Geldcrisis eist spoedbij eenkomst CNV boos op PvdA, CDA en Shell Koeriers doen hun beklag over PTT Beurs Amsterdam Kort zakelijk EG-boete van half miljoen voor Franse cognacmakers Commissie Brandt tot IMF: Brazilië en VS zetten Volkswagen op verlies FNV: beperk huurverhoging Kleine Aarde schaft gulden af Beursoverzlcht VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 Van Ommeren Het scheepvaartconcern Phs van Ommeren heeft de nettowinst in de tweede helft van dit jaar zien dalen van 38,4 min tot ca. 2,8 min. Dit blijkt uit de kersttoe spraak van donderdag van be stuursvoorzitter ir. W.H. Brou wer, waarin wordt gemeld, dat Van Ommeren voor geheel 1982 thans een nettowinst van ca. 25 min verwacht. Vorig jaar boekte het concern nog een nettowinst van ƒ91,2 min en in de eerste helft van dit jaar een winst van 22,2 min. Als reden wordt genoemd, dat de in het tweede halfjaar aanhou dende recessie ook aan Van Om meren niet is voorbijgegaan. Vakantiereisje De Britse rederij Cunard heeft dinsdag plannen aangekondigde om een trip met het luxueuze cruiseship Queen Elizabeth II te combineren met een vlucht per supersonische Concorde, wat volgens Cunard Line een niet te evenaren vakantiepakket moet zijn. Vanaf 1 april zijn er 37 vluchten naar of van de Verenigde Staten, enkele reis. De heen- of terugreis gaat dan per boot en de vakantie ganger kan twee tot zes dagen in New York blijven. Het goedkoopste vakantiepakket kost 950 pond sterling (ongeveer 4135 gulden), het duurste 1125 pond sterling (bijna 5000 gul den). ATT American Telephone and Tele graph (ATT) heeft in het op 30 november afgesloten boekjaar een nettowinst behaald van 7,21 miljard dollar (tegen de huidige koers ongeveer 19,5 miljard gul den), 7,4 procent meer dan de 6,7 miljard dollar van het voorgaan de boekjaar. Over de laatste drie maanden van het boekjaar werd een batig saldo geboekt van 1,84 miljard dollar tegen 1,9 miljard dollar in het laatste kwartaal van het vorige boekjaar. De omzet van ATT kwam uit op 64,6 mil jard dollar, 12,7 procent meer dan in het voorgaande boekjaar, toen ervoor 57,3 miljard dollar werd omgezet. Antillen De Europese Investeringsbank (EIB) stelt 840.000 ecu (2,16 mil joen gulden) ter beschikking van de centrale overheid van de Ne derlandse Antillen, zo heeft de EIB gisteren meegedeeld. De overheid kan met het geld haar deelneming in de voorgenomen kapitaalsvergroting van de Ont wikkelingsbank van de Neder landse Antillen NV (OBNA) fi nancieren. De OBNA is in oktober 1981 opge richt met medewerking van plaatselijke handelsbanken voor de financiering van het indus triële en toeristische midden- en kleinbedrijf. De bedoeling is de economie van de eilanden meer te spreiden omdat die nog sterk afhankelijk is van de olieraffina- ge. Enraf-Nonius Ondanks een vergroting van de omzet verwacht NV Verenigde Instrumentenfabrieken Enraf- Nonius uit Delft voor 1982 een daling van de winst, waardoor het dividend niet op het peil van 1981 gehandhaafd kan worden. Dit zei president-directeur H.R. Wafelman in Amsterdam. Over 1981 behaalde het bedrijf op een omzet van 131 mlri een net towinst van 4,61 min, waaruit een onveranderd dividend van 22 pet in contanten of 15 pet in contanten en 2,5 pet in aandelen werd uitgekeerd. De winstdaling dit jaar is volgens de heer Wafelman grotendeels het gevolg van de zeer hoge aan loopkosten van de nieuwe fa briek van Cityprint in Almelo, terwijl een herstel van het prijspeil van de aldaar gefabri ceerde gedrukte schakelingen nog uitbleef. Anderzijds moest aanzienlijk geïnvesteerd worden in de uitbreiding van de eigen verkooporganisatie in het bui tenland om een teruglopende binnenlandse verkoop te kunnen opvangen. Economie DEN HAAG (GPD) - De