Shell breekt akkoord Koeien massaal in centrale computer Beurs Amsterdam -C hort zakelijk Rundveehouderij bundelt zich Energieverbruik zou Wart omlaag kunnen Philips schort prijscompensatie wel op IMF leent Brazilië 6 miljard Iets minder jongeren zonder werk Kaasexport boven drie miljoen kg Hillegommer Bakker zeker van zijn zaak VervvariTiig rond aankoop Babyion Beursovefzicht DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 Economie Ennia Het verzekeringsconcern Ennia heeft de nettowinst in het derde kwartaal van dit jaar zien dalen van 30,8 min tot 28,3 min. Over de eerste negen maanden bleef de winst vrijwel gelijk - na toevoeging van opnieuw 7,5 min aan de stroppenpot - met 75,8 min in 1982 en 75,3 min vo rig jaar, zo blijkt uit de kwartaal cijfers. Voor geheel 1982 moet volgens En nia thans met een geringe daling van de winst worden rekening gehouden (1981: 101,8 min). In mei van dit jaar verwachtte het concern nog een enigszins hoge re winst en begin september een ongeveer gelijke winst. Vooral bij de schadeverzekerings bedrijven van Ennia deed zich in de eerste negen maanden van 1982 een winstdaling voor. De winst voor belastingen ging van 30,9 min naar 5,5 min. "De alom waar te nemen verslechte ring van de schadeverzekerings resultaten deed zich in ons be drijf sterk gevoelen. Zowel de druk op de premies (vooral bij autoverzekeringen) als de toene mende schadelast, vooral in de brandsector, speelden hierbij een rol", aldus het kwartaalbe richt. Stamboekvee De export van runderen, voorzien van een certificaat van "het Ne- derlandsche rundvee-stam boek", is aanzienlijk vermin derd. Vorig jaar werden er 12.624 dieren uitgevoerd, het lopende kalendeijaar zullen het er naar schatting maar 7.500 zijn. De ko ninklijke vereniging "het Neder- landsche Rundvee-Stamboek" NRS heeft dit meegedeeld. Overigens is er de laatste weken wel weer een sterk verhoogde export van Nederlands stam boekvee, onder meer naar Egyp te en Syriè. Om de exportcertifi caten op tijd gereed te krijgen moet er bij het NRS zelfs worden overgewerkt. Toiletten De commissie arbeidswetgeving van de Sociaal-Economische Raad is verdeeld over het aantal toiletten dat in fabrieken en werkplaatsen voor mannen mini maal nodig is. De werknemers vertegenwoordigers en twee on afhankelijke leden zijn het eens met de norm die de staatssecre taris van sociale zaken voorstelt: er moet tenminste één toilet zijn per 15 werknemers of minder. Daarmee zou de norm voor man nen en vrouwen gelijk worden. De huidige norm voor mannen ligt op 25 werknemers. De werkgevers zijn bang dat dit in veel bedrijven tot een aanzienlij ke uitbreiding van het aantaJ toi letten zal moeten leiden met alle kosten van dien. Zij zien er de noodzaak ook niet zo van in en wijzen erop dat kennelijk uri noirs niet als toiletgelegenheid worden beschouwd. Philips-Stadskanaal De leiding van de Philips-vestiging in Stadskanaal heeft een reorga nisatieplan opgesteld waarin bij de produktie-afdeling van zwart wit beeldbuizen 255 arbeids plaatsen verloren zullen gaan. Dit voorstel zal door de Elcoma- hoofddirectie van het concern, waaronder de locatie in Stadska naal valt, verder behandeld wor den. Volgens een woordvoerder van Philips gaat het al jarenlang bijzonder slecht met de beeld buisafdeling van Philips. Dit als gevolg van een inzakkende markt. De Philips-vestiging in Stadskanaal rust op twee poten: de produktie