Kerk over politiek, 'bloot' op strand en bezoek aan paus BET$r EENÖR0£NE' Cebeco: vrees voor daling koopkracht DONDERDAG 16 DECEMBER 1982 Vergeefs zocht ik gisteren aan het eind van de middag in de AKO- tijdschriftenhandel aan de Regu- liersbreestraat in Amsterdam naar De Tijd tussen de stapels nieuwe Haagse Posten, Elseviers en Vrij Nederlanden. .Waar kan ik De Tijd vinden?" vroeg ik aan de mevrouw achter de kassa. ,X>ie kunt u niet meer vinden. Dat is al helemaal uitverkocht", zei ze. „Vijftig stuks in een paar uur. Daar doen we anders een hele week over. Nu ziet u weer eens wat de mensen het liefste willen lezen!" Wat moest ik op woensdagmiddag laat met De Tijd, als ik hem don derdagochtend toch met de post thuisbezorgd zou krijgen? Tijd is geld, dat is een feit, maar wat moest ik morgen met twee De Tij den? Ik zou er een weggegeven hebben aan vrienden, en eentje zou ik als bewaarexemplaar zorgvuldig opgeborgen hebben, want zeker de eerste druk zal la ter nog veel geld opbrengen. De Tijd van gisteren is immers met de onthulling dat Ed Nijpels, de fractieleider en jeune premier van de WD, LINKSHANDIG is! Nu zijn er wel meer linkshandi- gen in Nederland, men schat hun aantal op 10 procent van de be volking, dus als een Tweede Ka mer 150 leden telt moeten er vol gens Bartjens en de zakjapan- nertjes 15 linkshandigen in zit ten, Ed Nijpels kan dus onmoge lijk de enige linkshandige zijn in politiek Den Haag. Niet zo lang geleden hadden we trouwens nog een linkshandige minister die van onze toenmalige rechtshan- dige minister-president Van Agt geen burgemeester mocht worden ergens in Nederland omdat hij op recepties bij het handenschud den geen ferme rechterhand kon toesteken aan de gasten, maar dat had hem niet belet minister te worden, dus waarom zou je als linkshandige dan niet evenzo goed kamerlid of zelfs fractielei der kunnen zijn? De Tijd schijnt de primeur gehad, of beter gezegd: genomen te heb ben, omdat weer andere speur neuzen van het katholieke week blad er achter waren gekomen dat het scandaleuze weekblad 'Privé' van plan was de links handigheid van Nijpels volgende week te onthullen. Dan kunnen wij het beter onthullen, moet men bij De Tijd geredeneerd hebben, want het is beter dat er bij de AKO in de Reguliersbreestraat in enkele uren tijd vijftig exem plaren van een te goeder naam en faam en blaam bekend staand weekblad verkocht worden, dan van een weekblad dat voor geen cent en rooie stuiver deugt! Je zou natuurlijk ook kunnen rede neren dat er bepaalde irrelevan te zaken zijn (kan het u wat sche len of Ed Nijpels zijn brood met zijn linker- of met zijn rechter hand snijdt?; Chaplin speelde links viool!) die je niet eens als primeur zou moeten willen heb ben, zoals je er ook niet prat op hoeft te gaan dat jij, ja jij of all people!, als eerste van het hele ge zin, of het hele dorp, een steen puist op je bil hebt. Maar aan de andere kant is het natuurlijk wel geinig om zo'n blad als Privé een journalistieke hak te zetten, te meer omdat dit blad zulke nauwe connecties onderhoudt met het dagblad De Telegraaf, dat zich met grote ijver heeft ingezet voor het succes van Ed Nijpels zonder haar lezers ervoor te waarschu wen dat Edje niet rechtshandig is (zoals we allemaal dachten) maar linkshandig. Ik moet trouwens zeggen dat hij zelf ook altijd zoveel mogelijk de nadruk legde op zijn virtuoze rechtshandige gedrag, laatst nog op de bank bij Mies (hij wou wel op de bank, maar alleen met Wil lem Duys en met niemand an ders; zou die ook een verborgen linkshandige zijn?), toen hij schalks opmerkte dat hij alles met zijn rechterhand deed. Gistermiddag was ik bij de NOS om daar het Televisie 1981-1982 Jaarboek in ontvangst te nemen, en toen ik even terloops het on derwerp van Nijpels' eventuele linkshandigheid tegenover Carel Enkelaar en Richard Schoonho ven, de hoogste NOS-functiona- rissen, te berde bracht, bleken beiden nog niets van de publika- tie in De Tijd te weten. Ook niet over die al dan niet vermeende linkshandigheid. Blijkbaar be staat er in die kringen geen grote gretigheid