Koko wordt in Friesland op handen gedragen.. Startgeld buit van Louk Sanders Winst Den Bosch SPORTAGENDA Leidenaar al gewipt bij NK-indoor Schaakstrijd spannend DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 BERGUM - Met een zwaar shagje tussen de lippen ge klemd en de banden diep in de zakken van zijn slobberi ge spijkerbroek staat bij de klanten in zijn sportzaak te woord. Uiltje Hoekstra. Ko- bus voor zijn vrienden en Koko voor zijn supporters, kan zich die nonchalante houding veroorloven. Zon der concurrentie mag hij zich de populairste voetbal ler van Friesland noemen, vooral nadat Sportclub Cambuur zondag de tweede periodetitel veroverde. Het is druk die morgen in de winkel, die Hoekstra ander half jaar geleden van oud- Cambuurtrainer Nol de Rui ter overkocht. Ondanks de drukte blijft de omzet mi niem, het zijn meer suppor ters dan klanten, die hem nog even komen feliciteren met het Cambuur-succes. Gedul dig converseert Koko Hoek stra met veelal jeugdige fans en demonstreert dat hij zijn populariteit niet alleen aan zijn voetbalcapaciteiten ont leent. Zeventien jaar al is de nu 34-ja- rige Hoekstra actief in het be taalde voetbal. Het begon al lemaal bij Cambuur, daarna kwamen twee jaar FC Gro ningen, vijf jaar PEC Zwolle en één jaar Heerenveen. Be gin dit seizoen keerde hij te rug bij Cambuur, een jaar la ter dan gepland. Na PEC Zwolle had hij graag naar Cambuur gewild, maar kon geen financiële overeenstem ming met het toenmalige be stuur bereiken. Noodge dwongen tekende hij vorig jaar bij Heerenveen, in de ogen van de meest fanatieke Cambuur-supporters een doodzonde. Diep teleurgesteld na de mis lukte transfer naar de Leeu warder semiprofclub ver klaarde Hoekstra toen: „Zo lang dit bestuur er zit, speel ik niet voor Cambuur". Een jaar later tekende hij toch het contract, dat hem door dat zelfde bestuur was voorge legd. Hoekstra nu: „Dat leek weinig principieel, maar toen had ik al door dat het bestuur niet aan zou blijven, of dat er in ieder geval een heleboel zou veranderen". Inderdaad kwam er na een ta melijk unieke actie een nieuw bestuur, dat moest doen wat vorige bestuurders hadden verzuimd: vanuit een voetbalvisie een beleid op langere termijn vaststellen. Voordat men daar aan toe kwam, holden de sportieve prestaties al op dat beleid vooruit. Sportclub Cambuur bleek in de huidige competi tie vrijwel vanaf de eerste wedstrijd een topper in de eerste divisie. De publieke belangstelling groeide enorm, en dat op een mo ment dat het bestuur besloot manager Rieks Spiegelaar op non-actief te zetten en zelf de organisatorische werkzaam heden naar zich toe trok. Heilzaam Op korte termijn heeft dat heil zaam gewerkt, al valt moei lijk vast te stellen hoe groot de invloed van de nieuwe or- ganisatieopzet op het sportie ve resultaat is geweest. Hoek stra: „Een manager is vaak ook de schakel tussen be stuur en spelers. Als aanvoer der en lid van de spelersraad heb ik die rol maar een beetje overgenomen. Het gaat me gemakkelijk af, omdat ik mij bij Cambuur meer voel dan alleen maar een werknemers. Noem het maar clubliefde, of sentiment, maar Cambuur is voor mij meer dan PEC Zwolle of Heerenveen ooit De functie die Hoekstra