Steeds ^'Meubelcomplex gjuist voordelig ivoor binnenstad' Sen met fcolernb biadkteefd initiatiefnemers over Leiderdorps plan: Leuke spelletjes... Auto's van weg gehaald bij controle 'Milieugroep' ageert tegen plannen C&A Eerste paal Stevenshof de grond in Prisma-pocketboek w van de maand Redactie: Bart Jungmann Jaap Visser SR 19D0NDERDAG 16 DECEMBER 1982 ivierta, 11* >22.1! lelijk;LEIDERDORP "De Leidse middenstand maakt zich zorgen over de komst van de riteer, meubelconcentratie in Leiderdorp. Dat is niet juist. Ze zijn slecht voorgelicht. Als ie mand van de Leidse middenstand in Beverwijk zou gaan praten met het city centre dan zouden ze horen hoe blij de Beverwijkse middenstand is met de meubelboulevard daar". Leiden Wim Stoutenbeek van Stouten- beek beheer bv, de initiatiefne mers tot de meubelconcentratie in de Leiderdorpse Elisabethhof, en de Leidse aannemer Max du Prie geloven heilig in het plan. Volgens hen zal een meubelcon- centratie in Leiderdorp helemaal geen slechte invloed hebben op het bezoek aan de Leidse bin nenstad. Integendeel, Stouten beek en Du Prie zijn ervan over tuigd dat er juist meer mensen de binnenstad van Leiden zullen bezoeken om daar hun inkopen te doen. Het Centraal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (CIMK) heeft berekend dat twaalf pro cent van de bezoekers van de meubelboulevard ook de Bever wijkse binnenstad benutten voor hun inkopen. "Dat zijn achthon derd bezoekers per week. Dat is niet mis", aldus Stoutenbeek. Hij meent dat de meubelconcentra tie geen concurrent wordt van de Leidse middenstand. Er komen alleen meubelzaken, geen andere winkels. Mijnders Vijf bedrijven zullen zich vestigen in de panden in de Elisabethhof. Vier zijn al bekend: Sanders Meubelstad, Oisterwijk, Mijn ders en Stoutenbeek zelf. Mijn ders zal de zaak aan de Lange- gracht in Leiden opheffen. Zeer waarschijnlijk zal het Digros- concern het pand van Mijnders kopen. De meubelzaken zullen in een cir kel komen te staan. Het gebouw zal bestaan uit de parterre en een kleine eerste verdieping. Boven dien zullen op het dak kleine technische ruimten worden neergezet. Om duidelijk te ma- door Henny van Egmond ken dat het niet één meubelzaak is, zal iedere winkel een aparte kleur krijgen. Het gebouw zal worden omgeven door veel groen. Het bestem mingsplan bepaalt namelijk dat de bebouwing moet passen in het karakter "park- en plant soen". "Dat is een eis van de ge meente Leiderdorp", vertelt Stoutenbeek, "en een wens van ons. Het zal dan ook zeker gebeu ren. We willen niet op de goed koopste manier een pand bou wen waar we meubels ingooien" Het is de bedoeling dat het ge heel sfeer krijgt. Er wordt dan ook aan gedacht binnen de be bouwing een vijver aan te leg gen, misschien ook een terrasje en een kunstwerk te plaatsen. Bovendien zal de buitenmuren worden gemetseld, zodat het geen betonnen kolos wordt. Stoutenbeek verkoopt aan ieder bedrijf een aantal vierkante me ters. Er is een bv opgericht die zich gaat bezighouden met de da gelijkse gang van zaken. Het ge bouw gaat inclusief grondkosten en architectenhonorarium 22 miljoen gulden kosten. Boven dien zal ieder bedrijf tussen de twee en drie miljoen gulden in vesteren in de inventaris. Met de bouw zijn honderdvijftig manja ren gemoeid. De verwachte om zet is 35 miljoen gulden. De vijf bedrijven zullen aan tussen de honderd en honderdtwintig mensen blijvende werkgelegen heid bieden. De keuze van de bedrijven