om zoiets überhaupt te weten, laat staan om er lekker in te gaan roeren. Oud-minister André van der Louw was ook verrast door het Tijd-artikel, maar niet over die beweerde linkshandigheid van Nijpels, daar was een jaar geleden al over gesproken bij de PvdA. In fatsoenlijke kringen heeft ieder een bosjes linkshandige vrienden en kennissen, waarvan de meeste dan ook nog joods en-of Suri naams zijn, dus dat is geen punt. Toen ik het vanmorgen hoorde en aan mijn vrouw vertelde (weet je u>at ze zeggen: Ed Nijpels is linkshandig, wel heb je ooit!), zei ze dat het 15-jarige dochtertje van vrienden van ons dat al een dag of tien geleden van een van haar leraressen had gehoord. Want die was weer bevriend met een lid van de Tweede Kamer Tien dagen geleden! Had ik de primeur van mijn leven kunnen hebben! En mijn vrouw vertelt me dat niet eens! Op zulke mo menten zou je toch wensen bij De Tijd te werken. Met iti het achterhoofd zijn eigen ervaringen als "scheidingsbemiddelaar", poneert de Rotterdamse criminoloog prof. Hoefnagels binnenkort voor een forum van advocaten de volgende opmerkelijke stelling: bij het uiteengaan van gehuwden wordt veel leed en geld gespaard als er sprake is van één gezamenlijke raadsman. Miep Hoenson sprak met hem. Scheiden doet al genoeg lijden zonder dat er slepende con flicten over de hoogte van de alimentatie, de verdeling van huis en haard en de voogdijschap van de kinderen aan te pas komen. Dergelijke kwesties moeten op een menselijke manier worden afgehandeld, nog voordat de rechter ziin Salomonsoordeel velt. Dat kan best, zo luidt de stellige overtuiging van de Rotter damse hoogleraar prof. dr. G.P. Hoefnagels. Maar dan moe ten beide partijen hun lot wel in handen van een gezamen lijke raadsman leggen. Het huidige principe dat man en vrouw ieder een eigen advocaat in de arm nemen, werkt conflicten alleen maar in de hand. Bovendien is het veel goedkoper om het bij één advocaat te houden. Alleen al de alimentatiegeschillen kosten aan salaris voor rechters, grif fie-ambtenaren en pro deo-advocaten de gemeenschap onge veer 35 miljoen per jaar. Hoefnagels poneert zijn verrassende stellingen volgende maand bij een forum van advocaten in Nijmegen. Hij be schouwt deze spreekbeurt als een eerste aanzet voor een an dere juridische én psychische begeleiding bij scheidingen: "Het moet kunnen. Mensen zijn ontzettend redelijk als hun emoties eenmaal tot stilstaan zijn gekomen". De bron van veel kwaad is volgens Hoefnagels gelegen in het feit dat er geen afstemming is tussen het juridisch en het psychologisch proces van scheiden. Bij echtparen die van elkaar af willen, laaien de emoties vanzelfsprekend huizen hoog op. Hoe moeten zij met elkaar tot redelijke (juridische) afspraken komen als zij amper in staat zijn om op een rusti ge manier met elkaar te communiceren? Dus, zegt Hoefnagels, moet je eerst die emoties wegwerken. Pas als man en vrouw die "psy chologische harttransplanta tie" hebben ondergaan kun je tot juridische afspraken ko- Hoefnagels trekt deze conclusies op basis van zijn eigen ervarin gen als scheidingsbemidde laar. Zijn afdeling criminologie en kinderrecht van de Eras mus Universiteit doet al gerui me tijd aan deze scheidingsbe geleiding. Man en vrouw ko men samen naar hem toe dat is op zichzelf al een unieke be nadering. Tijdens urenlange sessies ("ik schrik niet terug voor een zitting van drie, uur") tracht Hoefnagels de emotionele zaken eerst op een Prof. dr. G. P. Hoefnagels: "Mensen zijn ontzettend redelijk als hun emoties eenmaal tot stilstaan zijn gekomen". rijtje te krijgen. Dat lucht op, zegt Hoefnagels. "Ze gooien hier vaak alles op tafel. Er zijn mensen bij die in jaren niet met elkaar hebben gepraat en hier, met een onafhankelijke derde erbij, branden ze los. Veel van de partner wordt door de ander aanvankelijk als slecht gehntepreteerd. Als we hier met z'n drieén de zaken doorpraten blijkt vaak dat de ander zo slecht nog met is. En er is genoeg ruimte om gevoe lens als jaloezie bijvoorbeeld te uiten Vaak gaan ze hier opge lucht de kamer weer