c Massada naar Indonesië RADIO TELEVISIE De vervlakkende werking van de commercie in de omroep Pleidooi voor bedreigde kunstprogramma's op tv ONDERDAG 16 DECEMBER 1982 Radio - tv I DEN HAAG (GPD) - Nu blijkt dat het mi nisterie van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) gaat onderzoeken of laute er in een aflevering van het AVRO-tv- ,e E programma „Mies" te veel reclame b werd gemaakt, is er in de omroepwereld Iuq enige ongerustheid ontstaan. Die lichte Js et consternatie wordt vooral gesignaleerd ?ns bij de produktieafdelingen van de zoge- i°m heten „talk-shows". Zo'n praatrubriek kan per definitie niet zonder onderwer- aut pen („items"). De iets betere talk-shows htn („Sonja op vrijdag") sluiten aan bij meer of minder interessant nieuws. Is dat er niet, dan zullen onderdelen van zo'n >ndt show moeten worden opgehangen aan (dr gebeurtenissen, die op zich weinig op- zienbarend zijn maar lichtelijk kunnen in A worden opgekrikt door er „bekende Ne- 1 "I derlanders" (sterren) over te laten ver- 1 d tellen, lanf Sterren zijn in de ogen van de Nederland- se televisie - op uitzonderingen na - per sonen die een plaatje hebben gemaakt, een boekje hebben geschreven of in eer. film spelen. Platen, boeken en films die bij een massaal kijkpubliek goed in de markt liggen. André Hazes, Herman Pieter de Boer en André van Duin zijn sterren, over wie het publiek graag nóg meer te weten komt dan al in Story en 2 Privé wordt beschreven. Zij draven (van Veronica) op. Niet alleen uit ijdel- heid en voor het honorarium (want dat is niet zo indrukwekkend; soms betaalt de grammofoonplatenmaatschappij de gage), maar vooral omdat er eenvoudige methoden zijn om van zo'n optreden een langdurige STER-spot te maken ten behoeve van het produkt dat zij korte lings hebben afgescheiden. De programmamakers, in casu de gast vrouwen en -heren, geven de sterren daartoe alle vrijheid. In de show van Mies Bouwman, die nu bij WVC onder het mes ligt, viel zelfs het woord „aan prijzen". Het zal met name deze ondub belzinnige uitdrukking zijn geweest die de professionele kijkdienst van het Rijs- wijkse departement in het verkeerde keelgat is geschoten. Dat is geen sluik reclame meer, is daar overwogen, maar regelrecht adverteren. Dat mag niet. Bo vendien wordt de concurrentie oneer lijk bejegend, want die betaalt vele dui zenden voor een paar seconden STER- beeld. Die kijkdienst is niet kinderachtig. Het college bestaat uit enige dames en heren die in principe elk Nederlands program ma bekijken (overigens niet alleen op commercie) en pas in het geweer komen wanneer het werkelijk bij de wilde spin nen af is. Het is een door de kijkpraktijk van de afgelopen jaren gehard stel men sen. De commerciële verloedering grijpt in het omroepbestel gretig om zich heen. Geen middel wordt onbeproefd gelaten om buiten de STER om in tv- programma's over waren en diensten wervende woorden te spreken. Maar men kan niet al te kinderachtig zijn. „Mies" wordt nu op het matje geroepen, omdat de grens tussen amusement (voorlichting, zo men wil) en keiharde commercie werd overschreden. Maar dat gebeurt in zoveel programma's. En waar ligt die grens? De