is be paald door het soort meubelen dat ze verkopen. Er komt mo dern en klassiek, goedkoop en duur. Bang dat de investeringen niet ren dabel zullen blijken is Stouten beek niet. "In concentraties zie je geen bedrijven kapot gaan. Als wij zeggen 35 miljoen omzet dan is het een rekensom. Je weet dan wat de winst is en dat is waar het allemaal om draait. Het is na tuurlijk een gok, een onderne- mersriscico, maar ik ben er niet bang voor". In die overtuiging wordt hij ge sterkt door berekingen van het CIMK. Behalve in het zuiden van de Randstad (het gebied Rijn land) zijn er overal in Nederland meubelconcentraties. Negentien proocent van de inwoners van Rijnland doen hun meubelaan kopen elders, bijvoorbeeld in Be verwijk. "Het is gewoon een gat in de markt", aldus Stoutenbeek. De negentien procent die elders hun meubels koopt, vertegen woordigt een bedrag aan aanko pen van vijftig miljoen gulden. Du Prie (links) en Stoutenbeek bij de maquette van meubelboulevard die in de Leiderdorpse Elisabethhof moet komen. Du Prie wijst aan waar misschien een terrasje moet komen. Iedere meubelzaak zal overigens een andere kleur krijgen, zodat duidelijk wordt dat het allemaal verschillende winkels zijn. Een omzet van 35 miljoen is ge zien deze cijfers misschien wat aan de lage kant, maar volgens Stoutenbeek zullen er altijd mensen blijven die elders in het land hun meubels blijven kopen. Weinig toekomst Die cijfers van het CIMK tonen volgens Stoutenbeek overigens wederom aan dat de Leidse meu- belhandel niets te vrezen heeft van de komst van de grote meu belzaken. De nieuwe zaken in LEIDEN - Een man uit de Hansenstraat riep gistermorgen om negen uur de speciale hulp van de politie in. Leuke spelletjes met zijn vriendin hadden ertoe geleid dat hij geboeid met tou wen en kettingen een gevangene in zijn eigen huis was. De politie moest er aan te pas komen om hem uit deze benarde positie te bevrijden. Uren had hij erover gedaan om via een pen in zijn mond het nummer van de politie te draaien. "Steeds bij het laatste cijfer glipte de pen uit het gaatje van de schijf', zo vertelde hij later. Zijn vriendin had hem 's nachts verlaten in de veronderstelling dat hij zichzelf wel kon bevrijden. Ze hadden geen ruzie. Leiderdorp zullen zich namelijk richten op de negentien procent die nu toch al niet in Leiden of omgeving de meubels koopt. Wel vindt Stoutenbeek dat meubel zaken in een binnenstad weinig toekomst hebben maar dat is een landelijke trend. Terwijl het meubel-winkeloppervlak in bin nensteden tussen 1976 en 1980 met zestien procent is gedaald, steeg het oppervlakte aan de rand van stedelijke gebieden met ruim tachtig procent. Het is trouwens onmogelijk voor zaken als Stoutenbeek zich in een binnenstad te vestigen. "Een grootschalig meubelbedrijf van zo'n 1.500 of 2.000 vierkante me ter redt het niet in de binnenstad. De vestigingskosten zijn te hoog, er zijn problemen met het laden en lossen en de consumenten ko men met auto's en die kunnen niet parkeren. Bovendien wil een consument zich breed oriënteren en dat kan bij een meubelcon centratie veel makkelijker". De kleinere meubelzaken zijn dus volgens Stoutenbeek zeker niet ten dode opgeschreven. Ze zul len zelfs weinig tot geen last on dervinden, meent hij. De grote zaken zullen een keus moeten maken. "Grote meubelzaken hoeven het loodje met te leggen als ze zich maar specialiseren of naar de rand van een stedelijk gebied verhuizen". Het laatste