Inkomensbeleid niet veranderd Aiie O. "laat geen geld liggen" C 160.-r Boete voor discriminatie: donatie Stichting '40—'45 Geen "afkickers" via methadon Kabinet houdt aan plan vast CDA-top vraagt om eenheid in fractie liefde in plaats van ontvoering Groot deel personeel GAK legt werk neer Magnesium als medicijn Veel schepen in problemen door storm Proces tegen "meester-oplichter" begonnen DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 ROTTERDAM (ANP) - De Rotterdamse politierechter mevrouw Lensink-Bosman heeft gisteren tijdens een snelrechtprocedure een 22-jarige Feyenoord-supporter uit Dordrecht wegens discri minerende uitlatingen veroordeeld tot een geldboete van dui zend gulden als hij niet binnen zes maanden een bedrag van vijfhonderd gulden overmaakt aan de Stichting '40-'45. De Feyenoord-fan had op 20 november tijdens de voetbalwedstrijd Feyenoord-Ajax voor iedereen zichtbaar een t-shirt met haken kruis gedragen. Bovendien had hij de Hitler-groet gebracht en geroepen "dood aan de joden". De politierechter week in haar vonnis aanzienlijk af van de eis van de officier van justitie, mr. R. Gerding. Zij argumenteerde dat de gedragingen en uitlatingen van de jongeman het Nederlandse volk hebben beledigd. Daardoor was de noodzaak ontstaan voor een "zichtbare straf'. Mr. Gerding had tegen de supporter een voorwaardelijke straf van veertien dagen met een proeftijd van twee jaar geëist plus het verbod tot bijwonen van tien wedstrij den van de thuisclub. Binnenland UTRECHT (ANP) - Het verstrek ken van methadon aan heroi- neverslaafden leidt bijna nooit tot rechtstreeks "afkicken" en ook zelden tot opname in een af kickcentrum. Tenminste 70 pro cent van de verslaafden die me thadon krijgen, bijft daarnaast heroine gebruiken. Wel is de methadonverstrekking een goed middel om in contact te komen met de verslaafden. Zo kan een methadonteam snel in grijpen als iets uit de hand loopt in de wereld van de verslaafden, bijvoorbeeld als geelzucht uit breekt door het gebruik van be smette naalden. Bovendien is het via methadonprogramma's mo gelijk het leven van verslaafden, ook dat van de hopeloze geval len, enigzins te veraangenamen. Dat zijn conclusies uit een onder zoek van het methadonteam Utrecht naar de effecten van an derhalf jaar methadonverstrek king tussen september 1980 en april 1982. Het methadonteam in Utrecht is een "laagdrempelige" voorziening, waar iedere heroï ne verslaafde terecht kan. Ze moeten dan wel snel worden ge holpen, want als ze langer dan drie weken op de wachtlijsten moeten staan, verliezen ze hun belangstelling, zo blijkt uit het Utrechtse onderzoek. De verslaafden die het methadon team opzoeken, zijn niet bij voor baat van plan zich te laten door verwijzen naar een afkickcen trum. Het beeld van die centra en de behandelwijze daar is bij de meeste verslaafden negatief, wat onder meer komt door de verha len van verslaafden die al een mislukte afkickpoging in een centrum achter de rug hebben. Het methadonprogramma vraagt weinig inspanning van de ver slaafde en hij gaat er vaak wat al te gemakkelijk van uit dat hij met een beetje wilskracht en me thadon "vanzelf' afkickt. Dat dit vaak niet lukt, heeft onder meer te maken met sociale factoren. DEN HAAG - Het kabinet is niet bereid zelf nog wijzigingen aan te brengen in de inko mensbeleid voor 1983. De ministers De Koning (sociale zaken) en Ruding (financiën) wezen gisteravond alle voorstellen daartoe uit de Tweede Kamer van de hand. Dit betekent dat het kabinet, on danks grote bezwaren van VVD, PvdA en D'66, vasthoudt aan het zwaarder belasten van de dubbe le inkomens. Het voorstel van de WD om deze verhoging in te ruilen tegen een mindere stijging van het minimumloon wees mi nister De Koning af. Ook de voorstellen van de PvdA voor een eerlijker inkomensver houding maken geen schijn van kans. Op basis van het kabinets beleid leveren de laagste inko mens volgend jaar 3,5 procent in, en de hoogste 1,5 procent. De PvdA wilde die verhouding vrij wel omdraaien. Alleen