Vóór najaar geen plek voor raket aangewezen Blik in de weekbladen Eerste nederlaag kabinet Thatcher 3 Minister: nog geen actieve voorbereiding Ambassadeur Sowj et-Unie ging te ver Waar moet je 18 zijn om wat te spelen? Casino Scheveningen Rus tilt records Sharon geen tweede keer bij commissie Nehemiah niet over de horden... Waar krijg je je geld met een hark toegeschoven? Casino Scheveningen Heel december cognac voor de helft! Casino Scheveningen Ali wéér in de ring Nehoda naar Darmstadt Europese Unie prof voetballers EISEVEERS DE TIJD DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 C Varia ADVERTENTIE DEN HAAG (GPD) - Vóór volgend najaar hoeft geen plek te worden aangewe zen voor de plaatsing van eventuele kruisraketten in Nederland, verwacht mi nister De Ruiter (defen sie), Hij denkt dan ook niet met de Tweede Ka mer over de voorbereidin gen te hoeven praten, voordat de defensienota in het parlement aan de orde komt. DEN HAAG (ANP) De wijze waarop de ambassadeur van de Sowjet-Unie meent uitdrukking te moeten geven aan bepaalde in zichten over het van officiële Ne derlandse zijde gevolgde beleid in kwesties tussen Nederland en de Sowjet-Unie, laat zich niet in alle opzichten verenigen met de in het diplomatieke verkeer gel dende internationale regels en gebruiken. Minister Van der Broek (buiten landse zaken) heeft gisteren mee gedeeld aan de Tweede-Kamer leden Joekes en Blaauw (beiden WD) die schriftelijke vragen hadden gesteld over uitlatingen van ambassadeur Dr. Viktor Ni- kolajevitsj Beletski op 8 novem ber tegen over vertegenwoordi gers uit Nederlandse zakenkrin- gen. De ambassadeur zei bij die gelegenheid de opening van een consulaire vertegenwoordiging in Rotterdam, dat dit jaar wordt aangedaan door 2200 Sowjet- schepen, al lange tijd als een ac tuele zaak te zien. Beletski zei verder dat de Sowjets gedwon gen zullen zijn vanaf volgende zomer een deel van de overslag van Rotterdam naar Hamburg en Antwerpen over te hevelen als dit vraagstuk de komende maan den niet zou worden opgelost. Het gemeentebestuur van Rotter dam verliest dan enkele tiental len miljoenen guldens aan ha vengelden, maar de zakenkrin- gen van het land enkele honder den miljoenen aan winsten, al dus de ambassadeur. Dit schrijft de bewindsman in een brief aan de Tweede Kamer, die was toegezegd tijdens de debat ten over de regeringsverklaring. De Ruiter wil zich houden aan de toezegging van zijn voorganger Van Mierlo, dat de Tweede Ka mer wordt ingelicht zodra de voorbereidingen van een passie ve in een actieve fase overgaan. Volgens minister De Ruiter breekt de actieve voorbereidingsfase aan als afspraken moeten wor den gemaakt op rijks- of gemeen telijk niveau. Hij verwacht dat niet voor komend najaar. Nu al heeft overleg plaats met Ameri kaanse functionarissen over za ken die bij de plaatskeuze van belang zijn: bodemgesteldheid, ruimtelijke, bevolkings- en ver keerstechnische aspecten. Dat is allemaal passieve voorberei ding, aldus de minister, waarbij incidenteel ook inlichtingen worden gevraagd aan lagere overheden. Maar, zo benadrukt hij: „Bij dit alles wordt nog geen keuze voor een lokatie gemaakt en wordt geen bereidheid tot plaatsing geïmpliceerd. Zodra dit wel het geval is, dus in geval van een concreet beleidsvoorne men over de lokatiekeuze, vindt overleg met de Kamer plaats". Meningsverschil De regering heeft eerder laten we ten met de voorbereidingen voor de plaatsing van de 48 kruisra ketten door te gaan, om druk op de ketel te houden bij de onder handelingen over wapenvermin dering in Genève. De oppositie herinnerde tijdens het debat Ziekenhuisbudget UTRECHT (ANP) - De leden van de sectie ziekenhuizen