c Raad uit storm van kritiek op chemisch bedrijf J LL eidsë"1 agendaPJ Revolutionaire nieuwe druktechniek voor braille „Vertrek zuster Salvatrix tevens einde van tijdperk' Bouw hotel in Leiderdorp begint voorjaar van 1983 Vanavond beslissing over toekomst Vos en Co "Wij gaan door met de strijd" Stad en rand DONDERDAG 16 DECEMBER 19DOND! OEGSTGEEST - Zuster Sal vatrix, vanaf 1954 directrice van de katholieke Scholenge meenschap Duizicht in Oegstgeest, heeft gisteren af scheid genomen van haar school en functie. Onder de aanwezigen bevon den zich ook een aantal in specteurs van onderwijs, di recteuren en hoofden van scholen. Een van de vele sprekers was haar jonge opvolger, dhr. Vermet (Nederlands Her vormd. 30 jaar), die haar ver trek zo omschreef: "Het is een afscheid van een bijzon dere vrouw met een ontwape nende persoonlijkheid en een grote charme, maar ook een afscheid van een tijdperk. Haar vertrek markeert im mers een tijdsgewricht" Na een zeer openhartige toe spraak van dhr. Jansen, direc teur van de Prins Willem Ale xander MAVO, neemt zuster Salvatrix zijn handkus in ont vangst. LEIDERDORP De bouw van het hotel door IBIS-Nederland in de Leiderdorpse Elisabethhof be gint volgend voorjaar. IBIS be schikt al geruime tijd over alle benodigde vergunningen, maar was niet begonnen omdat men er intern nog niet was uitgepraat over hoe het hotel er van binnen uit moest zien. Het is de bedoeling dat eind maart, begin april de eerste paal bij de Dwarswetering in de Elisabeth hof de grond ingaat. Het hotel zal dan in een iaar worden gebouwd. Er komen ongeveer honderd ka mers en diverse conferentie- ruimten. Het hotel zal zich op twee groepen richten: de langs komende toeristen en de zaken mensen. Bovendien komt er een wegrestaurant. Met name de laat ste voorziening was voor buur man Albert's Corner reden be zwaren tegen het plan in te die nen. De Raad van State gaf de ge meente Leiderdorp en IBIS ge lijk. Het IBIS-hotel in Leider dorp wordt de vijfde in Neder land. ZOETERWOUDE - De stemmen staakten gisteravond in de Zoeterwoudse raadsverga dering over verlenging van het contract met de omstreden chemische handelsmaat schappij Vos en Co over het gebruik van een stuk grond waar chemische produkten worden opgeslagen. Het bleef bij zes voor en zes tegenstemmers omdat het VVD-raads- lid P. Mulder wegens ziekte ontbrak. Vanavond komt de verlenging van het contract opnieuw in stemming. De verwachting is dat Mulder evenals zijn partijgenoten Kremer en Graniewski-Wijnands voor verlenging van het contract zal stemmen. Keiharde kritiek had de Zoeter woudse gemeenteraad gister avond op de directie van Vos en Co. Het bedrijf werd onbehoor lijk beheer verweten, raadsleden voelden zich "in het ootje" geno men en directeur Huisman werd "laf' en "mistig" genoemd. Aanleiding voor deze kritiek was een aanvraag van het chemisch overslagbedrijf om verlenging van het contract met de gemeen te over uitbreiding van het be drijfsterrein. In januari van dit jaar is overeenge komen met Vos dat het bedrijf tot 1 januari '83 zijn bedrijfster rein op het Zoeterwoudse indus trieterrein mag vergroten. Om dat Vos van plan was te verhui zen naar Alphen aan den Rijn be sloot de Zoeterwoudse raad toendertijd met tegenzin be- drijfsuitbreiding toe te staan. Verwacht werd toen dat in de loop van dit jaar de verhuizing rond zou komen. Door een vertraagde afwikkeling van de hinderwetprocedure voor de vestiging in Alphen ziet het er. nu volgens directeur Huisman van Vos en Co naar uit dat pas in september de verhuizing naar Alphen zal plaatsvinden. Twijfels Zowel voor- als tegenstemmers