Trendvolgers gaat niet door Van der Duim: "Ik wil geen conflict Chapman (54) overleden Ook Van der Torre al uitgeschakeld Meer scholing voor vrouwen Britse regering toch vrijgepleit Realrspeler Juanito dient aanklacht in Schaatser stelt KNSB voor dilemma 11 Minderhout nieuwe praeses van RCL Geen strafvervolging voor Gij sen GOIRLE (ANP) In de eerste ronde van de damesstrijd heeft zich gisteren in Goirle op de nationale indoorten- nistitelstrijd net als woensdag bij de heren een verras sing voorgedaan. De als tweede geplaatste Marianne van der Torre werd uit het toernooi geslagen door de 20-jari- ge nieuwkomer Hanneke Raaijmakers uit Roosendaal: 5-7, 4-6. Met Van der Torre verdween ook Elly Vessies geruisloos van de baan. De oud-kampioene werd afgeschminkt door de 14-jarige Hellas ter Riet uit Apeldoorn met de sprekende cyfers van 1-6, 4-6. Jo Jansen en NAC gaan uit elkaar BREDA (ANP) - Na onderling overleg hebben het bestuur van de eredivisieclub NAC en trainer Jo Jansen (45) besloten de sa menwerking aan het eind van het lopende seizoen te beëindi gen. Jansen heeft de wens te kennen gegeven zich elders in het betaalde voetbal te willen oriënteren. Bij NAC is men van mening dat een wijziging in het technische apparaat nieuwe im pulsen aan het Bredase voetbal kan geven. Jansen is momenteel aan zyn tien de seizoen by NAC bezig, waar van de laatste vijf als hoofdtrai ner. tingen. De nummer twee, achter titelverdedigster Marcella Mes- ker, stond "stijf van de zenuwen" zoals zy na afloop verklaarde, en had geen enkele controle over de bal. Hanneke Raaijmakers deed niet veel meer dan de bal in het spel houden. En die tactiek bleek winnend, omdat haar opponente er altyd wel in slaagde - en soms op de wonderbaarlijkste wijze - de bal buiten de lijnen of in het net de deponeren. Met 5-7, 4-6 viel het doek van Van der Torre op de NK indoor onverwacht vroeg. Het verlies van Elly Vessies was niet verontrustend, wel opzien barend. Vessies heeft zich min of meer teruggetrokken en speelt nog recreatie-tennis. Dat de pas 14-jarige Hellas ter Riet evenwel in staat was de vroegere vedette in een handomdraai en met slechts vyf games buitenspel te zetten, wekte opzien. Evenals de nederlaag van Judith Warringa tegen Jolanda Lembeck. Bij de heren heeft Wim Groenen- veld zyn opmerkelijke opening tegen Louk Sanders niet kunnen vervolgen. In de tweede ronde wees Martin Koek de Reeuwij ker op zijn tekortkomingen: 6-2, 6-4. Opvallend was de elimina tie van Rolf Thung. De Amster dammer verloor in drie sets van Menno Oosting. 4-6, 6-3, 1-6. VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 MADRID (GPD) - ReaUMadridspeler Juanito eist van Barcelona-voorzit- ter Jose Luis Nunez een miljoen gulden wegens smaad. Aan de voor avond van de wedstrijd Real Madrid-Barcelona verklaarde Nunez tij dens een persconferentie dat Juanito „op elke straathoek een zwangere vrouw achterlaat". De Spaanse international, die er nooit een geheim van heeft gemaakt een buitenechtelijk kind te hebben, vond deze uit spraak te gortig en stapte naar de rechter. Wanneer de rechtbank Juanito in het gelijk stelt, denkt de ReaUMadrid speler de helft van de schadeloosstelling te verdelen onder de slachtof fers van de recente overstromingsramp in Cataloniè en de andere helft onder zijn wettige kinderen. Alleen indien Nunez publiekelijk zijn bele digende woorden intrekt, zal Juanito zijn strafrechtelijke aanklacht intrekken, waarna over de hoogte van de schadeloosstelling nader te onderhandelen valt. Gisteren Colin Chapman, genie en gentleman, is niet i overleed de Brit aan een hartaanval. 