c Verdi-koorts slaat toe in heel Italië Con Amore gedisciplineerd Kwartet op luchtige toer 3 c 3 Italië bezorgd over uitlenen Vaticaanse kunst Scheepvaart DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 ROME (DPA) - Italië zit gevangen in de Verdi-koorts. Een negendelige televisieserie die deze herfst aan de in 1813 geboren en 1901 overleden operacomponist is gewijd, heeft alle kijkcijfers geslagen. Platen met muziek van Verdi en boeken over zijn leven bele ven een hoogconjunctuur. Toen de tweede aflevering van de gefilmde biografie werd uitgezonden, stelden de statistici van de RAI, de Italiaanse radio- en televisieomroep, vast, dat 11,4 miljoen toestellen op het programma afgesteld waren. Regisseur Renato Castellani trok twee jaar voor de produktie uit en stak meer dan 100 toneelspe lers en 18.000 figuranten in onge veer 4.000 kostuums uit de ne gentiende eeuw, om hen in de operagebouwen van Milaan, Ve netië en Rome de eerste opvoe ring te laten herspelen van "Na- bucco", "La Traviata" en "Un Ballo in Maschera". De binnen stad van Milaan werd voor een deel afgesloten om Castellani de kans te geven de opstand van de Italianen tegen de Oostenrijkse bezetters in 1848 te verfilmen. Voor de titelrol vond de regisseur geen Italiaanse acteur. Geen van hen wilde zich voor de duur van twee jaar enkel en alleen bekom meren om Verdi, om daarna voor altijd zijn stempel te dragen. Castellani wendde zich daarom voor de hoofdrol tot de Britse to neelspeler en Shakespeare-ver- tolker Ronald Pickup. De Britse Verdi heeft als levensge zellin een Giuseppina Strepponi tegenover zich die niet Italiaan- ser zou kunnen zijn: Carla Frac- ci, de populairste balletdanseres van Italië, die ook te zien is ge weest in de recente verfilming van de carrière van de legendari sche Pools-Russische danser Waslav Nijinski. Volgens de kri tiek ontpopte zij zich in haar eer ste toneelrol als een geboren ac trice. De makers van de televisieserie hebben er zorgvuldig voor ge waakt dat een "smartlap" zou ontstaan. Zij legden zich toe op het maken van een historisch verantwoord beeld en de afleve ringen hebben aangetoond dat zij daarin geslaagd zijn. Hoewel bij miljoenen kijkers de tranen rijkelijk vloeiden toen de jonge Verdi binnen een paar maanden kort na elkaar vrouw en twee kinderen verloor, wordt de nadruk toch gelegd op de rol die Verdi heeft gespeeld bij de stichting van de Italiaanse staat. Toen het publiek - en de Oos tenrijkse censuur - bleek dat Verdi met 'Nabucco', over de Ba bylonische gevangenschap van het volk van Israël, in werkelijk heid had geschreven over de Ita liaanse onderwerping aan Oos tenrijk, kende zijn populariteit geen grenzen meer en werden zijn moeilijkheden met de autori teiten steeds groter. Het befaamde 'Slavenkoor' uit Na bucco werd gefloten door de sla gersjongens en het werd het strijdlied van de Italiaanse pa triotten. De naam van de compo nist werd het wachtwoord van het verzet en afkorting van "Vit- torio Emanuele Re d'Italia" - Victor Emanuel koning van Ita lië. Castellani heeft het verleden tot in Verdi dirigeert het orkest tijdens de eerste opvoering van Aida in Italië. bijzonderheden nagebootst. Voor de opnamen in de opera- theaters liet hij de parketstoelen wegnemen, want in de eerste helft van de negentiende eeuw waren er alleen zitplaatsen in de loges voor de adel. Het burger dom moest staan. De figuranten hebben niet van Verdi's muziek kunnen genieten. De zangers en zangeressen zon- VATICAANSTAD (UPI) - Italiaanse kun stexperts zijn in rep en roer over een be sluit van het Vaticaan om enkele