Van bollen tot en met Babyion Oosterse kookkunst De blokkentoren van J. H. Bakker t Leren meubels meer in trek HILLEGOM - Als een komeet heeft hij deze week z'n opwachting gemaakt. In zijn eigen heelal, het vaderlandse zakenwereldje, werd hij al jarenlang waargenomen. Pas nu heeft hij zijn lichtgevende staart, het kenmerk van een komeet, aan het ganse volk vertoond. J.H. Bakker, directeur en enig aandeelhouder ("ik houd niet van pottenkij kers") van Bakker van Vorst bv in Hillegom, bracht het hoogste bod uit op het Haagse winkel- en kantorencomplex Babyion. VRIJDAG 17 DECEMBER 1982 Varia Onmiddellijk na zijn opstanding rees de vraag: wie is Bakker? Een slim zakenman, die losjes 102 miljoen gulden biedt op een gigantisch complex of een schreeuwer, die al beweert eige naar te zijn van het bedrijf Vast- win, waarvan Babyion onderdeel uitmaakt? Slim zakenman of schreeuwer: dat kan alleen de tijd leren. Het is nog altijd onduidelijk of Bakker 'slechts' Babyion, dan wel alle aandelen van het bedrijf Vastwin in handen heeft. De Leidse be windvoerder van het in surséan ce van betaling verkerende Vast win, mr. J.G. Geelkerken, zegt dat het nog niet zo ver is. Heeft Bakker zichzelf al vergallop- peerd voordat hij snelheid heeft gemaakt? Ook die vraag kan alleen door de tijd worden beantwoord. Blijft staan de eerste en meest voor de hand liggende vraag: wie is Bak ker? Een vraag waarop de 53-jarige, cha otisch overkomende inwoner van het villadorp Aerdenhout een uitgebreid antwoord kan ge ven. Uitgebreid, omdat hij aan het hoofd staat van een wijd ver takt concern dat zich met bou wen, beleggen en export van bloembollen bezighoudt. Zijn bv's zijn al lang niet meer op de vingers van twee handen te tel len. Self-made Een self-made man, die zijn eerste door Bert Paauw en Miep Hoenson guldens verdiende in de bouw nijverheid. "Alsjeblieft geen bouwvakker - dat klinkt niet zo sjiek". Daarmee trad hij in de voetsporen van zijn vader. Op 21- jarige leeftijd stapte hij plotse ling over naar de bloembollen- branche, waaruit ook zijn moe der afkomstig was. Bakker over die overstap: "Ik zag dat mijn oom, die ook in de bloembollen zat, in een groot huis woonde. Hij had bovendien twee auto's. Dat stond me wel aan. al zei mijn vader dat ik niet meer hoefde terug te komen als ik weg zou gaan". Bakker ging toch, al kon hij niet meteen met een riant salaris be ginnen. Hij zou eerst een paar maanden tussen de arbeiders in het Noordwijkse bollenland gaan werken om het vak te leren. Vervolgens toog hij voor een jaar naar de Verenigde Staten om het land en de taal te leren kennen. Bakker werd in- en verkoper van een bloembollenbedrijf, waar hij zich in zes jaar tijd aardig wist op te werken. "Ik begon met 250 gulden per maand, maar m'n jaarinkomen bedroeg in 1958 al 60.000 gulden. Dat was in die tijd toch een flink bedrag". En passant trouwde hij met de dochter van de Rotterdamse schoenwinkelgigant Van Vorst. Het jawoord legde hem geen windeieren, toen niet, maar nu ook nog niet. In zijn jonge jaren stichtte hij met haar het bedrijf Bakker-van Vorst in Sassen- heim. De naam van zijn vrouw betekent nog altijd een zekere krediet waardigheid, die hem nu bij de Babylon-affaire goed van pas kwam. Blokkentoren Bakker en echtgenote stapelde in rap tempo het ene bedrijfje op een andere - zoals een kind zijn blokkentoren bouwt. In 1970 werd de failliete boedel van het Hillegomse bloembollenbedrijf Van