moet overigens wel zoals dat nu in Leiderdorp gebeurt, want al- Wanneer met de bouw kan worden begonnen ("Liever vandaag dan morgen") is nog niet zeker. Er wordt op dit moment door het CIMK een onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van de meubelconcentratie. Gezien an dere onderzoeken lijkt het resul taat positief voor Stoutenbeek en de zijnen uit te pakken. Wel moet het bestemmingsplan nog wor den aangepast en dan zal een bouwvergunning moeten wor den verstrekt. In die periode kan de hele realisatie vertraging op lopen door het indienen van be zwaren. Stoutenbeek hoopt dat dat niet zal gebeuren want als de Leidse middenstand het zakelijk bekijkt zal ook zij beseffen dat de meubelconcentratie voordelen oplevert in plaats van nadelen, meent hy. Het plan zal zeker niet in de ijskast terecht komen. Stoutenbeek: "Het gaat door, ook als het twee jaar duurt, want wij geloven in dit plan". EEN KERST VERTELLING VAN CHARLES DICKENS Deze uit 1843 daterende wereldberoemde story over de harteloze Scrooge, behoort in 1982 nog steeds tot een van de populairste werken van deze beroemde auteur. Vastgestelde prijs is 9.90 Prisma van de maand prijs Natuurlijk verkrijgbaar bij de boekhandel v?in uw warenhuis LEIDEN - By een technische con trole op de Hoge Ryndyk zijn gistermorgen tussen acht en twaalf uur 19 processen-verbaal uitgedeeld, vier wrakken (auto's) uit het verkeer genomen en nog eens vier wagens meegenomen voor een nader technisch onder zoek. Naast enkele politie-ambtenaren van het Leidse korps waren er ook twee opsporingsambtenaren van de Ryksverkeersinspectie en twee ambtenaren van de motor rijtuigenbelasting aanwezig. De processen-verbaal werden voornamelijk uitgedeeld voor gladde banden, overtreding van het rijtijdenbesluit, onvoldoende rcmkracht en het ryden zonder rijbewijs. LEIDEN - De Werkgroep Milieu beheer Leiden is in beroep ge gaan by de Kroon tegen goed keuring van de nieuwbouwplan- nen van C A in het gebied tus sen de Breestraat, de Ketelboe- tersteeg en de Langebrug. Gede puteerde Staten van Zuid-Hol land verleenden die goedkeuring in het kader van het bestem mingsplan voor de Pieterswyk. De werkgroep is van oordeel dat een vergrote C 6c A-vestiging geen verbetering zal betekenen voor het Leidse kernwinkelge bied. Voor wat betreft de omzet en de werkgelegenheid bij C 6c A, verwante en andersoortige be drijven is, volgens de Werkgroep Milieubeheer, geen positief ef fect te verwachten. De huidige bebouwing en tuinen zouden daarom gehandhaafd moeten blijven. De werkgroep heeft ook moeite met de bevoegdheid van het col lege van B en W om, indien de plannen van C&A om nieuw bouw te plegen geen doorgang vinden, de bestemming van het gebied tussen Breestraat en Lan gebrug te wijzigen in "woonbe stemming, tuin of erf*. De werk groep vindt dat niet sterk ge noeg. Zy is van mening dat het betrokken gebied deze laatst ge noemde bestemming zonder meer dient te krijgen in plaats van de bestemming "kernwin- kelapparaat". LEIDEN - Een belangrijke dag was het gisteren voor Leiden. De eer ste paal voor de bouw van 385 woningen in de Stevenshofpol- der zit in de grond. Wethouder Tesselaar, van volks huisvesting, deelde bij die gele genheid mee dat de huren van de nieuwe woningen definitief on der de vierhonderd gulden per maand zullen blijven. Wel hield Tesselaar zijn hart vast voor over vijfjaar want dan kunnen de hu ren, door de huurharmonisatie, extra worden