van de grootste kunstschatten ter wereld te ex poseren in Amerikaanse musea. Terwijl de Newyorkers handenwrijvend wachten op de tentoonstelling "Vaticaanse verza melingen: het pausdom en kunst", die op 26 februari opent in het Metropolitan Mu seum, vallen Italiaanse deksundigen de Vaticaanse musea aan voor het uitlenen van kunstwerken. Het risico dat schade wordt toegebracht bij de overtocht over de oceaan of anderszins is volgens hen te groot. Allessandra Mot- tola Molfino, directrice van het museum Poldi Pezzoli in Milaan, noemt de Vati caanse expositie een "propagandapara- de"\ De kunsthistoricus Giulo Carlo Ar- gan, communistische oud-burgemeester van Rome, vindt het een onderneming tot geldverdienen. Ook de schrijver Alberto Moravia en de beeldhouwer Giacomo Manzu, eveneens uiterst links, hebben geprotesteerd tegen de tentoonstelling van een jaar die na New York naar Chicago en San Franciso- co gaat. De opwinding betreft de meer dan 237 an tieke Griekse beelden, schilderijen van o.a. Da Vinei en Caravaggio en glas-in- loodcartons van Matisse. Bezorgd is men in het bijzonder over Da Vinci's "Heilige Hieronymus", een pronkstuk van de col lectie. De kunsthistoricus Cesare Brandi klaagde rechtstreeks bij de paus in een brief waar in hij schreef dat vooral de Da Vinei te broos was om te reizen. Het Vaticaan zet intussen zijn voorberei dingen voort: tot aan de knieën in de krat ten en het pakpapier. De eerste zending gaat al voor Kerstmis de deur uit. De rekening voor de tentoonstelling in New York en elders in Amerika wordt betaald door de musea die de werken exposeren. De Vaticaanse musea waren traditioneel al gen "playback'. De rijkelijk in de 'Tele-Verdi"-serie ingevoegde melodieën kwamen bijna alle van de plaat. Tot de zangers 'achter het scherm' behoren Luciano Pavarotti, wij len Maria Callas en Leyla Gen eer. Zij lenen bij tijd en wijle hun stem aan de soms uitgesproken onmuzikale acteurs als zij een aria te zingen krijgen. tijd tegen het uitlenen van hun kunst. De Amerikaanse expositie is inderdaad een breken met een beleid van 17 jaar om geen werk meer het Vaticaan te doen ver laten. De "Piëta" van Michelangelo was het laat ste meesterwerk dat het Vaticaan uitleen de. Haar expositie op de Wereldtentoon stelling van 1964-'65 in New York leidde tot een verbitterd conflict en toen de groep op 9 september 1965 was terugge keerd, deelden de Vaticaanse autoriteiten mee dat hun kunstschatten nooit meer zouden worden uitgeleend, verscheept of uit het Vaticaan gebracht. LEIDEN - De reeks kerstconcerten die dezer dagen in Leiden en omge ving te beluisteren zijn werd gisteravond in de zeer goed bezette Stads gehoorzaal voortgezet met de uitvoering van Handels Messiah door de Chr. Oratorium Vereniging 'Con Amore' onder leiding van Piet Kiel jr Hoewel ook dit koor te kampen heeft met een numerieke minderheid in de mannenstemmen, weet Kiel een zeer evenwichtige klankverhou ding te bereiken zonder dat tenoren en bassen zich overschreeuwen of de sopranen en alten overdreven ingehouden worden. Ondanks de aanzienlijke grootte van dit opvallend gedisciplineerd zin gende koor blijven de polyphone gedeelten doorzichtig, zelfs in de vaak pittige tempi waar de dirigent niet voor terugschrikt. Ook de dynami sche verschillen zijn voor een koor van deze grootte zeer verzorgd Een zwak punt was de articulatie van het Engels, by een aantal van de solisten trouwens ook geen sterk punt. De sopraan Rita van Harmeien leek zich wat te forceren in de snellere aria's Door het te wijdlopige vibrato verliezen vlugge passages aan