van de Nationale Ziekenhuisraad zijn gistermiddag tijdens een extra vergadering in Utrecht in princi pe akkoord gegaan met het plan van staatssecretaris Van der Reijden (volksgezondheid) om in 1983 te beginnen met een bud getsysteem voor de ziekenhui zen. Het plan van de staatssecretaris houdt in, dat de ziekenhuizen voor 1983 een vast budget krij gen dat is afgeleid uit de door het Centraal Orgaan Tarieven Ge zondheidszorg (COTG) voor 1982 aanvaarde kosten, vermeerderd met een nader vast te stellen per centage, dat vermoedelijk laag zal zijn. over de regringsverklaring aan de toezegging van oud-minister Van Mierlo. Daarbij ontstond meningsverschil over de vraag op welk moment precies overleg met de Kamer geboden is. De PvdA wil dat veel eerder dan het kabinet. Volgens de opposi tiepartij is er sprake van actieve voorbereiding op het moment dat met een gemeentebestuur ge praat gaat worden. Over het standpunt van minister De Rui ter zal de Tweede Kamer spre ken tijdens de behandeling van het begrotingshoofdstuk defen sie. Oorspronkelijk stond dat voor volgende week op de agen da. Wegens dringende andere on derwerpen is het echter verscho ven naar maart '83. De fractie van de PvdA wil echter volgende week al meer duidelijk heid over de brief van minister De Ruiter. Defensiespecialist Klaas de Vries verbaasde zich er gisteravond over dat de* actieve fase niet vóór september zou be ginnen, hoewel eerder sprake was van het vooijaar. „Dit mag niet worden weggemoffeld, ik wil weten wat er achter steekt", zei hij. De Vries vermoedt dat het kabinet verdeeldheid binnen de CDA-fractie wil voorkomen. Tik op vingers NAVO-opperbevelhebber Rogers heeft van de bondgenoten een tik op de vingers gekregen voor zijn publieke optreden, zo blijkt uit antwoorden van de ministers van defensie en buitenlandse za ken op vragen uit de Tweede Ka mer over het NAVO-beleid. Het gaat daarbij om Rogers' voorstel om 4 procent meer geld uit te ge ven aan hypermoderne conven tionele wapens, waardoor het aantal kernwapens omlaag zou kunnen. In oktober hebben de permanente vertegenwoordigers bij de NA VO de generaal er op gewezen, dat diens publieke uitspraken tot verkeerde conclusies hebben ge leid. Het gaat niet om NAVO-be- sluiten, maar nog slechts om ont werpen die binnenskamers wor den bestudeerd. In 't Casino. Want verder vall er niet zoveel te spelen als je kind- af bent. Tenzij het dagelijkse mens-erger-je-niet... In zo'n Casino draait het om niks anders. Daar kun je naar hartelust spelen en hoefje niet voor donker thuis te zijn. Roulette en Black Jack van 2 tot 2. Legitimatie en korrekte kleding graag. Kurhaus, Tel. 070-512621 MOSKOU (ANP) - Oksen Mirso- jan, een gewichtheffer uit de Sowjet-Unie, heeft gisteren in Moskou een wereldrecord verbe terd en een geëvenaard. In de klasse tot 56 kilogram (bantam- gewicht) stootte Mirsojan 158,5 kilogram. Hfj verbeterde daar mee het wereldrecord, dat sedert oktober vorig jaar reeds op zijn naam stond met een halve kilo. De 21-jarige Mirsojan evenaarde het wereldrecord in de Olympi sche tweekamp (trekken en sto ten), dat met 280 kilogram op naam van de Bulgaar Anton Kodzabasiev staat. SOESTERBERG - Met een vorkheftruck reed brigade-generaal A. A. van de Wakker gisteren dooreen papieren scheidingswand. Hij verrichtte daarmee de officiële opening van het nieuwe intendance-depot van de krijgsmacht. JERUZALEM (UPI) - De Israëli sche minister van defensie Ariel Sharon verschijnt niet meer voor de commissie van onder zoek naar de massamoorden in Beiroet tenzij nieuw bewijsma teriaal of getuigenverklaringen hem zouden nopen te antwoor den. Dit heeft hij de commissie laten weten. De