PSP wil bezetting gebouwNoordeinde in raad bespreken Storm richt veel schade aan Herhuisvesting bij renovatie schriftelijk laten vastleggen Bezetters boos op gemeente Aanhangwagen als speelbal van de wind D™, Katwijker rijdt water Rapenburg in Forum over Midden-Oosten LEIDEN De PSP overweegt om aanstaande maandag een interpellatie in de gemeente raad aan te vragen over de bezetting van het gebouw aan het Noordeinde, waarin tot nu toe Troef gehuisvest was. PSP-raadslid Van der Putten deelde dit gisteravond mee in de commissie voor financiën. Van der Putten vroeg de wethou der naar het standpunt van het college over de bezetting. Wet houder Bordewijk (PvdA) her haalde dat B en W zo spoedig mogelijk tot sloop willen over gaan. Tot de tijd dat de gemeen teraad geld beschikbaar stelt voor de sloop, mogen de bezet ters wat het college betreft blij ven. Bordewijk wees erop dat er steeds is toegewerkt naar sloop. "Daar om zijn Troef en de Rechtswin kel verhuisd. Bij de raadsvoor stellen over die verhuizingen is dat ook steeds gezegd. In de nota bij de begroting staat dat ge tracht zal worden het hoofdge bouw van het Marinecomplex te behouden. En dat zal al niet een voudig zijn", aldus Bordewijk. Hij zei dat de gemeente een reële prijs vraagt voor gas en Ücht. "Als krakers menen dat ze geen gas en licht hoeven te betalen, dan is dat net zoiets als aange houden worden, omdat je zonder licht fietst en dan als excuus zeg gen: Maar ik mag hier ook hele maal niet fietsen". De wethouder zei dat het gas en licht wordt afgesloten als de be zetters niet ingaan op het voor stel om bij vooruitbetaling 2000 gulden per maand te betalen. Op een vraag van Van der Putten over het tijdstip van afsluiting zei hij: "zodanig dat het de ge meente het minst kost". "Dit weekeinde dus", concludeerde Van der Putten. De bezetters van het gebouw, de voormalige ziekenboeg van het Marinecomplex, zijn evenwel best bereid om gas en licht te be talen. De prijs van 2000 gulden i zij "redelijk". Minder redelijk vindt men het voornemen van B en W om het gebouw zo snel mogelijk te slo pen. "We zijn er behoorlijk kwaad over. Zo heeft het geen enkele zin". De boosheid van de bezetters is nog vergroot omdat zij in het ge sprek met de gemeente - afgelo pen dinsdag - geen duidelijk heid kregen over hoe lang zij van het gebouw gebruik kunnen ma ken. Boos is men ook over het feit dat de contacten met de gemeente verlopen via de ambtenaren Blankenheym (grondzaken) en Vervest (beheer gebouwen) en niet via de politiek verantwoor delijke wethouder. Ook het feit dat de wethouder steevast spreekt over krakers in plaats van over bezetters en het initia tief kennelijk "niet serieus neemt" heeft kwaad bloed gezet- •De bedoeling van de bezetters is om het gebouw voorlopig te be houden, teneinde er experimen tele arbeidsprojecten voor jonge ren op te zetten. "Het is toch te gek dat er deze week tien belang stellenden waren voor het be drijfsverzamelgebouw Olga en dat er hier zo veertig mensen aan de slag willen", aldus een van de initiatiefnemers. Volgens informatie van de bezet ters heeft de Planwinkel Delft op verzoek een plan ontwikkeld, waaruit zou blijken dat het finan cieel en technisch haalbaar is om in het gebouw twaalf bedrijfjes onder te brengen. De bezetters zeggen inmiddels steunbetuigingen te hebben ont vangen van het LVC, buurthuis In de Vroolycke Arke, de PSP- afdeling Leiden, het Wegloop huis en de Studenten Ecclesia. DONDERDAG 16 DECEMBER _j)ONE LEIDEN - Wanneer de gemeente niet inspringt om de peuterspeel zaal 'Meneertje Koekepeertje' bij te staan, dreigt deze te verdwij nen. De enige kracht van de in het Volkshuis gevestigde peuter speelzaal gaat in januari name lijk met zwangerschapsverlof. Andere krachten, die via de WSW of WVM in de speelzaal werkten, verdwenen al eerder dit jaar. Hoewel de vaste kracht drie maanden lang door een vrijwilli ger wordt