het CDA Minister De Koning zei gisteren zeer aarzelend te staan tegenover het wettelijk opleggen van een beperking van het vakantiegeld. Tenslotte wil het kabinet niet te rugkomen om zijn voornemen de groep trendvolgers uit te breiden met onder meer het omroepper- soneel. "Onaanvaardbaar" „Elke verdere koopkrachtverbete ring van overheidswege zal lei den tot een hogere lastendruk of een stijging van het financie- DEN HAAG (GPD) - In een brief aan de Tweede-Kamerfractie heeft het dagelijks bestuur van het CDA een oproep gedaan om verdeeld stemgedrag voortaan te voorkomen. Het CDA-bestuur is verontrust over de gevolgen van verdeeldheid in de fractie op de beeldvorming van de partij bij de kiezers. De christen-democratische top wijst de fractie erop dat verdeeld stemmen in de Tweede Kamer het beeld bevestigt van het CDA als verdeelde partij. De brief be vat een klemmend beroep op de fractie, zich daarover te beraden. Ook fractieleider Bert de Vries vindt het nodig „elkaar eens diep in de ogen te kijken". DEN HAAG (ANP) - Nederland heeft uit fondsen voor ontwik kelingssamenwerking in totaal 845.000 gulden uitgetrokken voor noodhulpverlening aan de slachtoffers van droogte in Tsjaad. Het grootste deel van dit geld is nodig voor de aan schaf en het transport van twee Daf-terreinwagens en 200 ton noodbiscuits. Een bedrag van 100.000 gulden is bestemd vor de aankoop van lokale voedsel- produkten. WEERRAPPORTEN Aanleiding voor de brief was de stemming over de VN-resolutie over bevriezing van kernwapens. Elf van de 45 CDA-leden stem den met de oppositie mee. Naar aanleiding daarvan is zowel bin nen als buiten de partij vrees ont staan voor herlevend „loyalis me". In Limburg klinkt al de roep de dissidenten uit te stoten. Voor WD-leider Ed Nijpels was de stemming over de bevrie zingsresolutie aanleiding in het weekblad De Tijd krachtig naar zijn coalitiegenoten uit te halen. Als zo iets nog eens voor komt, moet het kabinet dreigen met af treden om de christen-democra ten op één lijn te krijgen, zei hij. Zijn CDA-collega Bert de Vries waarschuwt Nijpels in De Volks krant van vanochtend voor zelf overschatting. Maar ook hij vindt verdeeldheid van zijn fractie „niet zeer positief'. Hij acht een uitgebreide discussie nodig om door geven en nemen op één lijn te komen. „Dat kan hartzeer kos ten, maar daartoe moet je als CDA'er bereid zijn. We zitten tenslotte voor dezelfde club in het parlement". ringstekort", zei minister Ru- ding. Dat laatste zou volgens hem „volstrekt onaanvaardbaar zijn". Een algemene koopkrachtverlich ting zou een belastingverhoging met 0,75 procent vereisen, aldus Ruding. Maar de collectieve las tendruk heeft het maximum be reikt. De drukverzwaring is in 1983 aanzienlijk, maar nog net aanvaardbaar. Er is nu geen ruimte meer voor verdere lasten verzwaringen ten behoeve van wat dan ook, zei Ruding. De PvdA stelde gisteren voor de inflatiecorrectie verder te beper ken, de uitgestelde verhoging van de sociale uitkeringen en het minimumloon met 1,84 procent alsnog volledig door te voeren (het kabinet wil slechts 1 pro cent), de kinderbijslag met 5 pro cent te verhogen, de benzine-ac- cijns te verhogen en de wao-toe- slagen langzamer af te bouwen. Ruding en De Koning ontraad den elk van deze voorstellen, om dat die volgens hen leiden tot verdere lastenverzwaringen. Een hogere kinderbijslag zou boven dien ook de hoge inkomens be voordelen, aldus De Koning. Hetzelfde lot trof het WD-voorstel om de hogere belasting op dub bele inkomens (de „tweeverdie ners") te laten vallen en in ruil daarvoor de verhoging van het minimumloon te beperken. Vol gens De Koning zou dat de inko mensverhoudingen juist weer scheef trekken, omdat de lagere inkomens dan weer meer moe ten inleveren. Trendvolgers Minister De Koning houdt vast aan zijn plan om ook de werknemers bij de omroep, de ziekenfondsen en de uitvoeringsorganen van de sociale verzekeringen „trendvol gers" te maken, waardoor de overheid kan beslissen over hun arbeidsvoorwaarden. PvdA en WD zijn