Waveren overgenomen. Bakker: "Ik verbond m'n hele hebben en houwen aan Van Wa veren. Wij als klein bedrijfje na men een groot en respectabel be drijf over. De eerste paar jaar ver loren we miljoenen, maar na een paar jaren en wat directiewijzi gingen werd dat snel een flinke winst. Van Waveren, we hebben de naam gehandhaafd, heeft nu 20 procent van de totale bloem bollenexport naar de V.S." De volgende in de reeks werd de Holland Flowers Bulbs Inc. in Amerika. Overbodig om op te merken dat ook dit een winstge vend bedrijf werd onder de han den van Bakker en de zijnen: vol gens de Zwolsman in wording zelfs het grootste handelsbedrijf in bloembollen in de V.S. Bloembollen zijn altijd de stevige poot gebleven van Bakkers be drijven. Ze vormen met een jaar omzet van 120 miljoen gulden een economische zekerheid. De winst van de bollen kan Bakker goed gebruiken als risicobedrag in andere branches. Toch vergat hij zijn vaders am bacht nooit. Via-via veroverde Bakker halverwege de jaren zes tig het familiebedrijf. Zijn erf deel bleek belast met een schuld van 12 miljoen gulden, maar het duurde niet lang of de omzet steeg naar 70 miljoen. Grote pro jecten van hem zijn o.a. te zien in Rotterdam en Delft. Ook in Lei den is hij geen onbekende op het gebied van onroerend goed. Goud Heeft Bakker echt goud in z'n han den? Geld in elk geval wel. Met geld maakte hij geld. Zo ge schiedde bijvoorbeeld ook met twee bouwbedrijven in Nieuw- Vennep, een postorderbedrijf in Canada (omzet: 35 miljoen). De 'bouwpoot' heeft nu een omzet van 180 miljoen gulden, zegt Bakker. Snel en wat achteloos zakendoen lijkt één van zijn grootste hob by's te zijn. Maar er zit wel dege lijk een fundament onder zgn blokkentoren. Bakker: "Mijn fi losofie is: verkoop nooit in een slechte tijd wanneer de rente hoog is. Al mijn bedrijven heb ben een zodanig vermogen dat ze in moeilijke tijden zichzelf kun nen runnen. Komen ze in moei lijkheden, dan kunnen ze een be roep doen op het moederbedrijf. Bakker Sassenheim, waarvan ik de enige aandeelhouder ben. Daar ligt een enorme reserve op geslagen. Kijk, de kunst is dat je kredietwaardig bent. Dat vereist een bepaalde visie, iets wat je bg mensen in loondienst - al ver dienen ze vijf ton - meestal niet tegenkomt". Als particulier bevindt Bakker zich in een eenzame uitzonderingspo sitie. Hij zit er niet mee. "Het is nu eenmaal zo dat ik heel goed aanvoel wat ik wel en wat ik niet moet kopen. Ik koop zelden een kat in de zak. En ook met Baby- Ion is dat zo. Dat is wel 160 mil joen waard, al verkoop ik het zeker op dit moment - nog voor geen 200 miljoen. Ik ben veel te blij dat ik het heb, want het is een parel onder mijn bezittin gen" Het gigantische winkel- en kanto rencomplex Babylon in Den Haag. dat - voorlopig - is gekocht door de eigenaar van het Hillegomse bloembollenbedrijf Bakker-van Vorst B.V. (Foto GPD). Laten we hopen dat het Bakker niet zo vergaat als de doorsnee komeet. Die is in het algemeen slechts enkele maanden zicht baar aan de hemel, hoewel ze een enkele keer verscheidene jaren kan worden gevolgd. De eerstko mende dagen zul hij d< Bta MÜ met grote spanning volgen. Want biedt zich voor maandag een ko per met een hoger bod, dan gaat Babyion alsnog aan de neus van Bakker voorbij. Het leren meubel is nog altijd in opmars. Hoewel echt leer niet goedkoop is, blijkt ook in deze tijd van bezuinigen de voorkeur voor een prijzig produkt groot. Meubelleer wordt