vervangen - het Volks huis heeft daarvoor 3.000 gulden ter beschikking gesteld - betwij felt de peuterspeelzaal of het nog wel verantwoord is te blijven draaien. De hulp van raadslid Frits van Oos ten (PPR) werd gistermiddag in- Peuterspeel zaal dreigt te verdwijnen geroepen om een goed woordje voor 'Meneertje Koekepeertje' te doen. Volgens hem moet de ge meente wel hulp bieden omdat peuterspeelzalen op het prioritei tenlijstje staan. "Laat de ge meente dat nu maar waarmaken ook". Van Oosten wil er voor pleiten dat de gemeente gaat pra ten met het arbeidsbureau over een nieuwe WVM-kracht. Voor dat zo'n kracht er is zou de ge- De bezoekers van 'Meneertje Koe kepeertje' konden vanochtend nog in de peuterspeelzaal van het Volkshuis terecht. Maar hoe lang dat nog zal kunnen, is niet duide lijk. Volgens de peuterspeelzaal is één kracht namelijk onvoldoende. De ouderparticipatie, emancipa tie, individuele begeleiding en huisbezoeken hebben daar de laatste tijd al onder moeten lij den. De speelzaal wil vijf ochted- nen per week open zijn en dan is de kwaliteit even belangrijk als de opvang op zich. "op de winkel passen is niet de manier waarop we met de speelzaal wensen om te springen". en LEIDEN - Twee personenauto er i raakten gistermiddag op de E pro ropaweg in Leiden zwaar b we: schadigd toen een in de luc) eni vliegende aanhangwagen als e\ cor soort komeet op deze wagens j bij recht kwam. Door de enorn hel windvlagen was de aanhangw kaï gen losgeschoten van een aut pei die in tegenovergestelde richtia reed. Vervolgens werd de wag< of een speelbal van de wind. ni< De politie noemde het een wondj sh dat geen van de inzittenden dr ge vrouwen en vier kinderen) g| zit wond raakte. De oorzaak van w< ongeluk wordt gezocht in h< de niet goed bevestigen van q te! hulpkoppeling bij de aanhanj wagen. LEIDEN - Een 19-jarige Katwijkei reed vannacht met twee passa giers het water van het Rapen- burg in. De twee inzittenden, ook V Katwijkers, stonden weer vrij snel op het droge. De bestuurder deed er wat langer over, kreeg "T wat water in zijn longen en is op- I genomen in het AZL. Toen de man startte, bleek zijn au- I to nog in de versnelling te staan. -• Zonder nog iets te kunnen doen dook de wagen met een spron getje van de kade het diepe in. In de loop van de dag is de auto met L behulp van de duikersvereniging 'Amphoor' weer uit het water ge- .takeld. LEIDEN Discussie over het Midden Oosten staat vanavond centraal in het Leidse Volkshuis (Apothekersdijk). Onder voorzitterschap van Maarten Jan Hijmans, journalist van Het Parool, debatteren Ronny Naflaniël van het Centrum Informatie en Documentatie Israël en Paul Kuiper van het Palestina Komitee. Verder is er een optreden van de muziekgroep Demsie. Belangstellenden kunnen van tevoren kennis nemen van de stellingen van beide sprekers. Deze zijn verkrijgbaar by de Wereldwinkel en in de Burchtzalen, waar deze week de tentoonstelling wordt gehouden in het kader van de door de gemeente gesubsidieerde actie Mensenrechten en Verzet. In het Vrouwenhuis zyn vanavond films te zien over vrouwen in Zuid- Afrika. Morgenmiddag en avond wordt in de Burchtzalen de slotmani festatie van de actie gehouden. In het gebouw van de Studenten Eccle sia (Rapenburg 100) is morgenavond een Chili-avond met onder andere film en muziek, georganiseerd door het Comité Eettafels Chili. De auto op de Kanaalweg, die een twaalf meter hoge kruin op zijn dak kreeg. Amnesty De Leidse werkgroep van Amnes ty International houdt van daag de laatste schrijfavond van het jaar. Op dergelijke avonden worden brieven ge schreven naar regimes van landen waar mensen om poli tieke redenen gevangen zitten. Plaats van handeling is Ra penburg 100, aanvang acht Muziek (1) Twee Nederlandstalige muziek groepen zijn er vrijdagavond te zien in het Leids Vrijetijds centrum, Breestraat 66: Neon en Toilets. Neon was al eerder in het LVC