c Nieuwbouw Centraal Nederland in gebruik "Leerlingen lagen mij na aan het hart" "Meddle" timmert zijn eigen jeugdcentrum Geen subsidie St. Jan Directeur J. Klugkist verlaat Juliana-mavo: Overvallers snel gepakt Nieuw onderkomen van jongerensociëteit in Oud-A de wordt morgen geopend Streek VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 KATWIJK - Met pijn in zijn hart heeft J. Klugkist, directeur van de Juliana-mavo aan de Konin gin Julianalaan in Katwijk van daag afscheid genomen van de school waarvan hij 12 jaar hoofd is geweest. Met pijn in zijn hart, want, zegt hij: "Het is ontzettend mooi werk. Je kunt namelijk echt wat doen voor een mens, met name tijdens de persoonlij ke gesprekken met de leerlin gen". Hij heeft echter toch besloten een punt te zetten achter zijn 42-jan- ge loopbaan in het onderwijs en gebruik te maken van de ver vroegde uittredingsregeling, de vut. Óp de laatste schooldag van het kalenderjaar heeft hij offi cieel afscheid genomen. In ja nuari, als hij zijn 62-ste verjaar dag viert, gaat de vut-regeling pas echt in. Klugkist stapt vroegtijdig op om dat hij naar eigen zeggen nogal wat collega's heeft zien afknap pen die tot hun 65-ste doorwerk ten en daarna niet meer van het leven konden genieten. Klugkist wil voorkomen dat ook hij af knapt. Hij wil juist genieten van het leven en uitgebreid op vakantie gaan. Daar is hij name lijk dol op. Dat was voor hem 42 jaar geleden ook de reden om het onderwijs in te gaan: "Ik kom uit een zee mansfamilie en wilde gaan va ren. Maar mijn pa zei: daar moet je niet aan beginnen, vooral niet als je wilt gaan trouwen. Hij ging met de onderwijzer praten en die vertelde hem dat ik het onder wijs moest ingaan. Want dan had ik lange vakanties en op woens dagmiddag en zaterdagmiddag vry". Eenmaal voor de vierde klas van de lagere school in Wageningen ontdekte hij dat het een goede keus was. "Je merkt dat je een grote vrend wordt van de kinde ren, je gaat ook van ze houden." door Paul van der Kooij Grote mond Na 17 jaar in het lagere onderwijs te hebben meegedraaid bedacht hij echter dat hij niet tot zijn 65s- te aan een lagere school wilde blijven lesgeven: "Het lijkt me een afschuwelijk idee om als een soort grootvader voor de klas te moeten staan". Hij haalde zijn di ploma's om aan een middelbare school te kunnen lesgeven en be sloot in 1957 in Katwiik te gaan werken. Hij werd onderwijzer op de Bestevaer-mulo en zes jaar la ter werd hij hoofd van die school omdat het hem leuk leek leiding te geven. In 1969 tenslotte ver huisde hij naar de Juliana-mavo. Dat Klugkist naar Katwijk kwam was een bewuste keuze. Dat was volgens hem omdat Katwijkers zo gezagsgetrouw zijn. "Als er conflicten zijn weetje dat de ou ders achter je staan. Een conflict is altijd oplosbaar. Wanneer een kind heel kwaad thuis komt om dat het uit de les is gestuurd, zul len de ouders meteen naar de school bellen om te vragen hoe het zit. En ik weet de partijen al tijd te verzoenen". De leerlingen zijn wat minder ge zagsgetrouw dan hun ouders, meent Klugkist: "Ze rebelleren wel eens en worden er nogal eens uitgestuurd. Als ze dan bij mij komen probeer ik in een goed ge sprek erachter te komen waarom ze zo'n grote mond hebben opge- zet tegen de leraar". Ook blijkt soms - als zij hun hart uitstorten - dat leerlingen bepaal de problemen hebben, thuis of met hun vriendjes of vriendin netje. Het gebeurt weieens dat ze hier op mijn kamer huilen. Dan ga ik gauw een kopje koffie ha len en vervolgens luister ik naar hun problemen. Na een tijdje gaan ze dan opgelucht weg en dan zeggen ze: U heeft me zo ge holpen. Terwijl ik alleen heb ge luisterd". Harmonie Dit luisteren is volgens hem het be langrijkste van zijn beroep: "Je moet als directeur nooit zeggen: ik ben de baas en jullie moeten naar mij luisteren. Je moet in een gesprek proberen elkaar te over tuigen. Het is de taak van de di recteur dat leerlingen en leraren in goede