'Genie van Formule I' LONDEN (ANP) - Colin Chapman, directeur van de Lotus-sportwagenfabriek en -renstal, is gisteren overleden. Chapman, ook teamleider van de Britse Formule-l-stal, werd dood aangetroffen in zijn wo ning in Ketteringham Hall in het graafschap Nor folk. De politie stelde bij de Britse autoconstructeur een natuur lijke doodsoorzaak vast. De 54-jarige Chapman is waar schijnlijk aan een hartaanval overleden. Chapman stond in de auto sportwereld te boek als "het genie van de Formule-l-we- reld". Chapman, wiens ren stal zes wereldtitels behaalde in de belangrijkste tak van autosport, was een contruc- teur met baanbrekende ideeën. De Brit bedacht in 1978 voor zyn bolides het "grondeffect", waardoor vooral de bochtsnelheden in de Formule 1 naar enorme hoogte opgestuwd werden. In 1952 zette hii met ziin vrouw Hazel en een vriend het be drijf Lotus engineering op. In 1958 bouwde Chapman zyn eerste Formule-l-wagen. Stirling Moss zorgde in 1960 met vier Grand-Prixzeges voor de doorbraak van de Britse renstal. Jim Clark (1963 en 1965), Gra ham Hill (1968), Jochen Rindt (1970), Emerson Fittipaldi (1972) en Mario Andretti (1978) legden de kwaliteiten van Chapmans produkten vast in wereldtitels. De Ita liaan De Angelis en de Brit Mansell zyn de huidige cou reurs van het Lotus-team. Over de toekomst van de fa briek en renstal is nog niets bekend. STA VANGER (GPD) - Het commerciële een-tweetje dat Hilbert van der Duim momen teel met ex-voetballer Piet Keizer ten tonele voert, blijft de wereldkampioen achtervol gen. Dus ook in Stavanger waar de Nederlanders en Noren dit weekeinde op een kille en kale kunstijsbaan hun jaarlijkse schaatsinterland uitvechten. Na een gesprek dat hij en zijn raadgever Piet Keizer met de schaatsbond hadden, reisde Van der Duim gisteren voldaan over 'een verhelderend onderhoud' naar de havenplaats aan de Noorse zuid westkust. Volgens hem zijn de plannen nu in een vergevorderd stadium gekomen. „We wisten natuurlijk van tevoren dat het allemaal niet zonder slag of stoot zou gaan", zegt Van der Duim, „want je moet rekening houden met allerlei reglementen. Er komt nu een gespsek met de Kaasunie, de sponsor van de kernploegen. Tot zover zyn we". Het komt niet by hem op dat de KNSB zich tot dusver welwil lend heeft opgesteld om een rel te voorkomen. Allerlei voor schriften, ook van de internatio nale schaatsunie, maken een per soonlijke sponsoring in feite on mogelijk en daar is het hem wel om te doen. „Het gaat om indivi duele sponsoring waar wij mee bezig zijn", bevestigt Van der Duim, „de andere schaatsers moeten maar voor hun eigen be langen opkomen. Je kunt het ook zo zien dat ik voor hen een sponsorlokkertje ben". Die solo-actie zal voor de KNSB in grijpende gevolgen hebben, nog afgezien van $en overtreding van de internationale regels die Van der Duims amateurstatus op het spel zetten. Publiciteitsman Piet Elsenmulder van de Kaasunie: „Wij hebben natuurlijk ook veel liever individuele sponsoring. Met twee allrounders, twee da mes en één sprinter zitten we be ter dan nu. Want dan heb je al leen de mensen die het meest in de publiciteit komen. Dat was niet mogelijk en daarom hebben wij alle kernploegen geadop teerd. Indien de KNSB wel toe staat dat Van der Duim een af zonderlijke sponsor krijgt, kun nen we ons op een claim in het contract beroepen. Daarin staat dat wij het eerste recht hebben als sponsoring voor individuele rijders wordt toegestaan". Het zal volgens Elsenmulder niet zover komen. „De KNSB beseft natuurljk ook wel dat bij het za kenleven geen enkele behoefte meer zal bestaan om de geza menlijke kernploegen te sponso ren als het eenmaal geoorloofd is een of een paar