LEIDSCH DAGBLAD Toch groen licht voor MX Fokker wil ontslagen beperken zoals Y&D Ockels 1985 de ruimte in HEDEN INSCHRIJVEN! Bij Reed vijftig ontslagen Weg vrij voor Westduitse verkiezingen VEILING FLORA BEREIKT MIJLPAAL J "Y-l f 1 iSs 1 - Senaat slikt raketcompromis van Reagan Haal dit jaar no^die riante innidpnjs d"" bij Ford Rijnland- FordRiinland Walesa na negen uur weer vrij M Het Motorhuis „„Hl VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36963 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur: A. A. M. Schuurmans Adj.-hoofdredacteur: R. D Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB Le«Jen Voor tef.nrs z* oototon LEIDEN - Bij Reed Rock Bit Com pany, aan de Rooseveltstraat in Leiden, zullen volgende maand vijftig mensen op straat worden gezet. Voor de overige 120 werk nemers van het bedrijf zal, voor een lange periode, werktijdver korting worden aangevraagd. Vorige maand werd door de direc tie van Reed bekend gemaakt dat 56 van de 170 personeelsle den ontslagen zouden worden. Dit omdat de afzet van het be drijf, dat beitels voor boorkop pen maakt, stagneert. De indus triebonden FNV en CNV waren er aanvankelijk niet van over tuigd dat de situatie waarin het bedrijf verkeert dermate zorg wekkend is dat op korte termijn gedwongen ontslagen moesten vallen. In onderhandeling met de directie van Reed hebben de bonden het aantal ontslagen echter niet dras tisch kunnen beperken. Volgens districtbestuurder De Jong, van de industriebond FNV, is van nacht, pas op het laatste moment gelukt met de directie van Reed een akkoord te bereiken over een "behoorlijk" sociaal plan. De werknemers die moeten af vloeien zullen ondermeer een geindexeerde aanvulling krijgen op de ww of wwv-uitkering. De directie van Reed heeft voorts de bereidheid uitgesproken om, zo dra er een principe-akkoord is bereikt in de metaalindustrie, een arbeidstijdverkorting door te voeren. Gijzeling na schietpartij Man (34) doodde agent: 15 jaar AMSTERDAM (ANP)- De recht bank in Amsterdam heeft van daag een 34-jarige Engelsman veroordeeld tot een gevangenis straf van 15 jaar onder meer we gens doodslag op een politie agent. De officier van justitie had 20 jaar geeïst. De Engelsman ontsnapte vorig jaar uit de Broadmoor gevangenis in Engeland, waar hij een straf uit zat wegens moord. Na zijn ont snapping kwam hij naar Neder land. Bij een poging twee flessen drank te stelen uit een super markt in Amsterdam werd hij betrapt. Tijdens zijn vlucht over de grachten schoot de Engels man in paniek op een politie-au- to. Een agent werd dodelijk ge troffen, zijn collega zwaar ge wond. Na de schietpartij hield de man een auto aan en dwong de bestuurder samen met hem weg te rijden. KEULEN (GPD) - In de zomer van 1985 zal de eerste en tot nu toe enige Nederlandse astro naut Wubbo Ockels zijn eerste vlucht maken in een Space Shuttle, daarbij vergezeld door een nog nader aan te wijzen Westduitse collega. Het zal de eerste volledig door niet-Ame- rikanen bemande Space Shutt le zijn, volledig betaald door de Bondsrepubliek. De eerste Westduitser gaat overigens al mee op een vlucht in septem-, ber van het komend jaar. Deze vlucht zal door Amerika en Eu ropa samen worden bekostigd. BONN (Reuter) Het Westduitse parlement heeft vandaag de weg vrijgemaakt voor de door kanse lier Helmut Kohl beloofde alge mene verkiezingen op 6 maart. Zijn liberaal-christendemocrati sche regering werd bij de stem ming in de zgn. vertrouwens kwestie de steun van de meer derheid der afgevaardigden ont houden. De meeste christendemocratische afgevaardigden onthielden zich van stemming. Krachtens de procedure zou Kohl nu president Carstens moeten vragen om ont binding van het parlement. In Bonn werd verwacht dat hij dat meteen zou doen. (Door één onzer verslaggevers) RIJNSBURG - De veiling Flora in Rijnsburg heeft dit jaar als enige veiling in Nederland een omzet stijging in geld van tien procent gehaald. Dit zei Flora-voorzitter Jac. Vianen vanmorgen ter gele genheid van het bereiken van een jaaromzet van een kwart mil jard gulden, een mijlpaal in de geschiedenis van de veiling. De stijging van de omzet was vol gens Vianen des te opmerkelij ker omdat de omzetstijging van de veilingen in Nederland ge middeld zes procent is. Nadat de veilingklokken waren stilgezet reikte Vianen (op foto rechts) dozen sigaren uit aan S. Twisk en C. Vianen, respectieve lijk de koper en de kweker die de 250 miljoen gulden hebben vol- gemaakt. WASHINGTON (UPI/Reuter) - De Amerikaanse