harmonie kunnen werken". Het komt volgens Klugkist wei eens voor dat leraren een volko men ander belang hebben dan een directeur: "Vorige maand bijvoorbeeld hebben drie leerlin gen van een andere school ge vraagd of ze op deze school mochten komen. De leraren zijn hiermee niet gebaat. Die moeten de kinderen bijwerken en krij gen bovendien grotere klassen". Maar de directeur van een school wil natuurlijk zoveel mogelijk leerlingen op school voegt Klug kist eraan toe: "Dat is de god van het getal, hè. We hebben nu 270 leerlingen, ik heb liever dat het er driehonderd worden dan tweehonderd. Terugblikkend is Klugkist tevre den over zijn carrière: "Ik heb natuurlijk wel legio fouten ge maakt. Zo ben ik wel eens heel kwaad geweest op een leerling en heb ik dingen gezegd waarvan ik later spijt heb gehad. Maar dat heb ik uitgepraat". Jammer vindt hij het dat hij niet meer de nieuwste ontwikkelin gen op onderwijsgebied op zijn school kan introduceren. Graag had hij de nieuwste plannen van minister Deetman uitgepro beerd. Deze minister wil een zo genaamde "voortgezette basis opleiding" op poten zetten. De bedoeling is dat in de toekomst iedere jongen en ieder meisje na de lagere school een dergelijke opleiding volgt. De school is vol gens de directeur wat betreft op zet en niveau te vergelijken met de huidige mavo. Tussen de twee scholen zullen echter ook grote verschillen bestaan. Zo worden op de nieuwe school vakken ge geven als koken en typen. Klugkist hoopt deze ontwikkelin gen echter van afstand te kunnen volgen als bestuurslid van de pe dagogische academie in Oegst- geest. Hij wil na zijn afscheid na melijk in enkele stichtingsbestu ren blijven zitten. "Je kunt je da gen niet alleen maar vullen met je hobbies, je moet ook nog wat dóen", meent hij. J. Klugkist: "Met pijn in mijn hart Tasjesdieven aangehouden HAARLEMMERMEER - De poli tie van de Haarlemmermeer heeft twee 17-jarige jongens uit Nieuw Vennep aangehouden die hebben bekend in totaal negen dames te hebben beroofd van hun handtas. Dat stelen gebeur de telkens op dezelfde wijze. Op de bromfiets scheerde het twee tal rakelings langs het slachtoffer en rukte vervolgens de handtas uit de handen van de dames. De laatste keer werd ze dat fataal. Na een speuractie werden zij aangehouden door de politie. De overvallen werden gepleegd in Sassenheim, Badhoevedorp, Nieuw Vennep, Lisserbroek en Beinsdorp. De "wasstraat LEIMUIDEN - De nieuwe vestiging van Centraal Ne derland in de Raadhuis polder in Leimuiden wordt vandaag officieel geopend door de presi dent-commissaris van de ze vervoersonderneming, drs. P. Boender. Met de nieuwe vestiging is een op lossing gevonden voor de ge vaarlijke verkeerssituatie bij de oude behuizing van Centraal Ne derland aan de Dr. Stapensea- straat. Behalve dat hier een groot gebrek was aan (overdekte) par keerruimte voor de bussen, was het hier gevaarlijk voor het ver keer. Door de beperkte draai- ruimte hier moesten de bussen ALPHEN/NIEUWKOOP - Een 29- jarige man uit Alphen, twee Bo degravers (37 en 30) en een 31- jarige Amsterdammer zijn giste ren in Nieuwkoop gearresteerd kort nadat zij een gewapende overval in Weesp hadden ge pleegd op een transportwagen waarbij zij voor 200.000 gulden aan zilver buit maakten. De mannen reden met een bestel auto een transportauto van een groothandel in edele metalen klem in Weesp. Gemaskerd be dreigden drie van hen de chauf feur en de bijrijder van de auto met een geweer en twee pistolen. Nadat de overvallers de inzitten den van de transportauto hadden gekneveld en een sleutel hadden ontfutseld openden zij de achter deur van de auto en haalden er zilveren staven ter waarde van 200.000 gulden uit. In een perso nenauto kozen zij het hazepad. In Nieuwkoop werd de auto enige tijd later gesignaleerd en tot stoppen gedwongen. namelijk bij het wegrijden of parkeren beide weghelften van de straat gebruiken. Ernstige on gelukken zijn overigens nooit ge