van beeldbuizen en die van halfgeleiders. De Philips-vestiging telde aan het eind van de jaren zestig nog meer dan drieduizend werknemers. Dat aantal is inmiddels tot de helft geslonken. KATWIJK AAN DEN RIJN - Groente veiling van 15 december 1982. Andijvie per kg 28, boerekool per kg 38- 45, rode kool 20, groene kool 36-38, spitskool 17, waspeen Al-per kist 4,00- 6,60, AII-3,30-5,00, BI-6,30-11,50. Aanvoer: 200 ton. Breekpeen BI-2,00-2,10, CI-4,00, prei A per kg 55, prei B per kg 38, peterselie (krul) 50, knolselderij 36. SCHERMER (GPD/ANP) - Alle gegevens van de meer dan vier miljoen Nederlandse koeien zul len worden verzameld in een computer. In deze computer wordt de informatie opgeslagen over gezondheid, melkkwaliteit, stamboek en de kunstmatige in seminatie van de koeien. Dat plan van de betrokken lande lijke organisaties op het gebied van de rundveehouderij werd gisteren bekendgemaakt door Gerrit Stapel, die kandidaat is om volgende week voorzitter te worden van de nieuwe Neder landse Bond voor Rundveever betering en Rundveehouderij (NBR). Deze nieuwe organisatie is een sa menwerking van de verschillen de organisaties die zich met vee verbetering en fokkerij bezig houden, zoals de gezondheids- dienst, de melkcontrole, het Ne derlands Rundvee Stamboek (NRS) en de landelijke organisa tie van KI-verenigingen. De nieuwe bond zal een overkoepe ling vormen van de verschillen de provinciale bonden waarbij in totaal 5200 werknemers zijn be trokken. De nieuwe computer zal volgens Stapel in aprn ïaoi 111 geDruik kunnen worden genomen. Tot nu toe verzamelt alleen de ge zondheidsdienst de gegevens van alle koeien. Gegevens over melk en stamboek worden alleen door de georganiseerde fokkers verzameld. Door een bundeling van alle gegevens moet een cen traal informatiecentrum ont staan waar boeren over elke koe Inkomen Het inkomen van de zuivelprodu- centen in Nederland zal in 1983 niet stijgen. Integendeel, bij een gemiddeld bedrijf in Nederland 60 koeien - zal, zo schat het Landbouw Ecommisch Insti tuut, een daling op jaarbasis op treden van 150 gulden per koe, 9000 gulden totaal. Dit verklaarde gisteren in Straats burg het Nederlandse socialisti sche lid van het Europese Parle ment, Eisso Woltjer. Hij zal tij dens de januarizitting van het parlement aan de bel trekken, als de parlementariërs debatteren over de volgende week te presen teren land bouwprijs voorstellen van de Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EG. BOTTERDAM (GPD/ANP) - Shell wil de salarissen van haar personeel volgende maand gewoon verhogen met de 2,06 procent prijscompensatie waarop het op 1 ja nuari recht heeft. Het concern voelt er niets voor de betaling op te schorten om daarmee tijd te scheppen voor overleg over mogelijkheden voor herverdeling van arbeid als maatregel ter bestrijding van de werk loosheid. LOS ANGELES (AP) - De failliete producent van sportwagens John DeLorean, bijgestaan door zijn echtgenote Christina Ferrare, verlaat de rechtbank in Los Angeles. DeLorean staat in de Verenigde Staten terecht wegens handel in heroïne. Hij moet tien miljoen dollar neertellen als borg som, wil hij op vrije voeten blijven in afwachting van zijn veroordeling. BRASILIA (AP) - Brazilië is het gisteren met het internationale monetaire fonds eens geworden over een miljardenlening. Horst Struckmayer, de leider van een onderhandelingsdelegatie van het IMF, deelde na afloop