van huiden gemaakt, afkomstig van rundvee uit de Alpenweiden van Oostenrijk en Zuid-Beieren. Uit deze stre ken komen de mooiste en tevens grootste huiden, met de minste beschadigingen. In die streken komt namelijk geen prikkel draad voor, waaraan de dieren zich zouden kunnen verwonden. Na enkele bewerkingen, om o.a. ontbinding tegen te gaan, wor den de huiden in de leerlooierijen in twee lagen gespleten. De bovenste laag de nerfhuid wordt verwerkt tot rundleer. Van de onderhuid de splithuid wordt suède van een mindere kwaliteit gemaakt. Na het splitten worden de huiden gelooid. Dat kan op plantaardi ge basis geschieden, met als resultaat een stevig vorm-vast leer, dat zeer geschikt is voor strak gestoffeerde meubelen en doorge stikte modellen. Logen met chroomzouten geeft een veel zach ter en soepeler produkt. dat gebruikt wordt voor losser gevulde zitmeubelen. De mooiste chroomgelooide huiden worden ver volgens met aniline-kleurstoffen door en door geverfd. De kleur trekt hierbij in het leer, maar dekt het leer niet af. Beschadigin gen, huidplooien, insectenbeten en littekens blijven daardoor zichtbaar. Met deze verfmethode behoudt het leer een zeer natuurgetrouw uiterlijk en blijft het goed ademen, vocht opnemen en prettig aanvoelen. Gedekverfd leer is leer waarvan de bovenzijde met een dekkende verflaag is geegaliseerd, waardoor een gelijkmatig uiterlijk wordt verkregen. Dit leer ademt minder goed en is goedkoper, ook omdat minder mooie huiden worden gebruikt. Voor klassie ke meubelen wordt vaak gebruik gemaakt van antiek leer. Dat heeft niets met de leeftijd van het leer te maken, maar met het verfproces. Antiek leer is aniline-geverfd leer, voorzien van een donkerder effect-laag. Naast het verven ondergaat het leer nog andere bewerkingen, zo als „prenten" (kunstmatig inkerven van een nerfpatroon en „krimpen" (dieper maken van de natuurlijke nerven). De grote nieuwe trend wordt nu „geschuurd" leer. Het voelt wat stroef aan en heeft daardoor een plezierige „zit". Hierin kennen we twee soorten: suede en nubuck. Deze leersoorten hebben een fluwelig warm uiterlijk. Ze zijn wel gevoeliger voor vuil en vocht. Onderhoud Meubels met leer bekleed vragen als regel heel weinig onderhoud. Af en toe afstoffen met een schone, zachte doek is voldoende. Om uitdrogen te voorkomen kunt u leersoorten met een afwerk- laagje en gedekverfd leer twee a drie keer per jaar behandelen met een zachte doek, waarop enkele druppels wonderolie zijn aangebracht. Vijf druppels zijn voldoende voor rug en zitting van een stoel. Dep vlekken op het leer direct af met absorberend papier. Olie, vet en watervlekken verdwijnen na verloop van tijd vanzelf. Gebruik nooit reinigingsmiddelen als terpentine of vlekkenwater! Leer zonder afwerklaagje, zoals aniline-geverfd leer, kunt u een of twee keer per jaar voorzichtig met een schone vochtige doek afnemen. Gebruik geen zeep of andere wasmiddelen, en wees heel zuinig met de hoeveelheid vocht. Te veel vocht geeft vlek ken, die bij het opdrogen lelijke kringen kunnen vormen. Nu buck en suede kunt u reinigen door met een linnen zakje, met daarin een mengsel van vier delen zaagsel en een deel wasbenzi ne, ronddraaiende bewegingen op de vuile plekken te maken. Daarna kunt u het leer opborstelen met een kortharige, schone borstel. Natuurlijk leer wordt, net als hout, door veelvuldig gebruik niet lelijker maar juist mooier. Er komt een heel speciale gloed over