beurd. De nieuwe vestiging heeft een af meting van 66 bij 61 meter en er kunnen vijftig bussen binnen staan. In vergelijking: bij de ou de vestiging konden op z'n hoogst tien bussen binnen wor den geparkeerd. In dit complex is tevens een kantoorruimte on dergebracht, een wasgelegen heid, een werkplaats en een "tank- en wasstraat". Er zal hier werkgelegenheid aan 130 man en vrouw kunnen worden geboden. De kosten van deze nieuwbouw bedragen volgens een raming van begin dit jaar ongeveer 4,5 miljoen gulden. Een voor Neder land uniek onderdeel van dit ge bouw is het gebruik van een spe ciale dakconstructie die een vrije overspanning geeft van 25 meter. Deze overspanning is gelijk "kant en klaar", een andere dak bedekking over de overspanning is niet nodig. Mocht deze vestiging in de toe komst te klein blijken dan is er de ruimte aanwezig om uit te breiden. Eerst even aan Leiden vragen... ALPHEN AAN DEN RIJN - Een groot aantal fracties uit de gemeenteraad heeft gis teravond het college van burgemeester en wethou ders gevraagd de elektrici teitstarieven niet te verho gen. De goedkope uren voor stroomleverantie zouden moeten worden afgeschaft. Volgens wethouder J.J. Goedhart gaat dat laatste niet zomaar: "Daarover zul len we eerst overleg moeten voeren met de directeur van het energiebedrijf in Lei den". PPR-raadslid C.C. Doolhoff werd over die opmerking boos. "Als u de onroerend goed-belasting wil verhogen gaat u dat toch ook niet eerst aan Leiden vragen? Als u dat zou doen en de raad zou opvolgen, dan moe ten trouwens die tarieven, net als in Leiden, omlaag. Wij bepalen zelf wel in Al phen wat we met de elektri citeitstarieven doen". ALPHEN AAN DEN RIJN - Een 58-jange Alphenaar reageerde uiterst lakoniek toen hij met zijn wagen in de nacht van woensdag op donderdag met zijn per sonenwagen in de Kromme Aar terecht was geko men. Na een hevige windstoot kwam de personen wagen in de berm van de weg terecht, waarna de bestuurder de macht over het stuur kwijt raakte en de wagen op zyh zijkant in de sloot terecht kwam. De Alphenaar kon zich uit de wagen bevrijden via het rechterportier maar besloot gezien het tijdstip zijn Jos van der Pouw-Kraan, Jan Spring in 't Veld en Bert Hoogenboom (v.l.n.r.) staan hier nog temidden van de bouwchaos. Als "Meddle" morgen wordt geopend, moet alle rommel aan de kant zijn. OUD-ADE - Terwijl overal het jeugdwerk steen en been klaagt omdat de gemeenten bezuinigen, waardoor er geen geld meer is voor personeel en activiteiten, heeft jongerensociëteit "Medd le" in Öud-Ade nergens last van. Niet dat de gemeente Alkemade nu zo scheutig is met geld. Nee, Meddle doet gewoon alles zelf, heeft geen cent subsidie nodig, heeft geen beroepskrachten rondlopen en voelt zich daar al bijna tien jaar zeer wel bij. Morgen wordt het splinternieuwe gebouw van de jongerensociëteit in de Blijverspolder geopend. Het is geen duur, door de ge meente bekostigd centrum, maar een uit eigen middelen aange schaft houten gebouw, in de vrije uurtjes in elkaar getimmerd door de leden. "We hebben nooit subsidie aange vraagd. We vinden dat we zoveel mogelijk op eigen benen moeten staan. Als je geld van de gemeen te gaat aannemen, loop je al snel het gevaar dat je een verlengstuk van hen wordt. Je kunt geld vra gen voor nieuwe vloerbedek king, voor een bandje dat komt optreden, noem maar op. Dan kiezen wij liever voor onze zelf standigheid", vertolkt penning meester Jos van der Pouw-Kraan de mening van zijn bestuur. Die onafhankelijke opstelling brengt wel met zich mee dat de actieve leden van Meddle het af gelopen jaar bijna alle vrije uur tjes in de bouw van de nieuwe sociëteit hebben gestoken. Voor al Bert Hoogenboom en Jan Spring in 't Veld, beiden leden van het eerste uur, hebben elke avond en elke zaterdag besteed aan de opbouw van het nieuwe Meddle. Ze offerden de laatste week ook vakantiedagen op om de laatste hand aan de inrichting te kunnen leggen. "We