van een onderhoud met enkele Brazi liaanse ministers mee dat er een akkoord was bereikt. Het belangrijkste deel van de on derhandelingen betrof het Brazi liaanse verzoek om een lening van 4,5 miljard dollar uit het noodfonds van het IMF. Deze le ning zal over drie jaar worden uitgesmeerd en moeten later met een lening van nog eens 1,2 mil jard dollar worden aangevuld. De overeenkomst moet nog wor den goedgekeurd door de direc tie van het IMF en de eerste le ning wordt niet voor eind februa ri verwacht. Om die periode te overbruggen heeft Brazilië bij de bank voor internationale betalin gen in Zwitserland een krediet van 1,2 miljard dollar aange vraagd. Brazilië heeft bij het fonds moeten aankloppen omdat het in moeilijkheden is gekomen bij de aflossing van zijn buiten landse schuld, die geraamd wordt op minstens 89 miljard dollar. DEN HAAG (ANP) - De afge lopen maand is het aantal werkloze jongeren in Zuid- Holland gedaald met 42 van 50.039 tot 49.997. Deze gerin ge daling van het aanbod had echter nog geen gevolgen voor het jeugdwerkloos- heidspercentage, dat net als eind oktober uitkwam op 22,2. Dit blijkt uit het maandover zicht van de toestand op de arbeidsmarkt van het dis trictsbureau voor de arbeids voorziening. Het totale aantal werklozen in de provincie is tussen eind oktober en eind november gestegen met 2656, oftewel 2,4 procent. De vraag naar personeel daalde met 76, oftewel 3,3 procent. Eind no vember telde de provincie 113.213 werklozen. Dit komt overeen met 11,9 procent van de afhankelijke beroepsbe volking. Eind oktober was dit percentage 11,6 en eind no vember vorig jaar 8,2. Onder mannen nam de werk loosheid toe met 3,1 procent, onder vrouwen met 0,9 pro cent. In de provincie zij nu 76.718 mannen en 36.495 vrouwen zonder werk, res pectievelijk 10,8 en 15,2 pro cent van de beroepsbevol king. In kringen van de vakbeweging wordt de houding van Shell ge zien als een regelrechte aanslag op het 'centraal akkoord' dat on langs tussen de overkoepelende organisaties van werkgevers en werknemers werd gesloten. Shell liet de vakbeweging gisteren weten dat zij niets voelt voor een opschorting van de uitbetaling van de prijscompensatie. Zij zegt onder de huidige omstandighe den geen mogelijkheden te zien voor maatregelen die de arbeids tijd kunnen verkorten om zo doende ruimte te maken voor meer personeel. Weliswaar sluit het centrale akkoord het uitbeta len van de prijscompensatie niet uit, maar het akkoord mikt er wel op dat het laten zitten van de prijscompensatie leidt tot een zo danige herverdeling van het werk, dat meer mensen aan de slag kunnen komen. Zowel in kringen van werkgevers als van de werknemers bestaat echter ook de indruk dat uitbeta len van de prijscompensatie de regering ertoe zal verleiden een loonmaatregel uit te vaardigen die de uitbetaling verbiedt. Zo'n maatregel wordt vrij zeker geacht wanneer op ruime schaal tot betaling van de compensatie wordt besloten. In de Industrie bond van het CNV wordt ge vreesd dat de hele chemische sector het voorbeeld van Shell zal willen volgen en dat het ook navolging zal vinden in het Rijn mondgebied. Shell meent dat zij met haar toe zegging voor arbeidstijdverkor ting in de vol-continudienst al genoeg invulling heeft gegeven aan het centraal akkoord. De vakbeweging vindt dat een on juiste houding, omdat het daar bij gaat om afspraken die al in 1980 zijn gemaakt. Daar is de nieuwe