op en buiten het veld heeft, eist het volle vertrouwen van de hele groep. Na een half jaar is al duidelijk dat Koko Hoekstra Cambuur is en door zijn ploegmaten als leider wordt erkend. Eerder probeerde Oekie Hoekema zich die rol aan te meten, maar nep ken nelijk te veel weerstanden bij de overige spelers op. Dat maakte hem kwetsbaar ten opzichte van het bestuur, maar vooral ten opzichte van trainer Henk de Jonge. De Jonge durfde het conflict met de vrijwel eenzaam staande Hoekema aan en won, als men het voortijdig afhaken van een waardevolle voetbal ler een overwinning mag noe men. Jammer Hoekstra: „Ik vind het jammer dat het die rooie niet gelukt is, want ik ben ervan over tuigd dat ook hij het beste met Cambuur voor had. Dat ik er wel in geslaagd ben een leidende rol te spelen zal mis schien een kwestie van ver schil in karakter zijn. Ik ben er trouwens van overtuigd dat Oekie een basis heeft ge legd, waar ik nu van profi teer". Nog steeds hebben zich tussen Hoekstra en trainer De Jonge geen diepgaande conflicten voorgedaan. Voor De Jonge een bewijs dat hij wel met ou dere en gelouterde profs kan omgaan. Koko Hoekstra heeft zijn twijfels over De Jonge, maar de vlotte babbe laar zoekt plotseling wel naar woorden om zijn mening over de trainer te formuleren. Overdreven Hoekstra: „Het is overdreven om te stellen dat dit het suc ces van de trainer is. Ik denk dat het vooral het succes van de spelersgroep is geweest Als het bestuur in januari met De Jonge over een con tractverlenging gaat praten en onze mening vraagt, zul len we eerlijk moeten ant woorden. Lettend op de werksfeer denk ik dat een meerderheid zal vinden dat er een andere trainer moet komen". Voorlopig houdt Hoekstra de groep nog redelijk bij elkaar en is zich tegelijkertijd be wust van zijn verantwoorde lijkheid. Als Hoekstra de mo gelijkheden van Cambuur in de eredivisie inventariseert, komt hij tot de conclusie dat het organisatorisch wel zal lukken. Voetbaltechnisch heeft hij een paar kantteke ningen. Hoekstra: „Tot nu toe is het te veel een kwestie van kracht en karakter geweest. Daar mee kom je er niet in de ere divisie. Je zult toch ook een beetje moeten kunnen voet ballen en dat hebben we tot nu toe nog niet zo vaak laten zien. De Jonge legt sterk de nadruk op hard werken, dat maakt hem geen eredivisie- trainer, maar dat zegt niets, want er lopen zoveel trainers rond met opvattingen over voetbal die niet in de eredivi sie thuis horen". Eerlijk Hoekstra is er niet gerust op of hij het wel voorzichtig ge noeg gesteld heeft. Hy weet dat succes en kritiek geen al ledaagse combinatie vormen, maar is tegelijkertijd te eer lijk om zyn mond te houden. Koko Hoekstra houdt boven dien niet van uiterlijke schijn. En dat hij er een socia listische kijk op de maat schappij op na houdt, mag wat hem betreft ook iedereen weten Illustratief was daar voor het gebeuren op 8 sep tember. De dag van de ver kiezingen voor de Tweede Kamer versloeg Cambuur in Dordrecht DS*79. Zyn eerste vraag na afloop aan de verza melde pers: „Heeft Den Uyl gewonnenHoekstra nu: „Dat is toch logisch. De winst van de Party van de Arbeid was voor mij even belangryk als de overwinning van Cam buur". Dat