mededelingen gemeentebestuur leiden 20 tlm24dec. '82 Gemeenteraad Maandag 20 december a.s. om 19.30 uur Agenda Benoeming van een lid van het al gemeen bestuur van de Streekmu- ziekschool Benoeming lid Monumentencommissie Verdere behandeling van het mi- 1ieubeleidsplan. Herziening kredieten experimen teerproject Leidse Baan 2e fase. Beëindiging experiment bestuurs vorm openbaar onderwijs. Bouw van 34 woningwetwoningen aan de Turkooislaan. Bouw van 86 woningen aan de Ves- testraat door woningbouwvereni ging "Ons Doel". Verbeterings- en onderhoudswerk zaamheden 103 woningen woning bouwvereniging "Ons Belang" W. de Zwijgerlaan en omgeving. Krediet t.b.v. voorzieningen aan het pand Breestraat 24 voor huis vesting G.S.D. Uitgifte grond in de Waard in erfpacht aan Van Eijk Sloopwer ken B.V. Garantie geldlening woningbouw vereniging "Ons Belang". Garantie geldlening Vereeniging tot Bevorderingen van de Bouw van Werkmanswoningen. Uitneming perceel grond in de Waard uit het Grondbedrijf t.b.v. de nieuwbouw Directie Peiniging, Havens en Warenmarkten. Voorzieningen t.b.v. openbare schol en Krediet voorbereiding nieuwbouw bijzondere kleuter- en lagere school Caeciliastraat Verzoeken van schoolbesturen om medewerking. Krediet voor het aanbrengen van mechanische ventilatie in het stadhuis. Regionalisering Schooladvies dienst; vaststelling gemeen schappelijke regeling inzake de subsidiëring van de Stichting Schoolbegeleidingsdienst Rijnland Opheffing van het College van Cu ratoren van het Stedelijk Gymna sium. Garantie geldleningen aan de wo ningbouwvereniging "De Eendracht". Garantie geldlening aan de Stich ting Leidse Studentenhuisvesting. Uitgifte in erfpacht perceel grond op het bedrijfsterrein in de Merenwijk. Krediet tijdelijke voorzie ningen huisvesting kleuter en lagere school Haarlemmer straat 30 t/m 34 in Hoog- landsekerkgracht 20. Wijziging bezoldigingsrege ling 1971. Wijziging van enkele rechtsposi tieregelingen o.m. in het kader van de bezuinigingsmaatregelen. Wijziging van de Verordening op roerend-goedbelas tingen. Bijzondere ontheffingen slui tingsuur drank- en horeca-in- richtingen. Standpunt College ten aanzien van bovengenoemde ontheffingen. Commissie vergaderingen Commissie Onderwijs. Somenlevingsopbouw en Emancipatie. Woensdag 22 december a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Agenda: Procedure emancipatie-nota. Afdoening bezwaarschrift inzake speel-o-theek Pinokkio. Voorlopige vaststelling bedragen art. 88 en 89 W.V.O. over 1980 en het tijdvak 1979 t/m 1983. Trainingscursussen schoolleiders. Verslag Leids Studiefonds. Instandhoudings- en spreidingsbeleid openbare scholen voor kleuter- en lager onderwijs. Reaktie op het Onderwijsvoorrangsplan. Procedure benoeming rektor Louise de Coligny Scholengemeenschap Commissie voor Volkshuisvesting en Commissie voor Ruimtelijke Ordening. Openbare Werken en Verkeer. Donderdag 23 december a.s. om 20.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Overige vergaderingen \V Informatie is te verkrijgen iedere werkdag tussen 11.00 en 12.00 uur bij de directie bouw- en woning toezicht, Stadsbouwhuis, Langegracht 72, Postbus 148, 2300 AC Leiden (telefonisch bereikbaar 071- 254911) Agenda: Presentatie woningbouwplannen Doelenterrein. Voorstel rehabilitatie panden Groenesteeg/Uiter stegracht en Nieuwe Rijn/Middelstegracht. Verstrekking gemeentelijke subsidie particuliere woningverbetering (proef 1983). Verkoop en verhuur grond achter de Maredijk 52 t/m 56. Uitneming grond in de Waard t.b.v. nieuwbouw RHW. Sloop panden