te liggen, een soort „patina", dat aan dit natuurprodukt een spe ciale charme verleent. Wees daarom voorzichtig met onder houdsmiddelen als spuitbussen, leervetten, voedingsmiddelen, bijkleurstiften e.d. Probeer ze eerst uit op een onopvallende plaats en pas het onderhoudsmiddel pas daarna toe. Bij de Chinees een maaltijd ha len is zo langzamerhand net zo gewoon geworden als het smikkelen van een zakje patat. Die in de Chinees-Indische res taurants bereide maaltijden zijn, vergeleken met de prijzen in Nederlandse zaken, nog steeds goedkoop te noemen. De ingrediënten ervoor kun nen dan ook uiterst voordelig worden ingekocht, iets wat zel den gezegd kan worden van westerse voedingsmiddelen. Maar met hoge kookkunst heeft die Chinese keuken niets te maken. Met de echte Chine se keuken evenmin, trouwens. In Europa is de Franse keuken beroemd. Maar eigenlijk kun nen we helemaal niet spreken van de Franse keuken. Frank rijk ïseen groot land. met ver schillende klimaatzones, en daardoor veel regionale pro- dukten, gewoonten en berei dingswijzen. Wat in het inter nationale restaurantbedrijf dan ook wordt betiteld als Franse keuken is meer een door de tijd gelouterd samen- voegsel van al die verschillen de kookstijlen. De Haute Cuisi ne (de „hoge keuken") is de laatste jaren allang geen exclu sief FYanse aangelegenheid meer. Ook in Nederland is gro te belangstelling gegroeid voor de gastronomie, de kunst van lekker eten en drinken, maar ook de kunst dit te bereiden Het valt niet te ontkennen dat de basis van de huidige kook kunst nog steeds gelegen is in de principes, welke door de ou de Franse meesterkoks wer den ontwikkeld. De nieuwe keuken, de ontwikkelingen van de laatste jaren, staan ech ter evenzeer onder invloed van Aziatische bereidingswijzen. Menige meesterkok nam dan ook een kijkje in Japan. Daar vallen vooral de uiterst korte bereidingstijden en de decora tieve manier van serveren op. Onze nieuwe Europese keuken heeft daarvan veel waardevols overgenomen. Met die invloed uit het oosten nam ook de belangstelling toe voor de authentieke kook- en eettradities uit Azie. Misschien dat onze gegroeide interesse voor het vegetarisme, en het Aziatische boeddhisme (dat immers het doden van dieren verbiedt) hier ook verband mee houden. De sojaboon is een plantaardig produkt waar mee dierlijke eiwitten uitste kend kunnen worden vervan gen. In Japan, China en Indo nesië maakt men van sojaller- lei vleesvervangende, smake lijke zaken. Geheimzinnige oosterse specerijen kunnen een voor onze smaak geheel nieuw aspect verlenen aan al lerlei gerechten. Onze traditio nele aardappel verliest terrein. er wordt meer en meer rijst ge geten. En velerlei deegproduk- ten, of we ze nu spaghetti, ba mi of noedels noemen, vullen regelmatig onze magen. Wie dat wil kan heel goed verdedi gen dat dit alles deel uitmaakt van een gezonde levenswijze. Het Chinees-Indische restaurant schijnt enig terrein te verlie zen. Dat kan ook haast niet an ders: je vindt ze al bijna op ie dere hoek van de straat. Daar entegen ontstaan er op diverse plaatsen in ons land heel bij zondere restaurants, waar men experimenteert met oosterse kookkunst. Laten we in enkele ervan eens een kijkje nemen. Het „Culinair Natuurvoedings- restaurant Zonnemaire" in Rotterdam heeft als achterlig gende gedachte, dat alleen na tuurzuivere voedingsmiddelen een gezonde levenswijze mo gelijk maken. Restaurateur Robert Baris vindt veel