en bracht de e.p. "A day in the land of the lost hori zons" uit. Toilet maakte het af gelopen jaar de debuutelpee "It's like a daydream, explo ding again". De zaal gaat om negen uur open. De Britse groep Meteors treedt zaterdagavond in het LVC op. Deze groep speelt "rockabilly", muziek uit het Amerika van de jaren vijftig. De Stray Cats verwierven er in de jaren ze ventig ook faam mee. De mu ziek protesteerde tegen het Amerikaanse establishment van die jaren en werd op de ra dio geboycot. De zaal gaat ook zaterdag om negen uur open. Bingo Buurthuis Op Eigen Wieken or ganiseert zaterdag een bingo avond in de kerstsfeer. De zaal van het buurthuis in de Meren- wijk gaat om half acht open; het spel begint om half negen. Rommelmarkt Voetbalvereniging LDWS houdt zaterdag van tien tot vijf uur een rommelmarkt met rad van avontuur in haar clubgebouw op sportpark De Vliet aan de Voorschoterweg. Slapstick 66) laat zaterdag slapstick- films zien. Het café is van twee tot vijf uur geopend; daarente gen is het 25 december en 1 ja nuari gesloten. Kindertoneel Toneelvereniging Ploef speelt za terdag speciaal voor kinderen uit de Slaaghbuurt "Het dan sende ezeltje", geschreven door Eric Vos. Dit stuk, dat veel lied jes bevat, is geschreven voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Het wordt gespeeld in buurthuis Op Eigen Wieken (Valkenpad 2) en begint om half twee. Jazz (1) Het saxofonistenkwartet Nieuw Rotterdams Peil speelt zater dagavond op jazz-zolder Hot House. De optredende muzi kanten zijn: Hans Mekel altsa xofoons, sopranino, fluit en klarinetten), Paul Stocker alt saxofoonsopraansaxofoon, basklarinet en fluit), Jeldrik Yland (tenor- en altsaxofoon) en Jan Vennik (baritonsaxo foon, tenorsaxofoon en klari net). Volgens de organisatoren mag de muziek van dit viertal niet vergeleken worden met die van het saxofoonkwartet De Vier Winden, dat vorig jaar op Hot House optrad. Bij NRP is sprake van een mengeling van traditionele jazz en experimen tele jazz. Hot House is geves tigd op de zolder van het LVC (Breestraat 66). Het concert be gint om tien uurde zaal gaat om negen uur open. Jazz (2) De Leidse bassist Dolf del Prado komt zondag met een nieuw kwintet naar "Jazz on Sun day". De bezetting is als volgt: de Amerikaan James Martin op slagwerk, Jan Huydts op piano en Del Prado comple teert op bas de rhytme-sectie. Verder in het kwintet: tenorsa xofonist Harry Verbeke en voa- clist Gé Titulaer. Het concert begint om kwart over drie in het bowlingrestaurant van Hans Menken aan de Boshui- zerlaan. Natuurliefhebbers De Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en Natuurbe scherming houdt zaterdag een excursie naar de Wijde Aa bij Hoog made. Vertrektijd om half negen bij het centraal station in Leiden, 's Avonds staat er om half acht in het sousterrain aan de Meerhof, het thuishorik van de NJN, een lezing over West-Spanje op het program- LEIDEN - Een twaalf meter hoge kruin van een boom aan de Ka naalweg kwam gisteravond op de auto van een 64-jarige Leide- naar terecht. De man kwam met de schrik vrij. De auto werd zwaar beschadigd. Uit onderzoek bleek de kruin van de boom in hele slechte staat te verkeren. Na het ongeval is de Kanaalweg onmiddellijk afgeslo- ten. De brandweer is anderhalf uur bezig geweest om de ravage van takken en stronken op te rui men. De harde wind vannacht heeft veel schade aangericht. Twee licht koepels van de garage van de Leidse politie aan de Catrijne- straat zijn de-lucht ingegaan. De brandweer heeft handen vol werk gehad om alle omgewaaide bomen snel van het plaveisel te verwijderen, fwee bomen op het Vijf Meiplein konden gister avond de storm niet meer weer staan en knakten om. Dit zelfde gebeurde met een grote boom op de Schelpenkade. Ook kwamen er veel meldingen binnen van omgewaaide televisie-antennes. Voorts werd een caravan aan het Jac. Urlusplantsoen door de wind meegenomen