commissie on derzoekt de massamoorden in de Palestijnse vluchtelingen kampen Sabra en Chatila in Beiroet. Voor Sharon hadden premier Be- gin en minister van buitenland se zaken Yitzhak Shamir al be sloten om geen gebruik te ma ken van de mogelijkheid op nieuw voor de commissie te ver schijnen. Sharon ging volgens een woord voerder in zijn mededeling niet direkt in op de waarschuwing van de commissie dat zij tot de conclusie zou kunnen komen, dat hij onvoldoende rekening heeft gehouden met het gevaar dat rechtse militie Palestijnen zou afslachten en dat hij ook niet snel genoeg zou hebben in gegrepen toen de eerste aanwij zingen voor een slachtpartij naar voren kwamen. LONDEN (ANP) - De interna tionale amateur atletiek fe deratie (IAAF) beeft de Ame rikaanse atletiek bond (TAC) verboden Renal do Ne hemiah, de wereldrecord houder op de 110 meter bor den, opnieuw in Amerikaan se indoorwedstrijden te la ten uitkomen. Nebemiab tekende in april een contract als prof bij de Ame rikaanse voetbalploeg San Francisco 49-ers waardoor bij niet meer als atleet kon starten. Veertien dagen gele den besloot bet congres van de TAC Nebemiab toestem ming te geven deze winter uit te komen op Amerikaan se indoorwedstrijden. De IA AF blijkt bet dus niet eens te zijn met die beslissing. De TAC kan tegen bet besluit van de IAAF nog wel in be roep gaan. ADVERTENTIE Als je in 't Casino Roulette speelt. En dan moetje nog winnen ook. Maar dan komt er zo'n stapeltje jetons aan dat door een croupier met de hark (rateau) naar je toe wordt geschoven. Altijd een gedenkwaardig moment' En dan net doen alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Jaja, ons kent ons. Roulette en Black Jack van 2 tot 2. Legitimatie en korrekte kleding graag. Kurhaus, Tel. 070-512621 ADVERTENTIE LONDEN (GPD) - De regering- Thatcher heeft vannacht in het Lagerhuis de eerste nederlaag sinds haar aantreden in 1979 ge leden. Een voorstel van minister Whitelaw (binnenlandse zaken en justitie) om de immigratiewet- ten te versoepelen, werd met een meerderheid van 18 stemmen verworpen. Zeker 16 Tories stemden tegen de regering, en een aantal andere Conservatieven onthielden zich van stemming, omdat zij vinden dat de voorstellen, die vrouwelij ke immigranten onder zekere voorwaarden het recht geven hun echtgenoot of verloofde uit het buitenland te laten overko men, te ver gaan. De gehele oppositie stemde ook te gen Whitelaws plannen, omdat deze parlementariërs de nieuwe immigratievoorstellen juist niet ver genoeg vinden gaan. Er rest te de minister niets anders dan het Lagerhuis te beloven dat hij met nieuwe voorstellen zal ko men. De nederlaag van de regering- Thatcher is binnen de Britse po litieke verhoudingen spectacu lair, omdat de Conservatieve par lementariërs zich doorgaans zeer gedisciplineerd opstellen. Aan de nederlaag zijn echter geen po litieke gevolgen verbonden, om dat de regering aan de immigra tievoorstellen niet de vertrou wenskwestie had verbonden. En niet zómaar cognac, maar Courvoisier VSOP! De hele maand december voor 3,50 per g;las. Alléén in het casino! Lekker voor na een Frans hapje in het restaurant of gewoon aan de bar. Ook aan te bevelen: een rondje cognac na een rondje Roulette of Black Jack, elke dag van 2 tot 2. Legitimatie en korrekte kleding graag. Kurhaus, Tel. 070-512621 NEW YORK - Oud-wereld kampioen Muhammed Ali zal op eerste of tweede kerstdag zijn zoveelste terugkeer ma ken in de boksring. De zwaar gewichtbokser zal dan aan treden in een benefietge vecht voor de nabestaanden van de Zuidkoreaanse bokser Duk Koo Kim, die op 13 no vember in de Verenigde Sta ten het leven liet Duk Koo Kim was na het verloren