Pasteurstraat 17-17a, 19-19a en 21- 21a. Verkoop grond aan het EBR. Uitgifte in erfpacht Nieuwe Rijn 93/93a. Uitgifte in erfpacht perceel Middelstegracht 133. Verkoop perceel grond t.b.v. plaatsing gasregula- teurkast EBR. Verkoop grond gelegen aan de Stadhouderslaan. Opdracht aan de Commissie voor de rekeningen m.b.t. Herengracht/Zijlsingelgebied. Diversen Werkgroep Emancipatie Leiden. Maandag 20 december a.s. om 13.45 uur in de koffiekamer (kamer 263) van het stadhuis. Agenda: Hoorzitting. Direct uitvoerbare beleidsaanbevelingen. Voorstel voor een advies betreffende opvolging W.E.L. Ouderenberaad Leiden Woensdag 22 december a.s. om 14.00 uur in de raadzaal van het stadhuis. Ouderenberaad Lei den is een geregeld overleg tussen wethouder (M.V.C.) Maatschappelijke aangelegenheden en organisaties van ouderen. Agenda: Vervoersmogelijkheden in de avonduren. Ombudsfunctie en de stand van zaken. Uitbreiding stations TV-kabelnet. Evalueren/functioneren Ouderenberaad. Bovenstaande vergaderingen zijn open baar. Wie meer wil weten over de te behan delen agendapunten, kan daarover in formatie vragen in het informatie-cen trum van het Buro Voorlichting in de hal van het stadhuis. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 17.00 uur. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Verleende bouwvergunningen Burgemeester en Wethouders hebben op 14 decem ber 1982 de volgende bouwvergunningen verleend: Maresingel 69, verbouwen en uitbreiden woning; Galgewater verlengde Weddesteeg, bouw houten dubbele ophaalbrug; Rijnsburgerweg 1, uitbreiden onderhoudswerk plaats voor autobussen; Soembastraat 62, plaatsen dakkapel op achter- geveldakvlak; Sportterrein aan de Smaragdlaan en Hoge Mors- weg, bouw sportgebouw; Coornhertstraat 54, inwendig verbouwen woning; De Sitterlaan 114, plaatsen dakkapel op achter- geveldakvlak; Buys Ballotstraat 24, verbouwen en uitbreiden woning en bouw berging; Leuvenstraat 3, verbouwen woning; Hoefstraat 62, plaatsen dakkapel op zijgeveldak- vlak; Rapenburg 37, 39 en 41, verbouwen bank met bo venwoning; Leliestraat 104, verbouwen woning; Berylstraat 2, verbouwen beganegrond en bouw uitbouw aan zijgevel woning en plaatsen volière/ konijnenhok; Haven 54, verbouwen achterhuis tot magazijn met bovenwoning. Indien U door het verlenen van een bouwvergunning rechtstreeks in Uw belang bent getroffen, kunt U bin nen 30 dagen na dagtekening van de bouwvergun ning op grond van de wet AROB een gemotiveerd be zwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou- Tevens kunt U, indien de onmiddellijke uitvoering van het besluit onevenredig nadeel voor U meebrengt, op grond van de Wet op de Raad van State schorsing van de bouwvergunning aanvragen bij de Voorzitter van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State, Binnenhof 1, 2513 AA 's-Gravenhage. Voorbereidingsbesluit voor een sportveld aan de Willem de Zwijgerlaan (korfbal vereniging Pernix). In kamer 213 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 ligt voor een ieder ter inzage, het besluit van de ge meenteraad van 6 december 1982, no. 376, waarbij wordt verklaard, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan De Hallen voor wat betreft het bovengenoemde op de tekening nr. 31 ST 8776 met een balletjeslijn aangegeven gebied. Voorbereidingsbesluit en een bouwplan voor een terrein in Leiden-Noord. Met ingang van 20 december 1982 ligt voor een ieder ter inzage in kamer 215 van het Stadsbouwhuis, Lan gegracht 72 te Leiden, het besluit van de Gemeente raad van 6 december 1982, no 399, waarbij