Annie" als crisisbestrijdster C Boeiende tekenfilm vol effect Yol blijkt na aarzelend begin opmerkelijke film Slapstick: humor met moraal is niet leuk Hl'. "in Hollywood op herhalingsoefening VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 j|,k llllv ',,l|||lll f' alllll1'' A\W' H Tweeling op stelten, regie I Steven Paul. I Met: Marty Feldman, Jer- II ry Lewis en Madeline II Kahn. |l Theater: Trianon, Leiden, al. Iliiiiiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiniii Dat lelijkheid maar al te vaak aan leiding is voor komische situa ties blijkt wel uit het feit dat de meeste komieken van naam niet echt tot de schoonheden onder ons gerekend kunnen worden. In de film "Slapstick", naar de ge lijknamige roman van de science fictionschrijver, Kurt Vonnegut, staat het thema lelijkheid als ko misch element centraal. Het verhaal is simpel. Een rijk en gevierd stel uit de Amerikaanse high society (Jerry Lewis en Ma deline Kahn) krijgt een tweeling (dubbelrol van Lewis en Kahn). De kinderen zijn echter zó wan staltig, dat besloten wordt ze af te sluiten van de buitenwereld, in een huis met verzorgers en een butler (Marty Fieldman). De tweeling blijkt intussen een bo vennatuurlijke intelligentie te bezitten, maar dat wordt door niemand begrepen. Uiteindelijk is het duidelijk dat zij tot de be volking van een andere planeet behoren. Zij worden teruggehaald omdat de aarde nog niet rijp is voor dit soort denkwerk. Want wat de mensen op deze planeet alleen zien is de lelijkheid. Een tamelijk moraliserende strek king voor een komedie. Dat heeft dan ook zijn weerslag in het lolli ge, wat gedurende de hele film achterwege blijft. Heel merk waardig, dat regisseur Paul met een script van een niet onver dienstelijk schrijver zo weinig heeft kunnen doen. Aan de ac teurs lag het ook al niet. Maar zelfs de onlangs overleden ko miek Marty Feldman komt hier niet uit de verf. Lachen om lelijk heid van mensen is kennelijk toch niet zo gemakkelijk. ANNELOES TIMMERIJE Film December is per traditie de maand voor allerhande produkties, die worden aangeprezen als 'gezelli ge familiefilms'. Meestal is er wel een tekenfilm bij, dit keer de gloednieuwe animatieproduktie 'Het geheim van Nimh'. Een tekenfilm die alles biedt wat een onderhoudende film maar kan bieden: spanning, gevaar, humor, ontroering, magie en een happy end, waarbij het goede het kwade overwint. Het verhaal zit origineel in elkaar. Heldin is de muis mevrouw Bris- by, een weduwe met 4 kinderen. Om haar kinderen te redden klopt ze voor hulp aan bij ver schillende dieren. Uiteindelijk komt het muisje terecht bij supe rintelligente ratten, die onder de grond een geheel eigen wereld hebben opgebouwd. Het zijn ratten gevlucht uit het die renlaboratorium Nimh, waar ze als gevolg van ipjecties een enor me intelligentie hebben verkre gen. Samen met hen kozen des tijds ook 2 muizen de vrijheid. Een van de twee was Jonathan Brisby. Zo hoort de weduwe waar haar inmiddels overleden man vandaan komt. De ratten beloven haar te helpen. De grootscheepse reddingsactie dreigt echter te mislukken door twee boosaardige ratten, die een staatsgreep in gedachten heb ben.... De producent heeft er een spekta kelfilm vol effecten van gemaakt die helaas is voorzien van suiker zoete muziek. De tastbare span ning wordt op juist*» momenten gebroken door de vermakelijke capriolen van de onhandige raaf Jeffrey. Lof voor de tekenaars die er in zyn geslaagd alle dieren zo vloeiend mogelijk te laten be wegen. Ook de stemmen doen heel natuurlijk aan: een verade ming vergeleken met het gekun stelde, quasi-kinderlijke toontje waarvan Nederlandse auteurs zich vaak bedienen. 