we reldtitelgevecht tegen de Amerikaan Ray Mancini in coma geraakt en stierf vier dagen later. Het als oefen wedstrijd aangekondigde ge vecht zal over acht ronden gaan. Een tegenstander voor Ali wordt gezocht DARMSTADT (ANP) - Darmstadt '98, een club uit de tweede West- duitse Bundesliga, heeft Zdenek Nehoda, de absolute topspeler uit het Tsjechoslowaakse voet bal, aangetrokken. De 30-jarige Nehoda, spitsspeler van Dukla Praag, is door de inbreng van een groep sponsors aangetrokken teneinde Darmstadt in de tweede helft van de competitie toch nog in de Bundesliga te tillen. Neho da maakte in zijn 89 interland wedstrijden voor Tsjechoslowa- kije 31 doelpunten. Nehoda, die in 1976 deel uitmaakte van het Tsjechoslowaakse elftal, dat in Joegoslavië de Europese voetbaltitel veroverde, is sinds kort afgestudeerd als jurist en kreeg toestemming naar het bui tenland te gaan. Bij Darmstadt speelt sinds het begin van de competitie Nehoda's vroegere clubgenoot, Macela. STRAATSBURG (ANP) - De in ternationale federatie van be roepsvoetballers, de wereldfede ratie voor voetbal, heeft gisteren instemming betuigd met de op richting van de Europese Unie van beroepsvoetballers. De voetbalbonden van Nederland, België, Frankrijk, Italië, Spanje en Zwitserland hebben zich on middellijk bij de nieuwe Unie aangesloten. De voetbalbonden van West-Duitsland en Engeland steunen het initiatief. Voorzitter van de Europese unie ia geworden het Nederlandse chris ten-democratische lid van het Europese parlement Jim Jans sen van Raay. De Franse hoogle raar Roger Blanpain, is onder voorzitter en Philippe Piat, voor zitter van de Franse voetbal bond, is gekozen als algemeen secretaris. De Europese unie zal in mei aan staande haar eerste werkcongres in Nederland houden. Algemeen rapporteur Roger Blanpain zal verslag uitbrengen over proble men als de vrije vestiging en het sociaal statuut van de voetballers plus de werkloosheid die in de voetbalsector heerst ...dirigeerde niet alleen met zijn ar men, maar met zijn hele lichaam, boog zich voorover, zakte door de knieën, zwenkte naar links en naar rechts, zwaaide met een vuist, die de lucht in ging, steeg en steeg, trilde, en ineens ineen kromp..'. Voor gewone stervelingen al forse ochtendgymnastiek, voor 'mae stro' Bernard Haitink nog een van de minste inspanningen, die deze dirigent zich getroost om een orkest naar hogere sferen te leiden. Jan Brokken schreef in de Haagse Post een lyrisch por tret van topdirigent Haitink, wiens agenda tot in '85 is volge boekt. Het fysiek en mentaal uitputtende dirigeren van een orkest blijkt vooral een kwestie van concen tratie. 'Concentratie is het be langrijkste. Door concentratie trek je de orkestmensen naar je toe'. Musici in het gareel krijgen valt niet mee. Een orkest kan soms 'een uiterst weerbarstig in strument zijn'. Waar het dan om gaat is volgens Haitink vooral rustig te blijven. Niet vervelend worden, niet klagen, niet zeuren. 'Je moet musici helpen, het posi tieve eruit halen. Dirigenten kunnen musici maken en bre ken'. Iedere dirigent drukt zijn stempel op een orkest en geeft het een ei gen klank. Een concert voorbe reiden blijkt niet alleen een zaak van maat, ritme en noten, maar vooral letten op eindeloos veel kleine details. En ook sfeer: 'niet pa pa pa pom, maar ba ba ba bom!' Na een concert is Haitink leeg en gedeprimeerd. 