wordt ver klaard, dat een herziening wordt voorbereid van het bestemmingsplan 'Uitbreidingsplan Leiden-Noord (herz. 1957)' voor een terrein ten noorden van de Wil lem de Zwijgerlaan, nabij de Zijlbrug, dat op tekening no. 33 ST 8782 met een stippellijn is aangegeven. Tevens ligt met ingang van 20 december 1982, even eens in kamer 215 van het Stadsbouwhuis, geduren de één maand voor een ieder ter inzage een bouw plan voor een clubgebouw ten dienste van de zeever- kennersgroep Jan van Galen, dat betrekking heeft op de gronden waarvoor de Gemeenteraad bovenge noemd voorbereidingsbesluit heeft genomen. Deze terinzagelegging is noodzakelijk om onder toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet de bouwver gunning te kunnen verlenen. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door een ieder bezwaren tegen het bouwplan worden inge diend bij het College van Burgemeester en Wethou ders (Postbus 9100, 2300 PC Leiden). Voorbereidingsbesluit voor enkele gebieden in De Camp en Maredorp. In kamer 215 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 ligt voor een ieder het besluit van de Gemeente raad van 6 december 1982, nr. 398, waarbij wordt ver klaard, dat een herziening wordt voorbereid van de len van het bestemmingsplan De Camp en het bestemmingsplan Maredorp, zoals aangegeven op de tekening nr. 11 ST 8784. Bouwplan voor de uitbreiding van het pand Carneoolstraat 2a. Het gemeentebestuur maakt bekend dat zij voorne mens is, met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8 van de Woningwet, een bouwvergunning te verlenen voor de uitbreiding van het pand Carneoolstraat 2a te Lei den. Het bouwplan zal vanaf maandag 20 december 1982 gedurende 14 dagen ter inzage liggen in kamer 213 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. Zij die bezwaren hebben tegen dit bouwplan, kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging schrif telijk bezwaar indienen bij het College van Burge meester en Wethouders van Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden. Bouwplan voor de verbouw en nieuwbouw verzorgingstehuis Vreewijk. Het gemeentebestuur maakt bekend dat zij voorne mens is, met toepassing van artikel 50, lid 8 van de Woningwet, een bouwvergunning te verlenen voor de ver- en nieuwbouw van het verzorgingstehuis "Huize Vreewijk" aan de Vreewijkstraat te Leiden. De betreffende gronden zijn begrepen in het door de Raad op 30 augustus 1982 vastgestelde bestem mingsplan Vreewijk. Het door het architectenbureau Schutte-Van Heels- bergen-Jansen ontworpen ver- en nieuwbouwplan is in overeenstemming met het in procedure zijnde bestemmingsplan Vreewijk. Het bouwplan zal vanaf maandag 20 december 1982 gedurende 14 dagen ter inzage liggen in kamer 213 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 te Leiden. Zij die bezwaren hebben tegen dit bouwplan, kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging schrif telijk bezwaar indienen bij het College van Burge meester en Wethouders van Leiden, Stadhuisplein 1, 2311 EJ Leiden. Onteigeningsplan De Camp In kamer 215 van het Stadsbouwhuis, Langegracht 72 ligt met ingang van 20 december gedurende 21 da gen voor een ieder ter inzage het besluit van de Ge meenteraad van 11 oktober 1982, nr. 328 tot onteige ning in het belang van de ruimtelijke ontwikkeling en van de volkshuisvesting, n.l. ter uitvoering van het bestemmingsplan De Camp, te weten voor woning bouw c.a. een gebouw van bijzondere aard alsmede verkeersdoeleinden, en ten name van de gemeente Leiden van de op het bij dit besluit