Dit nog nooit meegemaakt Vrij-uit Vlaaien door het bronsgroen eikehout Hockeyteam op valreep onderuit tegen India Bondstrainer Scharn vertrekt bij KNAU Willem II- Sparta in januari DINSDAG 14 DECEMBER 1982 Sport PAGINA 9 door Ruud Paauw Fortuna/S-Ajax. Huub Smeets in duel met Johan Cruijff. Als de Limburger nu nóg eens een strafschop mist, plakt trainer Korver waarschijnlijk een derde letter op zijn shirt. Na de dood van Fortuna '54 heb ik het Limburgse voetbal nooit meer helemdal serieus geno- Als Roda JC in de competitie vlot uit de startblokken springt en zelfs Feyenoord een hak zet, roep ik vertederd: "Gut, wat doen ze het ddrdig, die Limbur gers". Maar geloof ik dat ze echt een rol van betekenis gaan spelen? Nee, hoor, geen momént. Het zijn van die grillige naturen. Afspraken maken vinden ze het moeilijkste wat er is. Nog vrij recent bleek dat bij de amateurs. Kijk, dat het in die categorie niet kosjer is, weet de KNVB al sinds 1923 of daarom trent. Amateurs krijgen langs allerlei wegen het nodige in de hand gedrukt, te bewijzen valt er vrijwel niets en als u het mij vraagt vinden ze dat in Zeist best - zo lang er maar niet over gekwékt wordt. Maar dat deden ze een jaar terug in Lim burg juist wel. Voor de regio nale omroep zuid werden man, paard en bedragen genoemd, tot ontzetting van het gehele bondsapparaat in Zeist dat toen wel verplicht was een com missie van onderzoek in te stel len. Meestal hoor je dan verder niets meer. Het blijkt dan een misverstand of zo. In dit geval kon dat óók al niet, want de Limburgse club die het betrof had de complete boek houding aan de oud-papier handel meegegeven zodat niet eens meer de schijn kon worden opgehouden. Vreemde lui. Een nieuw bewijs voor de stelling dat ze geen afspraken kunnen maken leverde de wedstrijd Fortuna Sittardia-Ajax van zondag. Bij de stand 1-1 krij gen de Limburgers een straf schop. Huub Smeets, die al eens eerder van elf meter heeft ge faald, belast zich er mee en faalt weer. Trainer Frans Korver is des dui vels: "Het is een schandaal wat er gebeurde. Ik voelde me als een joker in de dug-out. Ik ben belazerd door mijn eigen spe lers. Vrijdag, tijdens de trai ning, spraken we af dat een eventuele penalty door Zuidersma zou worden geno men". Vervolgens geeft hij aan voerder Bux, Zuidersma en Smeets van onder uit de zak. "Wat een amateuristisch ge doe". Smeets zegt daarop eenvoudig dat de trainer liegt. "Er was niks afgesproken". En Bux voegt er aan toe: "Van die af spraak op vrijdag kan ik mij niets herinneren". Het is me het afspraakje wel. Zoiets simpels als het bepalen wie een strafschop neemt - zelfs bij de pupillen van VNA levert dat geen problemen op. Maar in Sittard vliegen meteen de vlaaien door het bronsgroen ei kenhout. Ach, ik heb het altijd al vermoed: het is daar élke zondag carna val. Sparta Zullen we het nog beleven dat Sparta het kasteel te Spangen gaat verlaten om in de Kuip te spelen? Je moet er niet aan dénken. Met Sparta raak je een teer plek je in mijn gemoed. Het is één van de oudste voetbalvereni gingen (1888) en het heeft een rijke historie. Het is altijd met zijn tijd, maar nooit met de waan van de dag meegegaan. Een nette, waardige club, ook als het tegenzat en dat deed het nogal eens. Als anderen hees tegen de scheidsrechter te keer gingen dan zweeg men bij Sparta. Ze deden Loggie weg, omdat hij zich niet als een Spartaan ge- dróeg. Een keurige club bedu velt de kluit niet en heeft dus armoe als trouwe bondgenoot. Als Sparta eerder dan 1992 van Spangen vertrekt, krijgt het een aanmerkelijk bedrag van de gemeente Rotterdam. Dat geeft dan weer even lucht. Maar naar de Kuip? Dat wordt niks. Sparta hóórt daar niet. De Spartaanse geest staat haaks op Rotterdam- Zuid. Je zult het zien: na drie jaar gezieltoog in de