minister van WVC, die tenslotte de naleving van de Omroepwet moet controleren en verant woordelijk is voor de handhaving van een pluriform, non-commercieel om roepbestel, heeft het er moeilijk mee. Alles wijst erop dat duidelijke richtlij nen thans broodnodig zijn. Het mag niet zo zijn dat handige zakenlieden aan de lopende band misbruik maken van een medium dat vrijwel geheel in stand wordt gehouden door het kijkgeld van het publiek. door Peter Huysman De zaak lijkt zo eenvoudig. De Omroep wet verbiedt dat programma's dienst baar zijn aan het maken van winst door derden. Heel streng toegepast zou dat betekenen dat in geen enkel program ma aandacht zou mogen worden be steed aan een nieuw uitgekomen boek plaat of film, omdat elk gesprek daar over de uitgever, platenfabrikant of filmverhuurder in de kaart speelt Zo'n stringent verbod zou het einde van de praat-shows op tv (en andere program ma's) betekenen. Vandaar de eerder ge noemde consternatie: „Mies" en „Son ja" hebben bij WVC al aan de bel getrok ken wat nu wel mag en wat niet Een dergelijke toepassing van de wet zou vanzelfsprekend onaanvaardbaar zijn. Het bespreken van boeken, platen en films moet mogelijk blijven. Maar wat is daarnaast nog toegestaan? Het Tweede- Kamerlid Kosto, zelf afkomstig uit de omroep, is ervan overtuigd dat de pro grammamakers weten hoe ver zij kun nen gaan. Een gesprek met de hoofdrol speler uit „De Boezemvriend" moet na tuurlijk kunnen, maar - zo vraagt hij zich af - „waarom zo verschrikkelijk véél Van Duin"? Waarom niet eens aan dacht voor een mindere „ster", die cul tureel misschien veel meer presteert? De omroep tendeert naar zijn oordeel steeds meer naar de „persoon" iik plaats van naar „de kwaliteit van het door die persoon afgeleverde werk", al is hij er zich van bewust dat hij zich als politicus niet met de inhoud van programma's mag bemoeien (dat mag de minister van WVC trouwens ook met). Hij vindt dat de in het omroepbestel ge hanteerde getalscriteria (hoe meer leden hoe meer zendtijd) en de daarmee sa menhangende dwang van de kijkcijfers de programmamakers ertoe brengen persoonlijkheden uit te nodigen die er van uitgaan: het geeft niet HOE er over me gepraat wordt, ALS er maar over me gepraat wordt Hij wijst in dat verband op een advertentie-pagina in het tijd schrift Ariadne, waarin Pim Jacobs wordt „aangeboden" als een uiterst waardevol object voor een ree lam e- campgne. Waarom? Omdat de fiere aan voerder van AVRO's Babbeloniè-team de komende tijd „weer veelvuldig op ra dio en tv zal verschijnen". Dit is volgens Kosto op volstrek ontoe laatbare wijze misbruik maken van het medium televisie. Het omroepbestel is er niet om publiciteit voor sterren en hun prod uk ten" te maken, maar ooit ingericht om de kijkers verscheiden heid aan informatie te bieden, gedragen door bepaalde cultuur-politieke en geestelijke stromingen. Wat nu gebeurt, leidt tot totale vervlakking: volledige popularisering van programma's ten gunste van de kijkcijfers met behulp van de populariteit van artiesten die er op hun beurt weer hun voordeel mee doen. Voor tournee van twee maanden LEIDEN - De eerder dit jaar uit elkaar gevallen Molukse