particu liere koeriersdiensten hebben zich bij de Tweede Kamer be klaagd over jarenlange oneerlijk concurrentie die zij zouden on dervinden van de PTT-snelpost. In brieven aan de vaste commis sies voor financiën, economische zaken, verkeer en waterstaat vra gen zij te bewerkstelligen dat de monopoliewetgeving voor de PTT wordt aangepast, de snel- posttarieven worden verhoogd en een onderzoek wordt inge steld naar de andere snelle dien sten van de PTT. De koeriers stellen dat zij al sinds 1978 oneerlijke concurrentie van de PTT-snelpost ondervinden omdat de opbrengsten van de PTT voor de helft de kosten dek ken - op een omzet van 1.3 mil- joen in 1980 werd een verlies ge leden van 1,1 miljoen - en dat de Tweede Kamer door achtereen volgende bewindslieden sinds 1978 aan het bintje is gehouden. De Tweede Kamer verlangt dat de snelpost van de PTT kosten dekkend functioneert, maar de resultaten van de snelpost wor den onzichtbaar gemaakt nu de PTT de snelpost wil samenvoe gen met de expresseDost. De particuliere koeriersdiensten hebben een onafhankelijk insti tuut, het adviesbureau voor dienstverlenende bedrijven en non-profit-organisaties, een on derzoek laten instellen naar de PTT-snelpost en de koeriers dienstondernemingen. De on derzoekers zijn, voornamelijk aan de hand van de openbare stukken uit de Tweede Kamer tot de bevinding gekomen dat de snelle diensten van de PTT een forse bedreiging vormen voor een aantal particuliere koeriers- ondernemingen, tenzij de tarie ven van de PIT tenminste op een peil worden gebracht dat ze voor de PTT kostendekkend zijn, zo blijkt uit het rapport. De onderzoekers waarschuwen dat in de toekomst de verdere uit breiding van de zakelijke activi teiten van de PTT-post mag wor den verwacht, die mogelyk wor den doordat de PTT de infra structuur bezit en bovendien tot dusver steeds de politieke toe stemming kreeg om verbezen in deze activiteiten te compenseren uit andere PTT-monopob-baten. Hierby moet vooral aan de tele foontarieven worden gedacht, al dus onderzoeker drs. Th. J. Veen. BRUSSEL (UPI) - De Europese Commissie heeft de organisatie van Franse cognacproducenten (BNIC) een boete van 160.000 dollar (onge veer 458.000 gulden) opgelegd omdat zij sinds dne jaar minimumprij zen voor cognac voorschrijft. Dat is volgens de commissie in strijd met de regels die in dC Europese Gemeenschap voor de vryheid van de handel gelden. Met de vaststelling van minimumprijzen werd in 1979 begonnen Pas in maart van dit jaar werd het systeem afgeschaft nadat de Europese Com missie er verscheidene keren tegen had geprotesteerd Volgens de com missie deugde de methode met omdat zy de concurrentie beperkte doordat de producenten niet vrij waren in de vaststelling van de prijzen van hun produkt, dat op grote schaal wordt geëxporteerd. Hoewel de BNIC het systeem inmiddels heeft afgeschaft vindt de com missie een boete op zijn plaats "met het oog op de ernst en de lange duur van de overtreding", aldus de bekendmaking. OTTAWA (Reuter/ANP) - De commissie-Brandt, opgericht in 1977 om de besprekingen tussen ontwikkelings- en industrielanden te stimuleren, wil dat het Internationale Mo netaire Fonds (IMF) in een spoedvergadering bijeenkomt om de "vertrouwenscrisis in de internationale financiële wereld te overwinnen". De commissie, ook wel Noord- Zuid-commissie genoemd, staat onder voorzitterschap van oud- bondskanseber Willy Brandt en FRANKFORT (DPA) - Het Volks wagenconcern heeft dit jaar met 38 miljard mark ongeveer even veel omgezet als vorig jaar. Bij de moedermaatschappij was de om zet met 27 miljard mark iets gro ter dan de 26,4 miljard van vorig jaar en daar zal dan ook sprake zijn van winst. Voor het gehele concern zal er evenwel een ver bes