LEIDSCH DAGBLAD Walesa weer gearresteerd Suriname Hollandse krijgt toch springstof Bos gekapt voor golfclub "Flora" boekt record School weert PSP'er Eerste toespraak in Gdansk voorkomen SER verdeeld over rww voor jongeren Kindersterfte in de derde wereld stijgt Laatste Nieuws MEUBEL-ROOM DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 OPGERICHT 1 MAART 1860 No. 36962 Directeur: G. Koopman Hoofdredacteur: A. A. M. Schuurmans Adj.-hoofdredacteur: R. D. Paauw HET GROOTSTE DAGBLAD VOOR LEIDEN EN OMSTREKEN Postbus 54 2300 AB le>den Voor tel nrs zie colofon Veilingomzet 250 miljoen RIJNSBURG - De veiling Flo ra in Rijnsburg hoopt mor genochtend een jaaromzet van 250 miljoen gulden te be reiken. Dat is een mijlpaal in de geschiedenis van de bloe menveiling. Het veilingbe- stuur verwacht dat morgen ochtend om 7.30 uur dit voor de veiling magische getal wordt overschreden. Flora- voorzitter Jac. Vianen rekent aan het eind van dit jaar op een totale jaaromzet van 260 miljoen gulden. Deze week heeft de veiling in Aalsmeer een "historische" jaaromzet van één miljard be reikt. Vianen zegt dat het op merkelijk is dat de veiling Flora al jarenlang precies een kwart van de jaaromzet van de veiling in Aalsmeer be haalt. DEN HAAG (GPD) - Het interconfessionele Zandevelt College in het Zuidhollandse 's-Gravenzande vindt dat op deze school geen PSP'ers les kunnen geven. De leraar economie A. van den Berg heeft in het voorjaar gesolliciteerd bij het college en werd afgewe zen. Toen Van den Berg (24) wilde weten op grond waarvan, werd hem door rector De Rooij te verstaan gegeven dat zijn lidmaat schap van de PSP een voorname reden was hem niet te benoemen. Rector De Rooij vindt dat rekening moet worden gehouden met „de gevoeligheden van de ouders der kinderen". Hij ontkent evenwel dat de politieke richting van de leraar de hoofdoorzaak van de af wijzing is geweest. „De heer Van den Berg was op het moment dat hij sollicteerde, eind maart-begin april, nog niet afgestudeerd. Onze gedachten gingen bovendien niet in de eerste plaats uit naar ie mand die ontwikkelingseconomie had gestudeerd, zoals hij". ST. MICHIELSGESTEL (GPD) - In St. Michielsgestel (bij 's-Her- togenbosch) is een conflict uitge broken over het kappen van drie hectare bos ten behoeve van de plaatselijke golfclub. Voor het kappen zijn geen vergunningen afgegeven. Volgens voorzitter L. van Wagenburg van de golfclub hebben B en W en het ministerie van VRM echter mondeling toe stemming gegeven, in afwach ting van de vereiste vergunnin gen. Burgemeester mr. H. Maeij- er is zelf lid van de golfclub. "Een interne communicatiestoor nis" zou er volgens de voorzitter van de golfclub toe hebben ge leid dat de vergunningaanvragen van zijn club zijn zoekgeraakt. Het terein waar de bomen zijn ge kapt, waardoor het golfclubter rein met 34 ha. is vergroot, is ei gendom van de club zelf. De noodzaak tot uitbreiding ont stond doordat er meer vraag naar speelruimte was dan geboden kon worden. De bomen die in de weg stonden, zijn daar volgens voorzitter Van Wagenberg ooit geplant om te dienen als mijn- hout; op ongeveer een meter van elkaar zodat de sparren nooit hoog en groot kunnen uit groeien. „Het was een waarde loos bos". In mei dit jaar vroeg de golfclub toestemming aan Staatsbosbe heer om de bomen te kappen. Staatsbosbeheer zou daarop een verklaring van geen bezwaar hebben afgegeven mits tegen de kapplannen binnen een maand geen bezwaren zouden binnen komen en (elders) even veel bos werd bijgeplant als op het golf- clubterrein zou verdwijnen. Er werden volgens Van Wagenberg geen bezwaren ingediend. Toen het bos was gekapt, kwam de mi lieubeweging 't Groene Hart uit Boxtel ter ore wat er was ge beurd en tekende zij protest aan bij het gemeentebestuur. Illegaal blad in Suriname SCHIPHOL (ANP) - "Als de situa tie in Suriname niet verandert zullen de burgers overgaan tot een guerrilla tegen het bewind". Dat staat in het tweede nummer van het in Suriname verspreide illegale dagblad "Vrije Volks krant". Eén van de passagiers van het vliegtuig dat gisteren uit Suriname op Schiphol aan kwam, slaagde er in het exem plaar in zijn ondergoed mee te smokkelen. De krant geeft een lijst van 23 ver miste mensen en geeft ook de na men van de vijftien slachtoffers van het bewind. Het blad stelt de militairen een ultimatum dat maandag afloopt. Daarna zou de bevolking in actie komen. (Zie ook pagina 9) WARSCHAU (AFP) - De leider van de verboden Poolse vakbeweging