daar tegen, maar de minister gaf geen krimp. De Koning vindt dat alle groepen werknemers, die worden betaald door of via de overheid, ook ar beidsvoorwaarden moeten heb ben die door de overheid worden vastgesteld. „Het kabinet tilt zwaar aan deze gelijke behande ling", aldus De Koning. Chauffeurs van de Amsterdamse stadsreiniging blokkeerden gisteren met hun wagens de Dam uit protest tegen de aanwijzing van alternatieve stortplaatsen door de gemeente in het geval het bij de tiuilverbranding tot stakingen komt. UTRECHT (ANP) - De politie in Oss heeft gisteren een 19- jarige jongeman aangehou den die ervan werd verdacht vorige week vrijdag in Utrecht de Turkse Gulver Boskurt te hebben ontvoerd. Maar toen hij bij de politie op transport naar Utrecht wachtte, kwam het meisje naar het bureau en vertelde, dat ze niet was ontvoerd maar vrijwillig met hem was meegegaan en met hem wil trouwen. De man is vervol gens weer op vrije voeten ge steld, zo heeft de Utrechtse politie meegedeeld. De familie van het meisje, die tegen een huwelijk van Gul- ver met de man was, had de politie vorige week verteld dat ze een telefoontje van haar hadden gehad waarin ze zei dat ze was ontvoerd. Vier mannen zouden haar, toen ze bij een bushalte stond, in een auto hebben getrokken. De familie was zelf - tevergeefs naar haar op zoek geweest bij de familie van de jonge man in Oss. UTRECHT (ANP) - Een groot aantal ziekteverschijnselen, waar onder hoge bloeddruk, kan goedkoop en veilig worden behan deld door toediening van magnesium. Dat mineraal werkt als vaatverwijder. waardoor het ook effectief is tegen verschillende hart- en vaatziekten. Tot die conclusie is de Utrechtse farmaco- loog prof. dr. G- Charbon gekomen na ruim tien jaar onderzoek op dieren. Magnesium is eigenlijk geen medicijn, maar een voedingsmiddel, dat echter door de fabrieksmatige bewerking van voedsel soms te weinig in het voedingspakket voorkomt. Daardoor kan een tekort ontstaan. Charbon vindt het tijd worden dat het magnesiumgehalte meer aandacht krijgt zodat ook de voedingsmiddclenfabrikanten er rekening mee kunnen gaan houden. Allerlei lichamelijke klachten, waarvan de arts de oorzaak vaak moeilijk kan traceren, kunnen voortkomen uit een magnesium- tekort. Het kan volgens de onderzoeker helemaal geen kwaad een patiënt met zulke klachten drie weken lang magnesium te laten slikken. Als magnesiumtekort de oorzaak van de klachten is zullen deze verdwijnen, terwijl na drie weken een magnesium tekort ruimschoots opgeheven is. VLISSINGEN (ANP) - De storm heeft gisteren veel problemen voor de scheepvaart veroorzaakt op de rede van Vlissingen en de Westerschelde. Gisteravond raakten zeker vijf voor anker lig gende zeeschepen op drift. Twee dreigden met elkaar in aanvaring te komen. Rijkswaterstaat adviseerde gister avond om half tien in de sector Schelde beperkte dijkbewaking in te stellen. Het Panamese vrachtschip "Sodogos" (11000 ton), dat dinsdag overdag al in aanvaring kwam met een Rus sisch schip, dreigde dinsdag avond opnieuw in aanvaring te komen, nu met het Griekse vrachtschip "Samos Sun" (6651 ton). Beide schepen liggen al veertien dagen op de rede van Vlissingen aan de ketting. In het ankergebied, de Wielingen noord, raakte de gastanker "Ve gas" op drift. Op de rede van Vlissingen probeerde het Franse vrachtschip "IJffel" de zaak eveneens weer onder controle te krijgen. De golven op de rede van Vlissin gen liepen door de aanhoudende storm tot ongewone hoogte op. Voor vanochtend werd wind kracht 10 verwacht ADVERTENTIE UTRECHT (ANP) - De helft van de dienstplichtigen vindt dat er in ons lang geen nieuwe kruis raketten mogen komen. Ruim driekwart van de soldaten vindt dat militairen met gewe tensbezwaren tegen kernwa pens werk dat met die wapens te maken heeft mogen weigeren. Dat blijkt uit een enquête die de soldatenvakbond WDM de af gelopen maand onder vijfhon derd dienstplichtigen op acht landmachtkazernes heeft ge houden. UTRECHT (ANP) - Bij een aantal kantoren van het GAK, het So ciaal