en enkele meters verder weer neerge kwakt. Vlaggen waaiden van de stokken, een ruit in Lak-theater begaf het en de kerstverlichting in de Breestraat heeft gedurende enkele uren onder speciale toe zicht van een brandweerman ge staan Vandaag in deze rubriek aan dacht voor de woonruimtetoe wijzing by renovatie en voor de eenmalige uitkering voor mensen die ofwel bijstand of wel RWW hebben. Woningtoewijzing bij renovatie Familie Goedgebuure woonde in de Indonesiëstraat in Leiden (zowel de naam van betrokke ne als de straatnamen zijn ver zonnen). Hun woning maakte deel uit van een renovatiepro ject in De Kooi. Voor de reno vatie moest de familie de wo ning verlaten. Zij werd tijdelijk ondergebracht in een wissel woning en kreeg verder mon deling te horen dat zij geher huisvest zou worden in de Ar chipelstraat 12. Deze medede ling was hen gedaan door een medewerker van de woning bouwvereniging, de heer en mevrouw Goedegebuure ver trouwden er dan ook volledig op dat zij te zijner tijd een huurcontract aangeboden zou den krijgen voor de genoemde woning. Wie schetste echter hun verbazing toen onlangs een andere medewerker van dezelfde wonignbouwvereni- ging bij hen langs kwam met een aanvraagformulier voor de levering van gas en electra voor Archipelstraat nr. 22 (en niet nr. 12). Mevrouw Goedege buure dacht dat er een vergis sing in het spel was en vroeg de man het nummer te wijzi gen. Hoewel dat aanvankelijk toegezegd werd, bleek dit later op het bureau van de woning bouwvereniging toch niet zo eenvoudig te liggen. Daar hield men namelijk bij hoog en bij laag vol dat er nooit sprake was geweest van een aanbod van nr. 12, maar altijd gesproken was over de Archipelstraat 22. Bovendien, zo zei men, maakt het niets uit, want de wonin gen zijn even groot. Hier was familie Goedegebuure het ech ter niet mee eens, want de bo venverdieping van nr. 12 had dakkapellen (en dus meer ruimte) en bovendien een vrij er uitzicht. Overigens had zij bewijs dat haar wel degelijk nr. 12 was toegezegd. Op het aan vraagformulier voor de renova tiepremie stond namelijk Ar chipelstraat 12 vermeld en niet Archipelstraat 22. Instituut Burgerraadslieden. i2311 EK Leiden. Koornburgsteeg 2 Telefoon 071 - 254142. De woningbouwvereniging had echter ook bewijs voor haar stellingname. Zij overlegde verslagen van de herhuisves- tingscommissie (een samen werkingsverband van de ge meente, woningbouwvereni gingen en de Stichting Welzijn Leiden) waaruit bleek dat de familie Goedgebuure al vanaf de zomer van dit jaar inge schreven stond voor Archipel- straat 22. Dat was gelijk de eerste keer dat de familie Goedgebuure hoor de van het bestaan van de her- huisvestingscommissie. Moest zij rekening houden met be sluiten van die commissie als die besluiten buiten haar om zijn genomen en haar niet zijn meegedeeld? Naar onze me ning niet. Wat anders was of het juridisch mogelijk was om de woningbouwvereniging te dwingen de familie Goedege buure alsnog Archipelstraat 12 te verhuren. Je kunt dit aanne men als je de (mondelinge) me dedeling van de woningbouw vereniging over de herhuisves ting - op basis waarvan de fa milie Goedegebuure haar wo ning aan de Indonesiëstraat ontruimd had - ziet als een soort voorovereenkomst voor afgaand aan de totstandko ming van een huurovereen komst voor de Archipelstraat 12. Je kunt zeggen dat de wo ningbouwvereniging in strijd met de goede trouw handelt als men later niet bereid is tot het aangaan van een huurovereen komst met betrekking tot de eerder genoemde woning op nr. 12. Echter, de hele redene ring staat of valt met het bewijs van het mondelinge aanbod. Als mevrouw Goedegebuure zegt dat nr. 12 is aangeboden en de woningbouwvereniging ontkent dit, dan ben je ner gens. Helaas was de feitelijke situatie hiermee in overeen stemming. De familie Goedge buure konden we dus niet hel pen. Wat we echter wel gedaan hebben is de gemeente, en