situatie overheen geko- Philips Philips en de vakbonden hebben gisteravond laat wel besloten de prijscompensatie op te schorten. De uitbetaling is formeel opge schort voor een periode van vier maanden, maar de partijen stre ven er naar het overleg over de aanwending van het door deze maatregel beschikbaar gekomen geld af te ronden voor 1 april 1983. Dat overleg start in januari. Overigens is er bij Philips formeel geen sprake van een prijscom pensatie, maar van een collectie ve inkomensverhoging, die af hankelijk van de prijsstijgingen minimaal 2,5 procent zal bedra gen. Bij Philips werken ongeveer 72.000 mensen. Het bedrijf is daarmee nog steeds de grootste particulie re werkgever in Nederland. DEN HAAG (GPD) - De lagere in komensgroepen hadden zich be hoorlijk wat gasgeld kunnen be sparen als zij zich energiebewus- ter zouden gedragen. Dit gaat te meer op. omdat deze huishou dens financieel het zwaarst wor den getroffen door stijgende energieprijzen. Hogere inko mens gedragen zich wel meer energiebewust. Toch kunnen we allemaal nog veel meer besparen, al was het allemaal door deze ge makkelijke maatregel: gordijnen dicht. Dit en nog veel meer blijkt uit in tensieve onderzoeken, die Gasu nie en Vegin (vereniging van gas- distributiebednjven) hebben verricht bij 3000 huishoudens. Duidelijk werd dat in het stook- seizoen 1980-1981 de Nederlan ders alweer zuiniger met hun aardgasverwarming omspron gen dan een jaar eerder. Men be spaarde gemiddeld 9 procent, dat kwam vooral door „verbe terd gedrag" en ook een beetje door meer woningisolatie. Uit de cijfers blijkt ook dat naar mate het inkomen lager is de be sparing minder was, zodat men dus een groter deel van zijn bud get voor de gestegen prijzen moest bestemmen. De hogere „sociale klassen" blijken erin te zijn geslaagd de gestegen gas- prijzen voor een groot deel door lager verbruik te compenseren. Dit geldt zowel voor centrale als voor lokale woningverwarmine. In 1980 werd per aansluiting (ko ken en baden niet inbegrepen) gemiddeld 2840 kubieke meter per jaar gebruikt, in 1981 was dat 2640 en in 1982 2400. Het gemid deld gasverbruik voor verwar ming is nu ongeveer 15 procent lager dan in het stookseizoen 1979-1980. Berekend werd dat in alle met gas verwarmde huizen in het vorige stookseizoen meer dan een miljard kuub minder werd gestookt dan een jaar tevo- Dat betekende een tegenwaarde aan kosten van een half miljard gulden. Maar het moet mogelijk zijn van het huidige verbruik nog een kwart af te knabbelen. Voor een deel heeft men dat zelf in de hand. De allereenvoudigste, niets kostende maatregel is: gor dijnen sluiten. Ook weinig moei te vergt het de thermostaat wat lager te zetten en zich iets war mer te kleden. Verder kan men bijvoorbeeld de nevenvertrek- ken niet verwarmen in matige winters. Men hoeft niet bang te zijn dat door verdere besparingen ook de prijzen navenant zullen stijgen. Gasunie en Vegin verzekerden gisteren, by de presentatie van deze gegevens, nog eens dat hier geen verband kan worden ge legd. De prijs wordt (overigens ook politiek) bepaald aan de ont wikkeling van de olieprijs en dat hoort onafhankelijk van begro tingsoverwegingen te gebeuren. Een ander enect van de besparing is wel belangrijk: In de afgelopen jaren heeft aardgas in de elektri citeitscentrales vyf miljoen ton olie bespaard. Dat scheelt in de viezen en bovendien is te impor teren olie duurder. Desondanks