socialisme en betaald voet bal twee heel verschillende zaken zyn, daar is hij na al die jaren wel achter gekomen. Hoekstra vindt niet dat hij het 'grote geld' heeft binnen gehaald, maar treurt daar al lerminst om. Hoekstra: „Waarom moet een voetbal ler voor zijn 35e jaar finan cieel binnen zijn en een arbei der niet? De meeste semi- profs hebben er een baan bij. Een dubbel inkomen in deze tijd van werkloosheid is een luxe. Voetballers hebben he lemaal mets te klagen. Princi pieel kom ik wel eens in de knoop, maar aan de andere kant vind ik het ook al heel wat als wy al die mensen een onbezorgd voetbalavondje kunnen bieden". GOIRLE (ANP) - Oud-kampioen Louk Sanders is al bij de start van de nationale indoor- tenniskampioenschappen in Goirle onderuit gegaan. De Leidse econoom verloor op voor hem te gebruikelijke wijze via een onbenut gelaten matchpoint met 6-4, 1-6, 6-7 van de dit jaar voor het eerst op de A-lijst voorkomende Wim Groeneveld, een 20-jarige speler van Leeuwenbergh. Sanders, die op zijn inschrijfformulier nadrukke lijk had geïnformeerd naar de hoogte van het prijzengeld, keerde huiswaarts na incasse ring van het startgeld: 50 gulden. De tennisbond gaat nog altijd van het misverstand uit dat de natio nale indoor-titelstrijd zichzelf wel betaalt. Dat is nooit het geval geweest en dat zal voorlopig ook niet zo zijn, gezien de schaarste aan talent en de desinteresse van sommige spelers. Zo permitteer de buitenkampioen Huub van Boeckel het zich tegen de uitslui tend in Apeldoorn en omgeving bekende Michel Bolsius de eer ste set te verliezen en in de twee de met 2-4 achter te raken. Het kampioenschap had interes sant kunnen zijn vanwege de confrontatie tussen het be schermde bondstalent en de "af vallers" die zich rond Martin Si- mek hebben verzameld. Maar ook dat gaat niet door. Bonds- trainer Fred Hemmes heeft'in de uitzendfase geen enkele pupil meer over een stuurde jeugd kampioen Rob Simon naar de Verenigde Staten. Simek werd begin september door de bond aangezocht de jeugdspeler te be geleiden, maar weigerde reso luut: "Wat moet zo'n jongen in het buitenland. Hij is zelfs nog te zwak om in Goirle mee te doen". In plaats daarvan pleitte Simek voor uitzending van zijn eigen pupillen Karin Moos en Michiel Schapers. Het antwoord zou er binnen veertien dagen zijn. In middels is het drie dagen later en Simek is nog steeds wachten deongelooflijk, zoals men in de bond met de belangen van mensen omspringt". De Tsjechi sche cartoonist, die na het neers laan van de Praagse Lente in 1968 zijn land verliet, heeft in middels bemoeienissen met Schapers, Wilborts, Don, Rene en Karin Moos. Het is een klap voor hen dat de toernooi-organi- satie de vier jongens in de twee de ronde al tegenover elkaar zet te: Schapers tegen Moos en Wil borts tegen Don, gevolgd door een halve-finale-ontmoeting tus sen de overblijvers. "Ze hebben zeker gedacht: als we het zo doen, zijn we er zeker al een stel kwijt tegen de tijd dat de journa listen komen opdagen", aldus Si mek. De Tsjech is in vele opzich ten het tegenbeeld van de goed betaalde bondscoaches. Waar één van hen zich niet ontziet re clame te maken voor een nieuw automodel, lift Simek mee met