'Het geheim van Nimh' is boeiend voor iedereen, hoewel het oppas sen is met jonge kinderen. Aller- w -I»'" ..ar Het geheim van Nimh'. Theater Lido 4. Tekenfilm van Don Bhith produc tions. A.l. iiiiiiiiiiiiiiiimmiimiiiiiim eerst omdat de film voorzien is van ondertitels, maar ook vanwe ge de schrikeffecten MARGOT KLOMPMAKER VV De traditie wil dat kerken en theaters in crisistijden vol stromen, omdat geloof en amusement de middelen bij uitstek schijnen om donkere dagen door te komen. De jaren dertig kende een bloeiende vermaakindustrie en tijdens de Tweede Wereldoorlog was de kerk voor velen zowel een inspiratiebron als een laatste strohalm. Zowel de kerk als de filmprodu centen mogen betere tijden heb ben gekend, de laatsten zijn een imponerend offensief begonnen, dat bijkans geheel in het teken staat van het ongecompliceerde vermaak. De vele tientallen mil joenen die Hollywood heeft uit getrokken voor de verfilming van de musical Annie, maken eens te meer duidelijk hoezeer ter bestrijding van de crisis van de jaren tachtig op beproefde re cepten wordt gegokt. Annie zet het huis op stelten. Het verhaal van "Annie" is geba seerd op een strip van Harold Gray die voornamelijk in de ja ren dertig in Amerika populair was. Gray's creatie werd later be werkt tot een succesvolle musi cal en nu dan tot een film, ge maakt in de traditie van toen, en zo men wil ook een ode aan de toenmalige "entertainers". De pretentie van de makers wordt in één van de liedjes in enkele zin nen verwoord: "Laten we naar de film gaan, met een happy-end. Er is nieuwe hoop, in de knusse bioscoop". De tienjarige Annie is een weesje die met haar lotgenootjes in een grauw New Yorks weeshuis wordt uitgebuit door een aan al cohol verslaafde, nymfomane di rectrice. Annie weet er met haar zonnige humeur bij de andere weesje de moed in te houden. Op een dag wordt ze uit het wees huis voor een logeerpartijtje weggehaald door de secretaresse van een miljardair, die op die ma nier zijn imago van harde zaken man wil veranderen. Annie slaagt er binnen luttele tijd in het hele huis op zijn kop te zetten en de zakenman en zijn vrienden (onder wie president Roosevelt) voor zich te winnen. Overwogen wordt om haar te gebruiken om de Amerikanen in de donkere ja ren dertig weer moed in te zin gen. Zoals meestal in musicals als deze is het verhaal zelf vederlicht en gaat het vooral om een zo groot mogelijk afwisselingen van kleu rige scènes, goed voor een lach en een traan bij de kijker. Daar worden veel handreikingen toe gedaan. De film zit vol vaart, ziet er schitterend uit en past ge heel in de Amerikaanse traditie van vakkundig gemaakte tranen trekkers over arme kindertjes die goed terecht komen. Zwak element is het muzikale gedeelte. Op de geheide hit "Tomorrow" na, zullen de liedjes weer snel zijn vergeten. De choreografie '"'lllll,. ''Illli,, «i| JP "Annie", regie: John Hus ton. Met: Aileen Quinn, Albert Finney. Carol Burnett e.a. Theater: Luxor, a.l. Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiini Albert Finney is als zakenman Warbucks wellicht niet helemaal overtuigend, Aileen Quinn (uit honderden meisjes geselecteerd) als Annie is dat zeker wel en vooral Carol Burnett maakt van de verlopen weeshuisdirectrice een kostelijk i John Huston, met zijn 76 jaar zo langzamerhand behorend tot de veteranen heeft als acteur en re gisseur een imponerende staat van dienst, met zeer uiteenlopen de wapenfeiten. "Annie" is zijn eerste musical, maar wie dat met weet, zal het aan de film niet af zien. Die bruist aan alle kanten en biedt weliswaar geen hoop, maar wel aardig amusement voor jong en vermoedelijk ook oud. TON VAN BRUSSEL Güney geeft kijkje in Turkse cultuur Het Kijkhuis speelt deze en ko mende week 'bioscoopje'. Zeven dagen achtereen hetzelfde pro gramma, alleen de reclame (ge lukkig maar) en het Polygoon journaal ontbreken er nog maar aan. Daarom