is door deze grotere aardgasinzet het totale verbruik niet gestegen. Tenslotte veroorzaakt besparing dat onze strategische gasvoor raad (Slochteren) steeds langer mee kan. ROTTERDAM (ANP) - De Ne derlandse kaasexport heeft gisteren een nieuwe mijlpaal bereikt met de verscheping naar New York van het 300- miljoenste kilootje van dit jaar. Dat is negen jaar nadat een jaarlijkse export van 200 miljoen kilo werd bereikt, zo blykt uit een mededeling van het produktschap voor zui vel De waarde van de dit jaar uitge voerde kaas bedraagt onge veer twee miljard gulden. De groei zit vooral in de export naar de Bondsrepubliek Duitsland. België, Algerije, Egypte en de Canansche Ei landen. Deze laatste drie kochten dit jaar 300 procent meer Nederlandse kaas dan zo'n drie, vier jaar geleden, zegt een woordvoerder van het produktschap. Ook Duitsland en België kopen elk jaar meer kaas. Met een aandeel van 21 procent in de internationale kaashan del is Nederland het belang rijkste land van de wereld op dit terrein. Dat geldt ook voor melk, melkpoeder en boter. Het aandeel op de wereld- handelsmarkt ligt voor deze drie produkten volgens het produktschap op respectie velijk 51, 25 en 20 procent. Kaas is in Nederland het be langrijkste zuivelprodukt. Van alle melk wordt 38 pro cent tot kaas gemaakt (Van één onzer verslaggevers) DEN HAAG - De verwarring giste ren in Den Haag was groot. De Hillegomse zakenman J.H. Bak ker - dinsdag via een bod van 102 miljoen gulden voorlopig eige naar geworden van het Haagse winkel- en kantorencomplex Ba byion - liet zich tegenover enige journalisten ontvallen dat hij er inmiddels in was geslaagd de aandelen van het bedrijf Vastwin (waar het Babyloncomplex bij was ondergebracht) in handen te krijgen terwijl hij tevens eige naar was geworden van de MAB- groep. De beweringen van Bakker wer den met stelligheid tegengespro ken door de heer A.Th. Meyer, in elk geval tot gisteren enig aan deelhouder van de MAB-groep, en door mr.J.G.Geelkerken, be windvoerder van het in surséan ce van betaling verkerende Vast win. Volgens Geelkerken heeft Bakker wel het voornemen de gehele Vastwingroep over te ne men en uit het moeras te trek ken. "Maar bij mijn weten is het nog niet zo ver", aldus Geelker ken. J.H. Bakker, directeur/eigenaar van het florerende Hillegomse bloembollenbedrijf Bakker-van Vorst bv, maar eveneens actief in de bouwwereld en in de beleg gingswereld, vertelde gisteren dat de aankoop van Babyion een eerste stap is in zijn streven het gehele MAB-concern te verwer ven en nieuw leven in te blazen. Dit in moeilijkheden verkerende Haagse concern viel in septem ber uiteen in een drietal bedrij ven: Te Pas Groep, MAB-Groep en Vastwin. Babyion werd bij Vastwin ondergebracht. Parel Omdat Vastwin niet aan de finan ciële verplichtingen kon voldoen werd het Babyloncomplex in op dracht van de Westland-Utrecht Hypotheekbank - die een hypo theek van 45 miljoen gulden op het complex had rusten - dins dag geveild. Op die veiling kwam Bakker dus met z'n bod van 102 miljoen gulden al vertelde hij gisteren dat hij een veiling had proberen te voorkomen. Bakker: "Ik wilde Babyion graag in m'n bezit hebben, eigenlijk meer op emotionele gronden dan uit winstbejag. Ik vind Babyion de parel van Den Haag. De maan dag voor de veiling heb ik Meyer aangeboden de MAB-aandelen te kopen om op die manier makke lijker een veiling van Babyion te kunnen voorkomen. Meyer