deze en gene. Hij stopt al zijn vrije tijd in het tennis zonder dat het veel oplevert. "Geld is niet mijn eerste doel. Daarom weet de tennisbond ook niet wat zij met mij aan moet. Een functie zoals Hemmes die maar moet af wachten wie er naar hem wordt toegeschoven, zou ik nooit am biëren. Ik kies mijn mensen en zij kiezen mij. Het zal my de hoogste voldoening geven als over een jaar of twee Schapers speelt zoals het individu Scha pers dat in zich heeft. En de an deren ook. De slagen moeten van hun zelf worden. Niemand moet kunnen zeggen: "Dat hebben ze van Simek geleerd". DEN BOSCH - Den Bosch heeft gisteren in eigen hal voor het toernooi om de Europese basket balbeker voor bekerwinnaars met 72-67 gewonnen van Scavoli- ni Pesaro. Bij rust stonden de Italianen met 35-32 voor Het was voor Den Bosch de tweede wed strijd in de kwartfinale. Pas in de loop van de tweede helft kreeg Den Bosch vat op het spel van de tegenstander. ScavoLini schoot in die fase onzorgvuldig, waardoor de Bosschenaren langszij kwamen. De Brabanders kregen daarbij de steun van de arbiters, de Fransman Jallon en de Westduitser Tenschert. De rentree van Plaat bleek geen sue- Gelijkspel Tegelhandel DEN HAAG - Het zaalvoetbal team van De Tegelhandel heeft in de laatste seconde van de wedstrijd tegen FV Snoekie de zege uit handen gegeven. Nadat de Hagenaars 2-2 op het scorebord lieten aantekenen, werd er niet meer af getrapt. In de eerste helft van deze spannende party van de in- terrionale competitie hielden de twee middenmoters van de inter-regionalecom petitie elkaar goed in evenwicht In de eerste 25 minuten werd er ondanks een lichte meerder heid voor De Tegelhandel niet gescoord. In het tweede spel part hadden de Leidenaars een vlotte start. Al in de derde minuut wist Henme Koet de Haagse ces. Van de vyf kansen die hy in de eerste helft kreeg miste Plaat er vier. Topscorer bij Den Bosch was Lawrence met 28 punten. Barcelona won in diezelfde groep zijn tweede kwartfinalewedstryd uit het Europa-Cuptoernooi voor bekerwinnaars. De Catalaanse bekerwinnaar won thuis met 95- 86 van Hapoel Ramat Gan uit Tel Aviv. Beide ploegen zyn inge deeld in de kwartfinalepoule, waarin Den Bosch de Nederland se vertegenwoordiger is. 1. FC Barcelona (Spa) 2-4 2 Scavolim (Ita) 2-2 3. Den Bosch (Ned) 2-2 4. Hapoel Ramat Gan (Isr) 2-0 doelman te passeren: 0—1. Dezelfde speler zorgde, na goed aangeven van Wim de Roo. in de elfde minuut zelfs voor 0-2. De vreugde was van korte duur want vanaf de aftrap was het Ton de Leeuw die de achter stand voor Snoekie tot 1-2 wist te verkleinen. Lang zag het er naar uit dat de zege mee naar Leiden zou gaan Toch pakte dit anders uit, na een hakje van Bennie Roode kwam Rob Ouwehand alsnog in vrije positie voor doelman Wim van As en tekende voor een juiste puntenverdeling: 2-2 Stand inter-regionalecom pctitic Ceverbo 11-19(51-32) De Rozet 11-16(41-27) FC Torna11-15(45-24) Van der Plas 11-14(48-40) FV Snoekie11-12(48-27) Tegelhandel 11 11(33 33) Silva Boys 11-10(59 54) De Engel 10- 7(31-43) FCGrovo11- 7(26-45) Rott Stud10- 6(32-35) Topscorer» Jan Hogewomng (v d Plas)18 Anne Ouwersloot (Glasbergen)12 Frans v d Laan (De Engel)11 LEIDEN - In de promotieklasse