zijn, een gevolg van de slech te gang van zaken bij de vestigin gen in de VS en Brazibë. Ook de resultaten van Triumph-Adler (kantoormachines) dragen bij tot het verbes. Een en ander is meegedeeld door de voorzitter van de raad van be stuur van VW, Carl H. Hahn. Hahn rekent erop dat er de twee de helft van het komende jaar een verbetering zal optreden voor de auto-industrie. Alleen in de VS kan er op kortere termijn een verbetering komen. VW han teert werktijdverkorting, waar door de produktie ongeveer twintig procent kleiner is dan normaal. Dit jaar zijn er over de hele wereld 2,1 miljoen Volkswagens en Au di's geleverd tegen 2,3 miljoen in 1981, een vermindering van 9,2 procent. In West-Duitsland wer den er 670.000 verkocht, twaalf procent minder. In andere lan den in West-Europa verkocht VW 616.000 wagens, evenveel als de recordhoeveelheid van vorig jaar. De VW-vestiging in Mexico levert dit jaar weer een goede winst op. De verkoop daar bedraagt 120.000 stuks, evenveel als vorig jaar. Hahn koestert grote verwachtin gen van de ontwikkelingen in Spanje. Vanaf 1984 zal daar de Polo worden gemaakt in het ka der van een overeenkomst met SEAT. Al in 1983 kan door de ge bruikmaking van het dealernet van SEAT de verkoop toenemen. De produktie van de Santana in Japan zal volgens plan eind vol gend jaar bij Nissan beginnen. De overeenkomst met China (20.000 Santana's en 100.000 mo toren per jaar) zal volgens Hahn niet vóór 2000 vruchten afwer pen. heeft drie dagen vergaderd in Ot tawa. De commissie wil dat de bij het IMF aangesloten landen meer geld van het fonds kunnen lenen en dat de middelen van het IMF worden vergroot. Het fonds moet meer geld opnemen op de inter nationale kapitaalmarkt en in landen waar een overschot op de betahngsbalans is. Verder moe ten de overheden de schulden van de armste landen kwijtschel den, want daarmee is bijna de helft van de schulden van de lan den met een laag inkomen in Afrika van 1981 verdwenen, al dus de commissie. Willy Brandt verklaarde na afloop van de vergadering van de com missie dat de lotsbestemmingen van de rijke en de arme landen niet los van elkaar kunnen wor den gezien. Het oplossen van de problemen in de ontwikkehngs- landen heeft te maken met een overlevingskans voor aben, zo zei Brandt. De grootste zorg van het ogenbbk is de kans dat het internationale monetaire stelsel in elkaar stort. De ontwikkehngen in Mexico en Argentinië maken dat duidelijk. De ontwikkehngslanden krijgen er steeds meer moeite mee te blijven lenen van particubere geldschieters, zo meent de com missie-Brandt. Mexico Het ziet er intussen naar uit dat het internationale bankwezen Mexi co uit zijn financiële nood zal hel pen. Op een verzoek van Mexico om een krediet van vijf miljard is over het algemeen positief gerea geerd. Het Mexicaanse verzoek heeft de steun van het IMF. Ne derlandse banken zullen in het krediet 38,5 miljoen dollar bij dragen op voorwaarde dat de an dere internationale banken ook hun steentje zullen bijdragen, zo blijkt uit mededelingen van de ABN. MOSKOU (UPI) - Een voor inwoners van Moskou ongewone aanblik in december markten waar volop fruit en groente gekocht kan worden. De plotselinge overvloed zou samenhangen met de recente machtsovername door Andropov, de opvolger van de overleden Brezjnjev. UTRECHT (ANP) - "Een motie van wantrouwen aan het adres van de vakbeweging", zo betitel de CNV-voorzitter Harm van der Meulen gisteren de motie van PvdA/CDA die de regering op draagt op 1 april eventueel met een beperkte loonmaatregel te komen. Dat zou moeten gebeu ren als werkgevers en vakbewe ging er niet in slagen om de af topping en beperking van de vakantietoeslag van acht tot 7,5 procent te betrekken bij het cen traal