popgroep Massada vertrekt volgende week, in een ge deeltelijk nieuwe samenstelling, voor een twee maanden durende tournee naar Indonesië. Het nieuwe Massada zal onder meer de eilanden Java, Sumatra, Celebes, Bali en Ambon aandoen. Gouden harpen voor Ruud Bos, Rob de Nijs en de groep BZN HILVERSUM (ANP) De gouden harpen 1982 van de stichting Conamus zijn toegekend aan componist, arrangeur en pianist Ruud Bos, de zanger Rob de Wijs en de formatie BZN. De uitreiking heeft op 14 januari 1983 plaats tijdens de opname die de AVRO-televisie maakt van het Gouden Harp-gala. Het programma wordt een dag later uitgezonden. Massada-manager Joke Zonneveld ziet de trip naar de indonesië als een soort werkvakantie. Behalve optredens en het nodige studio werk (zo zal de hit 'Feelin' Lone ly' in het Indonesisch worden opgenomen) zal op het eiland Ba- li een korte vakantie worden ge vierd. Na aankomst in de hoofdstad Ja karta zal Massada eerst in beslo ten kring 'concerteren' voor een serie genodigden onder wie de Nederlandse ambassadeur in In donesië. Daarna volgt een uitge breide serie van optredens in vooral grote sporthallen en ook drie optredens in het stadion van Ambon. Joke Zonneveld hoopt dat de Mas- sada-broertjes Manuhutu in 'de Oost' genoeg inspiratie zullen opdoen voor een nieuwe elpee die ongeveer half juni moet uit komen. Voor de Indonesische trip bestaat Massada uit zanger Johnny Ma nuhutu, drummer Eppy Manu hutu, bassist Turu Leerdam, gi tarist Rudy de Queljoe en de nieuwelingen Martino Latupei- rissa (percussie) en Lin Emeren- cia (toetsen). Door de toevoeging van Rudy de ADVERTENTIE NATIONALE GOUDDELVERSSPEL Vanavond KRO-TV, Ned. 1,19 40 uur ziel en hoort u meer nieuws hierover. fkoop direkt een lot en win f 100.000,- f 75.000,- f 50.000,- of één van de duizenden andere U fantastische prijzen! Koop een enkel lot A110 - ol een dubbel tot mei gratis gezmsiot a 120.- bij de Bondsspaarbanken, de Nuts- spaartoanken, de Centrurtibanken, de Centrale Volks banken ot de Spaarbank Limburg U kunt ze ook bestellen door overschnjving op po strek no 226622 of bankgiro no 7070 70 4221 n v Stichting Servaas te Maastricht Uitslag 21 januan 1983 Vergunning verleend door de Staatssecr v Ju LO 620/074/080 Johnny Manuhutu Queljoe aan de 'Massada-crew' komt de groep Brainbrox, sinds enkele maanden weer actief aan het optreden in de oude bezet ting, tot half februari stil te lig gen. De Queljoe heeft na het uit eenvallen van Massada weer on derdak bij zijn oude groep Brain- box gevonden maar wilde voor geen goud de trip naar Indonesië mislopen. Omdat Joke Zonne veld zowel de zakelijke belangen van Massada als die van Brain- box behartigt, kon er voor de Qoeljoe een regeling worden ge troffen. Zijn werkvakantie in Indonesië be tekent dat onder andere het op treden van Brainbox in het Leids Vrijetijdscentrum, dat voor vol gende week was gepland, niet doorgaat. HILVERSUM (ANP) - Een rege ling waarbij aanzienlijke bedra gen worden bestemd voor zorg vuldig te omschrijven bedreigde programmasoorten, is volgens televisiecommissaris Richard Schoonhoven van de NOS een mogelijkheid om eigen televisie- produkties van opera, ballet, en