uit". Angsten Behalve emoties moeten ook angsten worden weggewerkt Bij een traditionele scheiding zal de man bang zijn dat hij de kinderen niet meer mag zien. De vrouw heeft zo haar twijfels over de (hoogte van) alimenta tie. Omdat de sfeer tussen man en vrouw door de gesprekken ver betert verdwijnen die angsten vanzelf. Er is geen sprake van dat de ene advocaat overmati ge eisen gaat stellen om een goede onderhandelingspositie te hebben. Man, vrouw en hun ene raadsman stellen gezamen lijk vast wat redelijk is. Wel of geen alimentatie? Waarheen gaan de kinderen? Wie blijft er in het huis? Hoefnagels: "Je moet dergelijke vragen breedvoerig bespreken voordat je bij de rechter komt Je kunt niet verwachten dat een rechter zich uitvoerig in de zaak verdiept Zo'n man kan alleen maar knopen doorhak ken". Voordat zijn cliënten achter het bankje bij de rechter staan wil Hoefnagels de belangrijkste zaken op papier hebben. Hij probeert er vervolgens via een z.g. verstekprocedure door te krijgen dat man en vrouw het bij de rechtbank met één raadsman kunnen afdoen. Advocaten die zijn systeem wil len overnemen zouden eerst een soort aanvullende cursus moeten volgen, waarin de psy chische aspecten van het scheiden aan bod komen. Maar belangrijker is dat regel 6 van de gedragscode der advocaten moet worden aangepast. Deze code stelt dat een advocaat nooit twee partijen mag verte genwoordigen. "Al ben je het nog zo gloeiend met elkaar eens, je bent nog altijd ver plicht om ieder je eigen raads man te nemen", zegt Hoefna gels. Begeleiden "Je staat dus altijd als twee par tijen tegenover elkaar En in zo'n sfeer hoeft er maar iets te gebeuren of het hele moeizaam opgezette bouwwerk stort in elkaar Als de alimentatie is ge regeld maar er komt onenig heid over de kinderen, dan kun je weer van voren af aan begin nen. Daarom moet je een schei ding juridisch, maar ook psy chisch begeleiden. Als de emo ties zgn weggewerkt zie je veel helderder voor ogen wat er met de kinderen moet gebeuren". Natuurlijk sluit de hoogleraar bij zijn scheidingsbemiddeling niet uit dat mensen van me ning kunnen veranderen, alle afspraken ten spgt Krggt één van de betrokkenen achteraf spijt van de gemaakte afspra ken, dan kunnen man en vrouw terugkomen om een en ander bij te stellen. Hoefhagels is ervan overtuigd dat van deze regel geen misbruik wordt ge maakt. "Daar is de sfeer dan niet meer naar". Als die sfeer dan toch goed is, waarom de scheiding dan niet onderling geregeld bg de bur gerlijke stand in plaats van bij de rechter? Dat is minder om slachtig, goedkoper en psy chisch gezonder voor de be trokkenen, zo oordeelt Hoefna gels. Daarentegen zal een scheiding wel met conflicten gepaard gaan. "Vooral in kerkelijke kringen, zo is uit ons onder zoek gebleken Blgkbaar vindt men dat ruzie er gewoon bij hoort Want als je geen ruzie hebt dan vervalt immers de aanleiding om te gaan schei den?" De familieleden van de gevalle nen in Suriname, het Surinaam se volk en de Surinaamse ge meenschap in Nederland hebben het medeleven van de Raad van Kerken in Nederland, de Neder landse Missieraad en de Neder landse Zendingsraad. In een ge meenschappelijke verklaring daarover zeggen zij, verbijsterd te zijn over de gebeurtenissen in dat land. De drie instanties zijn solidair met het Comité Christe lijke Kerken en alle andere orga nisaties die in Suriname opko men voor de eerbiediging van de mensenrechten. Het dagelijks bestuur (modera- men) van de Nederlandse Her vormde Kerk laat in een brief aan de Zuidafrikaanse president Viljoen een fel protest horen te gen een aantal doodvonnissen in dat land. Het gaat hier om zes le den van de bevrijdingsbeweging African National Congress. Drie van hen gingen in hoger beroep - hun zaak is nu opgeschort maar de anderen deden dat niet; zij hebben de president gratie ge vraagd. Het hervormde synodebestuur vraagt in zijn brief de president, op dit verzoek toch vooral in te gaan. "Wij voelen ons verbonden met de zwarte kerken in Zuid- Afrika, die zich tegen de apart heid verzetten en eveneens plei ten voor