duidelijkheid, in de ana's met een rustiger tempo kwam de goede kwaliteit van haar stem beter tot haar recht De alt Heieen Resoort zong haar partij strakker maar met de warmte en juist gedoseerde expressiviteit. Met dit laatste was de tenor Jos v.d. Lans soms te gul vooral in de recitativische gedeelten, waardoor een haast larmoyant effect ontstond. In de ana's demon streerde hij een zuiverder stijlgevoel. De bas Joep Bröcheler heeft een mooie flexibele stem waarmee hy zijn aria's, waaronder een paar zeer veeleisende, zonder merkbare moeite zong. Een zekere onstuimigheid bedreigde een enkele maal zijn intona tie. De begeleiding was in de vertrouwende handen van Tyn van Eijk (clave- cimbel) en Gonnie v.d. Maten (orgel), en niet in de laatste plaats van het Gewestelijk Orkest, dat de al jaren boven het hoofd hangende dreiging van opheffing op de enig juiste manier te lijf gaat: namelijk door met voortreffelijk spel en een verzorgde begeleiding zyn onmisbare functie in de provincie duidelijk te maken. MIES ALBARDA LEIDEN - Het Flauto Cordi Kwartet gaf in de Kapelzaal een concert voor K. en O. Vier dames maken er deel van uit: de fluitiste Froukje Wiebenga, de violiste Rosaline Piveteau, de altiste Willa Kozupsky en de celliste Ageet Zweistra. Ze zijn zó goed op elkaar ingesteld, dat de eigen muzikale persoonlijk heid als een vanzelfsprekend onderdeel van het samenspel overkomt Alle vier beheersen ze de techniek van haar instrument. Maar ze doen méér; ze spelen met de moeilijkheden alsof die niet bestaan, maken, althans schijnbaar, onbekommerd muziek. Zo werd het een lieve lust deze musiciennes bezig te horen. Zij hadden er plezier in en de toehoor ders van de weeromstuit. Het begon al met een kwartet van Haydn. gesierd met de feestelyke titel "Mann und Weib oder Geburtstag" Ook de Serenade, opus 25 van Beethoven (in 1802 verschenen), zonder cello, is een stuk zonder zorgen. De fluitiste viel op door haar parelend spel en de beide strijksters in het middendeel van het menuet door de perfecte eenheid in beweging en klank. Na de onderbreking werd men vergast met een, alweer speels werk van Anton Reicha (1770-1836), de Tsjech, die later als Parys' conservato rium-leraar (o.a. van Liszt en Franck) een grote invloed op de komende generatie uitoefende. Zijn "18 Variaties (op een bekend volksliedje) en Fantasie" getuigen van een grote kennis van de variatie-techniek. Maar het werd geen dor-theoretisch resultaat. Men luisterde met genoegen naar deze variaties, vooral nu ze zo muzikantesk werden voorgedragen. Het viertal besloot met een Kwartet in D, van Mozart (zonder K.V.-aan duiding). JOHAN VAN WOLFSWINKEL Bioscopen LEIDEN LUXOR, 121239. "Annie", al. Dag.: 14.30,19.00 en 21.30 uur, zo.: 14.00,16.30. 19.00 en 21.30 uur. LIDO I, 124130. "E. T.", a l. Dag.: 14 30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30,16.45, 19.00 en 21.15 uur. MIMI II, 124130. "De boezemvriend", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO III, 124130. "Poltergeist", 16 jaar. Dag.: 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo.. 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. LIDO IV, 124130. "Het geheim van de nimh", a.l. Dag.: 14.30. 