schaatsers afzon derlijk financieel te steunen. En dat kan nooit de bedoeling van de schaatsbond zyn". Elsenmulder wacht de toenadering van Piet Keizer af, maar sympa thie voor diens bemoeienissen met Van der Duim heeft hij niet. „We kregen ver voor het seizoen een brief van hem waarin hij aan kondigde als zaakwaarnemer voor Van der Duim te zullen op treden. Hij zou reclamemogelijk heden onderzoeken, die eventu eel het volgend jaar geëffec tueerd zouden worden. Maar hij is op dit moment al bezig een sponsor aan te trekken. Ook heb ik moeite met de manier waarop hij te werk gaat. Keizer tracht Van der Duim af te schilderen als een zielige figuur, die het finan cieel erg moeilijk heeft en iets aan zijn sport moet verdienen. Maar ik ken de bedragen die Van der Duim jaarlijks ontvangt en zielig is hij zeer zeker niet". Van der Duim staat op het stand punt dat er van hem als wereld kampioen veel wordt verwacht. „Ik heb er veel tijd in gestopt en daar mag ook wel iets tegenover staan". Hij is er echter niet op uit de zaken op de spits te dryven. „Ik wil geen conflicten, maar dat neemt niet weg dat het al jaren lang maatschappelijk slecht ge regeld is voor de schaatsers. En als het beter kan, in samenwer king met de Kaasunie en de KNSB, waarom dan niet? Alleen moet het allemaal niet te lang du ren. Er moet zo snel mogelijk een beslissing vallen, anders ver stoort het mijn concentratie op het schaatsen". LEIDEN - Mr. Hugo Minderhout is de nieuwe voorzitter van RCL. Deze 26-jarige speler van het tweede elftal van de Leiderdorpse eersteklasser volgt de scheidende vooorzitter Dick van Gameren op, die ruim vier jaar de voorzittershamer van de Leiderdorpse racing heeft gehanteerd. De jurist Minderhout, voorgedragen door het RCL-bestuur, werd gister avond tijdens een algemene ledenvergadering met een overweldigende stemmenmeerderheid (er was één tegenkandidaat) gekozen. De aftre dende Van Gameren blijft voorlopig een jaar zitting houden in het be stuur om zijn opvolger in te werken. DEN HAAG (GPD/ANP) - Minis ter De Koning (sociale zaken) zal afzien van zyn voornemen om het omroeppersoneel onder te brengen in de categorie van de trendvolgers. De bewindsman zei dit tijdens het inkomensbe leid in de Kamer. De bewinds man verbindt hieraan de voor waarde dat deze groep wel de loonontwikkeling in het bedrijfs leven zal volgen. De Koning komt hiermee tegemoet aan een eis van de WD-fractie in de Tweede Kamer en de gehele linkse oppositie. Het besluit van het kabinet bete kent dat de groep van de trend volgers niet zal worden uitge breid met de 35.000 werknemers van de omroep, de ziekenfond sen en de bedrijfsverenigingen. Zowel het omroeppersoneel als werknemers bij de fondsen heb ben deze week actie gevoerd te gen de voorgestelde statuswijzi ging, waarvan zy een financiële aderlating vreesden. De WD-fractie blijft bedenkingen houden tegen het plan van de re gering om gezinnen met dubbele inkomens extra te belasten. WD-woerdvoerder De Korte zei dat staatssecretaris De Graaf (so ciale zaken) weliswaar een slui tende verhandeling over het draagkrachtprincipe had gehou den, maar dat ook de maatschap pelijke draagkracht en de eman cipatoire kant van de zaak gewo gen moeten worden. Tot de PvdA-fractie zei De Korte: "De PvdA-fractie reageert erg lauw en rustig. Het lijkt wel of de heer Den Uyl alle PvdA-vrouwen weer achter het aanrecht heeft gekregen". Op de uitnodiging van de socialist Wóltgens, om dan maar te verklaren dat de WD tegen het regeringsplan zal stemmen, ging De Korte echter niet in. "Zo ver zijn we nog niet", reageerde de VVD-woordvoer- der. Het is nog niet zeker dat de