5ÜT Belasting nekt SC Amersfoort mm* ©ommelsd) fils Jean-Marie PfafF held van België ÜHP9 Vriesekoop ongeslagen Neuberger wenst duidelijkheid Club trekt zich onmiddellijk terug uit competitie W 'M¥ |-t|; f..' -.?"*■ s- *1 :i> 4™ /al IRia .iAkd' ■-'i li v DROMMELS LEKKER Nieuwe stand eerste divisie Gelijkspel van Olympisch team DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 DUSSELDORF (ANP) - Her mann Neuberger, vice-voor- zitter van de wereldvoetbal- federatie (FIFA), heeft een harde strijd aangekondigd voor het toelaten van profes sionele voetballers tot het Olympisch voetbaltoernooi. Neuberger, ook voorzitter van de Westduitse voetbal bond (DFB), wenst dat er tij dens de vergadering van de FIFA, zaterdag in Zürich, duidelijkheid komt rond het begrip Olympisch voetballer. "De kans op het behalen van medailles moet voor alle lan den gelijk zijn", aldus Neu berger, die zich in het verle den weinig gelukkig toonde met de ongelijke confrontatie tussen de Oosteuropese staats-amateurs en de "lief hebbers" uit de rest van de wereld tijdens de Olympi sche zomerspelen. Hermann Neuberger was één van de initiatiefnemers van het topoverleg begin novem ber in Rome tussen zeven Westeuropese voetbalbon den, waarbij de verruimde toelatingsbepalingen voor de spelen van 1984 in Los Ange les besproken werden. Neu berger geeft de schuld van de nog steeds voortdurende on duidelijkheid aan het bestuur van het Internationaal Olym pisch Comité (IOC). "Het IOC werkt de zaken met veel ver traging af. De FIFA heeft zijn huiswerk goed gedaan en al in maart van dit jaar de nieu we normen voor de Olympi sche voetballer vastgesteld. Het IOC heeft dat verzuimd. De heren Samaranch en Dau- me hebben zich duidelijk ge noeg uitgelaten over het ver ruimen van de toelatingsei sen. De FIFA heeft die ge- dachtengang uitgewerkt. Het IOC zelf is er te laat mee". BRUSSEL (ANP) - De in het buitenland spelende profs Jean-Marie Pfaff (Bayern Mün- chen) en Frangois van der Eist (Westham United) zijn gisteravond in het met ruim 45.000 toeschouwers bezette Heizel-stadion in Brussel van onschatbare waarde geweest voor het Belgische voetbalelftal in het treffen voor de voorronden van het toernooi om het Europees kampioenschap tegen Schotland. Van der Smissen (l) en Dalglish in fel duel om de bal. Pfaff omdat hij in de 79e minuut bij een voorsprong van 3-2 een strafschop van Frank Gray stop te en "Swatje" van der Eist om dat hij tweemaal scoorde voor de Rode Duivels. België, dat bij het laatste toernooi om het Europees kampioen schap als tweede eindigde, moest in Brussel tweemaal een achterstand wegwerken. In de dertiende minuut scoorde de op vallende Schotse record-interna tional na een pass van Archibald met een schot van dertien meter afstand. Via Vandenbergh kwam België in de 25ste minuut tot groot enthousiasme van het pu bliek naast de Schotten. De vreugde was echter van korte duur. In de 35ste minuut bracht Dalglish Schotland opnieuw aan de leiding toen hij na een pass van Souness Pfaff met een schot in de verste hoek passeerde: 1-2. Toch zou Belgiè nog met een ge lijke stand gaan rusten want drie minuten na de tweede treffer van Dalglish scoorde Van der Eist na aangeven van Ceulemans. Aanbevelingen Het afgelopen weekeinde door kruiste de IOC-toelatings- commissie, in Lausanne in vergadering bijeen, de hou ding van de FIFA in de "Olympische zaak". De door de Westduitser Willi Daume voorgezeten commissie deed aanbevelingen, die op vele vlakken afweken van de FI- FA-interpretaties van de ver ruimde amateurregel van het IOC. Als compromis tussen FIFA en IOC werd aangeno men, dat voor de Europese kwalificatiewedstrijden, die in januari beginnen, de FIFA- regels gehanteerd worden. Het dagelijks bestuur van het IOC kan niet eerder dan half januari zijn standpunt bepa len. Voor het Olympische fi- naletoernooi kan echter een andere uitleg van het regle ment gehanteerd worden. FIFA-topman Neuberger is niet van plan zich bij de ver anderende houding van IOC- zijde neer te leggen. Neuber ger: "Voor de