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. STUDIO, 133210. "De boezemvriend", a.l. Dag.: 14.30, 19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.30, 16.45, 19.00 en 21.15 uur. TRIANON, 123875. "Slapstick", a.l. Dag.: 14.30,19.00 en 21.15 uur, zo.: 14.15, 16.30, 19.00 en 21.15 uur. REX, 125414. "Bruisende brunettes", 16 jaar. Dag. 14.30, 19.00 en 21.15 i ALPHEN AAN DEN RIJN (voor reserveringen: 01720-20800) EUROCINEMA I en II "E. T." a.l. Dag.: 13.30.18.30 en 21.00 uur, zo.: 13.30,16.00, Nacbtvoorstelling I en II: "Jaws I" en "E. T.", 16 jaar. Za.: 24.00 uur. EUROCINEMA III. "De boezem vriend", a.l. Dag.: 13.30, 18.45 en 21.15 uur, zo.: 13.45, 16.15, 18.45 en 21.15 uur. Nacbtvoorstelling: "Paspoort naar het pomoparadijs", 18 jaar. Za.: 24.00 uur. Scheepvaartinformatie over de grote en kleine vaart kunt u van maandag tot en met vrijdag telefonisch ver krijgen via nummer 071-144941, toestel 218. Bel len tussen 9 en 12 uur. EUROCINEMA IV. "Poltergeist", 16 jaar. Dag.: 18.45 en 21.15 uur, do., vr., ma. en di. ook: 13.30 uur, zo.: 16.15,18.45 en 21.15 uur. Kindennatlnee: "Pinokkio", a.1. Za., zo. en wo.: 13.45 uur. Nachtvoorstelling: "Poltergeist", 16 jaar. Za.: 24.00 uur. VOORSCHOTEN (voor reserveringen 01717-4354) GREENWAY. "Monty Python's life of Brian", 16 jaar. Do.: 20.30 uur, vr. en za.: 21.30 uur, ma. t/m wo.: 21.00 uur. "Honky Tonk Freeway", a.l. Vr.: 19.30 uur, za.: 15.45 en 19.30 uur, zo.: 15.45 en 18.30 uur, ma. t/m wo. 15.45 en 19.00 uur. Kindermatinee: "Billy Turf, haantje de Exposities Oegstgeest - Kunstcentrum Lange- vaart, expositie An Biesot, Ton de Bruin Marianne Koster, Fanny Mazure, tot 4/1, di t/m vr van 13.30-17.30 uur, vr 19-21 uur en za van 12-17 uur. Museum Boerhave - Tentoonstelling over Antoni van Leeuwenhoek, tot 1/5, ma t/m za van 10-16 uur en zo van 13-16 Art-tea House Oude Ryn - Stille Mare 4. expositie symbolische poppen Renee van Lint, tot 15/12, di t/m za 10-19 uur, do van 10-21 uur zo van 11-18 uur, ma 12-18 uur. Lakenhal - Leidse Atliers III: Krijn Giezen, Fer Hakkaart en Frans de Wit, tot 2/1, aquarellen, Pol Jong, etsen en teke ningen, Arthur Puts, linosneden, tot 24/ 12. dag. 13-17 uur. Rijksmuseum voor Volkenkunde - ten toonstelling van Japanse prentkunst, tot 9/1, ma t/m za van 10-17 uur, zo en feestdagen van 13-17 uur. KATWIJK (voor reserveringen 01718-74075) CITY 1. "Megaforce", a.l. Do.: 14.45 20 00 uur. vr.. za. en zo.: 14.45, 21.15 uur, ma. en di.: 20.00 i 14.45 en 20.00 uur. CITY 2. "Invasion of the bodysnat- chers", a.l. Zelfde tijden als City 1. CITY 3. "Monty Python and the Holy Grail", 12 jaar. Zelfde tijden als City 1. CITY 4. "Inside Jennifer Welsh", 18 jaar. Do.: 14.45 en 20.00 uur, vr.: 14.45, 18.45 en 21.15 uur. "The Wall", a.l. Za.: 18.45 en 21.15 zo.: 14.45, 18.45 en 21.15 uur, ma., di. wo.: 20.00 uur. Kindermatinee: "Sjors en Sjimmie de toverring". Za. en wo.: 14.30 uur. Galerie Van der Vlist - Botermarkt 3, "Kunst als geschenk", Willy Belinfante pastels en grafiek; Machteld Hooyen gouaches, Denkor tekeningen, nov en dec. di. t/m za. van 10-17 uur. Openbare Bibliotheek - Nieuwstraat 4, tentoonstelling "Jaarfeesten" gemaakt door de Rudolf Steinerschool, ma., woe., do. 10-20.30 uur, di., vr. 10-17.30 uur, za. 10-13 uur, tot 1/1. Wassenaar - Auberge de Kieviet, kant- borduursels van Ena Stok-van Ei (EVE), tot 7/1, 9-12 en 15-19 uur (beh Galerie Fenex Botermarkt 26, foto's van Han Rotteveel, etsen van Twan Hendriks, tot 20/12. festival gehouden in het Van der Wei park, van de groep Reflex '82, t/m 19/12, Galerie Denise Stephan Tentoonstel ling Frans de Wit en Fer Hakkaart, t/m Leiderdorp - Gemeentehuis, expositie Hadewych Ouwendijk, t/m 4/1,8-17 uur do 19-21 uur. Ziekenhuizen Bezoekuren St. Ensabeth-Zlekenhuls: hoofdverpleegkundige Ongevallendienst ziekenhuizen Leiden Ongevallendienst elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 uur tot woensdag 13.00 uur (Diacones- senhuis) en van vrijdag 13.00 uur tot za terdag 