in een dergelijke kamer kan afspelen, heeft Gurney zich klaarblijkelijk laten leiden door een onbegrensde fantasie. Een scala van situaties passeert na melijk de revue, van kinderfeest je via generatieconflicten en overspel tot de voorbereidingen voor een begrafenis, zonder dat de auteur zijn toevlucht hoefde te nemen tot de voorspelbare driehoek van geboorte, huwelijk en dood in hun meest directe vorm. Humor heeft daarbij de overhand en het is bovendien een aanstekelijk soort humor, onverschillig of de context er een mild of wrang tintje aan geeft. Op gepaste tijden gaat Gurney echter ook op de serieuze toer en dan komt hij tot opmerkelijk mi ni-tragedies, voornamelijk rond eenzaamheid, desillusies en rela- tieproblematiek. Knap is boven dien de manier waarop hij in een aantal luchtiger scènes, meestal aan het slot ervan, ook een venij nig angeltje weet te verwerken. De verpalddng van al zijn inten ties in dialogen die Noël Coward in herinnering roepen, karakteri seert hem bovendien (in positie ve zin) tot een toneelschrijver van de oude stempel. De hand van Hoeksema is in dit alles vooral merkbaar in een Haagse (of "Wassenaarse") kleuring van verschillende scènes, maar het clichématige daarin wordt in toom gehouden door de inventi viteit waarmee bepaalde milieu- karakteristieken ten tonele wor den gevoerd. De regie van Carl van der Plas heeft er een flitsend geheel van gemaakt dat gepre senteerd wordt als pretentieloos amusement, maar waarin via knappe overgangen opeens een aangrijpende ondertoon kan doorbreken. Bovendien - en dat is wel heel belangrijk - is hij er over het algemeen in geslaagd een duidelijke differentiatie aan de laten brengen tussen de diver se rollen die steeds door één en dezelfde speler vertolkt worden. Bewonderswaardig waren de ty peringen door Kees Coolen, die overigensook een paar van de dankbaarste rollen had, maar hij werd op de voet gevolgd door Rick Nicolet en de overigen. Het uitbuiten van voor de hand lig gende effecten kon niet altijd vermeden worden, maar zelden of nooit verviel men in een goed koop "mannetjes maken". PAUL KORENHOF. Kees Coolen en Guusje Westermann in 'De eetkamer' LEIDEN - Traditiegetrouw betrad het Rijnlands Christe lijk Mannenkoor zingend met een kaars in de hand de don kere Stadsgehoorzaal voor het jaarlijkse kerstconcert. Onder leiding van Sander van Marion werd een keur van bekende kerstliederen en stukken in kerstsfeer ten ge hore gebracht, met overtui ging gezongen en met kenne lijke vreugde door de volle zaal meebeleefd Sander van Marion leidt het koor met strakke hand en weet wel haast theatrale effecten in dy namisch opzicht te bereiken: het fortissimo uit deze 130 mann enkel en was tenminste verpletterend! Het uitvoerige programma werd verleven digd door de medewerking van instrumentale en vocale solisten. Van de dichteres Nel Benschop declameerde Wilma de Graaf een drietal gedichten. Verdien Steunen berg (fluit), Han Ka paan (ho bo), Diana de Vries en Saskia Vol (beiden harp) verzorgden in wisselende combinaties de instrumentale intermezzi en steunden de orgel- en piano begeleidingen van Addy de Jong. Zangtechnische problemen overschaduwden het aandeel van de sopraan Patsy Gilli- land. Haar stem, die in het middenregister een mooie ronde klank heeft, wordt in hoge liggingen geknepen en vlak, en verliest dan alle kleur. Bovendien had ze in de hoogte te kampen met into natie-problemen. De bas Pie- ter van Egmond verraste met een goed gecultiveerde stem met een groot volume, die mettertijd nog zal moeten winnen aan soepelheid en een meer genuanceerde ex pressie. Een kerstconcert is méér dan een gewoon concert: voor de