in dit geval ook een recensie, zeker omdat de ver toonde film Yol op velerlei wij zen bijzonder mag heten. Aller eerst omdat het dit jaar de win naar was van het Cannes-festival (samen met Missing). Voor een produkt uit Turkije, niet bepaald een filmnatie, een opmerkelijke prestatie. Yol is echter vooral bijzonder om de ongewone manier waarop de film tot stand is gekomen. Be denker Yilmaz Güney, die het al jaren aan de stok heeft met de autoriteiten, maakte Yol groten deels vanuit de gevangenis. Hij gaf minutieuze aanwijzingen aan assistent Serif Gören die het fei telijke werk moest doen. Tijdens een verlof wist Güney Turkije uit te komen, zodat hij uiteindelijk wel zelf de montage kon verzor gen. Overigens: alleen voor de prijsuitreiking in Cannes heeft hij zich in het openbaar ver toond; verder houdt Güney zich zoveel mogelijk schuil voor de militairen. Die laatste gegevens doen vermoe den dat Yol een puur politieke film is. Een aanklacht tegen het r „mr jiii"" Yol; regie: Yilmaz Güney; hoofdrollen: Tarik Akan, Hallil Ergün en Necmet- tin Cobanoglu; theater: Kijkhuis, Leiden iiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiii regime van generaal Evren. Dat is het niet, althans die lading zit er 'slechts' indirect in. Yol is vooral een film over de Turkse cultuur, een film over schuld en boete. Dat laatste zit al direct in de ope ning, waarin Güney waarschijn lijk zijn eigen ervaringen in de gevangenis aanspreekt. Vijf ge vangenen worden er in het ver haal uitgelicht, maar zijn aanvan kelijk moeilijk te herkennen (waarom hebben alle Turkse mannen toch snorren?). Het vijf tal krijgt een tijdelijk verlof en de camera volgt hen op weg naar huis. Ééntje moet halverwege in een militaire post achterblijven omdat zyn papieren zoek zijn, dat zijn zo van die tikjes die Gü ney schijnbaar achteloos aan de junta uitdeelt. Pas in de loop van de film als het verhaal zich echt gaat ontwikke len - wint Yol aan zeggings kracht. Enig geduld dient dus wel betracht te worden, maar dat wordt dan ook dubbel en dwars beloond. Via de drie uiteindelij ke hoofdpersonen geeft Güney een fraai en tegelijkertijd ontluis terend beeld van de Turkse sa menleving. De schrijnende problemen van de Koerden vervat in de persoon van Ömer, de vetes en bloed schande in de figuten van Seyit en Mehmet. Hoe dat precies wordt uitgewerkt, moet de be langstellende zelf maar bekijken. Het vergt teveel ruimte en het zou bovendien teveel verraden. Güney toont alle ellende en onbe grip zonder in een moraliserende toon te vervallen. Integendeel, er spreekt een groot mededogen uit Yol, kennis van het eigen volk. Wat Yol iets extra's geeft, is de prachtige fotografie. Vooral een uitputtende tocht over een be sneeuwde bergpas, is fantastisch in beeld gebracht. Tenzij Güney over bijzondere ga ven beschikt, kan 'reserve-regis seur' Serif Gören samen met ca meraman Erdogan Engin daar voor wel alle eer opstrijken. En zo is Yol het knap ingetogen spel inbegrepen - toch vooral een triomf van het collectief. BART JUNGMANN Emine (Meral Orhonsoy) moet lijdzaam toezien hoe echtgenoot Mehmet door haar eigen familie op afstand wordt ghouden. Vanavond en morgenavond (21.15 uur) in het FILMHUIS van het Vrije Tijdscentrum "Permette? Rocco Papaleo" een relatief onbekend oudje van Ettore Scola. De film ver telt het verhaal van Rocco, een vriendelijke optimist, die geconfronteerd wordt met het harde bestaan in Chicago. Met in de hoofdrollen Marcel lo Mastroianni en Lauren Hutten. Woensdag- en donderdagavond (20.00 en 22.15 uur) van Eric Rohmers "La Femme de 1' aviateur", een Franse film uit 1981 over een jongen die bij toeval wordt geconfronteerd met de (mogelijke) minnaar van zijn vriendin. Hij zoekt de zaak uit en dat leidt tot "een speelse ontmaskering