Senaat heeft vandaag president Reagan het groene licht gegeven voor de omstreden produktie van de MX-raket. Daarmee ging de Senaat in tegen een voorstel van een meerder heid van de Democraten om geen geld beschikbaar te stellen voor de produktie van de intercontinentale raket ten. sche raketten, als ze zo'n klein gebied treffen, elkaar verwoes ten. Daardoor zou minstens de helft van de MX-raketten "over leven" en bij een tegenaanval kunnen worden ingezet. Reagan kreeg instemming van de Senaat, nadat hij eerder deze week een compromis-voorstel had gedaan. Dit behelst dat het Congres het geld beschikbaar stelt met de aantekening dat het pas mag worden besteed als over de wijze van stationering van de raket overeenstemming is be reikt. Het voorstel om het geld voor de produktie te weigeren kwam van de democratische senatoren Cranston en Kennedy. Vorige week nog weigerde het Huis van Afgevaardigden het verzoek van Reagan in te willigen om 988 mil joen dollar voor de produktie x 1 11111 11 van de «rstevUfMX.raketten te Loodzware Schuld derde WCrdd geven. Cranston zei dat de MX de kans op Een commissie van senatoren en afgevaardigden uit het Huis moet nu het compromis uitwer ken voor de produktie van de MX met het oog op een uiteinde lijke goedkeuring door het Con gres. 24 PAGINA'S Aileen Quinn als "An nie" "Annie" als crisisbestrijdster PAGINA 15 Weer betoging in Paramaribo PAGINA 9 Van bollen tot en met Babyion PAGINA II Geldcrisis eist spoedoverleg IMF PAGINA 21 JEMEN - De Arabische republiek Jemen is deze week getroffen door een zware aardbeving. In de buurt van Dhamar werden 200.000 mensen het slachtoffer. Vijftigduizend mensen werden dakloos, terwijl 1500 bewoners om het leven kwamen. Op de foto de schamele bezittingen die een gezin uit de puinhopen kon redden. De Europese Gemeenschap besloot vandaag 1.3 miljoen gulden ter beschikking te stellen om snel hulp te kunnen verlenen in het rampgebied. Onder meer gaat een deel van het geld naar het Rode Kruis. een kernoorlog zal vergroten doordat de Sowjet-Unie getart zou worden een kernaanval uit te voeren vóórdat de nieuwe MX- raketten iets zouden kunnen uit richten. Maar voorstanders van de MX, zo als de democraat Henry Jackson, zijn het met Reagan eens dat de nieuwe raket nodig is om tegen wicht te bieden aan de Russische uitbreiding van het aantal raket ten. Reagan en zijn minister van defen sie Caspar Weinberger willen 100 MX-raketten op een kluitje in de staat Wyoming neerzetten. De gedachte achter dit zogenaamde "dense pack"-plan is dat Russi- PARIJS (Reuter/DPA) - De schul den van de ontwikkelingslanden zijn in dc afgelopen vier jaar twee tot drie keer zo groot ge worden. Met name Brazilië (87 miljard dollar), Mexico (85 mil jard), Argentinië (38) en Zuid-Ko- rea staan bij buitenlandse ban ken en overheden in het krijt. Dat schrijft de OESO, de organisa tie voor economische samenwer king en ontwikkeling in haar jaarrapport over de Derde-We reldschulden. Westerse banken hebben de vier genoemde landen dit jaar voor 140 miljard dollar aan krediet verstrekt; vier jaar geleden was dat 40 miljard De OESO acht de concentratie van de kredietverlening door parti culiere banken in maar enkele landen een gevaar voor het inter nationale geldstelsel. Landen die veel geld lenen kunnen hun pro duktie slechts navenant verho gen in economisch goede tijden. SCHIPHOL (GPD) - De directie van Fokker heeft de bonden een plan gepresenteerd om het aan tal van 1400 ontslagen dat begin november was aangekondigd te beperken tot 300. Fokker wil dit verwezenlijken door de werktijd van alle (nu nog 9500) werkne mers met 2 procent te verminde ren, de jongeren tot 25 jaar met de helft of een kwart te vermin deren en ouderen dan 57,5 jaar vervroegd te pensioneren. Het plan is onder meer gebaseerd op het centraal akkoord tussen werkgevers en werknemers om voorlopig geen prijscompensatie uit te betalen, zo is door Fokker meegedeeld aan vertegenwoor digers van de Industriebonden FNV en CNV, de Unie BLHP en de Vereniging Hoger Personeel Fokker. De bonden hebben ge zegd het plan te zullen bestude ren. Fokker wil, in navolging van Vroom en Dreesmann, gebruik maken van de mogelijkheid werknemers van 57,5 jaar en ou- Buien Wisselend bewolkt met enkele buien. Minimumtemperatuur rond het vries punt. Middaptemperatuur ongeveer 4 graden. Matige westenwind. 