Fonds Bouwnijverheid en enkele ziekenfondsen is gisteren een derde van de werknemers in staking gegaan tegen het voorne men van minister De Koning (so ciale zaken) hen tot trendvolgers aan te wijzen. Ook elders werden acties gevoerd tegen het kabi netsbeleid. Van de in totaal 6500 werknemers legden ongeveer 2300 het werk neer, zo bleek uit mededelingen van de bonden en van de instel lingen zelf. De Dienstenbond FNV en de Unie BLHP, die tot staking en werkonderbreking hadden opgeroepn, waren tevre den over de opkomst. In Amster dam kwamen ruim duizend werknemers van GAK, SFB en ziekenfondsen bijeen voor een protestvergadering. De Dienstenbond CNV deed niet mee aan de staking. De bond be twijfelde het nut van een dag sta ken en vindt het bovendien een te zwaar middel, omdat de Ka mer nog over het voorstel van De Koning moet beslissen. "Het neigt naar een politieke actie en dat is niets voor ons", aldus een woordvoerder. Ongeveer honderdvijftig verpleeg kundigen van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis in Amsterdam hebben gistermiddag deelgeno men aan een actie in de lunch pauze voor verbetering van de rechten en werkomstandigheden van het personeel in de gezond heidszorg en tegen de afbraak daarvan. De actie bestond uit een bijeen komst van 12.00 tot 14.00 uur voor de hoofdingang van dit zie kenhuis in Amsterdam-Oost De bijeenkomst had plaats in het kader van de landelijke actie van Abva/Kabo, sinds 1 december, om aan te tonen wat er op dit mo ment aan de gezondheidszorg, de behandeling van patiënten en aan de werkomstandigheden van het personeel mankeert. Het autoverkeer op de Dam in Am sterdam is gistermiddag onge veer anderhalf uur gestremd ge weest door de actie van chauf feurs van de stadsreiniging in de hoofdstad. De chauffeurs had den tientallen vuilnisauto's rond het plein geparkeerd en woon den vervolgens een actieverga dering van de ambtenarenbond Abva/Kabo in een zaal van hotel Krasnapolsky bij. Alleen de trambaan was vrijgehouden. De actie richtte zich tegen de rege ringsplannen tot bevriezing van de ambtenarensalarissen, maar directe aanleiding vormde het plan van B en W om in geval van een staking by de vuilverbran dingsinstallatie, het huisvuil op een terrein aan beide zijden van de Coentunnel in Amsterdam- Noord te laten storten. Een dergelijke staking is mogelijk als de bonden van overheidsper soneel en de minister van bin nenlandse zaken in hun overleg vandaag en op 5 januari niet tot overeenstemming komen. sS I Amsterdam De BUt Deelen Eelde Eindhoven Den Helder Rotterdam Twente Vlissingen Zd.-Limburg Aberdeen Athene Barcelona Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locarno Londen Luxemburg MaUorca Malta München Nice Oslo Parijs Stockholm Wenen Zurich Casa Blanca Istanbul Las Palm as Tunis half bew. half bew. licht bew. regen licht bew. half bew. onbew. half bew. onbew. licht bew. motregen regen regen regenbui onbew. zwaar bew. regen onbew. onbew. licht bew. zwaar bew. regen motregen regenbui half bew. zwaar bew. AMSTERDAM - „Als je zo gemak kelijk geld van een bankdirec teur kunt krijgen, zijn er toch maar weinig mensen die dat la ten liggen, mevrouw de presi dent. Zeker Arie O. niet". Zo geerde gisteren voor de Amster damse rechtbank de door het Openbaar Ministerie als „mees- ter-oplichter" bestempelde za kenman Arie O. (43) uit Laren. Volgens de dagvaarding zou de verdachte de afgelopen jaren banken en particulieren, onder door Taco Slagter wie de al wegens oplichting ver oordeelde Amsterdamse notaris mevrouw Slis-Stroom, voor ruim 7,5 miljoen gulden hebben bena deeld. O. moest nu pas voorkomen, om dat hij door de Franse autoritei ten eerst aan België was uitgele verd. De rechtbank in Antwer pen veroordeelde hem tot vier jaar gevangenisstraf wegens op lichting en flessetrekkerij. Pas dit najaar werd O. naar de Bijl- mer-bajes overgebracht Dat het niet eenvoudig zou zijn voor rechtbankpresidente me vrouw mr. E. van Schaardenburg om de ongewikkelde construc ties van O.'s oplichtingspraktij