van de Leidse schaakcompetitie blijft het voorlopig spannend. Het toptreffen uit de vierde ronde tussen Al phen 1 en LSG 2 bleef nog volledig onbeslist. Bij een voorlopige 2-1 stand in het voordeel van Alphen valt er nauwelijks een prognose te geven. Beide teams hebben nog kans om te winnen, waarbij de LSG- ers over de iets gunstiger papieren beschikken. Philidor 3 en Lisse 1 vochten in de schaduw van dit treffen een duel uit met als inzet het gegeven wie van de twee teams nog mee aan de top kan blijven draaien. De voorlopige stand is 41/t-41/i, waarbij 5-5 onver mijdelijk lijkt. Alphen 1-LSG 2 2-1 voorl. De wedstrijd van de afbegroken partijen. Alphen kwam op voorsprong dankzij zeges van De Boer, die Hörchner een riante positie zag verblun deren, en Donker, die in een eindspel Bakker te slim af was. Otten betoonde zich koelbloediger dan voornoemde clubgenoten. Hij wist zijn goede positie tegen De Jong wel tot winst te voeren: 2-1. Met het ingaan van de tweede zitting staat de Alphense kopman Jos van der Tol op winst tegen Wiebes. De partijen Ydo-Nieuwland, Passenier-Alink en Mechelse-Dobbelaar lijken remise als vermoedelijke uitslag te hebben. De mogelijke Leidse winst zal voort moeten komen uit de partijen Raumann-Noordijk, De Wit-Mieremet en De Kleynen-Geertsma. Henk de Kleynen had de balans ten gunste van Alphen kunnen doen door slaan, indien hij tegen Geertsma de winnende zet had afgegeven. De Alphenaar zag het mat in vier echter over het hoofd en zal zich nu in een waarschijnlijk verlies moeten schikken. Philidor 3-Lisse 1 4xhAxh voorl. Eveneens een boeiend duel, dat lange tijd gelykop ging en met 5-5 ook een juiste uitslag gaat krijgen. Op het kopbord deelden Vergeer en Lommerse het punt. Philidor zorgde voor regelmatige winstpartijen van Braggaar, Pacjin en Van Steenwijk, zij het dat laatstgenoemde twee zittingen nodig had om zijn gecompliceerde pot daadwerkelijk tot winst te voeren. Sjoerd Meyer kreeg het punt van Clemens in de schoot geworpen. Aan Lisser-zyde kwamen de overwinningen van Jos Lem mers, Van Hal en Van der Poel. G.Lemmers profiteerde handig van Lubberhuyzens tijdnood. Van de Wijngaard stond lange tijd uitstekend tegen De Haas, maar speelde te lang door en belandde in een positie waarin doorspelen zinloos lijkt: remise. De ontmoeting uit de derde ronde tussen Lisse en LSG 3 werd in tweede zitting, ondanks een 41A-1V£ voorsprong van Lisse, nog onverwacht spannend. Drie arbitragepartijen leverden LSG boven de eerste ver- achtinc 2Vi punt op, waardoor de achterstand werd teruggebracht tot 5-4. Jos Lemmers bleek bovendien erg matig tegen Serd^n te staan, zodat LSG 3 nog kansen op een gelijkspel had. De Lissenaar kon echter langs de rand van de afgrond remise bewerkstelligen, waardoor Lisse alsnog met 5'/2-4'/2 won. Betaald voetbal KNVB-voetbal Zaterdag Eerste klasse B DCV-Sliedrecht (restant) Tweede klasse A Lenig en Snel-RKDEO Derde klasse C CKC-ONA Vierde klasse A Al km a n i a - Meerburg Vierde klasse B Bernardus-SVLV, SJZ-DSO ZATERDAG Eerste klasse A PPSC-Heerjansdam - Nw. Lekkerland-Spijkenisse- Kozakken Boys-Vitesse Delft- Barendrecht - Zwart Wit'28 Noordwyk-NSW- Rynsb. Boys-Quick Boys Tweede klasse B