PvdA- fractie zijn steun zal verlenen aan het kabinetsvoorstel om gehuw den met een dubbel inkomen zwaarder te belasten. De socialis ten zijn er niet principieel tegen dat dubbele verdieners zwaarder belast worden. Er moet dan ech ter tegelijkertijd iets gedaan wor den aan het zwaarder belasten van de hogere inkomens door bijvoorbeeld de inflatiecorrectie maar voor 50% toe te passen. Dan worden de hogere inkomens zwaarder belast. De regeringspartijen CDA en WD eisen verder dat het kabinet de korting op de uitkering voor WA- O'ers niet in één keer doorvoert. De beide partijen willen daar door verhinderen dat de ontvan gers van bepaalde toeslagen op 1 januari zo'n 11 procent inleveren. Zij hebben een wijzigingsvoor stel ingediend waarbij de toesla gen in twee termijnen worden af gebouwd. De toeslagen werden in januari 1980 ingevoerd nadat de Wet aan passingsmechanismen (wam) van kracht werd. Zij hadden tot doel om het koopkrachtverlies voor de ontvangers van uitkerin gen te beperken. Nieuwe geval len kregen geen recht op de toe slagen, die midden 1981 bevro ren werden. Naast 'oude' WA- O'ers ontvangen ook oorlogs slachtoffers en vervolgings slachtoffers de toeslagen. De maatregelen waar de Tweede Kamer deze week over verga dert, moeten in totaal leiden tot een bezuiniging van f3,5 miljard. Naar het zich laat aanzien zal het kabinet de voorstellen vrijwel ongeschonden door de Kamer krijgen. In de week na Kerstmis beslist de Eerste Kamer over de plannen. Naast de afschaffing van de toesla gen wil het kabinet de uitkerin gen en het minimumloon met slechts één procent verhogen, de kinderbijslag vanaf het tweede kind bevriezen en een aantal werknemerspremies verhogen. Voor de werkgevers moeten de lasten iuist verlicht worden. SER: DEN HAAG (ANP) - Aan het be staande pakket onderwijsvoor zieningen moeten specifieke her- intredingscursussen voor vrou wen worden toegevoegd. Dat is een van de conclusies in een ont- werp-advies van de sociaal eco nomische raad (SER), dat op 21 januari door de SER wordt be handeld. In het ontwrp-advies wordt gecon stateerd dat meisjes over het al gemeen kiezen voor schooltypen die hun minder kansen op ver volgonderwijs en minder kansen op de arbeidsmarkt geven dan jongens. Talen en algemeen vor mende opleidingen blijken nog steeds de grote trekkers voor vrouwen en meisjes. School- en beroepskeuze-adviseurs moeten daarom meer oog krijgen voor emancipatie, zo meent de SER- commissie die het advies heeft voorbereid. Om de kansen voor meisjes wat groter te maken moeten zij na drukkelijker dan nu worden ge wezen op het feit dat alle beroe pen en opleidingen voor hen toe gankelijk zijn. Ook een breder basispakket in de eerste fase van de voortgezet onderwijs waarin techniek, ambacht en huishou den zijn opgenomen zou volgens de SER kunnen helpen. Meer uitwisseling van informatie tus sen het onderwijs en het bedrijfs leven zou de kansen van met na me meisjes op de arbeidsmarkt moeten verbeteren. De hoofdofficier van justitie in Roermond, mr. J. Booster, zal geen strafvervolging instellen tegen bisschop Gijsen. Hij heeft dat de Maastrichtse studenten pastor J. Oberje - die bij de offi cier een klacht tegen de bis schop had ingediend - meege deeld. Pastor Obeije voelde zich gegriefd doordat de bisschop het college van bestuur van de rijksuniversu teit Limburg zou hebben laten weten, dat hij geen kerkelijke functies mag uitoefenen omdat hij samenwoont met een vriend die vroeger gehuwd was. Mr. Booster liet naar aanleiding van deze klacht de rijksrecher che een uitvoerig onderzoek in stellen. Uit het resultaat daarvan blijkt niet, dat de bisschop de door Oberje