kwalificatie hebben we onze zin gekre gen. We zullen al ons gewicht in de schaal leggen om de Olympische voetbalstrijd ook onder die voorwaarden in Los Angeles te spelen. Wat is nou eigenlijk een contract- speler? In andere Olympi sche sporten bestaan ook contracten. Over deze zaak moet nu eindelijk eens duide lijkheid komen". Als oplos sing voor de toekomst denkt Neuberger hardop over het instellen van een leeftijds grens. "Spelers onder 23 jaar moeten elkaar de Olympi sche titel betwisten. Voor de echte topspelers hebben we al een wereldtitelstrijd". BRIELLE (ANP) - De Nederland se tafeltennisploeg heeft het ver blijf in de eerste divisie van de Europese liga opnieuw met één jaar geprolongeerd. Maar het ging tegen Noorwegen wel ui terst moeizaam, want pas na een achterstand van 1-3 kwam Oranje goed op gang en won op de valreep met 4-3. De Nederlandse ploeg had een bij zonder zwakke start. René Hijne had onvoldoende kijk op de ver dediging van de in Zweden spe lende Jorgen Gierloff. Ondanks verlies in de eerste game (23-21) had de Noor weinig moeite met de simpele aanvallen van Hijne (11-21 en 16-21). Bob Potton had de achterstand teniet kun nen doen, maar de debuterende Engelsman hij woont twee jaar in Nederland en is daardoor ge rechtigd om in het Oranjeshirt te spelen - was te nerveus om tot een topprestatie te komen. Zelfs een voorsprong van 18—12 in de derde game liet hij glippen: 19-21 (0-2). Aangezien Bettine Vriesekoop voor het eerst dit seizoen het da mes-aandeel voor haar rekening nam, kon het eerste Nederlandse winstpunt niet uitblijven. Toch had de Europese kampioene aan vankelijk wat moeite met de kit tige Noorse Tone Folkeson. Maar toen de aanval van Vriesekoop eenmaal warmgedraaid was, kwam het einde snel: 21—15, 21-12(1-2). De beide dubbelspelen werden ge deeld. De falende combinatie van Spanje/Potton verprutste al le winstkansen, waarna Potton met Vriesekoop aan zijn zijde wel succesvol was (2-3). In de slotfase hield de Nederlandse tafeltennisploeg het hoofd nog net boven water. René Hijne speelde de Noor Johansen aan vallend volkomen van tafel (21-13, 21-13) en in de slotpartij won Bob Potton van Gierlofï 21-12, 14-21 en 21-10 UTRECHT (GPD) - Ruim een maand nadat SC Amersfoort de derde en vierde sponsor in huis haalde en plotseling weer hoop op overleven kreeg, is het gedaan met de eerste-divisieclub. Een nieuwe vordering van de fiscus, groot f 198.000, sorteerde vijf weken geleden het effect van een dolksteek, die gistermiddag een einde maakte aan 28 jaar betaald voetbal in de Keistad. De bewindvoerder van de stichting, die vanaf 27 juli tijdelijke surcéance van betaling werd gegund, zag zijn verzoek tot faillissement door de Utrechtse rechtbank gehonoreerd. Door dit faillissement trekt de vereniging zich met onmiddellijke ingang terug uit het betaalde voet bal. De inhaalwedstrijd tegen SW, die voor komend weekeinde op het programma stond, gaat dus niet door. „We hebben er alles aan gedaan om de club nog te redden van de on dergang", aldus bewindvoerder mr. J. W. M. Pothof. „Het leek de goede kant uit te gaan, want aan sponsorgelden zouden we ruim anderhalve ton overhouden. Bo vendien kwam de nieuwe ver deelsleutel van de uitkering van BBI-gelden ons goed van pas, terwijl we perspectieven zagen in de bouw van een commercieel sportcentrüm op sportpark Birk- hoven. Maar toen die onverwach te aanslag van de belastingdienst binnenkwam begon het er erg duister uit te zien". SC Amersfoort deed gistermorgen de twee preferente crediteuren, de fiscus en de bedrijfsvereni ging uit Zeist, een laatste voor stel. De stichting opperde een af betalingsregeling, die - uitge smeerd over vijf jaar - de ver schuldigde f 570.000 (het bedrag dat BVG en belastingdienst claimde) op tafel zou brengen. De schuldeisers gingen hier niet meer akkoord, omdat, zoals de heer Zoon van de BVG opmerk te, „SC Amersfoort ons niets kan garanderen. Het voorstel straalt geen vertrouwen uit". Volgens mr. E. M. van Zelm, de ad vocaat van SC Amersfoort, wa ren die zekerheden wel inge