met name de herhuisvestingscom- missie, in overweging geven om de besluitvorming van de herhuisvestingscommissie voortaan schriftelijk mee te de len aan de betrokken bewo ners of - nog beter - om in de toekomst te werken met een renovatiecontract. Renovatie contracten zijn contracten waarin voordat de bewoners zijn oude woning verlaat, schriftelijk wordt vastgelegd welke woning hij op (onge veer) welke datum toegewezen krygt en hoe hij in de tussen tijd gehuisvest wordt. Met een renovatiecontract in de hand kun je een huurovereenkomst voor de in dit contract genoem de woning desnoods voor de rechter afdwingen, immers het aanbod van de nieuwe woning was bepalend voor je keuze om de oude woning te verlaten (had de woningbouwvereni ging je een andere, slechtere of kleinere woning aangeboden, dan was je gewoon blijven zit ten). Zolang de woningwoningbouw vereniging niet met dergelijke contracten werkt, kan de huur der zelf echter ook wel wat doen. Als een mondeling aan bod van een woningbouwver eniging niet in het bijzijn van getuigen plaatsvindt, is het het beste om dit mondelinge aan bod schriftelijk te bevestigen. In dit briefje (waarvan u zelf natuurlijk een kopie bewaart) geeft u de woningbouwvereni ging dan bv. twee weken om alsnog op dit aanbod terug te komen. Laat men binnen die termijn dan niets horen, dan kun je aannemen dat men hier mee bevestigt dat het aanbod is gedaan zoals u in uw briefje stelt en geldt dit briefje voor het vervolg als bewijs van het aanbod. Als u zo te werk gaat, kunt u problemen als die van de familie Goedegebuure voor komen. Eenmalige uitkering Tot 15 november jl. hadden de mensen die een eigen huishou ding voerden en die moesten leven van een minimumloon of -uitkering, de mogelijkheid om via een bij het postkantoor ver krijgbaar formulier een eenma lige uitkering aan te vragen. In de publiciteit hierover werd steeds nadrukkelijk gesteld dat diegenen die bijstand of RWW hadden zo'n aanvraag niet hoefden in te dienen, om dat aan hen de bijdrage ambts halve zou worden toegekend. Begin november bleek dat dit niet gold voor diegene die óf wel bijstand genoten voor bij zondere kosten (bv. dieetkos ten, taxivergoeding) ófwel tot dusver slechts een voorschot op de bijstand hadden gekre gen. De Gemeentelijke Sociale Dienst heeft in een advertentie op 9 november die mensen op geroepen alsnog een aanvraag formulier in te dienen. Geluk kig hebben veel mensen dit ge daan. Voor diegenen die dit niet deden en die in eerste in stantie dus buiten de boot val len, is nu het volgende gere geld. Die mensen die voor 15 novem ber 1982 een aanvrage voor bij stand of RWW hebben inge diend krijgen alsnog de een malige uitkering ambtshalve toegekend. Voor de mensen die per 1 november 1982 bij stand ontvingen of in week 44 RWW hadden, geldt dat zij de uitkering deze maand nog krij gen. Diegenen die in de perio de van 1 november tot 15 no vember bijstand of RWW heb ben aangevraagd, krijgen de uitkering later, vermoedelijk in januari 1983. De thuis inwo- nenden jonger dan 21 jaar en de elders verzorgden, alsmede diegenen die bijstand krijgen voor bijzondere kosten, én die nog geen aanvraag hebben in gediend, kunnen zo'n aanvrage alsnog telefonisch of schrifte lijk indienen bij de Sociale Dienst via een simpel briefje. Zij zullen dan een afwijzing krijgen, waartegen ze een be zwaarschrift kunnen indienen. In de bezwaarschriftprocedure zal dan feitelijk beoordeeld worden of ze voor wat betreft hun inkomen in aanmerking komen voor een eenmaligie uitkering. Deze omweg is nodig omdat de Sociale Dienst formeel geen aanvragen mee*- in behande ling mag nemen (de inzendter mijn sloot immers op 15 no vember), maar nog wel beslis singen mag nemen op be zwaarschriften. Voor het indie nen van deze verzoeken of be zwaarschriften kunt u zich eventueel tot ons wenden.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4