hebben wel eens gedacht: Waar zijn we aan begonnen, vooral als we hier 's avonds met z'n tweëen rondliepen", zeggen ze nu. In het begin viel de hulp van de andere leden nogal tegen. Die hadden even nodig om warm te lopen. Uiteindelijk hebben zo'n twintig leden hand- en span diensten verricht. Podium Op 16 december werd begonnen met de sloop van de houten keet uit Leiderdorp, die Meddle had aangekocht ter vervanging van het oudé gebouwtje. In januari werden de onderdelen naar Oud- Ade vervoerd. In mei begonnen de Meddle-leden met de weder opbouw van de keet, vlak naast hun oude onderkomen. Eerst was de verwachting, dat de nieu we sociëteit in september zou kunnen worden betrokken. Dat bleek te optimistisch. Dankzij het zachte najaar is de keet toch binnen een jaar weer ingericht. Tijdens de duur van de verbou wing heeft Meddle'in het oude gebouw doorgedraaid. "Dat was ook wel nodig ook", zegt de pen ningmeester. "De nieuwbouw kost ons ongeveer een halve ton. Dat geld moet worden opge bracht uit de baromzet en de contributie van de leden. Als we dit seizoen hadden stilgestaan, zouden we het nooit hebben kunnev financieren". De oude keet is inmiddels verkocht en wordt binnen enkele weken ge sloopt. Voor die halve ton heeft Meddle zichzelf een riant onderkomen bezorgd. Het gebouu^is fris op geschilderd, van buiten in bruin en geel, van binnen overwegend groen. De inrichting is compleet met een discohoek, een bar, een keuken, vier toiletten en een rommelhok. Binnenkort wordt een koelcel en een biertap inge bouwd. Een deel van de vloer wordt nog opgehoogd tot een po dium. Dat betekent dat de activiteiten van Meddle in het nieuwe ge bouw worden uitgebreid. De af gelopen jaren heeft de vereni ging echt als sociëteit gedraaid, eerst in Rijp wetering, later in Oud-Ade. Vanaf volgend jaar zul len er ook regelmatig bandjes op treden en komen er meer jeugd- activiteiten. Morgenavond om acht uur wordt het gebouw officieel geopend, met een receptie voor genodig den. Daarna is er een uurtje vrij drinken voor alle bezoekers. wagen rustig te laten liggen en er pas donde rdag werk van te maken. Het gevolg was dat poiiue en brandweer om zeven uur 's morgens door buurtbe woners werden gealarmeerd dat er een wagen met brandende lichten in de sloot lag. In de veronder stelling dat de bestuurder nog in de wagen zat spoedden deze zich naar het wrak en kwamen tot de ontdekking dat dit leeg was. Donderdagmorgen werd de wagen door een takelwagen weer op het droge gebracht. Op de foto is de brandweer in alle vroegte bezig de auto te onderzoeken. TER AAR - De katholieke biblio theek St. Jan in Langeraar krijgt van de gemeente Ter Aar geen subsidie meer. Nu er een open bare bibliotheek is in de kern Aardam moet er volgens burge meester en wethouders van Ter Aar worden gezorgd voor een de pendence in Langeraar van deze openbare bibliotheek Ondanks verwoede pogingen van het gemeentebestuur om St. Jan de staat van dependence toe te bedelen, is het bestuur van St. Jan hier niet op ingegaan. Deze wilde graag zijn zelfstandigheid bewaren. Het bibliotheekbe- stuur van St. Jan zal het nu met eigen financiële middelen moe ten zien te redden. De verkoop van een vrije sectorka vel aan een persoon die noch economisch noch sociaal is ge bonden met de gemeente Ter Aar ligt de gemeenteraad niet lekker. Gisteravond heeft de ge meenteraad dan nog wel de goedkeuring gegeven aan een voorstel tot verkooD van een der gelijke kavel (in Langeraar) aan een buitenstaander, maar het moest wel de laatste keer zijn. De gemeenteraad beargumenteerde dit met name door te stellen dat er in de komende jaren zeer wei nig woningen mogen worden ge bouwd, zodat de huizen die wor den gebouwd dan ook moeten worden bestemd voor de eigen inwoners. Burgemeester en wet houders zegden toe dat de regels betreffende de woningtoewijzing strenger zullen worden gehan teerd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 20