ging akkoord met die verkoop en dat betekende dat ik een schuld van 70 miljoen op me nam. Die schuld moest ik dinsdagmorgen, dus op de dag van de veiling, zien weg te praten. Ik ben toen in vliegende haast zo'n tien schuld eisers afgeweest, Amro, ABN. Pierson, de fiscus, noem maar op. Ook ben ik bij de WUH ge weest maar het gesprek daar liep niet". "De WUH wilde toch veilen en dus ben ik pijlsnel naar de veiling in Den Haag gereden, heb op het laatste moment een bankgaran tie van 12 miljoen gulden gere geld en heb Babyion gekocht". Niet bang Overigens is het mogelijk dat Ba byion alsnog aan de neus van Bakker voorbijgaat als zich bin nen vier dagen na de veiling koper met een hoger bod aan dient Geruchten deden gisteren de ronde als zou de WUH v derhandeling zyn met een groep Zwitserse en Arabische fin an ciers. Bakker is niet zo bang vooi dat gevaar. "Als er een bod van 105 miljoen komt dan bied ik 110 miljoen en ik ga eventueel nog verder. De werkelijke waarde van Babyion ligt zeker op 140 miljoen dus op langere termijn is het een goede investering". Bak ker zegt nog een andere troef achter de hand te hebben. Hy heeft de hypotheek van 70 mil joen op Babylon van de verzeke- ringsmaatschappy Centraal Be heer (met korting) overgenomen wat hem evenals de WUH greep geeft op de verkoop van Baby- Ion. Bakker: "Zodra er een nieu we koper voor Babyion komt verlang ik een dusdanig hoog be drag, daar trapt niemand in". Hoe het ook zy, vooralsnog be stond er gisteren grote onduide lijkheid over de transacties rond Babyion en het MAB-concem. Behalve by Bakker. DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 ACTIEVE AANDELEN VolkerStevln BINNENLANDSE AANDELEN 94.00 93.00 47.60 46.30 31,00 30.20 Bos Kalis Dortsche Petr. 84.40 83,90 Dortsche Petr. Pref 84.30 83.00 Elsevier NDU 193,00 190,50 Eonla 128,00 126.00 FGH42.00 39,00 Gist Brocades 106,00 103,20 Helneken 93.00 91.80 Helneken Hold 84,00 82.60 HBG 87.00 85.00 Hoofovens 12.70 12,60 126,00 123.00 Clndu-Kejr Dell MIJ Dessau s Douwt Egberts Gel. Delft. Cert. 164.00 165.00 165,00 165.00 151.00 152.00 250.00 248.00 178.80 176.50 375.00 377.00 78,00a 76.00 83.00 S3.00 145.00 l*700 175 00b 175,00b 232,00b 235,00b 63,50 63,90 85,00 85,70 735,00c 735.00b Ned. Scbeepshjrp. NIJv. Ten Cate GOUD EN ZILVER Goud (onbrw 37450 38250 Zilver (onbew 860 930 BUITENLANDS GELD BELEGGINGS INSTITUTEN Kon. Olie Nat. Ned. Nedlloyd Grt 90.40 89.7 122.50 121.00 102.00 101.20 240.50 237.50 12110 121.10 128.00 128.00 179.50 177.50 1140 00 1160.00 AMSTERDAM (ANP) - Op de Amsterdamse effectenbeurs gin gen de koersen vandaag op nieuw over vrijwel de gehele li nie omlaag. Daarmee volgde het Damrak, evenals gisteren, het patr< un in Wall Street, waarop- nieuw een zwakke stemming heerste Er werd weinig gehan deld Vooral Unilever had te ly- den van de matte stemming. Het fonds verloor 4,50 op 182.50 De verzekeringssector maakte eveneens een val omlaag. Nationale Nederlanden raakte 2,80 kwijt op 121,20 en Amev 1,20 op 93. Ennia, die gisteren een iets lagere winst over het derde kwartaal bekendmaakte, onttrok zich met aan dit beeld. Het fonds moest 2.50 prysgeven op 126 Naast Unilever gingen ook andere internationals achter uit, zy het in mindere mate. ABN moest opnieuw aanzienlyk prys geven De koers daalde met f 4.50 tot ƒ292,50 Ook Amro bank en NMB moeten enigszins terug

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 23