bouwd. „Alles bij elkaar konden we met behulp van sponsors aan het einde van dit seizoen be schikken over drie ton aan liqui de middelen. De BVG en de fis cus hechtten weinig geloof aan die belofte, zodat ze nu overigens geen cent meer van ons kunnen verwachten. De concurrenten- crediteuren zitten door deze hou ding nu ook in het schip. Ook zij zien geen dubbeltje terug". SC Amersfoorts voorzitter Joop Bakkenes gelooft, dat met name de BVG een voorbeeld wenste te stellen. „Ze hebben gedacht: er moet er nu maar eens een over de kop. Ik denk dat er in korte tijd meerdere clubs zullen volgen". Bewindvoerder Pothof, die ver klapte deze zomer een ondank bare taak op zijn schouders te hebben genomen, reageerde te leurgesteld. „De vooruitzichten waren echt niet zo slecht meer, maar als de twee crediteuren nee blijven zeggen dan houd alles op. Je kunt niet praten met schuldei sers die op ieder potje dat zou hebben kunnen leiden tot een oplossing, een beslag leggen. Dit is triest voor ons, maar nog be roerder is het voor de spelers, de stad Amersfoort en mensen als Vahstal en Bakkenes die honder den uren in de club hebben ge stoken en daar geen cent voor te rugzien". Hans Vahstal, oud-bestuurslid en de financiële adviseur, heft een waarschuwende vinger naar de KNVB. „Als de bond zich niet heel snel wapent tegen de hals starrigheid van de BVG en de fis cus, dan verwacht ik een zeer snelle sanering van clubs. Ik ge loof vast, dat we te maken krij gen met een domino-effect, de ene club na de andere zal nu struikelen. ïk hoop dat sectie voorzitter Eric Vilé zijn formele standpunten met ruggespraak van de bedreigde BVO's meer vorm zal geven". Vahstal speelt trouwens met de ge dachte om direct een nieuwe li centie aan te vragen en met in gang van het volgende seizoen onder de naam SC Eemland op Birkhoven opnieuw betaald voetbal te bedrijven. „Blijven de sponsors achter ons staan, dan hebben we drie ton cash om te beginnen. FC Almere is destijds niet doorgegaan, omdat er geen garanties op financieel gebied waren. Wy hebben die wel". SC Amersfoort verlaat het betaalde voetbal met een schuld var sen de 8 en 8,5 ton, die in ee riode van vier jaar is opgebouwd Een bestuurlijk wanbeleid, i voor sinds 1978 vier voorzitters die van de bestuurshamer ee tafettestokje maakten verant woordelijk waren, en een gemid deld aantal toeschouwers rond de 700 zweefde, hebben de club de afgrond in geholpen. Het uit de competitie nemen van SC Amersfoort zal geen gevolgen hebben voor de twee periode kampioenen Volendam en SC Cambuur. Volgens Schoenma kers, tweede secretaris van het betaalde voetbal, wordt er aan de verkregen rechten in een der vier reeksen waaruit een periode kampioen tevoorschijn komt, niet getornd. „Anders ligt het wat betreft de gewone ranglijst", aldus Schoenmakers. „De ge speelde ontmoetingen van SC Amersfoort worden ongeldig verklaard, zodat er wel verande ring optreedt in de algemene competitiestand in de eerste di visie". Besloten is om het programma voor het tweede deel van de com petitie ongewijzigd te laten. Dit heeft tot gevolg dat in de eerste divisie telkens twee clubs vrij zijn: de tegenstander van SC Amersfoort en de club die vol gens het oorspronkelijke schema i vrij weekeinde had. Bij het samenstellen van de stand voor de derde en vierde periode gaat de KNVB er vanuit dat de clubs een gelijk aantal wedstrijden moeten hebben gespeeld. De eindstand van de derde periode wordt pas opgemaakt nadat alle verenigingen acht wedstriiden hebben gespeeld. De KNVB be raadt zich nog over de verdere consequenties die het failliese- ment voor de voortzetting van de competitie in de eerste divisie kan hebben. De vijftien contractspelers van SC Amersfoort, die een dezer dagen 1 heeft SC Amersfoort zich terugge- een ontslagbrief op de deurmat vinden, worden in staat gesteld naar een andere club uit te zien. Voor hen wordt geen transfer- geld bedongen, terwijl ze ook vrij zijn om overschrijving aan te vra gen naar een amateurvereniging. ADVERTENTIE Dat is natuurlijk Uw bier! Bier van vroeger voor vandaag. Ambachtelijk gebrouwen naar eeuwenoude traditie sinds 1744. Volendam kampioen le periode. Cam buur kampioen 2e periode. In de tweede helft was Belgiè ster ker en dc Rode Duivels drukten dat uit in een tweede doelpunt van Van der Eist, die in de 63ste minuut raak schoot na aangeven van Vandenbergh. In de 79ste minuut werd Pfaff de redder van zijn ploeg toen hij de strafschop van Frank Gray stopte. i groep 1: Zwitersland Schotland Oost-Duitsl. 