bedoelde strafbare feiten heeft gepleegd. Dus zal te gen hem geen strafvervolging worden ingesteld. De klager heeft het recht om over dit besluit van de hoofdofficier van justitie zijn beklag te doen bij het gerechtshof. Of Oberje van dit recht gebruik zal maken, staat nog niet vast. "Ik moet dat nog bezien", verklaarde hij gis teravond. Beroepen Hervormde Kerk: beroepen te Voorburg R. M. K. van der Gryp Heerenveen; aangenomen naar De Bilt C. J. Janssen Maastricht. Gereformeerde Kerken: aangeno men naar Zevenbergen kandi daat C. Burger aldaar, naar Waal wijk en Heusden Sj. P. Zwaan Glanerbrug. Christelijke Gereformeerde Ker ken: bedankt voor Groningen J. Westerink Urk. Gereformeerde Gemeenten: be dankt voor Rotterdam-West R. Boogaard Leiden. Promotie. Mevrouw G. M. M. Verstraelen-Gilhuis te Leiden is gisteren aan de Vrije Universiteit in Amsterdam gepromoveerd tot doctor in de godgeleerdheid met een proefschrift over de kerk in Zambia. In 1975 begon mevrouw Verstrae- len - in 1942 te Leimuiden gebo ren - met subsidie van de stich ting Wetenschappelijk Onder zoek van de Tropen een studie naar de Zambiaanse kerkge schiedenis. Daarvóór had zy in dit Afrikaanse land al meege werkt aan een onderzoek naar de Rooms-Katholieke Kerk; dat was een projekt van het Interuni versitair Instituut voor Missiolo- gie en Oecumenica te Leiden. Ook was zy als onderzoeker ver bonden aan de universiteit van Zambia. Haar proefschrift is het resultaat van deze studie, waar bij een aantal protestantse ker ken in Zambia was betrokken. Sinds 1978 is mevrouw Verstraelen bestuurslid van het Afrika-or- gaan van de Zending van de Ge reformeerde Kerken in Neder land. Zij is de eerste vrouw sinds 1957 die aan de theologische fa culteit van de Vrije Universiteit promoveerde. Pastor. Een gepensioneerd lege raalmoezenier heeft het verzoek ingewilligd om als pastor te fun geren in een vrijzinnig-hervorm de gemeente in Nieuw-Amster- dam (Drente). De gehuwde pries ter B. Wouters was jarenlang le geraalmoezenier in Havelte. Om dat aalmoezeniers betrekkelijk vroeg met pensioen gaan, was er voor hem de mogelijkheid om nog wat aan te pakken. Dat is nu dus een pastorale functie in her vormde kring. Naar Genève. De 32-jarige eco noom Rob W. F. van Drimmelen is benoemd tot secretaris van het anti-racismeprogramma van de Wereldraad van Kerken. Hij is belijdend lid van de Gerefor meerde Kerken in Nederland en studeerde economie van de Vrije Universiteit. In 1975 was Van Drimmelen nauw betrokken bij de oprichting van het oecumenisch studie- en ac tiecentrum inzake investeringen (Osaci). Van het begin af is hy staflid van dit centrum geweest. Hij is ook lid van de werkgroep 'Betaald antwoord', de Neder landse steungroep van het anti- racismeprogramma, en van de werkgroep 'kerk en ontwikke lingssamenwerking* van de Raad van Kerken in Nederland. Handreiking Bij de Raad van Kerken in Ne derland is een boekje verschenen dat speciaal bedoeld is voor ou ders van verschillende kerkelijke herkomst die hun kinderen wil len laten dopen maar daarbij nog veel vragen hebben. Het boekje is getiteld: 'Oecumenische doopcatechese een handreiking voor catecheten en catechisan ten'. De doopvoorbereiding gaat uit van vijf avonden: uitwisseling van ervaringen en opvattingen, het gemeenschappelijke in de doop, de verschillende orden van dienst en het bindende element daarin, de doop als uiting van betrokken heid op de gemeente en voorberei ding van de doopdienst. Het is de bedoeling, dat aeelnemers aan deze doopcatechese heel persoon lijk kunnen kennisnemen van er varingen die medegelovigen in Kerststal. In het museum 'Het Catharijneconvent' te