Solidariteit Lech Walesa is vanochtend in zijn woning in Gdansk gear resteerd door de oproerpolitie Zomo. Daarmee is voorkomen dat Walesa vanmiddag om twee uur op de Leninwerf zijn eerste openbare rede zou houden, ter gelegenheid van de herdenking van de Polen die twaalf jaar geleden bij ge welddadigheden om het leven kwamen. Walesa, die onlangs na een interne ring van negen maanden werd vrijgelaten, heeft de afgelopen dagen tot tweemaal toe een op roep in de wind geslagen om bij de justitie te verschijnen in ver band met mogelijke onrechtma tigheden in de boekhouding van Solidariteit. Bewaking DEN HAAG (GPD) - Ondanks de opschorting van alle Nederland se steun aan Suriname zal het militaire bewind van Bouterse volgende week nog een partij springstof uit Nederland ontvan gen. Een woordvoerder van het ministerie van defensie verklaar de vanmorgen dat de zending niet meer te stoppen valt, omdat Suriname formeel al eigenaar is van de partij die zich aan boord van het schip Nedlloyd Kobe be vindt. De Kobe vertrok vrijdagavond uit de haven van Amsterdam met aan boord onder meer 159 kilo gram springstof voor het Suri- DEN HAAG (ANP) - Werkgevers en werkgevers in de sociaal-eco nomische raad (SER) staan recht tegenover elkaar op het punt van afschaffing van de rww-rechten voor thuiswonende schoolverla ters van 16 en 17 jaar. Staatssecretaris De Graaf (sociale zaken) wil 70 miljoen besparen door deze rechten op een werk loosheidsuitkering afschaffen. Het gaat om twintigduizend jon geren, die bij het arbeidsbureau staan ingeschreven. Uit het ontwerp-advies dat de SER morgen bespreekt, blijkt dat de werkgevers zich geheel kunnen vinden in de plannen van De Graaf. Zij vinden het terecht dat voor 16- en 17-jarigen wordt vol staan met kinderbijslag en staan daarmee op één lijn met CDA en WD. Buien Aan werknemerszijde zijn er ver schillen in opvatting. De FNV vindt dat alles bij het oude moet blijven, totdat de positie van de schoolverlaters is vastgelegd in een nieuwe werkloosheidsrege ling, die nog in de maak is. CNV en MHP (hoger personeel) zijn wel voor handhaving van een het recht op een eigen uitkering voor 16- en 17-jarigen, maar vinden dat die ook voor jongeren van 18, 19 en 20 - wel verlaagd mag worden tot tachtig procent van het huidige rww-bedrag. Dat le vert volgens beide vakcentrales 65 miljoen op. PvdA en D'66 hebben zich gisteren eveneens tegen de wetsvoorstel len van De Graaf gekeerd. De Kamerfracties van beide partijen wijzen met name op de inkomen sachteruitgang die de maatregel vooral in gezinnen met lage inko mens teweeg zal brengen. leger. De partij omvat trotyl, plastic springstof en vuur- nabootsers. Hoewel het schip vertrok enkele uren na de kabi netsbeslissing om elke steun aan Suriname op te schorten, was de zending niet meer van boord te halen. Volgens het internationale zee recht is Suriname eigenaar van de zending, omdat de ladings- brief door de kapitein van het schip al was afgegeven. Op het ministerie van defensie is deze week gezocht naar mogelijkhe den de partij springstof alsnog aan het militaire bewind in Para maribo te onthouden, echter te vergeefs. Een woordvoerder van defensie wijst er overigens op, dat het om een zeer geringe hoeveelheid springstof gaat. Een vorige zen ding, die afgelopen zaterdag door de Nedlloyd Korea in Para maribo is afgeleverd, was om vangrijker. Die partij omvatte handgranaten, slaghoedjes en signaalkogels. Inclusief (zware) verpakking ging het om 1391 ki logram. De zending aan boord van de Nedl loyd Kobe is, in elk geval voorlo pig, de laatste. De afgelopen ja ren zond Nederland met enige regelmaat munitie naar de Suri naamse republiek, op grond van de verplichting de krijgsmacht van de voormalige kolonie te hel pen opbouwen. Het was voor het kleine land voordeliger om via Nederland op de internationale wapenmarkt te opereren. AMSTERDAM (ANP) - Enkele tientallen personeelsleden van de Amsterdamse brand weer hebben vanmorgen kort na zeven uur de IJtunnel in twee richtingen geblokkeerd uit protest tegen de bevrie zingsplannen van de rege ring op de salarissen van ambtenaren en trendvolgers. Er ontstonden kilometerslan ge files aan weerszijden van de tunnel. De brandweerlieden stelden zich voor de ingang op. Span doeken met teksten als "Met deze regering liggen wij aan de tering" en, tot de wachten de automobilisten, "Wees niet boos, wij zijn het al" gaven uiting aan hun protest. Omstreeks kwart voor negen werd de blokkade opgeheven. De