2 2 0 0 4 6-2 2 10 12 2-3 1 0 0 1 0 0-2 In Tirana hielden Albanië en Noord-Ierland elkaar in even wicht Voor 25.000 toeschouwers werd niet gescoord. In groep zes leidt Oostenrijk na drie wedstrij den zonder een punt te hebben verloren met een vorstelijk doel saldo van elf voor en nud tegen. Noord-Ierland is tweede met drie uit dne. De stand in groep i Oostenrijk Noord-Ierland Turkije es is: 3 3 0 0 6 U-O 3 1113 1-2 2 10 12 1-4 3 0 13 1 0-6 1 0 0 1 0 0-1 De voetbalelftallen van Joegosla vië en Wales hebben gistermid dag in Titograd de punten ge deeld. Het duel voor de EK-kwa- lificatiegroep vier eindigde in 4- 4. By rust van de door 20.000 kij kers bijgewoonde wedstrijd stonden de Joegoslaven voor: 3- 2. Wales werkte de laatste twintig minuten via treffers van Jones en James een achterstand van 4- 2 weg. De Belgische arbiter Pon- net deelde vier gele kaarten uit, drie spelers van Wales (Jones, Rush en James) werden bestraft, de gele kaart voor de thuisploeg ging naar Trifunovic. Voor Joe goslavië scoorden Cvetkovie 14e minuut), Zivkovic (18e), Kranj- car (37e) en Jesic (68e). De doel punten van Wales kwamen op naam van Flynn (6e), Rush (39e), Jones (70e) en James (80e). De stand in Wales Noorwegen Joegoslavië Bulgarije groep m 2 1 1 0 3 5-4 3 1113 5-4 3 1113 6-7 1112-3 2 0 Voor 35 000 toeschouwers in het Wembleystadion heeft Engeland geen moeite gehad met "voet baldwerg" Luxemburg. De En gelsen versloegen de ploeg uit het groot hertogdom evenals in 1960 voor de voorronden van het toernooi om het Europees kam pioenschap met 9-0. Tweeëntwintig jaar geleden scoor den Bobby Charlton en Jimmy Greaves ieder driemaal. Dit keer was Luther Blissett de grote man met een hattrick. De Luxembur gers openden zelf het schutters feest toen Bossi zijn doelman Moes in de dertiende minuut passeerde. De stand in groep 3: Engeland 3 Denemarken 2 Griekenland 2 Luxemburg 3 2 1 0 5 14- 2 1 1 0 3 4-3 10 12 2-3 0 0 3 0 1-13 PORTIMENENSE (ANP) - Het Nederlands Olympisch elftal heeft gistermiddag voor ruim 3000 toeschouwers in Portimc- nense, de Portugese subtopper met die naam, een gelijkspel van 2-2 afgedwongen. Er waren zelfs kansen op de volle winst, maar die werden niet benut. Het was de eerste wedstrijd tijdens een trainingskamp van het Olym pisch team te Algarve, in het zuiden van Portugal Het was een vrij harde wedstrijd waann de overtredingen van de Portu gezen door de plaatselijke scheidsrechter werden wegge wuifd Van Nederlandse kant werden opvallende prestatie m- leverd door dc drie AKC r VU Dord, Meyer en Van Spec Nederland, dat fel op de bal joeg, had in de eerste twintig minuten een stevige greep op het spel maar na een misverstand in de verdediging, waardoor buiten spel werd opgeheven, scoorde Antonio 1—0 Nederland vocht zich goed over deze tegenslag heen en kwam verder niet in moeilijkheden Wel gingen de Portugezen steeds harder spelen. Van Buuren van DHC kwam in de plaats voor Verdonkschot (Wilhelmina '08) en Steenge (Groningen) verving kort voor de rust de geblesseerde Schryvcr (Go Ahead). In de tweede helft kwam Van den Akker voor Meeuwsen (Hel mond Sport) Reeds na drie mi nuten scoorde hy uit een hoek schop, genomen door Veneboer, met een kopbal. Portimcnense reageerde fel. Desondanks bleef het Olympisch kam ovcrnrM D na twintig minuten scoorde Oos terhaven (Oranje Nassau) ook met een kopbal uit een door Ve neboer genomen vrye trap: 1-2. Oranje bleef overeind tot een mi nuut of vijf voor tijd. Toen scoor de Costa dc gelijkmaker na een fraaie aanval.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 13