meenden gisteravond dat het be drijf veel te laat (begin decem ber) een verzoek om verlenging van de tijdelijke hinderwetver gunning heeft ingediend. De raadsleden voelden zich door het bedrijf voor het blok gezet. Fractieleider F. de Graaff van Pro gressief Zoeterwoude verwoord de het als volgt: "De raadsleden worden danig onder druk gezet door Vos. Ze wisten de datum waarop het contract afloopt en ze wisten ook tijdig dat de verhui zing naar Alphen niet voor 1 ja nuari zou gebeuren. Ze hebben de verantwoordelijkheid naar ons afgeschoven". Zijn fractiegenoot C. Straver:"Het bedrijf zegt dat er twintig man op straat komen te staan als de hin derwetvergunning niet wordt verlengd. Volgens mij is dat per tinent onwaar. Dan wil ik wel eens weten hoeveel mensen er in januari werkten toen de uitbrei ding van het terrein werd toege staan". Nadat de vergadering voor de tweede keer was geschorst bleek dat het bedrijf tussen januari '82 (toen de uitbreiding werd toege staan) en nu vijf nieuwe werkne mers had aangetrokken. Directeur Huisman van Vos trok zich de aantijgingen niet zo aan. "Het is natuurlijk niet leuk maar je leert er mee leven. Dat soort uitspraken horen natuurlijk bij het politieke spel". Angst Het chemisch overslagbedrijf Vos en Co op het industrieterrein Grote Polder in Zoeterwoude. De stemming over de verlenging van het contract liet gisteravond zien dat behalve de voltallige PZ- fractie twee CDA-raadsleden te gen waren. CDA-leider R. Hoge- nelst voelde zich in het ootje ge nomen door het bedrijf omdat Vos de gemeente op de hoogte zou houden terwijl er tot vorige week niets van het bedrijf werd vernomen. Zijn collega mevrouw Plantinga-Heerde kon verlen ging van het contract niet in overeenstemming met haar ge weten brengen. Opmerkelijk was dat wethouder A.R. van der Heijden voor ver lenging van het contract stemde. Tijdens de besprekingen eerder dit jaar over de overtredingen van de hinderwet door Vos liet hij zich in felle bewoordingen uit over het bedrijf. Van der Heijden:"Als we er nu een stok tussen steken en geen ver lenging toestaan blijft het bedrijf in Zoeterwoude gevestigd. On danks alle ergernis moeten we blijven meewerken om het ver trek mogelijk te maken". De in het geding ziinde werkgele genheid noemde de wethouder een zwaarder wegend argument om voor contractverlenging te stemmen. "Ik til daar erg zwaar ,aan in een tijd dat honderddui zenden gezinnen door gebrek aan werk in de problemen zijn geraakt". Voorstel De voorstemmers deelden de be zorgdheid van Van der Heijden over de wekgelegenheid. Na mens een deel van de CDA-frac- tie sprak K. van der Géést: "Het is inderdaad betreurenswaardig dat het bedrijf nog steeds niet weg is maar we moeten door de regels heen kijken. We draaien een bedrijf de nek om. Daarom wil ik toch toestaan dat het be drijf onder stringente voorwaar den van de uitbreiding van haar terrein gebruik blijft maken zo lang dat dringend noodzakelijk is". Het liberale raadslid P. Kremer tenslotte had een voorstel hoe de verlenging van het contract moet worden geregeld. "Ik wil voor stellen 1 april als datum te ne men waarop een eerste verlen ging afloopt. Tot die tijd moeten we het bedrijf nauwlettend vol gen en enige druk uitoefenen dat het bedrijf stappen zet die de ver huizing naar Alphen bespoedi gen. Als op 1 april blijkt dat Al phen geen hinderwetvergunning afgeeft moet het contract als beëindigd worden beschouwd. Is er wel een vergunning dan ver lengen we het contract totdat de bouw in Alphen is voltooid". Volgens burgemeester Houdijk wordt over de hinderwetvergun ning in Alphen in februari of maart definitief beslist. DONDERDAG Leiden. Antonius kerk, kerstvierinj school De Noorderwiek, 19.30 uur. Scarabee, Pieterskerkchoorsteeg: op treden dichter/schrijver J. van Doorn 22 uur. 