behorende grond plan (tekening nr. 484) met een gele kleur aangege ven percelen, welke nader zijn vermeld op de even eens bij dit besluit behorende lijst van de te onteige nen percelen. Ontwerp-uitwerkingsplan Sjardin terrein en bouwplan voor 37 woningen ter plaatse van het voormalige Sjardin Kompleks in Pancras-Oost. Met ingang van 21 december 1982 ligt gedurende één maand voor een ieder ter inzage in kamer 214 van het Stadsbouwhuis. Langegracht 72; A. het ontwerp-uitwerkingsplan Sjardin terrein voor gronden in Pancras-Oost gelegen tussen de gedeel ten Uiterstegracht en Middelstegracht aansluitend op de Nieuwe Rijn, d.w.z. de gronden met de globale bestemming woondoeleinden IV volgens het bestem mingsplan Pancras-Oost; B. een bouwplan t.b.v. de realisering van 37 wonin gen ter plaatse van het voormalige Sjardinkompleks. Het ontwerp-uitwerkingsplan (ad A.) voorziet in de realisering van 35 nieuwe woningen in het gebied woondoeleinden IV, alsmede de verbouwing van het bestaande pakhuis ter plaatse van het perceel Uit erstegracht no. 60 in 6 tweekamerwoningen met toe passing van het overgangsrecht, (artikel 41, lid 1 voorschriften bestemmingsplan Pancras-Oost). Het bouwplan (ad B.) omvat de realisering van 37 wonin gen, waarvan 35 in het ontwerp-uitwerkingsplan en 2 ter plaatse van het perceel Uiterstegracht 54 binnen de bestemming eengezinshuizen. Het bouwplan bestaat uit 25 vierkamerwoningen, 7 driekamerwo ningen en 5 tweekamerwoningen, waarbij de wonin gen aan de Middelstegracht worden gestapeld in be bouwing van maximaal 3 bouwlagen met kap en de woningen in het middengebied en aan de Uiterste gracht bestaan uit eengezinshuizen. De hiervoor be doelde 35 woningen passen in het onder A vermelde ontwerp-uitwerkingsplan. Burgemeester en Wethouders zijn voornemens met toepassing van artikel 50 lid 8 van de Woningwet een bouwvergunning te verlenen voor het onder B ver melde bouwplan, alsmede voor de verbouwing van het pakhuis Uiterstegracht no. 60 tot 6 tweekamer woningen. De hier vermelde plannen zijn gebaseerd op het op 1 december 1980 door de Raad vastgestelde en op 2 december 1981 grotendeels door Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Holland goedgekeurde bestemmings plan Pancras-Oost, dat echter vanwege beroep bij de Kroon nog niet onherroepelijk is. Belanghebbenden kunnen gedurende bovenvermel de termijn schriftelijk bezwaren indienen bij Burge meester en Wethouders tegen het onder A vermelde ontwerp-uitwerkingsplan en onder B vermelde bouw plan, Stadhuis, Postbus 9100, 2300 PC Leiden. Woning Middelstegracht aangeboden De gemeente is op zoek naar mogelijke gegadigden voor het pand Middelstegracht 135. Dit perceel heeft een oppervlakte van 78 m*. Kosten opstal f 7.500, excl. overdrachtskosten en kosten voor verplichte verbetering. Een ruime subsidie is aanwezig. De grond wordt in erfpacht uitgegeven. Kosten f 935, per halfjaar en voor een eerste erfpacht-pe riode van vijf jaar. Wie komen in aanmerking? Voor de uitgifte van het betreffende onroerend goed kunnen zich laten inschrijven degenen die als woningzoekenden staan geregis treerd bij de gemeentelijke directie Woonruimte verdeling en/of een woning van een Leidse wo ningbouwvereniging of Leidse woningstichting leeg kunnen achterlaten; degenen die een particuliere huurwoning in Leiden leeg kunnen achterlaten beneden de huurprijsgrens 850,— per maand tot 1-1-1983 - kale huur -); degenen die niet als woningzoekende bij de ge meentelijke directie Woonruimteverdeling staan geregistreerd en geen woning als