vrijspraak van de zes". Zondagsrust De hervormde gemeente van Scheveningen vraagt de Haagse gemeenteraad in een brief, ter- wille van de rust op zondag geen sportevenementen meer toe te staan. Ook worden maatregelen gevraagd tegen het ontkleed lig gen en rondlopen op het strand. De centrale kerkeraad maakt in zgn brief melding van motorra ces die kortgeleden een ver keerschaos en veel geluidsover last teweegbrachten. "Hierdoor werd niet alleen de kerkgang be moeilijkt maar werden ook velen geprikkeld door een ernstige ver storing van de zondagsrust". Wat het 'bloot' op het strand be treft zegt de brief, dat veel Sche- veningers zich ergeren aan "wat thans blijkbaar onbeperkt wordt toegelaten". De hervormde ker keraad vraagt zodanige maatre gelen, "dat ook degenen die een voor de mens eerbare zede willen handhaven ongehinderd en zon der ergernis op het strand kun nen vertoeven". Op 20 december zal de gemeente raad deze brief behandelen. Tégen bezoek. De centrale kerke raad van de hervorde gemeente in Vlaardingen vraagt premier Lubbers in een brief, het voorge nomen bezoek van de koningin aan de paus in nadere ging te nemen, omdat het Vati- caan de staat Israel nog steeds niet erkent en de paus de PLO- leider Arafat onlangs heeft ont vangen. "Door een bezoek van de koningin zouden joodse me deburgers zeer pijnlijk worden getroffen". Als afgelasting van het bezoek niet meer mogelijk is, zou de regering de joodse gevoelens ten aanzien van niet-erkenning van de staat Israel en de ontvangst van Arafat aan het Vaticaan moeten over brengen, vindt de Vlaardingse kerkeraad. Godsdienstonderwijs. Nu het godsdienstonderwijs op de open bare scholen door de bezuini gingsmaatregelen van de ge meentelijke overheid wordt be dreigd, vraagt het dagelijks be stuur (moderamen) van de her vormde synode in een brief aan de plaatselijke kerkeraden aan dacht voor dit werk. Het synode- bestuur meent, dat dit onderwijs behoort tot de opdracht van de Hervormde Kerk. Er moet dus geld op tafel komen als de plaat selijke overheid niet meer mee betaalt Kerkeraden kunnen de plaatselg- ke overheid zeker aanspreken op haar verantwoordelijkheid, ook financieel, voor de handhaving van het karakter van de openba re school. Dit vak is een wezen lijk onderdeel van het onderwijs. Verder wordt de kerkeraden aan geraden, er andere kerken bij te betrekken. Ds. Van Ginkel De vroegere hervormde predi kant Barthold van Ginkel begint volgend jaar in Amsterdam een 'school voor religie en levens houding', waar belangstellenden tegen betaling cursussen kunnen volgen over verschillende reli gieuze stromingen. Van Ginkel, die zichzelf 'linksvrg- zinnig-gereformeerdebond noemt - toen hij in de jaren 40 predikant in Katwijk aan Zee was, behoorde hij inderdaad tot de hervormde rechts-orthodoxie -, vindt de huidige manier van kerkdiensten houden op zondag voor veel mensen onaantrekke lijk. Dat geldt zeker voor buiten staanders. In Noord-Holland gingen in de vo rige eeuw al steeds minder men sen naar de kerk, maar op door deweekse avonden kwam men wel in groten getale naar zaaltjes, waar predikanten lezingen hiel den. Dat bracht Van Ginkel op het idee, een soort 'religieuze volksuniversiteit' op te richten. Dit jaar begon hg in het gebouw van de Vrge Gemeente in Am sterdam al met een 'school voor praktische mensenkennis'. Daar kwamen 550 mensen op af. De helft kon worden geplaatst. Hun leeftijden variëren van 20 tot 65 jaar. Binnenkort verschijnt een infor matieboekje over de nieuwe 'school voor religie en levens houding'. Men kan dat bestellen bij de Vrge Gemeente. Joh. Ver- meerstraat 19 Amsterdam. De cursus, die uit vier onderdelen bestaat, behandelt achtereenvol gens het jodendom, de islam, het hindoeisme-boeddhisme en het christendom. Hoewel de deelnemers lesgeld be talen, staat de Vrije Gemeente (zo'n 300 leden) garant voor een solide financiële basis van de 're ligieuze volksuniversiteit'. De Vrije Gemeente - ontstaan in 1877 - is een vorm van vrijzinnig christendom met ruimte naar an dere godsdiensten. Verslag Naar Rome. De rooms-katholie- ke