verhoogd. De wethouder zei dat de doorstro mingsfilosofie van de gemeente, om mensen vanuit een goedkope huurflat te laten verhuizen naar een niet te dure eengezinswo ning in de Stevenshof, is ge slaagd. De goedkope woningen die zij achterlaten zullen zodoen de beschikbaar komen voor de 'starters' op de woningmarkt, mensen die voor het eerst zelf standig gaan wonen. Volgens Tesselaar zou het jammer zijn als dat de komende jaren niet meer zou lukken doordat de nieuw bouw in de polder te duur wordt. De wethouder liet blijken daar over niet gerust te zijn. Tesselaar zei ook bevreesd te zijn over het contingent (de hoeveel heid) woningen dat Leiden in 1983 en de daaropvolgende jaren mag bouwen. Gisteren maakte het rijk bekend dat de provincie Zuid-Holland dit jaar 1200 wo ningen minder mag bouwen dan vorig jaar. Volgende week zal duidelijk worden hoeveel wonin gen Leiden in 1983 mag neerzet ten. Tesselaar zei dat de al eerder geuite onrust zeker niet ten on rechte is geweest. "Ik zie de ge tallen voor Leiden niet met volle vreugde tegemoet", aldus de wethouder. Ondanks de sombere verwachtin gen noemde Tesselaar het begin van de bouw in de Stevenshof een feestelijke dag voor Leiden. De komende jaren zullen in de polder zo'n 4500 woningen wor den gebouwd voor Leidse inge zetenen. De eerste paal voor 385 woningen werd gistermiddag ge slagen door één van de toekom stige bewoners, tevens voorzitter van de bewonersvertegenwoor diging, A. Hartman. Omstreeks half vier zat de eerste paal in de grond. Erg vlot ging dat niet. Maar, de spits is er af. Linkse directe (1) Heeft Henriëtte van Dongen nu haar zin? Ongeveer een jaar ge leden riep het PvdA-raadslid in de gemeentelijke onderwijs commissie uit dat ook meisjes sporten als gewichtheffen en boksen moeten kunnen beoe fenen. Van Dongen sprak er schande van dat niet alle cur sussen, die in het kader van de schoolsport worden gegeven, open staan voor beide sexen. Deze directe kritiek op het be leid van de schoolsportcom missie uit linkse hoek miste haar uitwerking niet. Het ge volg is dat er sinds kort op de schooltraining van 'Ome Dik Snik' twee meisjes boksen in de leeftijdscategorie elf tot der tien jaar. Dat moet Henriëtte van Dongen deugd doen. "Nou ja, deugd. Ik ben eerlijk gezegd geen fan van boksen en ik hoop dat mijn nu zes jaar oude dochter later voor een andere sport dan boksen kiest. Ik vind het een goede zaak dat meisjes en vrouwen iets aan zelfverdedi ging doen. Maar een sport waar je elkaar op het gezicht moet timmeren, vind ik persoonlijk niet zo geslaagd. Wanneer een meisje graag zo'n sport wil beoefenen dan moet ze daar natuurlijk wel de mogelijkheid toe hebben. En daar was mijn opmerking indertijd ook voor bedoeld. Dat alle schoolsport- cursussen door zowel jongens als meisjes kunnen wQrden beoefend. En dat blijkt nu ook te kunnen. Meisjes kunnen boksen en jongens kunnen kunstrijden. Wat dat betreft heb ik inderdaad mijn zin ge kregen". Linkse directe (2) Esther Walraven en Marije Witte- man huppelen sinds een week of zes mee op de cursus die DTS-trainer Dik Snik elke woensdagmiddag in de gym zaal van de Professor van Voorthuyzenschool in de Mar- nixstraat geeft. "Hartstikke leuk", vindt het elfjarige twee tal, "omdat we nu later op straat niet meer bang hoeven te zijn". Beiden hebben indertijd op het schoolsportformulier 'boksen' ingevuld. Niet omdat het van die wilde meiden zijn, maar om alvast iets aan zelfverdediging