van het geloof in de ware Ja cob". In de KAPELZAAL van K O dinsdagavond (20.00 uur) "Sauve qui peut", Godards veelbesproken film met Isa- belle Huppert in de hoofdrol. Het is Godards eerste na twaalf jaar van voornamelijk werken met video. Hij maak te een vierluik over het denk beeldige, de angst, de handel en de muziek. De film is wel een "kruisbeeldpuzzel" ge noemd, omdat Godard ver banden legt die niet voor de hand liggen. Marcello Mastroianni The Front is één van de weinige films waarin Woody Allen al leen als acteur en niet als re gisseur optrad. In deze door Martin Ritt zes jaar geleden gemaakte film speelt Allen een stroman voor een toneel schrijver. In de jaren van communistenjager McCarthy kwamen sommige 'verdach te' artiesten niet aan de bak. Zo ook schrijver Alfred Mil ler die kassier Howard Prince (Allen) vraagt als zijn stro man op te treden. Met andere woorden: de stukken van Miller voortaan gepubliceerd onder de naam van Prince. Dat levert de nodige bizarre situaties op (Prince stijgt het succes naar het hoofd), maar The Front als komedie betite len, zou opjuist zijn. Daar voor zitten er te veel scherpe kantjes aan deze interessante film. Volgende week vrijdag op Nederland 2. In de reeks cinema-primeurs vertoont de VPRO woensdag de nieuwste film van Marco Bellochio, Gli occhi, la bocca. Lou Castel speelt de hoofd rol. Als Giovanni keert hij te rug naar zijn geboorteplaats voor de begrafenis van zijn broer Pippo. Oude herinne ringen komen terug en daar naast ontwikkelt er zich een soort haat-liefde verhouding met zijn schoonzus Vanda. Behalve Castel treedt ook Mi chel Piccoli in deze film op. Een voortreffelijke thriller is Sleuth van Joseph Mankie- wicz en zaterdag op Duits land 2 te zien. Een ingenieus verhaal waarin detective schrijver Wyke (Laurence Olivier) het op een akkoordje gooit met de minnaar van zijn vroouw Milo Tindie (Michael Caine). Tindie steelt juwelen en Wyke strijkt het verzeke ringsgeld op Dan neemt het verhaal echter een heel ande re draai Minstens even klassiek is The treasure of Sierra Madre (donderdag, Duitsland 3). De ze western verenigt de talen ten van regisseur John Hus ton en acteur Humphrey Bo- gart. De laatste speelt een aan lager wal geraakte Amen- kaan die de goudkoorts knjgt en de onherbergzame Sierra Madre intrekt. Het programma: ZATERDAG Blue Fire Lady; 15.30 uur; Dtsl. 1 (regie. Ross Dimsey. Australische film uit 1978). A night to remember; 16.00 uur; Bel. 1 (regie: Ri chard Wallace. Amerikaanse film uit 1941). Westward the women; 22.05 uur; Dtsl. 1 (re gie: William Wellmann. Ame rikaanse film uit 1951). Sleuth; 23.15 uur; Dtsl. 2. MAANDAG The Nun's story; 19 10 uur. Ned 1 (regie Fred Zinneman met Audrey Hep burn. Amerikaanse film uit 1959) DINSDAG: Three Godfathers; 19 30 uur; Dtsl 2 (regie: Johni Ford met John Wayne Ame- nkaanse film uit 1948) WOENSDAG Gil occhi. la bocca; 21 30 uur; Ned 2. Ad Ogni Costa; 22 15 uur; Dtsl 2 (regie: Guihano Montaldo met Janet Leigh Duits-lta- liaans/Spaanse film uit 1966). DONDERDAG The treasure of the Sierra Madre; 20.15 uur; Dtsl 3 VRIJDAG; Whitewater Sam; 15 00 uur; Dtsl. 2 (regie Keith Larscn. Amenkaanse film uit 1976). The Front; 22.30 uur, Ned 2 BLIJVERS "E.T." - Ontroerende film voor kin deren van 9 tot 90. Lido I Leiden. Euro 1 en U Alphcn ai- "De Boeiemvrlend" - Ongecompli ceerd amusement. Lido 11 en Stu dio. Leiden Euro 111. Alphen il -Poltergeist" - Goeie griezelfilm. Lido 111. Leiden. Euro IV. Alphen. (OP)NIEUW -Megaforce" - City 1. Katwijk. "Invasion of the body snatchers" - knappe remake van klassieke scien cefictionfilm. City 2, Katwgk. "Monthy Python and the holy grail" - eerste stap van Monthy Py thon-team op het witte doek.. City 3. Katwijk "Inside Jennifer Welsh" - City 4. Katwijk. SEXFILMS "Bruisende brunettes" - Rex. Lei den. "Emanuelle 2" - City 4. Katwijk NACHTFILMS "Jeugdig speelgoed" - Rex. Leiden. "Jaws" - Euro 1. Alphen "E.T." - Euro 2. Alphen "Paspoort naar porno-parad ijs" - Euro 3. Alphen. "PoltergeUl" - Euro 4. Aiohen. DEN HAAG "101 Dalmatiérs" - Apollo 1 (460340), al "Game of death"- Apollo 1 16 jr. "Blade Runner" - Apollo 2. 