van zijn ideeèn terug in de Japanse keuken. Hij maakte daar dan ook uitvoerig studie van en be reikt een uitstekend samen gaan van oosterse en westerse kookkunst. Het restaurant spe cialiseert zich in vegetarische, macro biotische en ook met verse vis en schaaldieren berei de gerechten. Alle ingrediën ten zijn vers, veel wordt geïm porteerd en veel wordt ook zelf gemaakt. Het is zelfs mogelijk in dit restaurant diverse kook lessen te volgen. De hoge Chinese kookkunst wordt beoefend in het restau rant „Treasure" te Amsterdam Eigenaar Ho Man-kin verstaat en spreekt redelik Neder lands. iets dat niet gezegd kan worden van zijn drie voortref felijke chefkoks. Die komen dan ook regelrecht uit China. Ieder van hen is g» r seerd in een bepaalde regiona le keuken. Want net als in Frankrijk is er bg de Chinese keuken sprake van meerdere stijlen van koken, ieder met een geheel eigen karakter. De menukaart is ongelofelijk uit gebreid en de heer Ho impor teert alle ingrediënten regel recht uit Chma. Een bgzonderheid is, dat twee maal per dag verse bami wordt gemaakt De virtuoze kok doet dat geheel met de hand, een wonderschone voorstelling Men serveert de authentieke Peking-eend en een in natte klei en lotusbladeren gebak ken kip. De subtiele smaak- rgkdom van de Chinese keu ken leert u het beste kennen door het proeven van een aan tal verschillende Dimsum-spe- cUHÉte kleine v.-r: I hapjes, die als voorgerecht of lunch kunnen worden gegeten. Oosterse kookkunst op zgn mooist Koken met restjes Het is mogelgk met restjes iets te doen, dat zelfs het predikaat smakelgk verdient Toegege ven: er is veel fantasie voor dig en een heleboel „nieuwe' ingredièenten, maar dat komt er ook iets op tafel, dat je zelfs je gasten voor kunt zetten. Want het eindresultaat restjesverwerking behoeft zich niet te beperken tot de eeuwi ge wentelteefjes, boerenome letten, broodpuddingen, gouts en viskoekjes. Wat vindt u bijvoorbeeld van varkens vlees (restjes filet) met drui- vensaus, eendensalade met mango of hammousse in torna ten. R. Michael-Denger, een Duitse, is een in deze restjesmaterie gedoken en heeft er een kook boekje mee samengesteld, driehonderd recepten heeft zg uit alle mogelgke kookboeken, oud en nieuw, bg elkaar ge zocht en aangepast aan de te genwoordige voedingsleer Twee kleine bezwaren wat heet rest verwerking als je v de Engelse tnfle. om maar eens een voorbeeld te noemen, naast vier overgeschoten plak ken M iki ikm nodig hebt als frambozenjam, sherry, cognac, amandelen, verse of diepvriesframbozen, melk, sui ker. eieren, vanillestokjes, ge latine en slagroom7 Het andere bezwaar sausen maken is geen eenvoudige zaak, maar mensen zonder blikken en blo zen te verwgzen naar het ge bruik van smakeloze kant en klaar zakjes, voert met toch te „Koken met restjes" is uitg< ven door Elsevier en ko< 17.90 Vloeibare plug Een nieuw materiaal, in ons land pas op de markt, lost verreweg de meeste bevesti gingsproblemen in zgn een tje op Het is Alldu. een „vloeibare plug" Het is een poedervormig produkt, dat met water wordt aangemaakt tot een smeuïge massa, die men in het gat aanbrengt Daarin wordt dan meteen de schroef, haak, enz. aange bracht Een busje Alldu in voonaad is dan ook voor elke doc-het- zelver even logisch als een hamer in huis hebben De in houd is 350 gram, de advies- prgs f 19.95. Informatie verkoopadressen enz 058-672367

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11