ken te ontrafelen, bleek al bij de behandeling van de eerste zaak. Om de feiten op tafel te krijgen, moest de rechtbank diep duiken in de plastic manden met de 15 ordners waarin het lijvige dos sier van Arie zat opgeborgen. Dat was nogal tijdrovend, zodat de officier gisteren niet toekwam aan het requisitoir. Nagenieten Soms zat de verdachte nog zicht baar na te genieten van zijn trucs, waarmee het hem was ge lukt bankdirecteuren te mislei den en hun honderdduizenden guldens afhandig te maken. Zo had de verdachte volgens de dag vaarding in 1980 de Nederlandse Middenstands Bank (NMB) voor acht ton lichter gemaakt. Daar toe zou Arie O. met een niet be staande financieringsmaatschap pij een beroep op de bank heb ben gedaan auto's te financieren van zeer goed gesitueerde klan ten. In werkelijkheid bestonden die cliënten niet. Zij waren op papier geschapen. Hun liquidi teit moest blijken uit vervalste werkgeversverklaringen, waarop zeer riante salarissen prijkten. Voor het feit dat de verdachte zo gemakkelijk geld wist los te krij gen van de NMB gaf Arie O. zelf een niet mis te verstane verkla ring: „Directeur M. was in een van mijn BV's commissaris en reed zelf in een door mij gefinan cierde luxe auto". Hy maakte zich nogal boos over het feit dat h ij wel, maar de bankdirecteur niét werd vervolgd. „Ik heb in deze affaire alleen maar per soonsgegevens van de klanten verstrekt. Meer niet", zo voegde hij er aan toe. Riante villa In een ander geval had de verdach te volgens de stukken kans ge zien met valse gegevens en gefin geerde telexen aan de bank een veel hogere hypotheek voor zyn riante villa in Laren af te sluiten dan het pand volgens een onver valst taxatierapport waard was. De bank ging de mist in voor en kele tonnen. Volgens het inzicht van de ver dachte zelf was hij alleen maar slimmer geweest dan zijn geld schieters. „Ik ben een koopman en wilde wat verdienen. Soms speelden we een spelletje. Maar ik ontken de zaak te hebben op gelicht. Wèl vond ik het soms no dig een bank met het eigen be drog te bedriegen", aldus het commentaar van Arie O., die rus tig de tijd nam om met zware stem de zaken geduldig aan de rechtbank uit te leggen. Tot de slachtoffers van Arie O. be hoorden niet alleen banken. Ook twee gebroeders groenteboeren en een kermisexploitant gingen volgens de officier door list en bedrog het schip in. De groente handelaren met de koop van een bungalow op een van de Canari- sche Eilanden, en de kermisex ploitant verloor al zijn attributen en wagens en bleef nog met een schuld zitten van ruim 168.000 gulden bij de Finata-bank. Notaris Wegens tijdgebrek kwam de recht bank niet toe aan het hoogtepunt van dit proces: de drie miljoen gulden die Arie O. notaris Slis- Stroom ontfutselde. Die zaak wordt pas op 12 januari behan deld. Wèl nam de rechtbank vast een voorschot op deze affaire. De presidente onderzocht de be schuldiging of de verdachte een valse telex naar de Slavenburg- bank had verstuurd met de me dedeling dat de Amro-bank ten behoeve van de notaris op haar rekening 2,5 miljoen gulden had overgemaakt ïdoeld zijn c notaris van een ophanden zynd faillissement te redden. Het ge rechtshof in Amsterdam zou zich rond die tyd daarover uitspre ken. Op het laatste moment had den de banken de truc door. In deze zaak gaf Arie O. ruiterlijk toe dat er „iets scheef had geze ten". „Ja. ik kon er een miljoen mee verdienen. Welke koopman laat dat liggen", zo excuseerde hy zich. Omdat de miljoenenaffaire met de notaris pas volgend jaar aan bod komt, wachtten de als getuige opgeroepen mevrouw Slis en haar onlangs door Engeland uit geleverde vriend Lecndert A. (hy moet nog terecht staan) in de on deraardse cellen van het ge rechtsgebouw te vergeefs. Dit tot ergernis van advocaat Moszko- vicz, die hen had opgeroepen. Hij had maar weinig begrip voor de officier en de rechtbank, die de zaken in chronologische volgor de wilde behandelen. Het proces duurt voort Je gaat in 2déHg zwart

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7