aanwezigen was de inhoud van het gebodene een lang durig en warm applaus waard. MIES ALBERDA. VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 Kunst Een scène uit Shakespeares 'Driekoningenavond' bij 'Litteris Sacrum'. LEIDEN - In het werk van veel grote schrijvers onderscheidt men in de traditionele literatuur geschiedenissen vaak verschil lende perioden. Zo zou 'Twelfth Night or What You Will' (Drieko ningenavond) van William Sha kespeare behoren tot de belang rijkste werken uit zijn tweede pe riode, die rond 1600 valt. Daarna volgen dan de grote werken als Julius Caesar, Hamlet, Othello en Machbeth. Voor deze komedie 'Driekoningen avond' heeft de toneelvereniging 'Litteris Sacrum' gekozen, die blijkbaar nu eens een Shakes peare op het repertoire wilde ne men. Het is zeer de vraag, of men daarmee niet te hoog heeft gegre pen. Na het zien van de voorstel ling gisteravond in de Leidse Schouwburg moet deze vraag bevestigend beantwoord wor den. Dat een amateurvereniging als •Litteris Sacrum' een ambitieuze repertoire-keuze nastreeft en ze ker niet voor de gemakkelijkste weg kiest, is prima. Alleen is het risico daarbij, dat men zich op de onderneming verkijkt. Het is dan niet juist om in een bespreking van de opvoering van het geico- zen stuk alleen maar naar de goe de bedoeling te verwijzen. Ook al is die bedoeling goed, is de inzet optimaal en zijn kostuums en de cor verzorgd. Het stuk miste de nodige vaart en glans, zodat de voorstelling nogal lang leek te duren. Voor niet-professionele acteurs is het dikwijls moeilijk om bij ge wone spreektaal het opzegtoon tje te vermijden en de teksten op een natuurlijke wijze uit te spre ken. Slechts zeer grote professio nele acteurs is het gegeven om teksten in een niet-alledaagse vorm, zoals verzen e.d., toch aan vaardbaar te maken. Uit de mond van amateurs klinken zul- ken niet-alledaagse teksten al gauw erg houterig; en dat be derft het kijkplezier. Daarom is de keuze dus niet goed. Het verhaal is vrij eenvoudig. Her tog Orsino bemint Olivia. Om haar voor zich te winnen stuurt hij zijn knecht Cesario. Deze is echter in werkelijkheid het meis je Viola. Olivia verafschuwt Orsi no en wordt op Cesario verliefd; Viola op haar beurt bemint Orsi no. Eind goed, al goed; wanneer de verloren gewaande tweeling broer van Olivia, Sebastiaan, op duikt Daarnaast spelen nevenin triges rond Malvolio, de baron nen Tobias en André, de nar en de hofdame een ministens even belangrijke rol. Marijke Heestermans-Buck heeft aanvankelijk als de tweeling Vio la en Sebastiaan een dubbelrol. Aan het slot, wanneer Viola èn Sebastiaan op toneel moeten zijn, wordt de dubbelrol overge nomen door Hein Snijders, die ook de nar speelt. Dat is verwar rend - het is niet duidelijk, waar om regisseur Kees Schutte voor deze dubbele dubbelrol heeft ge kozen: het is toch geen dwingen de eis van dit stuk?! De regisseur trad overigens ook zelf op in de rol van Malvolio. Eric Pul speelde Orsino, Annelies Boschloo-Kruit een hofdame en Simone Snijders-Wolthuis speel de Olivia. Joop Segaar en Jan de Graaff hadden zichtbaar plezier in hun rol van baronnen: toch moeten zij voor een zekere over drijving oppassen. Daarnaast waren er nog enkele kleine rol len. Zaterdag a.s. heeft er nog een tweede voorstelling plaats in de Muzenhof in Leiderdorp. WIJNAND ZEILSTRA. Bioscopen LEIDEN LUXOR, 121239. "Annie", a.l. Dag.: 14.30,19.00 en 21.30 uur, zo.: 14.00,16.30, 19.00 en 21.30 uur. LIDO I, 124130. "E. T.", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30,16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO II, 124130. "De boezemvriend", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO III, 124130. "Poltergeist", 16 jaar. Dag.: 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45,19.00 en 21.15 uur. LIDO IV, 124130. "Het geheim van de nimh", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. STUDIO, 133210. "De boezemvriend", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. TRIANON, 123875. "Slapstick", a.l. Dag.: 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur. REX, 125414. "Bruisende brunettes", 16 jaar. Dag. 14.30, 19.00 en 21.15 uur. Nachtvoorstelling: "Jeugdig speel goed", 16 jaar. Vr.: 23.30 uur. ALPHEN AAN DEN RIJN (voor reserveringen: 01720-20800) EUROCINEMA I en II "E. T.", a.l. Dag.: 13.30,18.30 en 21.00 uur, zo.: 13.30,16.00, 18.30 en 21.00 uur. Nachtvoorstelling I en II: "Jaws I" en "E. T.", 16 jaar. Za.: 24.00 uur. EUROCINEMA III. "De boezem vriend", a l. Dag.: 13.30, 18.45 en 21.15 uur, zo.: 13.45, 16.15, 18.45 en 21.15 uur. Nachtvoorstelling: "Paspoort naar het pomoparadijs", 18 jaar. Za.: 24.00 uur. EUROCINEMA IV. "Poltergeist", 16 jaar. Dag.: 18.45 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook: 13.30 uur, zo.: 16.15,18.45 en 21.15 uur. Kindermatinee: "Pinokkio", a.l. Za., zo. en wo.: 13.45 uur. Nachtvoorstelling: "Poltergeist", 16 jaar. Za.: 24.00 uur. VOORSCHOTEN (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY. "Monty Python's life of Brian", 16 jaar. Do.: 20.30 uur, vr. en za.: 21.30 uur, ma. t/m wo.: 21.00 uur. "Honky Tonk Freeway", a.L Vr.: 19.30 uur, za.: 15.45 en 19.30 uur, zo.: 15.45 en 18.30 uur, ma. t/m wo. 15.45 en 19.00 uur. Kindermatinee: "Billy Turf, haantje de voorste", a.l. Scheepvaartinformatie over de grote en kleine vaart kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch ver krijgen via nummer 071-144941, toestel 218. Bel len tussen 9 en 12 uur. Exposities Oegstgeest - Kunstcentrum Lange- vaart, expositie An Biesot, Ton de Bruin Marianne Koster, Fanny Mazure, tot 4/1, di t/m vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur en za van 12-17 uur. Museum Boerhave Tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Art-tea House Oude Rijn - Stille Mare 4, expositie symbolische poppen Renee van Lint, tot 15/12, di t/m za 10-19 uur, do van 10-21 uur zo van 11-18 uur, ma 12-18 uur. Lakenhal - Leidse Atliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit. tot 2/1, De Bange Duivel - Rijndijkstraat 4, ex positie van Lydia Luyten, wandkleden en aquarellen, Pol Jong, etsen en teke ningen, Arthur Puts, linosneden, tot 24/ 12, dag. 13-17 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - ten toonstelling van Japanse prentkunst, tot 9/1, ma t/m za van 10-17 uur, zo en 13-17 uur. CITY 1. "Megaforce", a.l. Do.: 14.45 20.00 uur, vr., za. en zo.: 14.45, 18.45 21.15 uur, ma. en di.: 20.00 uur, wo.: 14.45 en 20.00 uur. CITY 2. "Invasion of the bodysnat- chers", a.l. Zelfde tijden als City 1. CITY 3. "Monty Python and the Holy Grail", 12 jaar. Zelfde tijden als City 1. CITY 4. "Inside Jennifer Welsh", 18 jaar. Do.: 14.45 en 20.00 uur, vr.: 14.45, 18.45 en 21.15 uur. wo.: 20.00 uur. Kindermatinee: "Sjors en Sjimmie de toverring". Za. en wo.: 14.30 uur. Galerie Van der Vlist - Botermarkt 3. "Kunst als geschenk", Willy Belinfantt pastels en grafiek; Machteld Hooyen gouaches, Denkor tekeningen, nov en door de Rudolf Steinerschool, woe., do. 10-20.30 uur, di., vr. 10-17.30 uur, za. 10-13 uur, tot 1/1. Wassenaar - Auberge de Kieviet, kant borduursels van Ena Stok-van Es (EVE), tot 7/1, 9-12 en 15-19 uur (beh. ma.). Galerie Fenex - Botermarkt 26, foto's van Han' Rotteveel, etsen van Twan Hendriks, tot 20/12. park, van de groep Reflex '82, t/m 19/12, Ziekenhuizen Bezoekuren St. Eusabeth-Ziekenhuis: hoofdverpleegkundig Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Diaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16.00 uur toi 20.00 uur; met uitzondering van: - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. d^ afdeling intensieve zorg: uitslui- Sportmedisch Advies Centrum: Volwassenen: dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur. Klasse afd: dage lijks van 11.15-12.00 uur, van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur. Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur. Academisch /.lekenhuis Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19.00 uur. Praematurenafdeling dagelijks van 14.30-14.45 uur en van 18.30-18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten le kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek: Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.00 Bezoektijden kinderafdelingen Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kart er een afwijkende tijd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18.30-19.30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking: 's ochtends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling: 's avonds 19.30-20.30 uur. Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15.30 uur, 's middags alleen voor ouders 14.30-18.30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld bij het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel: 020-175000). A. Ik ga dan via het pork,over de f _.\cn achteren! hoofdweg, langs het kanaal, en «rras A je prei m wortel. blaadje Uurtcr 1 kruidnagel en een plak citroen. Zachte» 20 mi- 1 laten koken, v _f Hier zit Ik diep genoeg L Komaan, m'n bek erin J Oef.'.dat zjin dikke planken't ZaJ niet ter snel licht goudbruin Voeg na 5 minuten de ((Oud^lieuuis 17 december 1982 Honderd jaar geleden stond in de krant: - In een dorpje bij Lippstadt in Duitschland is het volgende ontzettende geval voorgeko men. Een grondbezitter, die een aardig bedrag voor verkocht hout ontvangen had, sloot bij zijn thuiskomst zijn ontvangst in een kast en ging daarop naar de herberg om onder het genot van een glas bier van de vermoeienissen des daags uit te rusten, terwijl hij zijn twee zoontjes ran negen en zeven ja ren thuis liet. Kort nadat de va der vertrokken was, kwam tn het vertrek, waarin de twee jon gens zich bevonden, met een vreeselijk gebrul en met een bijl gewapend, een man binnen, wiens gezicht geheel zwart ge maakt tras en die zelf geheel in een dierenhuid gewikkeld was. Hij vertelde den jongens, dat hij de rechte duivel was en hen mede zou nemen, zoo zij hem niet zeiden, waar hun vader het geld geborgen had. Zij wezen hem de kast aan en verborgen zich tn het aangrenzend ver trek. De jongste, wien de wijze van openmaken der kast ver dacht voorkwam daar hij meende, dat een duivel het wel zonder breekijzer zou kunnen, wees zijn broeder op het geweer huns vaders, die het ran de wand nam en het onmiddellijk op den duivel afschoot, welke le venloos ter aarde stortte. Thans bleek het, dat het de vader zelf was, die het nood tg gevonden had zich zeiven te bestelen ten einde uitstel eener betaling te verkrijgen, waarvoor het ont vangen bedrag niet voldoende Vijftig jaar geleden Het stoomschip "Bremen" t>an den Noordduitschen Lloyd heeft een nteuui snelheidsrecord gevestigd voor den overtocht naar Amerika. Het is gelukt met dit schip den Oceaan over tc iteken tn vier dagen, 15 uren en 56 minuten. In de Perzische hoofdstad Teheran heerschl een pokkene pidemie. Van de 422 personen, die sinds 1 October j i door de ziekte zijn aangetast, zijn er reeds 258 overleden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 23