akkoord tussen werkgevers en werknemers. Op het fusiecongres van de Indus triebond en Voedingsbond CNV zei Van der Meulen die motie een kwalijke zaak te vinden. Zijn be toog kwam er op neer dat de vak beweging niet in de eerste plaats de vakantietoeslag wil aftoppen en inleveren om inkomens plaatjes recht te trekken die door de pobtici zijn scheef getrokken. Het eerste doel is werk. Van der Meulen verweet de kamer dat die hakketakt over koopkracht- plaatjes en cijfertjes met het ge volg dat het overleg over de werkgelegenheid onherroepelijk wordt bemoeilijkt. Door de PvdA/CDA-motie wordt vooral de vakbeweging van de wal in de sloot geholpen en krij gen de werkgevers extra steun in de rug. Als het werkgelegen- heidsoverleg op het punt van de Shell vakantietoeslag niets oplevert komt er een loonmaatregel en strijken de werkgevers het geld eenvoudig op, aldus het betoog van Van der Meulen. "Dan kan de Kamer tevreden zijn omdat het cijfertje ideaal is bereikt maar de werkloosheidscijfers stijgen rustig verder. U wordt be dankt voor uw motie", hield Van der Meulen de kamerleden Wey- ers (CDA) en Den Uyl (PvdA) "Door botweg te weigeren om te praten over bestemming van de prijscompensatie voor werkgele- genheidsdoeleinden legt Shell een bom onder het moeizaam be- UTRECHT (ANP) - De FNV vindt dat de huurstijging komend jaar be perkt moet blijven. Ook de aardgasprijs moet minder omhoog dan de regering wil en het elektriciteitstarief kan op hetzelfde peil blijven. De FNV wü dat de woonlasten op die manier in de hand gehouden wor den. De FNV schrijft in een brief aan de Tweede Kamer, dat de huren niet zes maar slechts vier procent omhoog hoeven volgend jaar. Dat kan vol gens de vakcentrale, omdat de bouwkostenstijging flink gematigd is. vochten centraal akkoord tussen werkgevers en werknemers. Als andere chemische concerns in de Botlek en DSM dat standpunt ook gaan innemen, kunnen we dat akkoord wel vergeten en wordt 1983 voor de werkgelegen heid weer een verloren jaar". Dit zei Leo Ester, voorzitter van de Industrie- en Voedingsbond CNV. In zijn toespraak op het bondscongres in Utrecht haalde Ester fel uit naar Shell die als eerste onderneming in ons land liet weten de prijscompensatie van 1 januari gewoon te willen uitbetalen en het geld niet in de werkgelegenheid te willen ste ken. "Een zeer verderfelijke houding", noemde Ester dat "Zeker voor een mulinational die zegt zich al tijd zo bewust te zijn van zijn gro te maatschappelijke verantwoor delijkheid. Shell spreekt onwaar heid. Men keert gewoon poen uit En dat terwyl men heeft aan gekondigd dat er nog honderden banen bij Shell om zeep zullen worden gebracht". BOXTEL (ANP) - De milieu-or ganisatie De Kleine Aarde in Boxtel heeft vergevorderde plannen voor een nieuw geld stelsel, waarmee zij hoopt alle uitwassen van het huidige geldsysteem te kunnen uitwis sen. Binnen enkele maanden zal de organisatie een zevental munten in circulatie brengen, die de arbeidstijd in verschil lende waarden uitdrukken. De munt-eenheid van het groene geldstelsel wordt gevormd Milieu-organisatie wil "groen" geldsysteem door de uurwaarde, het is een twaalfhoe kig muntstuk, dat een uur arbeid vertegenwoor digt. De overige munten heb ben een waarde van respectie velijk tien, vijf en een minuut en vijf en een seconde verrich te arbeid. De Kleine Aarde wil beginnen met het uitgeven van het groe ne geld in eerste instantie bin nen de eigen organisatie en vervolgens bij alternatieve winkels, bedrijven en restau rants introduceren. De organi satie hoopt dat het alternatieve geldstelsel zich later ook ver der zal uitbreiden. David Douwes van de milieu-or ganisatie is van mening dat de gevolgen van het nieuwe geld stelsel ingrijpend zullen