't Spoortje, Bernhardkade 40: politie! forum over gemeentepolitiek, 20 uv. Kojkhuis, Vrouwenkerkkoorstraat Turkse film "Yol" van Yilmaz Güney 200 en 22.15 uur. Volkshuis, Apothekersdyk 33: forum discussie over Palestynen, 20 uur. - Vrouwenhuis, Hooigracht 79: films over l vrouwen in Zuid-Afrika, 20 uur. Filmhuis LVC, Breestraat 66: film "Pas- sion" van Jean-Luc Godard, 20 en 22.1! Stadhuis: raadscommissie ruimtelijkeLEIE ordening, openbare werken en verkeer, m6\ Architectenwinkel Oude Vest 163: HIBI kosteloos advies, 17-18 uur. zou Architectenwinkel Pieterskerkhof 18: j00 gratis advies, 20-21 uur. aaa Leidse Werkgroep Homoseksualiteit, Caeciliastraat 18: soos, 21-01 uur. Wim 't Spoortje, Bernhardkade 40. spreek- beel uur hulp- en adviesbureau wao/wsw, 19- mer 20.30 uur, tel. 142505. Buurtwinkel, Haarlemmerstraat 73b: en c spreekuur comité Gasprijsverhoging Nee, 19-20 uur. fne Zoeterwoude, gemeentehuis: gemeen- Vol) teraad behandelt begroting, 20 uur. cenl geei APOTHEKEN het Leiden - de avond-, nacht- en zondags- nen dienst van de apotheken in de regio Lei- beel den, wordt waargenomen van: vr 10 dec tuig tot 17 dec door: ^e Apotheek Tot Hulp der Menschheid, i-p7( Rosmolen 13, tel. 121060; Apotheek Voorschoten, Leidseweg 66, Voorscho- TT 0 ten, tel. 2525. Het Mid WIJKVERPLEGING hee Leiden - Interkruis, Middelweg 38, tel. een ten noorden van de Rijn: 134604; teL ten mei zuiden van de Rijn: 121753. wijl hur Leiderdorp, Zoeterwoude Rd. - Kruis- gebouw, Berkenkade 7, tel. 410131, spreekuur ma t/m do van 13-14 uur. Gezondheidscentrum, Florijn 10, tel. 896193, spreekuur ma, woe, vr van 13- 13.30 i 154500. Voorschoten v.d. Waalslaan, teL4641. der Oegstgeest - Interkruis, Lijtweg 7, tel gezondheidscentrum, Omgewaaide boom verspert Veurseweg uur VOORSCHOTEN - Een door de hevige storm van gisteravond omgevallen boom heeft één rij baan van de Veurseweg in Voor schoten, ter hooogte van num mer 70, gedurende bijna een uur versperd. De boom heeft in zijn val verder een auto en een kastje van de ka beltelevisie beschadigd. De brandweer moest er aan te pas komen om de op de weg gelegen boom te verwijderen. Tegen flat in Haaswijk: OEGSTGEEST - De bewoners- vereniging Haaswijk in Oegst geest zal blijven strijden tegen de huidige plannen van de stichtin gen voor jongeren- en studenten huisvesting voor de bouw van een futuristisch ogend flatge bouw in Haaswijk. Dit heeft be stuurslid Van der Haar van de vereniging desgevraagd meege deeld. Hij zei verder de vrees van de beide stichtingen niet te delen dat de protesten zullen leiden tot de on mogelijkheid een dergelijke voorziening te bouwen. De initia tiefnemers van de bouw hebben eerder aangekondigd dat zij vre zen dat als gevolg van de protes ten de subsidie-aanvraag niet nog dit jaar kan worden gedaan. In dat geval menen zij dat de be nodigde subsidie voor de bouw aan hun neus voorbij zal gaan. Overigens zei Van der Haar eerst af te wachten met het zetten van nieuwe stappen totdat de moti vering van het college van burge meester en wethouders bekend is waarop deze de bezwaren van de vereniging ongegrond hebben verklaard. "Die hebben wij nog steeds niet binnen", aldus Van der Haar. Hij meent dat daarom de kans groot is dat het college de bepalingen van het bestem mingsplan zal aanpassen aan de bouwplannen. De vereniging Haaswijk is niet te gen de bouw van jongerenflats in Haaswijk in zijn geheel. "Maar de plannen moeten meer met de