bisschoppen van Nederland brengen volgende maand hun vijfjaarlijkse bezoek aan Rome De paus ontvangt hen eerst af zonderlijk en later met z'n allen. Dan houdt hij ook een toespraak. Volgens voorschrift heeft elke bisschop een verslag over de stand van zaken in zijn bisdom bij de paus ingediend. Op het programma in Rome staat een groot aantal werkbezoeken. Priesteropleiding. Na februari gaan de Nederlandse bisschop pen zich beraden over een advies inzake de priesteropleidingen. Een speciale commissie, voort gekomen uit de bijzondere syno de van januari 1980 in Rome. heeft daarover een rapport ge maakt In dat rapport stelt de commissie voor, de katholieke theologische hogescholen in Amsterdam, Heerlen, Tilburg en Utrecht te handhaven en de opleiding Rol- duc (van bisschop Gijsen, Roer mond), waar mensen uit ver schillende bisdommen studeren, ook onder de zeggenschap van de andere bisschoppen te bren gen. bisschop ügsen heeft alle conclu sies van het rapport al afgewe zen. Volgens hem bieden de ho gescholen geen werkelijk kerke lijke priesteropleiding. En Rol- duc is geen landelijk seminarie. "Het is en blgft een diocesaan se minarie onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de bis schop van Roermond", zo deelde Gijsens perschef mee. Eén etmaal waken. Onder het motto 'Eén etmaal waken, eén et maal vasten, eén etmaal bezin ning' zijn van vrijdag 17 decem ber 8 uur 's avonds tot zaterdag 18 december 8 uur 's avonds in de dagkapel van 'Het Anker', Cho- pmlaan 2 Hazerswoude. mensen bijeen uit solidariteit met de vol ken van Midden- en Latijns- Amerxka. Mensen die zich zorgen maken over vrede en gerechtig heid in dat deel van de wereld en die verbanden leggen tussen de problemen in een land als El Sal vador en ons eigen reilen en zei len. Wie hieraan vanuit een persoonlij ke betrokkenheid wil deelnemen, is welkom. Al/ons Kroese, Rijn dijk 108 Hazerswoude, telefoon 01714-2032, kan er meer over er U^.len ADVERTENTIE ■sC Groene Betaalcheques en de Groeni Betaalpas Gegarandeerd tot f 100,- per cheque Zonder kosten verknjgbaar bi) alle banken en spaarbanken van Nederland AMSTERDAM (ANP) - "Het is uiteindelijk het inkomensbeleid in ons land en in de EG. dat voor het merendeel ook de agrarische afzet bevordert of afremt Drs. G. van den Berg, president-di recteur van Cebeco-Handels- raad, zei dit vandaag in Amster dam in de algemene vergadering van deze landbouwtopcoópera- tie. Hg signaleerde met zorg dat het aandeel van voedsel in de Ne derlandse consumentenuitgaven is gedaald van 28 procent in 1970 tot 20 procent in 1980 Het is niet voor niets, vond hg, dat de heer Albert Heyn onlangs heefl ge waarschuwd tegen een te sterke beperking van de koopkrachtige vraag De topcoóperatie keek in deze ver gadering terug op een redelgk boekjaar 1981/*82 en was over de eerste maanden van het op 1 juli begonnen nieuwe boekjaar "bg alle onzekerheid niet ontevre den" Het afgelopen boekjaar, zo werd al eerder bekendgemaakt, zag de topcooperatie haar positieve re sultjjt na belasting stijgen van 8,4 tot 11,8 miljoen gulden, waar van na reserveringen vier mil joen overbleef voor uitdeling aan de 191 leden-coöperaties De top cooperatie was in dat boekjaar goed voor een omzet van 2,8 mil jard gulden de hele Cebeco-han delsraadgroep: topcoóperatie, le- den coöperaties en deelnemin gen. voor vgf miljard Hollandse kaars blijkt in opmars TILBURG (ANP) - D* Nederland se consument kiest steeds vaker kaarsen van Nederlandse make lg. hoewel de consumptie van kaarsen cn theelichten in 1982 naar verwachting ruim vier pro cent lager zal uitkomen dan in 1981 Dc produktie wordt dit jaar geschat op een kleine elf miljoen kilo Dat valt op te maken uit voorlopige jaaregfers van de gezamenlgke kaarsenfabrikanten De consumptiedaling heeft gevol gen voor de import, die naar ver wachting met ongeveer 14 pro cent tot bgna 4.2 miljoen kilo zal dalen De Nederlandse kaars doet het goed in het buitenland Dat blijkt uit de verwachte stgging van de uitvoer met 22 procent

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 11