hierboven be doeld kunnen achterlaten, maar die wel voldoen aan de door de directie Woonruimteverdeling te hanteren normen voor het verkrijgen van een woonvergunning. Meer informatie? Wie meer wil weten kan terecht in het Stadsbouw huis bij de Informatiebalie. Daar zijn tevens inschrijf formulieren te verkrijgen. Na de sluitingsdatum, die is vastgesteld op 31 december a.s. wordt een selectie gemaakt uit de binnengekomen inschrijfformulieren. Belangrijk De gemeente organiseert voor de serieuze kandida ten t.z.t. een bezichtiging aan het pand. In verband hiermee verzoekt de gemeente u om de huidige huur der van de woning niet lastig te vallen met verzoeken om de woning nu al te mogen bezichtigen. "onderwijs 1983" is een onmisbaar hulpmiddel voor leerlingen en ouders van leerlingen, dié komend jaar te maken krijgen met de keuze van voortgezet onder- Voor de kerstvakantie zal aan elke leerling van de zes de klas in Leiden en omgeving zo'n boekwerk worden uitgedeeld. In "Onderwijs 1983" is tevens "Kies" 1- en 2 - een uit gave van het Ministerie van Onderwijs - opgenomen. "Kies" is ondermeer bestemd voor ouders van leerlin gen van de zesde klas lagere school, maar ook voor ouders wiens kinderen voor het eerst naar de lagere school gaan. Een greep uit de inhoud Schoolkeuze, studiekostenvergoeding, volwassenen onderwijs, leerplicht, advertenties van"scholen en een lijst van scholen in Leiden en omgeving. Kaartje met scholen Op bladzijde 32 is een kaartje van Leiden opgenomen met verwijstekens van verschillende scholen en adressen, echter staat het Rembrandt Scholenge meenschap nog op het oude adres aangegeven; dat is onlangs adres Noachstraat 2 geworden (achter het Jacques Urlusplantsoen). Waar kunt u onderwijs 1983 afhalen U kunt Onderwijs 1983 afhalen aan de balies van het stadhuis en Stadsbouwhuis en bij de direktie Onder wijs, op de vierde etage van het stadhuis. Voorts bij de secretarie van omliggende gemeenten. Ontwerp-nota Migranten verkrijgbaar Vanaf woensdag 22 december is de gemeentelijke ontwerp-nota Migranten verkrijgbaar bij de informa tie-balies van het stadhuis en het Stadsbouwhuis. De nota is opgesteld door de ambtelijke coördinatiecom missie buitenlandse werknemers en bevat een reeks suggesties voor beleidsmaatregelen op diverse terrei nen van gemeentelijke zorg. Na een inspraakperiode van enkele maanden, waarbij ook het oordeel van de betrokken groeperingen buitenlanders gevraagd zal worden, zullen het College van Burgemeester en Wethouders en uiteindelijk de Gemeenteraad een standpunt over het te voeren beleid innemen. Schriftelijke reakties op de nota kunnen vóór 1 april 1983 worden toegezonden aan het hoofd van de di rektie Sociaal Cultureel Werk, gemeente Leiden, postbus 9100, 2300 PC Leiden. De ontwerp-nota kost f 2,50. Begin 1983 komen sa menvattingen in het Turks en Marokkaans-Arabisch beschikbaar. Bruggen tijdens feestdagen gesloten De komende feestdagen zullen de bruggen, die toe gang geven tot het gebied binnen de singels voor doorvaart, op de volgende dagen en uren gesloten zijn; 24 december na 18.00 uur 25 december de gehele dag 26 december de gehele dag 31 december na 18.00 uur 1 jijfiuari de gehele dag In noodgevallen kan 24 uur voor de sluitingstijd con tact opgenomen worden met de post Schrijversbrug, fél. 219675. Jaarlijkse Onderwijskrant is uit Onlangs is voor de vijfde achtereenvolgende keer de jaarlijkse Onderwijskrant voor Leiden en omliggende gemeenten verschenen. Dit informatieve boekwerk

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 18