zijn. Het groene geld is een ruilmid del, waarmee puur arbeidstijd wordt vastgelegd, zodat het on mogelijk wordt voor mensen winst op arbeid te maken. Ook speculatie en rente-uitwassen behoren dan voorgoed tot het verleden. Het ministerie van financiën weet nog niet of het groene geld op grond van de huidige muntwet verboden kan wor den. Men kan het beschouwen als onderlinge ruilhandel en dat is niet bij de wet verboden, zo deelde een woordvoerder van het departement mee. Het staat echter wel vast dat de munten nimmer als wettig be taalmiddel kunnen worden geaccepteerd. Als het groene geld wordt gehan teerd om de verrichte arbeid daarmee te belonen, zal nie mand meer extra eisen aan het inkomen kunnen stellen op grond van een hogere oplei ding, zo licht David Douwes toe. Carrière maken zal geen invloed meer hebben op de hoogte van het inkomen, dat bij het nieuwe stelsel alleen wordt bepaald door het aantal uren dat een baan omvat. Over uren worden minder aantrek kelijk, omdat ze hetzelfde loon opleveren als gewone uren. De Kleine Aarde wil voor de munten groen plastic gebrui ken. Douwes geeft toe dat het niet zo milieuvriendelijk is, maar dat is metaal naar zijn mening ook niet. Plastic heeft volgens hem allerlei voorde len. Het is licht en sterk en om smelten van het materiaal om het voor iets anders te gebrui ken is onrendabel. Wanneer er een zegel van bankpapier in gesmolten wordt, zal verval sing zeer lastig zyn. Tenslotte, zo meent Douwes, helpt me taal de valse schijn op te hou den dat geld in zichzelf waar devol is, terwijl plastic juist het tegendeel suggereert Brut Bouw82,50 81.80 28,00 29,00 Ito tb a Jlak Rommcnholl RSV 348.50 348.50 Centr. Suiker 96,00 95,00 1580,00 1550,00 96,00 95,00 94,00c 94,50 VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 ACTIEVE AANDELEN 213,00 212.00 Dell Mij Douwt Efbert» 377,00 372,50 4950,.00 4790,00 1100.00 1100,00 BINNENLANDSE AANDELEN 23,50 23.30 140,00b 140.00b 19,40 19.00 93,00 95,00 Mn Ned. Crrdtet Ned. Schc«p«hjrp. 223.70 223.00c 4400,00» 4400.00» 685.00 885,00 65,70 68.00 67,00 ScaeRmvi Salvrnb Buk Smit latera. Telcfru/ Textiel Tw. Tllb. Hrp. Bk. Tw Kabel H T» ljn.tr» tnG VRGGtm Bet We»tb»ven Asd Chemical f. Col Crow tb 153,50 151.00 60,50 60,10 37.00 41.00e 63,00e 61,00a GOUD EN ZILVER BUITENLANDS GELD Heloeken Hold 17,00 17,40 39,50 39,50 175,00b 175,00b 235,00b 235,00b Ballast Nedam 71,00 71.50 66.00 64.00 HVA Myencert. 65,00 28,50 50,80 136,00 37,00 283 on 281.00 Oce v.d. Gr. BELEGGINGS INSTITUTEN 63.00 63.00 34.90 34,90 35,10 35,10 87.00 93,00 21,00» 21.00a 447.00 430.00 America END 162,00 16120 177,50 174.50 140.00 138,50 163,50 160.00 1160,00 1165.00 11520 115.50 606.00 606 00 Deenae kroon (10O) Ooit »hülin«(IOO) Spaanse peseta 1100) Gnekae drachme (101 AMSTERDAM (ANP) - De staats fondsen moesten vandaag op de Amsterdamse effectenbeurs fors achteruit. Verliezen van 1.5 punt waren geen uitzondering. Vol gens beurshandelaren was de te rugval te wijten aan een flauw Wall Street en terughoudend heid bij beleggers, overigens nor maal tegen het einde van het jaar. Aanbod in een dunne markt duwde de koers flink omlaag De jengle 7 75 pet. staatslening zakte neg verder weg en kwam uit op een koers van 99. De le ning werd dinsdag uitgegeven tegen een koers van 100,2. Ook de aandelen waren overwegend lager Opmcrkelyk was de winst van /0J0 voor het scheepvaart fonds Van Ommeren op een koers van 17,30 Gisteren werd namelijk bekend ge maakt dat de winst over dit jaar fors achter zal bly ven by die over 1982 als gevolg van de aanhou dende recessie in dc scheep vaart. Het andere scheepvaart- fonds, Nedlloyd, moest daarente gen wel enig terrein prijsgeven

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 21