bestaande bebouwing in over eenstemming zijn", legt Van der Haar uit. Hij vindt de gekozen plaats, direct aan de grote door gaande weg door de nieuwbouw wijk, een te markante plek om "avonturen" toe te staan. "Het zou nog wat anders zijn in dien al bekend zou zijn wat er in de rest van het betrokken deel- plan zal worden gebouwd, maar de gemeente heeft hiervoor nog geen koper kunnen vinden", al dus Van der Haar. Kerstzang Als voorbereiding op het naderen de kerstfeest organiseert de Raad van kerken Leiderdorp/ Zoeterwoude op zondagavond 19 december weer de traditione le volkskerstzang-avond. In de Leiderdorpse Scheppingskerk om 19.00 uur. Zilver De allereerste tentoonstelling die op de zolder van het gerestau reerde Ambachts- en Baljuw huis wordt gehouden zal een ex positie zijn van Zilver uit Voor schoten. De voorwerpen zijn een keuze uit het Van Kempen en Begecrmuseum. Van 19 de cember tot 1 februari 1983 op werkdagen van 12.00 tot 21.00 uur te bezichtigen en tijdens het weekeinde van 14.00 tot'17.00 Muzikale kerstreis Warmond beleeft de première van een muziekale kerstreis die is samengesteld door klassieke muziekkenner Gerard van Veen. Een groot deel van het oorspron kelijk voor de ziekenomroep van het Leiderdorpse St. Elisa- bethziekenhuis gemaakte pro gramma wordt zondag 19 de cember in Het Oude Raadhuis in Warmond ten gehore ge bracht. De muziekale rondreis op het ge bied van kerstmuziek voert de luisteraars door verschillende landen van Europa in verschil lende tijden. Er komen werken van Bordniasky, Mozart, Strauss en Liszt aan bod in het programma. Vrouw en geweld Vrouwentrefpunt "Aletta" in Oegstgeest houdt donderdag 16 december een thema-avond met als onderwerp "Vrouw en Ge weld". Hiervoor zijn spreek sters uitgenodigd van het "Blijf van mijn lijf' huis. De avond wordt gehouden in Taberna in Oegstgeest. Van Roekei geeft de heer A. Ap peldoorn van de Nederlands Christelijke Blindenbond wat aan wijzingen over de nieuwe zeefdruk techniek voor brailleschrift. Links de heer R. Vermeulen van de Leidse dienst sociale werkvoorziening. Op de tafel rechts de braille-boeken die zijn gedrukt met de "oude" tech niek. Daarnaast de twee boeken met dezelfde inhoud, die zijn ge maakt volgens het systeem-Van Roekei. Een aanzienlijke besparing aan papier en gewicht. LISSE/LEIDEN NIEUW-VEN- NEP - De gemeentelijke Sociale Werkvoorziening in Leiden be gint, mits het gemeentebestuur daar toestemming voor geeft, volgend jaar een zeefdrukafde ling voor het maken van braille- drukwerk volgens het zoge naamde raised-type-systeem. Een vinding van de Nieuw-Ven- nepper Daan van Roekei. Als eerste instelling in ons land gaat de Leidse dienst in het gloednieuwe onderkomen aan de Leiderdorpse Touwbaan deze nieuwe druktechniek toepassen. Behalve de goedkeuring van de gemeente is het noodzakelijk dat het ministerie van sociale zaken met een startsubsidie van 150.000 gulden over de brug komt om de nodige investerin gen voor de zeefdruk-afdeling te doen. Gisteren presenteerde Van Roekei zijn nieuwe systeem op een pers conferentie in Lisse en lichtte R. Vermeulen, medewerker van de Leidse Sociale Werkvoorziening, de plannen van de dienst toe. Van Roekei is sinds vier jaar ar beidsongeschikt. Hij besloot zijn vrije tijd nuttig te besteden. Op een gegeven moment kwam hij in aanraking met het traditionele brailleschrift. Tot op heden wordt dat op papier aangebracht via de zogenaamde impregneer techniek: aan de achterzijde van de bladzijden worden de "brail leletters" tegen het papier ge drukt. De "bobbeltjes" die daar door ontstaan maken het blinden mogelijk met de