18 DECEMBER 1982 Zon op: 08.43 uur, zon onder: 16.29 uur. Maan op: 11.08 uur, maan onder: 19.10 der vervroegd laten afvloeien via de werkloosheidswetten. Het be treft hier de zogenaamde Boers- ma-regeling, die erin voorziet dat zulke werknemers 75 procent van hun laatste salaris krijgen gedurende de periode die rest tot hun 65ste jaar. Fokker heeft aan geboden het verschil dat dan nog overblijft uit eigen middelen aan te vullen. Hiermee zouden 600 werknemers zijn gemoeid. Geen reactie op gratieverzoek DEN HAAG (GPD) - Minister Korthals Altes (justitie) wil nog geen commentaar geven op het aangekondigde Westduitse ver zoek om vrijlating van de twee Duitse oorlogsmisadigers, die gevangen zitten in Breda. Een woordvoerder van justitie wijst alleen op een in 1972 gemaakte afspraak tussen regering en par lement, dat van collectieve gratie geen sprake zal zijn. Die afspraak geldt nog steeds. Alleen bij zeer zwaar wegende me dische omstandigheden zou in een individueel geval vrijlating kunnen worden overwogen. Volgens de woordvoerder van jus titie wordt er op het ogenblik niet aan gedacht een dergelijke gratie-procedure voor een van de twee van Breda te voeren. West- Duitsland heeft sinds 1972 diver se malen op gratieverlening aan gedrongen. Het laatst vorig jaar. Voor de jongeren wil Fokker voor de werknemers tot 25 jaar - 1100 man - de bestaande arbeidsover eenkomsten wijzigen in deeltijd contracten. Werknemers tot en met 23 jaar krijgen een arbeids overeenkomst voor 50 procent van de huidige werktijd, die van 24 voor 75 procent. Vijfentwin tig-jarigen en ouderen behouden hun bestaande arbeidsovereen komst, zij het dat werktijd en sa lariëring met 2 procent worden gekort. VANS-CENTRUM akDyovuLTuijn Hooglandse Kerkgracht 48 Leiden. Tel. 071-12 35 83 b.g.g. 120917 18-12-82) Wanneer innalpn,.:^^ n..|V|,and f'i Onland rekent in maai»- WENEN (GPD) - Lech Walesa is na een arrest van ongeveer negen uur gisteravond door de Poolse autoriteiten voor zijn huisdeur afgezet. De voormalige vak bondsleider, die gistermorgen werd gearresteerd, zei na thuis komst dat hij de hele dag in een auto door zijn woonplaats Gdansk was gereden. „Dit is een nieuw vorm van interneren. De rit was zo lang dat mijn achter werk zeer doet", aldus Walesa. Walesa werd gistermorgen thuis gearresteerd vanwege zijn her haalde weigering mee te werken aan een 'onderzoek naar onregel matigheden in de boekhouding' van de voormalige vakbond Soli dariteit'. Walesa zou gistermid dag een toespraak hebben ge houden bij het monument dat in Gdansk is opgericht ter ere van de gesneuvelde arbeiders in de opstanden van 1970. De inhoud van de toespraak was beslist geen oproep tot revolutie, maar meer een dringend verzoek aan de arbeiders op legale ma nier verder te gaan om hun rech ten op een onafhankelijke vak bond te veroveren. Het hele gebeuren rondom Walesa lijkt sterk op provocatie, met als doel de opschorting van de oor logstoestand op 31 december op nieuw naar een later tijdstip te verschuiven. Vanaf het ogenblik dat Walesa een maand geleden uit zijn internering werd vrijgela ten. zijn er talrijke incidenten ge weest die erop duiden dat de vei ligheidsdienst zich op hem wil wreken. In onze looste odvertenties berichtten wij u over onze grootse plannen voor de maand december. De verkoop von Opeis en OK-inrullwogens loopt fantastisch. Maar om de stap voor u nóg gemakkelijker te maken zijn wij bij de aankoop van een occasion met een OK-garantiebewijs extra gul met de inruilwaarde van uw huidige auto. Voor diegenen die een nieuwe Opel willen kopen: let even op de volgende tijdelijkeaanbiedingen. Kodett Ekonoom f14.999,-, af fabriek. Ascona Spedal 4-deurs. 1.6 S, van f25.310,- voor f23.445,-, fnd. afleveringskosten, tectyl en ML Kodett Flash. Ind. diverse accessoires, nu voor f 18.191,-, ind. afleveringskosten, tectyl en ML Kodett Flair Sport alleen bij het Motorhuis verkrijgbaar, f19.995,-, ind. afleveringskosten, tectyl en ML Opel Rekord2.PS. 4-deurs, ind. diverse accessoires, type 1982,von f27.287,-, nu voor f24.000,-, ind. afleveringskosten, tectyl en ML Ook de Mantal 983 stoot nu bij ons In de show room, vanaff23.130,-, ind. afleveringskosten, tectyl en ML Op al deze auto's gelden natuurlijk ook onze fasdnerende inruilprijzen voor uw huidige auto. Het Motorhuis Lelden In december alle dogen geopend voor mensen die 'n nieuwe Opel of een OK-inruilwagen willen kopen en weinig willen betalen. N B. Voor deze oanbiedinfen kunt u ook terecht in onze Motorhuiswestlgtngen Katwijk en Voorschoten Vondelloon 80.2300 AA Ledcn Tel (071) 76 9.) IJ EJ ES

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1