Utrecht (Nieuwe Gracht 63) is tot en met 16 januari de Napolitaanse kerst stal te bezichtigen. De uit de 18- de eeuw daterende groep bestaat uit een veertigtal figuren die in een natuurgetrouw landschap zijn opgesteld. Deze stal is de enige van zijn soort die in ons land is te zien. Het museum is open op dinsdag tot en met vrijdag van 10 tot 5 uur, op zaterdag, zondag en feestdagen van 11 tot 5 uur. Op nieuwjaarsdag is het dicht. Geen ontvangst. De Evangeli sche Kerk van Beieren (West- Duitsland) heeft een groep Zuid- afrikaanse theologen - die met steun van een reclamebureau een goodwill-tour maken - niet officieel willen ontvangen. Wel hebben lagere functionarissen van de kerk met de Zuidafrika nen over de apartheid gespro ken. Bijbels. Door de levering van ge schikt papier uit landen in het Westen werden de bijbelgenoot schappen in de Oosteuropese landen dit jaar in staat gesteld, ongeveer 400.000 bijbels en bij belgedeelten te drukken. Koplo per is Polen; dat nam 190.000 bij bels en nieuwe testamenten voor zijn rekening. Ideeënbank. De centrale raad voor de evangelisatie van de Lu therse Kerk in Zweden heeft voorgesteld, een 'ideeënbank' te openen voor themadiensten. Ge bleken is, dat themadiensten voor bepaalde bevolkingsgroe pen (zoals alcoholisten, vrijgezel len, bejaarden en homofielen) de drempel van de kerk een stuk verlagen. Censuur Falklandcrisis LONDEN (UPI) - Een commissie van leden van het Britse parle ment heeft gisteren verklaard dat de regering met recht niet al tijd de hele waarheid vertelde en de media soms zelfs opzettelijk misleidde tijdens de oorlog om de Falklandeilanden met Argen tinië Maar de commissie noemt het wel een "riskante tactiek", waarmee uiterst spaarzaam omgespron gen moet worden. In een rapport over het voorlich tingsbeleid tijdens de oorlog zegt de commissie dat het opzettelij ke gebruik van onjuiste informa tie soms gerechtvaardigd is. Er kunnen gegronde militaire rede nen zijn om de hele waarheid aan het publiek te onthouden en de media oryuiste informatie te ver schaffen. "Maar het is een riskan te tactiek waarvan spaarzaam ge bruik moet worden gemaakt". De commissie heeft een studie ge maakt van en gerapporteerd over de voorlichtingspolitiek van de regering tijdens de oorlog, waar op nogal wat kritiek was gele verd. Volgens het commissierapport is de regering in het algemeen ge slaagd in het meedelen aan de pers en via deze het publiek, wat er rond de Falklandeilanden ge beurde. Nieuwscensuur in oorlogstijd is te rechtvaardigen, aldus het rap port, dat het ministerie van de fensie de raad geelt richtlijnen terzake uit te geven. Maar kritiek heeft de commissie op het gebrek aan ervaring bij de woordvoerders van defensie en de Britse Falklandvloot en zy merkt op dat de hoofdwoord- voerder van het ministerie tij dens de hele oorlog, Ian MacDo- nald, een administratief-ambte- naar was met geen voorgaande ervaring op het stuk van betrek kingen met de pers. Gründig: toch Thomsen-Brandt FUERTH (Reuter) - Het Westduit- se elektronische concern Grün dig heeft zijn pogingen om een andere partner te vinden dan de Franse Thomson-Brandt opgege ven. De onderhandelingen met Philips (voor 24,5 procent eige naar van Grundig) en de West- duitse ondernemingen Siemens en Bosch zijn op niets uitgelo pen. Thomson-Brandt heeft enige tijd geleden een intentieverklaring voor de overneming van 75,5 pro cent van Grundig opgesteld. De vakbonden in de Bondsrepu bliek zijn niet erg gecharmeerd van Thomson-Brandt, omdat de ze onderneming in het verleden na een overneming overging tot ontslagen.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 14