kelvoudig televisiespel en klas sieke muziek veilig te stellen. Een dergelijke maatregel, "des noods in de vorm van stimule ringsfondsen waarvan de zend gemachtigden gebruik kunnnen maken", is volgens hem, "het voorzien van die programma's van veiligheidsgordels". Schoon hoven zei dat gistermiddag bij de uitreiking in Hilversum van het televisieboek 1981/1982. Schoonhoven gaf enkele voorbeel den van de problemen die deze programmacategorieën door geldgebrek bij de omroep onder vinden: de gemiddelde rolbezet ting per dramaproduktie is in tien jaar tijd teruggelopen van 8.6 naar 7,1, de zendtijd voor Ne derlandstalig drama liep in die periode terug van 2 naar 1,5 pro cent en de uitzendingen van klassieke muziek namen af van 80 uur in 1976 tot 50 uur in het seizoen 1981/82. "De opdracht tot een totaalpro gramma, vastgelegd in de om roepwet, blijkt geen enkele garantie te bieden. De Weten schappelijke Raad voor het Re geringsbeleid wil in zijn media- rapport deze verplichting zelfs schrappen omdat controle er op onmogelijk is en heeft gepleit voor een derde cultureel pro gramma. Dat derde programma zou de WRR met een dergelijke regeling niet nodig hebben", al dus Schoonhoven. HILVERSUM I 18 06 Hier en nu Machine. 19 02 Mu ziek in vrpe U)d 20 03 Van zwaarden tot ploegscharen 22 30 NCRV- Donderdag-Sport 22 55 Eerlijk ge zegd NOS: 23 00 Met het oog op morgen KRO 0 02 Oogluik. 102 Niemandsland 802 OntbgUhow (6.50 Het levende woord). HILVERSUM II 18 00 Nwt 18 10 Grenzeloos 18.20 Uitz v D 66 IKON 18J0 Kleur KRO: 19 00 Tussen de regels. 19.10 Agenda 19.20 Wetenschap. 20 00 Nws. 20.03 Radio Vitrine 20.30 Spektakel. TELEAC 21 30 Kunstge schiedenis 22 00 De antieke wereld. KRO 22 30 Nws. 22 40 De bevrijding (3). 23 00 Het kastje van oma. 23.45 Ter overweging. 23.55 Nws. HILVERSUM III NOS: 18.40 De Avondspits TROS 19 02 Poster. 20 02 Ferry Mast's Soul Show 22.02 Seajun. 23.02 Wim van Putten. HILVERSUM IV NCRV 10 00 Donderdgavond- muziek magazine. (20.00 Van het Ne- derl. concertpodium: klaas, mui v. piano en viool en cello. 21.00 Onder de groene Linde. 21.25 Nederl. mu ziek. 22 00 Honzon. 22.30 Muziek uit de Middeleeuwen en Renaissan ce). HILVERSUM I (NOS: Ieder heel uur nws) KRO 8.06 Echo. 8.16 Muz. om op te schie ten. een kwestie van accent 8 51 Pastoor A C Raadschelders 9 03 Adres onbekend. 10 03 Muz op be stelling 11.03 Ratel. 11.53 Pastoor AC. Raadschelders 12 03 Nu hoor ik het ook. 13 06 Echo 13.16 The complet. 15.03 Omstreeks het vijf tiende uur 15 30 Het gouden hart. HILVERSUM II 9.05 Gym. voor de vrouw. 9 15 Werk bank. 9.24 Waterstanden 9J0 Nws VPRO: 9.33 Verkenningen m het Oosten (3) OVERHEIDSVOORL. 10 45 Tekst en uitleg (10 30 Nws AVRO 1100 De Nederlandse schoolradio 11.10 Lichte grammo- foonmuz 11 30 Nws. NOS 11 33 Ho- monos. 12 00 Regionaal. 12.26 Me- ded voor land- en tuinb. 12 30 Nws. 12 36 Tussen het nws 13 00 Nws. 13.10 Meer over minder (13.30 Nws.) 14.30 Nws. TELEAC 14 33 Communicatie (7). VARA: 15 03 Ra dioweekblad VARA inf. op de vrij dagmiddag. (15.10 De media deze week 15.30,16 30 en 17 30 Nws 15.32 De rode draad 16 32 De Stem des Volks. 17 00 Onder vuur 17 36 Dingen van de dag HILVERSUM III (NOS Ieder heel uur nw.J. EO 7 02 Ronduit op 3 8 03 Tydsein. 