DOTO-Geinoord, Be Fair-De Zwer ver, Xerxes-Lyra, Excelsior M-'s-Gra- venzandse SV, Spirit—Zwaluwen VI. Derde klasse A Vlaardingen-Hoekse Boys, Katwijk-- JAC, Excelsior P-Heinenoord, SVPTT-'s-Gravenzande. DUNO-MV- V'27, Ter Leede-ARC Vierde klasse B Woubrugge-Rohda'76, Zevenhove n—Unicum, Sportlust'46—DSVP, Ha- zerswoudse Boys-KRV, Jodan Boy- -FC Maluku, Koudekerk-Qeestgeest BEKERCOMPETITIE Restant tweede ronde LFC-DOSR. Lugdunum-VUC, Vre- denburch-FC Lisse (18/12), LDWS-To- negido, SMV—Hillegom Zaterdag Eerste klasse Zwart Wit'28 2-Rijnsburgse Boys 2, 's- Gravenzande SV 2-Noordwijk 2, Spij- kenisse 2-Quick Boys 2 Tweede klasse A Quick Boys 3-Lyra 2, Katwijk 2-Be Fair 2, RCL 2-Zwart Wit'28 3. Noord- wijk 3-ARC 2 Derde klasse A Quick Boys 4-Scheveningen 2, SVPTI 2-FC Lisse 2 Derde klasse B Quick Boys 5-Koudekerk 2, Katwijk 3-DSVP 3 Zondag Tweede klasse A Wilhelmus 2-Roodenburg 2, ADO 2— Blauw Zwart 2, Lugdunum 2-VELO 2 Derde klasse A Docos 2-Lugdunum 3 Vierde klasse A Roodenburg 3-FC Lisse 2. ASC 2-AI- tior 2, Alphen 2-Docos 3 Vierde klasse D Nieuwkoop 2-GSV 2 Damesvoetbal. Zaterdag Interregionaal Rysoord-LMO. Stedoeo-Ter Leede, jr~| MW27-Ryn- 2-LSW70 2 Interregionaal DRZ-NSV'46, KFC'71—Oliveo, Alkma- nia—Bloemhof, Groeneweg—GDA Basketbal Afd. Leiden Spoorwijk-VTL, Zee-Slotervaart, VZV-Odin. AM C/N i- loe 2-Ba to, Attila-Oase (zo. 13.20 uur. Catharijnehal) Derde divisie G H VOS—Snel wiek. De Hollandiaan-VE- LO, Quintus 2-HEC, MMO-Schiplui- den (zo. 11.50 uur. De Tweesprong), Westlandia-UVG Waterpolo Eerste klasse ZwemlustDen Hommei-HZPC, Mer- wede-Rapido. De AA-De Gouwe (zo 13.15 uur. Sportpark), ZCG-Pluvius Derde divisie G AHC'28- Hellas 2. De Hollandiaan-Sa- tumus, EHC-Atomium'61, DWS-Rijn- (troak (zo 14 10 uur, Schiedam), West- landia-UVG Ereklasse LZ 86-AZC. Het Ravyn-DZV, VZC Zyl/LGB, Zian Vitesse-HZC De Rob- Volleybal Delft-Den Bosch R'dam Zuid-Amsterdam- Eerste divisie Uitsmijters-Greyhounds, Ymir-Akri- des. Hoofddorp-AS VU, Shooters-Ce lentas, Zeemacht-Pokai. Boxtel- BI Eagles. Trotters-Paulus, Voome- Goba, BOB-Cangeroe» Rayon West Tweede klasse Blue Drakes -Rowic. Red Stars-Ale xandria. Dunckers-Luba (za 19 30 uur Abbenes-KRV HTS). Argus-Zoebas. Springers-Char lois, Lokomotief-Midland, Lakers - B VO (dinsdag 21 dec 20 30 uur. Oostcr vant) Dames Promotiedivisie Noordkop-DAS. US-Sea Devils. Zee macht-MS V, Cangeroes-Groningen Eerste divisie Kim b na-Box tel. Cheetah-Amhemia E. Leiden-Dynamo Divisies Dames: Purvo—Gemini/K, Armixtos- Gem/K 2. NOVO-Leython Heren: LUSV-SVC, Gem/K-ZMS Promotieklasse Dames: RW-Gem/K 3. LUSV-NOVO 2. WW-Jodan Boys, Jupiter-VELO, DAC-Radius, Skania-Thor Heren. DOS 2-NOVO, Be Fair-Gem/K 2. Zevenhuizen 2-Punch, DAC-Jupi- ter, Skania-Donar. Karssen-Leython Eerste klasse Dames: ST0-VCL. Inupgo-NOVO 3. Orion-DAC 3. WVC-Ridderveld. Ley Korfbal Overgangsklasse Overschotje—Fides Pacta. Pemix-KVS District 1 TOP-Vriendenschaar. Danaïden-Ro zenburg. Zuiderkwartier-Zwervers District 2 IJssel vogels-Ons Eiland. Algme- ne—ONDO, Ten Donck-Crescendo Ereklasse AAC-HRC- KMD-DSRC - LSRG-DIOK- NFC - Castneum RCH-RRC Promotieklasse Ascrum-W Fn es land. Be Quick-Thor

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 15