OM9UURGAAT DE SHOWROOM OPEN. ZORG DUS DAT U EROM 7UUR BENT. AUTO LEITHON DE PRIJSBEWUSTE WINKEL VOOR JE VRIJE TIJD Peugeot en Talbot-dealer voor Leiden e.o. BOXEN StG-J ANTENNES LAGE PRIJZEN IN80UWM0GELIJKHEDEN AUTOSHOP /Jaordemo Breestraat 33 - tel. 122404 Verkoop bij Executie Op vrijdag. 17 december 1982 te 11.00 uur, zullen ten laste van J.W.C. Holleman wonen de te Leiden Waardgracht nr. 55 worden verkocht enige ROERENDE GOEDEREN, te weten: meubilaire en huishou delijke goederen. 1 bestelwa gen merk Ford Escort en 1 be stelwagen merk Simca 1100. De verkoop vindt plaats op het adres Oude Vest 169 B te Lei den en geschiedt contant zonder opgeld. De goederen zijn een uur vóór de verkoop voor een ieder te bezichtigen. De deurwaarden belast met de executie. ONTWERPBESCHIKKING No 9793 DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN VAN HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN RIJNLAND. maken hierbij bekend dat - ter voldoening aan het be paalde in artikel 24 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, met ingang van 17 december 1982 ge durende twee weken voor een ieder ter inzage ligt de ontwerp-beschikking - met bijlagen -. houdende ver gunning tot het doormiddel van een overstort van het rioleringsstelsel van de ge meente Zoeterwoude in oppervlaktewater, zijnde een sloot gelegen tussen de Eendrachtweg en de Westeindseweg te Zoeter woude. lozen van afvalstof fen (plan Westeinde III); - genoemde ontwerp-be schikking met ingang van 17 december 1982 tot en met 31 december 1982 ter inzage ligt: a. in het informatiecentrum van het stadhuis van de gemeente Leiden (bu reau Voorlichting). Stad huisplein 1. gedurende kantooruren en donder dags tevens van 18.00 tot 22 00 uur. b. ter secretarie van de ge meente Zoeterwoude, Noordbuurtseweg 27 gedurende kantooruren en op de hierna volgen de dagen tevens van 19 00 tot 22.00 uur -bij bezoek gedurende laatstgenoemde uren en dagen dient vooraf een af spraak te worden gemaakt via tel nr. 01715-9204 toestel 18; - van 17 december 1982 tot en met 31 december 1982 gemotiveerde bezwaar schriften tegen het ontwerp van de beschikking kunnen worden ingebracht door: a. de aanvrager; b degenen die tegen het afgeven van de beschik king bezwaar hebben in gebracht bij de terinza- geligging van de aan vraag; c een ieder die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest be zwaar in te brengen tij dens de terinzageligging van de aanvraag; - bezwaarschriften kunnen worden gezonden aan het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland. Breestraat 59 te Leiden. - gedurende de termijn van terinzageligging belang stellenden zich voor nade re informatie in verbinding kunnen stellen met het hoogheemraadschap van Rijnland, telefoon 071- 211711 toestel 266; - degene die een bezwaar schrift indient kan verzoe ken zijn persoon'ijke gege vens niet bekend te maken. Een dergelijk verzoek dient afzonderlijk doch tegelij kertijd bij het bezwaar schrift te zijn gevoegd. - alle op de aanvraag betrek king hebbende stukken, tot het einde van de termijn waarbinnen beroep kan worden ingesteld, koste loos kunnen worden inge zien ter secretarie van het hoogheemraadschap van Rijnland te Leiden. Desgevraagd worden te gen vergoeding kopieën verstrekt. Lelden. 16 december 1982. G. GROEN, wnd. dijkgraaf. B PLOMP. secretaris-rentmeester. Hoogheemraadschap van Rijnland S VOOR UW KERSTBOUT DAN NAAR POELIER V.D. KROGT Tamme konijnen 1 tot 4 kg. Kalkoen (ook delen) Rollades (kip - kalkoen) Poulardes (grote braadkip) Kipfilet - grill haantjes Kuikenbouten Hazen (rug - bout - peper) Reerug 1 tot2Vi l<9- V.D. KROGT POELIERSBEDRIIF OUDE RIJN 11, LEIDEN TEL.: 132510. ALLESKISETS 25%K0RTING SKJ EN BINDING NAAR EIGEN KEUZEGELDIG ZOLANG DE VOORRAAD STREKT PHILIPS AC 510 STEREO RADIOCASSETTERECORDER MET FM EN MIDDENGOLF, INGEBOUWD MET TWEE SPEAKERS EN DAKANTENNE. ELEKTRISCH BEDIENBAAR SCHUIFDAK. SPECIALE METAALKLEUREN MET VERNISLAAG: ROUGE AMARYLLIS MÉTALLISÉ. BLEU IRISÉ METALLISE. 4 CM MEER SPOORBREEDTE. Wie afgelopen voorjaar te laat was om één van die exclusieve Peugeot 505 Crystal's te bemachtigen, krijgt opnieuw een kans. Het is ons gelukt om nog 'n beperkt aantal vanuit Frankrijk naar Nederland te krijgen. Vergelijk hem met de Peugeot 505 GR 1983; met de 2 liter motor, standaard 5-versnel- lingsbak en onafhankelijk geveerde wielen. Maar tel er dan 9 extra's bij. 'Niet het geld dat die extra's kosten. Want daarvan nemen wij het grootste deel voor onze rekening. De prijs van deze bijzondere Peugeot 505 Crystal is f29 900,-. En dat betekent een voordeel voor u van ruim 2500 gulden. Mocht u te laat komen voor de Peugeot 505 Crystal; geen nood, het uitgebreide gamma biedt keus genoeg. Peugeot 505 GL - 2-liter motor, 5-versnel lingsbak, prijs f24.995,—. Er is nu ook een 505 GL met 1.8-liter motor voor maar f 24.200.-. Peugeot 505 GR - met 5-bak en nog luxueuzer uitgevoerd dan de GL met 2-liter motor. Peugeot 505 SR - getint glas rondom, stuurbekrachtiging en centrale portier- vergrendeling. Peugeot 505 STI - compleet als de SR, maar met injektiemotor, 2165 cm3. Peugeot 505 GLD - met een dieselmotor van 2304 cm3 voor f 28.995,-. De 505 GR en SR zijn ook verkrijgbaar met een 2498 cm3 dieselmotor. Aan de top de 505 SRD met diesel turbo. Tevens is er een serie break modellen verkrijgbaar met benzine- of dieselmotor, die zo niet de mooiste, in ieder geval de ruimste van Europa zijn. Tenslotte is de Peugeot 505 Familiale de auto die zitplaats biedt aan 8 personen. Prijzen incl. BTW, excl. afleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden. I»'4W[^| |i DE NIEUWE PEUGEOT 505 CRYSTAL: RUIM 2500 GULDEN VOORDEEL KATWIJK AAN ZEE, Den Hollander, Kon. Julianalaan. LEIDEN, Auto Leithon, Oegstgeesterweg/Maredijk 175. RIJNSBURG, Den Hollander, Rijnsburgcrweg 152. SASSENHEIM, Autobedrijf J. Faas BM, Oude Haven 7. Oegstgeesterweg/Maredijk 175 - Leiden - tel. 071-212911.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 12