9 03 De muzikale fruitmand. 10.03 Muz mo tief NCRV: 1030 Pop non stop. 11.03 Popsjop. VOO: 12 03 Enk de Zwart. 13.30 Bart van Leeuwen. 15.03 Top 40. (16.30 Popjourn 17.30 Concertagenda). HILVERSUM IV NOS: 7 00 Nws VOO 7.02 Ochtend stemming <8 00 Nws.). 9.00 Strauss en Co. 9.45 Het meesterwerk. 10 30 Muz. voor miljoenen. 12 00 Een uur met Hans Mondt 13 00 Nws 13 05 Veronica klassiek VPRO 14 30 Mu- zie-op-vier. jazz. 16.00-17.00 Willem de Ridders. Radiola Improvisatie 18.23 Nieuws voor slechthorenden 18.28 Teleac. Kunstgeschiedenis 18.58 Journaal KRO 19.00 Daar vraag je me wat. Populair wetenschappelijk programma waarin vragen van kijkers worden beant woord: Wat is er met je ogen aan de hand als je een bril nodig hebt? Hoe komt het dat je in sommige plaatjes (ansichtkaarten bijv.) diepte kunt zien? Hoe komt het dat je in het water iemand makkelijk kunt optillen; wat is „zure" regen en welke schade wordt daardoor veroorzaakt? Wat is de her komst van bepaalde spreekwoorden, uitdrukkingen en gezegden? 19.40 De KRO komt langs in... „Capelle aan de IJssel". Gevarieerd programma met Lee Towers, Babe, Ben Cramer, Willeke Alberti, Vanessa, Maywood, e.a. Presentatie: Hans van Willigen- burg. 20.40 Lou Grant. „Bejaardentehuizen". Amerikaanse serie met Ed Asner, Ma son Adams, Robert Walden. NOS 21.30 Journaal 21.55 Den Haag vandaag. Politieke ac tualiteiten. 22.10 Beeldspraak. „Jan Eijkelboom, omgang met de leegte". Jan Eijkel boom was de vijftig al gepasseerd toen in 1979 zijn eerste bundel verscheen: „Wat blijft komt nooit terug", een de buut dat buitenstaanders verraste, maar aan z'n vrienden vooral een groot gevoel van opluchting gaf. 23.05 Journaal 23.10 Nieuws voor slechthorenden VRIJDAG NOS 09.30 Nieuws voor slechthorenden 10.00 Schooltelevisie: Wat is geschiede nis; Hoe krijgt Afrika te eten?; School- TV-Weekjournaal; Schaak. 13.00 - 13.05 Nieuws voor slechthoren den NCRV 16.00 Ja, natuurlijk. Natuurspelpro- gramma gepresenteerd door Jan Just Bos. Lee Towers en Samantha Jones zijn vanavond te gast in 'De KRO komt langs'. NEDERLAND 2 18.25 Paspoort. Informatie voor Turken. 18.35 Sesamstraat 18.50 Jeugdjournaal NCRV 18.57 Zo moeder, zo zoon. Spelprogram- ma o.l.v. Gerard van den Berg. In het panel: Herman Kuiphof, Nen van Ramshorst, Dick Passchier en Regine Clauwaert 19.25 De Zevensprong. Nederlandse jeugdserie met Peter Bos, Czeslaw de Wijs, Ferd Hugas. Afl. 12: „Groen- haar". Geert-Jan Grisenstijn voert de wonderlijke opdracht uit van meneer Thomtidon. Hierdoor dreigt meester Frans de Rode op de verjaardag van Geert-Jan in grote moeilijkheden te komen... NCRV 20.28 Mijn leven op Bamfyide. Brits tv- feuilleton met John Duttine, Susan Ja- meson, Frank Middlemass: David is rector van Bamfylde benoemd en hij wijdt zich met enthousiasme en over gave aan zijn nieuwe taak, zij het nog steeds zonder steun van een echtgeno te. Christine komt weliswaar na haar reis naar Canada op bezoek, maar he laas niet om David haar ja-woord te ge ven. 21.20 Hier en Nu. Actualiteitenrubriek. In de televisie-actualiteitenrubriek van de NCRV wordt vanavond een repor tage utgezonden over het gebruik van computers in het Nederlandse onder wijs. Men heeft voorts een bijdrage over Polen een jaar na de afkondiging van de staat van beleg en er is aan dacht voor Suriname. 