'Ons pro bleem is dat we altijd weg moe ten geven. Men denkt wel dat di rigenten egoïsten zijn, maar dat is niet waar'. Verder een portret van de doodge schoten Surinaamse journalist Jozef Slagveer 'in wie de trage die van Suriname lijkt te zijn sa mengebald', rebellen in Afgha nistan en de patstelling tussen de grootmachten Sowjet-Unie en Verenigde Staten. Kwam HP vorige maand met de geschiedschrijving van de Bijen korf, Vrij Nederland presenteert deze week de eerste aflevering van een serie over Vroom en Dreesmann. Jeroen Terlingen begint in het heden: de rol die sterke man Anton Dreesmann persoonlijk vertolkte bij het V&D-banenplan. "Een bedrijf dat niet kan groeien, niet kan ontslaan en dus niet kan verjon gen krijgt constipatie. Dit ba nenplan....dit banenplan is een zetpil, meneer! Piet Piryns en Kees Schaepman re kenen in VN af met de 'mythe' rond het nut van methadon als afkickmiddel voor aan drugver slaafden. Uit een Utrechts onder zoek blijkt: de verslaafden scha kelen vrijwel allemaal eenvoudig over van heroïne op methadon. Een hulpverlener: "Het wordt een aantal mensen nu toch wel erg makkelijk gemaakt. Ze krij gen hun methadon, jatten er voorzichtig nog wat bij en zitten lekker zo stoned als een kanarie piet in de zon". Afrekenen doet VN ook met Suri name als niet serieus te nemen bananenrepubliek. De vertede rende ex-kolonie is een '-volwas sen, Zuidamerikaanse militaire terreurdictatuur' geworden, con stateren Elma Verhey en Gerard van Westerloo. Aansluitend: André Haakmat over zijn rol bij de coups in '80 tn '81 en over Bouterse. Rudie van Meurs brengt minister Korthals Altes (justitie) in ver band met misbruik van rijksre gelingen voor gratis rechtshulp: hoe de 'schraapzuchtige' minis ter het rendement van zijn 'defti ge' advocatenkantoor trachtte te verhogen door tonnen renteloze voorschotten binnen te halen. Verder komt VN met Nederlandse achtergronden van het Spaanse spijsolieschandaal het verhaal "dat in 1953 niet mocht verschij nen" over de de 'affaire' Greet Hofmans of kortweg Gré, zoals koningin Juliana de gebedsgene zeres aansprak. In de boekenbij lage onthult een aantal schrijvers aan welke personages in de lite ratuur zij het meest zijn gehecht In het omslagartikel van EM wordt aandacht besteed aan de gebeur tenissen in Suriname. Nu de eer ste vluchten uit Paramaribo zijn aangekomen druppelt steeds meer informatie binnen. Lang zaam wordt de legpuzzel com pleet. Maar een enkele ooggetui ge durft zijn mond open te doen. Genoeg evenwel, om de ijzeren hand van ex-sergeant -inmiddels door zichzelf gebombardeerd tot luitenant-kolonel- Desi Bouterse tijdens de "Bartholomeusnacht" gestalte te geven. Eens de gevier de revolutionair, die een einde beloofde te maken aan de cor ruptie en bureaucratie in Surina me, is hij in twee jaar tijd bij het grootste gedeelte van de bevol king zijn populariteit definitief kwijtgeraakt. Angst -en niet al leen in Suriname zelf- voor de toekomst, schrijft EM. "Nu zo wel Nederland als de Verenigde Staten hebben aangekondigd al le steun aan Suriname stop te zetten, hebben de militaire machthebbers een direct excuus om aan te kloppen bij commu nistische regimes. Suriname dreigt een speelbal te worden in de handen van het linkse inter nationale blok", aldus EM. In 1983 kan er in ons land schrifte lijk onderwijs worden gevolgd aan het Nederlands Instituut voor schriftelijk onderwijs (Ni- so). Opvallend hierbij is, dat het een dochter van een Zwitsere on derneming betreft die in een gat in de markt heeft ontdekt, nu de bezuinigingen in het onderwijs ook de avondopleidingen zullen treffen. "Een schoolvoorbeeld van particulier initiatief, dat werk zou bieden aan ongeveer duizend Nederlanse leerkrach ten", meldt EM. Verder: Mahatma Ghandi herleeft in de gelijknamige film die in maart volgend jaar in première gaat. De rel in Bodegraven, waar de hervormden de katholieken geweigerd hebben hun kerk af te staan voor de Kerstmis, heeft zelfs de kolommen van