12 jr. "Annie" - Asta (463500), aJ. "A midsummer rughts sex come dy" - Byou (461177). 16 jr "Het geheim van de Nimh" - Calyp so (463502). a.l. "E.T." Babylon 1 (471656). al. "Tweeling op stelten" - Babylon 2, al. "La passante du sans-souci" - Baby lon 3. a 1 "101 Dalmatiérs" Cineac 1 (630637). al "The Thing" - Cineac 1. 16 Jr. "Big bomber" - Cineac 2, a.1 "Class of 1984" - Cineac 3. 16 Jr "Jesus Christ Superstar" - Du Midi (855770). al. "One flew over the cuckoo's nest" - Euro, 16 jr. "E.T." - Metropole 1 (456756), 16 Jr. "A midsummer night's sex come dy" - Metropole 2. 16 Jr. "Knokken voor twee" a.L en Por- ky's pikante pretpark" Metropole 3. 16 jr "Van de koele meren des doods" - Metropole 4. 16 jr "Raiders of the lost ark" - Metropole 5. 12 jr "De Boezemvriend" - Odeon 1 (462400), al. "Big bomber" - Odeon 2, aL "De wraak der barbaren"- Odeon 3, 12 jr "Het geheim van de Nimh" a.l. en- "Monty Python live at the Holly wood Bowl" - Odeon 4, 12 Jr. "Diva" - Odeon 5. 16 jr. "Pikant ondergoed" - Le Paris 1 (656402). 18 jr. "Sex tussen start en finish" - Le Pa ns 2. 18 Jr. "Het blondje van hiernaast" - Le Pa ns 3. 18 jr. "De wraak der barbaren" - Passage (460977), 12 Jr. AMSTERDAM "A midsummer night's sex come dy" Alfa 1 (278806), al. "Het geheim van de Nimh" aJ en "La nuit de Varennes" - Alfa 2.16 jr. "Victor Victoria" Alfa 3. 12 jr "La passante du sans-souci" - Alfa 4, aL "Het geheim van de Nimh" a.L en "De rode schoentjes" a.l Alhambra 1(233192) "A midsummer rught's sex come dy" - Alhambra 2 (233192). aL "Anrue"- BeUevue Cinerama (234876/266227). al "ET." Calypso 1 (266227/234676). al. "Big Bomber" - Calypso 2, a_L "Blade Runner" Calypso 3. 16 jr "Meisjes die ervan lusten" - Cen traal (248933). 18 jr "101 Dalmatian" aJ. en "Porky's pi kante pretpark" 16. - Cineac Dam rak 1 (245648). 12 jr. 'The 'hot bubble gum' maagd" - Ci neac Damrak 2. 12 jr "101 Dalmatiérs" - Cineac (243639), 16 Jr. 'Tess" - Cinecenter (236615), al 'Yol" - Cinecenter (236615). 16 jr "Last tango in Pans' Cinecenter, al. "Prom Mao to Mozart Isaac Stem in China" - Cinecenter. 16 jr. "E.T" - Cinema 1 (151243), al 'Tweeling op stelten" Cinema 2.12 jr "De boezem vnend" City 1 (234579), al "Diva"- City 2, 16 Jr. "Monty Python live at the Holly wood bowl" City 3, al. "De smaak van water" City 4, 16 jr 'The soldiers story" - City 5 (34579). 16 jr "De wraak der barbaren" - City 6 (234579). 12 jr "Porky's pikante pretpark" - City 7 (234579). 16 jr Roomservice" Dcsmet (226551), aL "Querelle" Leidsepie in theater (235909). 16 Jr. 'Tweeling op stelten" Nóggcra- th(248933), al "Enkele reu zevende hemel" - Pan- sien (248933). 18 jr "Big bomber Rem brand tplein- theater 1 (223545). al "De wraak der barbaren" - Rem- J brandtpleintheater 2 (223545), 16 Jr. "Sun Dragon" Rex (266132). 16 jr "Class of 1984" - Roxy (232809). 18 jr "Bloody Birthday" Saj (246132), 16 jr "De vesting" - Studio K (231706), 16 jr "Persona" - (Criterion (231708). 16 jr. "Diva", "De grote stilte". "1900". deel 1 en 2,-The Movies (245790). 16 )T "E. T - Tuschinki 1 (262633). aL "Van de koele meren des doods Tuschmskj 2 (262633). 16 jr "De man met het dodelijke oog" 12 Jr en "Knokken voor twee" a L - Tü- schinski 3 (262633) "Raiders of the lost ark" Tuschins- ki 4 (262633). 12 jr "Les uns et les autres" Tuschinski 5. 16 Jr "De tweeling op stelten" De Uit kijk (237460). aL

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15