21.55 Showroom. Hoe later op de avond, hoe schoner volk. Jan Fillekers, Henk van der Horst en Arnold Jan Scheer presenteren een aantal opmerkelijke portretten van „ongewone gewone" Nederlanders. 22.55 In stemming. Liederen in Advent- sfeer en kerststemming worden ge zongen door het Stadsjongenskoor Basiliek Oldenzaal o.l.v. Boyke Brand en begeleid door het Twents Strijker sensemble. De organist is Alphons Gaalman. NOS 23.20 Journaal 23.25 Nieuws voor slechthorenden NOS 13.00 - 13.05 Nienws voor slechthoren den 18.00 Tik Tak. Voor de kleintjes 18.05 Logans vlucht. Amerikaanse science-fictionserie, met Gregory Har rison, Heather Menzies en Donald Moffat. Afl. 10: „Droomanalyse". 18.55 Juke Box. Met Pink Floyd en Gé- rard Le norm an. 19.05 Home made. Bier van het eigen vat (2). 19.17 Uitzending door derden. Program ma van de Vlaams-Nationale Omroep- stichting. 19.37 Mededelingen en morgen 19.45 Journaal 20.10 Cinemanie. Filmkwis over de po pulaire speelfilm op het grote en klei ne scherm. Presentatie: Michel Follet. 20.55 Panorama. Actualiteiten magazi- VRIJDAG 22.10 Dallas. Amerikaanse tv-serie met Barbara Bel Geddes, Patrick Duffy, Linda Gray, Larry Hagman e.a.: „Een kijkje in het testament". J R. wil kost wat kost als eerste Jocks testament le zen. Het probleem is echter dat het tes tament pas mag worden geopend in aanwezigheid van de voltallige fami lie. Ondertussen werkt Bobby zich goed in in Ewing Oil en Miss Ellie wil naar het bal van de Oliebaronnen. 23.05 Sporttribune 23.35 Journaal 19.00 Vinger in de pap. Magazine voor jongeren tussen 12 en 15 jaar. Vandaag praten kinderen van gastarbeiders en hun Vlaamse vrienden in de studio met Leja over hun ervaringen, over in tegratie, over racisme. Voor de muziek zorgen Positive Noice en Lionel Rit chie. 19.37 Mededelingen en morgen 19.45 Journaal 20.10 Wikken en wegen. Consumenten rubriek (herh.). 20.50 Stille post. Korte film van Yvan Steiger. 21.00 -21.50 Premiere. Nieuws over films en filmmanifestaties. Presentatie: Jo Ropcke. 10.00 Journaal en Thema's van de dag 10.23 Die Udo Jurgens-Show 11.55 Ein Kampf um Jerusalem. Histori sche reportage. 12.55 Persoverzicht 13.00 Journaal 13.15 Videotest fur alle 16.00 Journaal 16.05 Das onerlassliche Mass. Docu mentaire van Fritz Kremser. Het expe rimenteren met dieren is een onder werp dat met voorzichtigheid dient te worden behandeld, aangezien de ge hele geneesmiddelenindustrie erop is gebaseerd. Toch menen vele dierenbe schermers dat het ontoelaatbaar is dat dieren ook worden gebruikt in de cos- metica-industrie. 17.05 Taschengeld-Kino. Documentaire over het Scholieren-Filmfestival. 17.50 Journaal DUITSLAND 2 DUITSLAND 1 WDR 18.00 Hellseher wider Willen. TV-serie. 19.00 Ruhe im Saai! Serie 19.15 Hier und Heute. Regionale actuali teiten. 19.45 Das zwelte Testament. Serie 20.00 Journaal. Aansluitend: verkeers- tips. 20.18 Die Fernseh-Disknssion. „De angst voor het schandaal". 21.00 Rudis Tagesshow. Amusement met Rudie Carrell en Beatrice Richter. 