het week blad gehaald. hervormd nederland "De verrundering" een door een Is raëlische hoogleraar geïntrodu ceerde term, loopt als rode lijn door het gesprek dat HN voerde met Bas de Gaay Fortman. "Ver rundering" is aan de orde als mensen als koeien achter dom me redeneringen aanlopen. De Gaay Fortman ziet dat veel ge beuren en noemt als voorbeel den het verhaal van Begin over "het goede Israël en de slechte Palestijen", de internationale politiek, waar zonder meer wordt gesteld dat de MX-raket onont koombaar is" en de bezuinigin gen in het onderwijs in Neder land. Het blad gaat in op de gebeurtenis sen in Suriname, waar "de ge welddadige confrontatie begon nen lijkt tussen de verscheidene politieke en maatschappelijke krachten die ieder voor zich van af de staatsgreep van 25 februari 1980 geprobeerd hebben hun stempel te drukken op de ont wikkelingen van het land". "Het troetelkind van links", de wet investeringsrekening, gaat, zo verwacht het blad, na een moei zaam bestaan verdwijnen. "Een produkt dat niet het vertrouwen geniet van de consument, wordt vroeg of laat uit de handel geno- Voorts een achtergrondverhaal over de bezuinigingen in de sec tor wonen. "Weten de beslissers wel waarover ze beslissen", al dus de vragende kop boven het artikel. "Inkomen, kwaliteit en ruimte zijn de drie basisgege vens waarop een te ontwikkelen woonlastensysteem zou moeten berusten", zo schrijft Jos van Dieten van de werkgroep wo ningnood van de Raad van Ker ken. De jeugdige leider van de WD- fractie in de Tweede Kamer, Ed Ny pels, doet in De Tijd een om standige poging eens en voor al tijd af te rekenen met de geruch tenstroom die zijn party teistert. Het is iets, zegt hij, waarvoor Wiegel hem al had gewaar schuwd: je zult het zien, in de formatie maak je vijanden. Hoofdmoot van het verhaal, waarover wij gisteren al bericht ten. vormt het gerucht over het omstreden WD-kamerlid Jaap Metz (die eertijds relaties onder hield met het frauduleuze onroe- rend-goedconcem F it S Proper ties). Deze zou zyn kamerlid - schap hebben afgedwongen door Nijpels te chanteren. Hij zou hebben gedreigd ruchtbaarheid te geven aan vermeende homose- xuele contacten van Nijpels als hij niet in de Kamer zou komen. De WD-fractieleider voelt zich zwaar beledigd ("...dat is geen roddel meer maar pure laster"). De bron van dit gerucht is vol gens De Tijd een prominente WD'er wiens (of wier) naam (na tuurlijk) niet wordt genoemd. Nijpels, die belooft deze bron uit de partu te zullen gooien als hij er achter komt wie het is, neemt de gelegenheid te baat ook op an dere geruchten in te gaan. Zoals het verhaal over minister Neelie Smit-Kroes die een persoonlijke en mogelijk ontoelaatbare - re latie zou hebben met Fokker-di recteur Swarttouw. Nijpels noemt de namen van dit tweetal niet (dat doet de interviewer), maar vertelt wel dat Ruud (d.w.z.: Lubbers) er indertijd wel belangstellend naar informeer de. Verder in De Tijd een interview met de Amerikaanse minister van defensie Weinberger, die (an dermaal) verklaart dat de Russen zich voorbereiden op een lang durige kernoorlog, mogelijk via de ruimte. De architectuur in Rotterdam met name in de op bouwfase - wordt in het blad uit voerig belicht onder het motto: wat wilden de beroemde bouw meesters met de havenstad en wat is ervan terecht gekomen. Het blad begint een sene van drie artikelen over oepressie "Een ziekte dit als een geheimzinnige, bijna spookachtige kracht de meest gezonde mensen plotse ling volstrekt uit het lood kan slaan". Een reportage over "Het einde van de emancipatie" (van vrouwen) is ergens achterin het blad weggestopt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 17