vingers een tekst te "lezen". Die bobbeltjes slijten echter gemakkelijk, waar door de tekst onleesbaar wordt. Daarbij is het fabricage-proces nog een dure aangelegenheid omdat dik en daardoor ook erg duur papier moet worden ge bruikt. Van Roekei heeft dat ondervangen door gebruik te maken van zijn jarenlange grafische kennis. In- plaats van het inprikken aan de achterkant worden de leestekens nu door middel van de zeefdruk op het papier gedrukt. De keihar de kunststof die als inkt wordt gebruikt is eveneens door Van Roekei ontwikkeld. Een voordeel is dat het papier nu aan twee kanten kan worden be drukt en ook andere zaken zoals plastic, textiel, karton en derge lijke voor deze nieuwe zeefdruk- techniek in aanmerking komen. Het wordt daarbij ook mogelijk om landkaarten te maken die voor blinden leesbaar zijn evenals bij voorbeeld etiketten op levens middelen en medicijnen. Boven dien loopt door het gebruik van dunner papier het gewicht van het braille-drukwerk aanzienlijk terug. "De PTT, die dit drukwerk gewoonlijk gratis bezorgd, levert dit een besparing van ongeveer 50 procent op", aldus de heer J. Huyers voormalig bestuurslid van de Nederlandse Blinden bond. Als eerste Als eerste instelling heeft de Socia le Werkvoorziening in Leiden ge reageerd op de vinding van Van Roekei. R. Vermeulen die bii de dienst de leiding heeft van de af deling administratieve objecten, kwam door toeval achter de vin ding van de 'Nieuw-Vennepper. "De afstand tussen Leiden en Nieuw-Vennep is gering, dus contact was snel gemaakt", aldus Vermeulen. Vermeulen werd gaandeweg steeds enthousiaster voor de nieuwe techniek. "We zijn nu zover dat er binnenkort een nota naar de gemeente Leiden gaat alsmede een aanvraag voor sub sidie naar sociale zaken". Vermeulen hoopt bij de verhuizing in het voorjaar van de dienst van uit Leiden naar de Touwbaan in Leiderdorp de afdeling zeefdruk op te kunnen zetten. Een start die mogelijk bij de dienst voor acht nieuwe arbeidsplaatsen zal zorgen. "Maar dat is nog niet met zekerheid te zeggen, dat hangt een beetje af van de orders die we kunnen krijgen. Maar we hebben goede hoop dat het zal lukken", zegt Vermeulen. Gistermiddag bleek dat ook de blindenwereld veel positieve kanten ziet aan de vinding van Van Roekei. Zowel de heer J. Huyers, bestuurslid van de inter nationale blindenbond als de heer A. Appeldoorn van de Ne derlands Christelijke Blinden bond hebben hoge verwachtin gen van de nieuwe techniek. Beiden zagen in dat verband moge lijkheden voor de uitbreiding van de informatiemogelijkheden voor de blinden. Huyers dacht daarbij ook aan de blinden in de derde wereld, waar op dat gebied nog oneindig veel te doen is. OPGERICHT 1 MAART 1860 LEIDSCH SL DAGBLAD DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Uitgave Uitgeversmaatschappij Leidsch Dagblad B V Hoofdkantoor Witte Singel 1 2311 BG LEIDEN Telefoon: 071-144941 Geen krant ontvangen tel 071-123143 tussen 18 00-19.30 uur (nabezorging na 19.30 uur), zaterdag v Maandabonnement 20,59 (machtiging per incassogiro) Directie: G Koopman Adj.dir N Quakemaat 16.30-18.00 u uitsluitend giro 3203571 t.n v Damiate Holding BV te Haarlem Kwartaalabonnement 61,25 Per post 83.60 Jaarabonnement 233.50 Per post 322.90 0.85 Rubhekchefs: J. Kroon (stad) B.W.T. Jungman (plv) H I J. Veldhuizen (regio) H. v.d. Post (plv) W F J Wirtz (bm /buit /ec J Ruygrok-Hoogeveen Aangesloten bij de Gemeenschappelijke Persdienst met eigen correspondenten o a. in: Bonn. Brussel, Londen, Parijs, Washington, Rome, Madnd, Mexico en Wenen tel. 071-144941. tst. 219

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 2