21.30 Ratselflug. (Op jacht naar de schat). Spelprogramma met een heli copter. 22.30 Tagesthemen 23.00 Zoltan Kodaly. Een portret van deze componist. Zoltan Kodaly werd op 16 december 1882 in Hongarije ge boren. Zijn verdiensten liggen vooral op het vlak van de koormuziek. 24.00 Journaal spel van Detlef Gumm em Hans Georg Ullrich: De grote achtertuin van een woonwijk In Gelscnkirchen-Horst was oorspronkelijk bedoeld voor de bouw van garages. De bewoners heb ben de tuin echter omgetoverd tot een grote konynentuin, met meer dan 400 dieren. Hoe komt het. dat zoveel men sen, met zo geheel verschillende ach tergronden en interesses het ineens zo goed met elkaar kunnen vinden en hun garages opofferen om konijnen te fokken? 23.50 Journaal VRUDAG 10.00 13.15 Programma-overname Duitsland 1 15.40 Videotex! für alle 15.57 Programma-overzicht 16.00 Journaal 16.04 Pinnwand. Activiteitenkalender met Beate Rudolph-Schrors 16.20 Schuier-Express. Jeugdjournaal. 17.00 Journaal 17.08 Tele-Illustrierte. Gevarieerd pro gramma Aansluitend: Journaal 17.50 ...und die Tuba blast der Huber. „Het concert". Duitse serie met Mac Griesser en Willy Harlander: Kapel meester Dirnbergcr is vastbesloten, zijn flat en vooral zijn concierge Frau Muth te verlaten. Dit keer heeft Frau Muth het niet op Dirnbergers vrijge zellenbestaan gemunt, maar ze wil ze haar come-back maken als mezzo-so praan... Aansluitend Journaal 18.20 Sherlock Holmes und Dr. Watson. Britse detectivescrie mei Geoffrey Whitehead en Donald Pickering. „Smith en Smythe". De vriendschap tussen de Londense theehandelaren Smith en Smythe slaat plotseling om in vijandschap. Smythe voelt zich be dreigd door Smith en vraagt Sherlock Holmes om bescherming 18.57 Programma-overzicht 19.00 Journaal 19.30 Die Udo Jurgens-Show. „Lust am Leben". Televisieshow met Udo Jur- gens. 21.00 Journaal 21.20 Ein Kampf um Jerusalem. Docu mentaire: In 4000 jaar tyd ui Jeruzalem niet minder dan 37 keer veroverd Bij na a! t ijd lag de oorzaak in de tegenstel ling tussen joden, moslims en christe nen. In deze documentaire worden de gebeurtenissen van de afgelopen hon derd jaar op een nj gezet. 22.20 Vom Uberstehen der Sturme. TV- DUITSLAND 3 18.00 Het programma met de muis 18.30 Telekolleg. Technisch tekenen. 19.09 Is was!? Discussieprogramma voor en door jongeren. 19.45 Regionaal nieuws 20.00 Journaal 20.15 Cathy's Child. (Ich kampf um mein Kind). Australische film (1979) van Donald Crombic met Michele Fawdon, Alan Cassell en Bryan Brown Cathy, een vrouw uit Malta, die naar Australië is uitgeweken, krijgt de verrassing van haar leven: Haar drie jarig dochtertje wordt door de vader meegenomen naar Grieken land Tevergeefs zoekt de vertwijfelde moeder hulp bij officiële instanties, totdat een verslaggever van een dag blad zich voor de zaak interesseert. 21.49 Mehr als nur Rumschmusen. .Jongeren en relaties Hoe reageren ouders als hun minderjarige dochter t hen meedeelt samen met haar vriend op vakantie te willen. 22.25 Hlnter den Scblagzellen 23.19 Journaal VRIJDAG WDR 08.00 Tele-Gymnastlek 98.10 en 17.99 Schooltelevisie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 5