te gaan doen. "Thuis vinden ze Marije Witteman rechtsincasseert lachend de stoten van Esther Walraven, terwijl "Ome Dik Snik" op de achtergrond klaar staat om in te grijpen. iroto hoIvmii het best leuk dat wij boksen en de meesten op school ook. Sommige jongens uit de klas kunnen we al aan, maar dat zijn ook slapperikken hoor", giechelen Esther en Marije. Over de techniek van de boks- sport hebben de dames ook al het een en ander opgestoken, getuige hun vurige betoog over een linkse en een rechtse. En volgens Marije Witteman is een 'okkinoot' ook een goeie klap. "Ze bedoelt en opstoot", ver duidelijkt Esther Walraven, die daar aan toevoegt dat het voe tenwerk ook erg belangrijk is: "Dan kun je bijvoorbeeld op tijd wegkomen". Over hun leermeester zijn de twee scholiertjes van de Ru- dolf Steinerschool heel tevre den: "Ome Dik heeft onwijs veel fantasie. We vervelen ons nooit op de training en het is hier best lachen". Totdat er iemand suisebollend tegen de vlakte gaat natuurlijk J.V. Camp-twist De laatste tegel van het 'Vrou wenkerk-plateau' is nog met gezet of verschillende Leidse instanties rollen er al ruzieend overheen. De ongekroonde ko ning van de Camp (het wijkje achter de Haarlemmerstraat) Adam van Doorninck is boos over het feit dat de gemeente met Praethuys-eigenaar Jan Boer aan het onderhandelen is over een horecabestemming van het plateau. Met andere woorden: Jan Boer wil het stenen podium tegen over zijn café als terras gaan gebruiken. En daar heeft Van Doorninck namens de werk groep De Camp een kwaaie brief over geschreven naar burgemeester en wethouders. Hij vindt dat de gemeente voorbarige stappen neemt door reeds bij voorbaat de openbare fUnctie van het 'Vrouwenkerk-plateau' geweld aan te doen. De 'Camp-koning' pleit voor een veelzijdige functie van het pla teau als toeristische beziens waardigheid, speelterrein, een plein voor manifestaties, optre dens, rommelmarkten, buurt feesten en braderieën. Hy vraagt het college dringend om een 'plateaucommisie' in het leven te roepen met vertegen woordigers van de winkeliers vereniging Haarlemmerstraat, horeca ondernemers uit de di recte omgeving, de gemeente en de buurtvereniging Mare- dorp. Die commissie moet dan de rol van het plateau gaan in vullen. Volgens ambtenaar René Ver- plancke van de afdeling open bare werken is de kritiek van Van Doorninck op de gemeen te voorbarig "want er is nog he lemaal mets besloten". De on derhandelingen met Jan Boor zijn juist geopend omdat de ge meente tydig met het invullen van de rol van het plateau wil beginnen. Volgens Verplancke is Van Doorninck bang dat Boer straks het hele plateau met tafeltjes en stoeltjes gaat volzetten "Maar dat is zeker niet het geval. We praten nu over een beschut stukje van het plateau dat Boer eventueel als terras mag gaan gebruiken. Da's alles. Zoiets kan nooit de veelzijdige functie van het pla teau in de weg staan". De aanleg van het plateau is vol gens Verplancke al op een oor na gevild. De plateaucommis sie van Van Doorninck moet dus snel aan de slag want als het plateau te lang 'braak' blyft liggen dan zouden de Camp- winkeliers deze egale vlakte wel eens kunnen gaan kraken, als extra parkeerruimte. J.V. ADVERTENTIE VROOM DREESMANN A. Hartman, één van de toekomstige bewoners, slaat de eerste paal in de Stevenshof polder. In de komende jaren zullen hier ongeveer 4500 woningen worden gebouwd.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3