13.00 uur (Elisabeth-ziekenhuis). Bezoekuren ziekenhuizen Dlaconessenhuis - doorlopende be zoektijd van 16 00 uur tot 20.00 uur; met uitzondering van - de kinder- en jongerenafdeling: dage lijks van 14.00 uur tot 19.00 uur. de afdeling intensieve zorg: uitslui tend na overleg met het hoofd van de afdeling. Sportmedlsch Advies Centrum: Blessurespreekuur: Elisabethzieken- huis Leiderdorp, 's maandags van 19.30- 20.30 uur. Volwassenen dagelijks van 14.00-14.45 en van 18.30-19.30 uur Klasse afd dage lijks van 11.15-12.00 uur. van 14.00-14.45 uur en van 18.30-19.30 uur Kraamafdeling: dagelijks van 11.15- 12.00 uur (alleen voor echtgenoot) en van 15.00-16.00 uur en van 18.30-19.30 Kinderafdeling: dagelijks van 15.00- 18.30 uur. Afdeling C.C.U. (hartbewaking) dage lijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00- 19.30 uur. Intensieve verpleging: dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 uur. Ie kaarten verstrekken. Bezoektijden Kinderkliniek Dagelijks 15.00-15.45 uur en 18.30-19.00 Bezoektijden kinderafdelingen Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. (Alleen voor ouders van kinderen kart er een afwijkende tyd afgesproken worden met de hoofdverpleegkundige). Alphen aan den Rijn (ft)ucLC YlieUUtS Academisch Tel. 269111 /oor alle patiënten (behalve kinderen zijn de bezoekuren als volgt Elke dag: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.00-19 00 uur Praematurenafdehng dagelijks van 14.30-14.45 uur en van 18.30-18.45 uur. Bezoek aan ernstige patiënten Rijnoord: Bezoektijden 's middags 14.30-15.15 uur, 's avonds 18 30-19 30 uur. Extra be zoek voor de hartbewaking: 's ochtends 11.00-11.30 uur. Extra bezoek voor va ders op de kraamafdeling 's avonds 19.30-20.30 uur Kinderafdeling 's mid dags 14.30-15 30 uur. 's middags alleen voor ouders 14.30-18 30 uur. Geluidshinder Schiphol Klachten over geluidshinder van vlieg verkeer van en naar Schiphol kunnen dag en nacht worden gemeld by het in formatiecentrum Geluidshinder Schip hol (tel: 020-175000). 16 december 1982 Uit Hieuw-York wordt be richt. dat verscheidene perso nen in de Vereenigde Staalen doodgevroren zijn als gevolg van de strenge koude Te gelijk komen ook uit het noorden ran Europa tijdingen van gelijken aard. Uit Noorwegen schrijft men. dat de winter dit jaar bij zonder vroeg en met vollen ernst is ingetreden. Reeds had men in het begin van deze maand op verschillende plaat sen 20 graden C i>orst en is de scheepvaart dan ook reeds ge durende eenige weken ge stremd. Zooals gewoonlijk bij vroeg invallende uunters het ge val is, verwacht men ook dit jaar een omslag in het weder, en hoewel het mogelijk dat hel ijs tegen het einde van het jaar nog eens opengaat, is in deze voorspellingen niet veel vertrouwen te stellen. Uit Ma drid wordt per telegraaf ge meld dat aldaar de sneeuw se dert drie dagen drie voet hoog op de straten ligt. Sedert 1865 had men er niet de felle koude van thans gehad De thermome ter wees zes graden vorst aan (Adv.) Orgelbespeling te ge ien door den Heer B van der Kaa. Oud-Eléve (cLi leerling. Red.) van het Blinden-Instituut 19 December 1882 Aanvang des namiddags If 2 uren Entrëe 50 Cents per persoon. VtJLfltg jaar geleden In de GueLsch-tunnel by Lu- »em u de St Gothard-sneltrein »n botsing gekomen met den sneltrein uit Zurich Er zijn reeds tientallen dooden gebor gen By de botsing had de snel trein uit Zurich een snelheid van 70 K.U. Na de botsing ont stond door kortsluiting een brandje, dat echter door snel in- grijpen kon worden gebluscht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 25