brandweerlieden begaven zich in optocht naar de kazer ne, waar zich inmiddels ook ongeveer twintig vrachtwa gentjes van de dienst publie ke werken en het gemeentelijk energiebedrijf verzameld hadden. Het personeel daar van kwam zijn solidariteit met de actie van de brand- weerleiden betuigen. Sinds gisteren stond het huis'van Walesa onder politiebewaking. Het militair gezag had via radio en televisie verscheidene malen gewaarschwud dat de herden king vandaag niet in een demon stratie mocht uitlopen. Vanochtend arriveerden eenheden van de oproerpolitie bij het huis van Walesa. Kort daarop ging de politie naar binnen en even later volgde de arrestatie. De toespraak die hij vanmiddag zou uitspreken, lekte dinsdag al uit. De inhoud werd als "opval lend tam" gekenschetst, hetgeen een geruchtenstroom veroor zaakte dat Walesa de rede niet zelf zou hebben geschreven. De arrestatie had om half elf plaats door gewapende politiemensen. Walesa werd in een zwarte mer- cedes afgevoerd. (Zie ook pagina 9 Hockeyteam wint van Pakistan MELBOURNE (ANP) - Het Neder lands hockeyelftal heeft vanoch tend de halve eindstrijd bereikt van het tienlanden-toernooi in Melbourne door in de laatste poule-wedstrijd wereldkam pioen Pakistan met 6-3 te ver slaan. Na een voordelige ruststand van 2- 1 sloeg Nederland in de tweede helft toe. Met Roderick Bouw man als afmaker (met vier doel punten bracht hij zijn totaal over vier wedstrijden op twaalf tref fers), won het team van Van Heu- men met 6-3. Nederland ontmoet zaterdag in de halve finale Australië. Wisselend bewolkt met enkele buien, mogelijk met hagel of natte sneeuw. Minimumtemperatuur ongeveer twee graden. Middagtemperatuur ongeveer vier graden. Vrij krachtige, langs de kust af en toe harde zuidwestenwind. 17 december 1982 Zon op: 08.42 uur, zon onder: 16.29 uur. KENNISMAKING GEZOCHT met vriend, asp. eigenaar om de kerstdagen gezel lig samen door te brengen. GARDEN CENTRE BLOEMENDAAL B.V. Hoogmadeseweg 43 Leiderdorp. NEW YORK - De gezondheid van veel kinderen in de derde we reld is de afgelopen jaren ver slechterd. Per dag sterven op het ogenblik 40.000 jonge kinde ren aan ondervoeding. Als de huidige tendens zich voortzet zullen er tegen het jaar 2.000 ze ker 600 miljoen ernstig onder voede kinderen op de wereld zijn. Dat zegt Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, in het vanmiddag gepubliceerde jaarverslag. Volgens Unicef kun nen de ergste aspecten van hon ger en ondervoeding worden be streden met een bedrag van vijf tien miljard gulden per jaar. Dat komt overeen met één procent van het bedrag dat de wereld be steed aan bewapening. De kindersterfte in de Derde We reld kon in de periode van 1945 tot het begin van de jaren 70 tot de helft worden teruggebracht Maar de laatste jaren is er een Schietpartij in consulaat: twee gewonden In het Marokkaans consulaat aan de Oranje Nassaulaan in Am sterdam heeft zich vanmiddag kort na een uur een schietpartij voorgedaan. Er zijn twee men sen gewond. Een van hen is in de buik geraakt, de ander in een hand. it PAGINA'S Bij scheiding een advocaat Massada naar Indonesië Inkomensbeleid niet veranderd Shell breekt met centraal akkoord DECEMBERflANBIEDlNG Bijzonder mooi bankstel met verende voorkant, ge stoffeerd met wollen mohair, keus uit 7 kleuren. TIJDENS DE DECEMBERMAAND all 3-zltsbank 2 fauteuils slechts 2795,- 3-zits 1395,- 2-zits 1195,- fauteuil 745,- HAARLEMMERSTRAAT 170* - LEIDEN - TEL. 071-133913 duidelijke verslechtering opge treden, vooral in Afrika en in de krottenwijken van Azië en la- tijns-Amerika. Alleen al aan tetanus sterven dage lijks tussen de 2500 en 3000 kin deren. Mazelen, kinkhoest, difte rie, tetanus, kinderverlamming en tuberculose eisen een jaarlijk se tol van ongeveer vijf miljoen jonge kinderen. In de krotten van de Haitiaanse hoofdstad Port-au-Pnnce ster ven 130 van de 1000 baby's aan diarrhee. Unicef constateert dat er eenvoudige middelen bestaan om uitdroging door diarrhee te bestrijden Toediening van acht lepels suiker en een theelepel zout op een liter gekookt water is een eenvoudige remedie. Het kinderfonds pleit voor een inter nationale campagne om dergelij ke simpele behandelingsmetho den een ruimere bekendheid te geven. Nieuvrt Stuur mi| uw krant v>er waken op proef voor f 9.50 Daarna beaii» fc Motoor mi| voor een kwartaalabonnement (t 61.25) Vóór het abonnement ingaat, ontvang k de krant twee weken grabs LEIDSCH DAGBLAD

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 1