Kuip komt er een fusie met Feye noord. Een paar jaar spreken we dan van "FeyenoordJS" en na verloop van tijd verdwijnt ook die "S". Wég Sparta. Op de ledenvergadering werden als alternatieven Capelle aJd IJssel en Delft genoemd. Wat heeft Sparta in hemelsnaam in Capelle te zoeken? Maar er moet wel wat gebeuren. Financieel kan het niet langer Voorzitter Van Rijn en zijn club genoten staan met de rug tegen de muur. Het doet een beetje denken aan de grijze oudheid: koning Leonidas met zijn Spartanen in de pas van Ther mopylae. Men kent hun tra gisch lot: na heldhaftig verzet werden ze door de Perzen in de pan gehakt. Laten we dat, met de moderne Spartanen, niet nog eens hoe ven mee te maken. Geld Tijdens de bondsvergadering in Zeist heeft KNVB-voorzitter Van Marle er op gewezen dat het ledental van Neerlands grootste sportbond de komende jaren wel eens zou kunnen te ruglopen. Vanwege de economische recessie én de geboortebeperking. Hij vond dat er nu gewerkt moet worden aan vergroting van het vrouwenvoetbal en het binnen de KNVB brengen van het wil de zaalvoetbal. Het is natuurlijk verheugend dat de KNVB op die terreinen ini tiatieven wxl ontplooien. Alleen zijn het tijdstip en de motieven nogal bedenkelijk. Het vrou wenvoetbal is door de KNVB nooit anders dan met zuchten en steunen aanvaard. Over het wilde zaalvoetbal heeft de bond zich alleen laten horen als het om strafmaatregelen ging. De toon is nu ineens anders - om dat men wat krap bij kas komt te zitten is het gewenst dat vrouwen en wilde zaalvoetbal lers hun steentje bijdragen. Van dat soort overwegingen word ik altijd korzelig. Wat mag? Het amateurisme in de topsport is zo dood als een pier. ledereen behoort dat te weten, maar niet iedereen wil het weten. Met na me organisaties waarvoor het amateurisme volgens vergeelde statuten de levensbron is, lig gen constant met de amateur- regel overhoop, want de reali teit overtreft steeds hun stout ste verwachtingen. Zoals bijv. het Internationaal Olympisch Comité IOC) In het IOC-hoofdkwartier in Lausan ne zijn ze geloof ik 24 uur per etmaal met die kwestie bezig. Van die Spanjaard (IOC-presi- dent Juan Samaranchmag al les of bijna alles, als ik hem goed beluister. Het is een rea list die al lang begrepen heeft dat het Westen op den duur geen partij meer is voor het Oosten als je vasthoudt aan achterhaalde regeltjes. "Doe nu maar", lijkt hij tegen het Westen te zeggen, "maar maak het niet él te gek". Het is de eni ge manier om de Olympische beweging overeind te houden, want het Oostblok (met dat schijnheilige staatamateuris- me) komt het nu eenmaal veel beter uit alles te laten zoals het eind vorige eeuw door die aris tocraat van het zuiverste wa ter, baron De Coubertm. is ge regeld. Als in Los Angeles-1984 de Olympische eed weerklinkt, heeft Samaranch de oren dan ook dichtgestopt met watten en reglementen. Sommige Nederlanders is zo'n houding een gruwel Vandaar dat onlangs een vertegenwoor diger van de KNVB (die toch beter had moeten weten) en de directeur van het Neder- landsch Olympisch Comité naar Samaranch zijn getrok ken om het naadje van de kous te weten wie wel en wie niet in het Nederlands Olympisch elf tal mag worden opgesteld. Ja en daar krijgt die Spanjaard nou het lendewater van, u>ant weet die man veel Je moet natuurlijk niet met Cruijff aankomen, maar alles wat m de eerste divisie een hal ve gnjpstuiver verdient zak geld heet dat »n IOC-kringen is vast en zeker oproepbaar. Je moet het die man, die Span jaard. alleen niet trrdgen Nu het toch is gebeurd, tekent de ramp zich meteen af Een lOC- commissie heeft er zich prompt over gebogen en dit weekeinde verklaard dat men zal accepte ren dat voor de Europese voor rondes van het Olympisch voet baltoernooi de ruimere ama- teurregels van de FIFA (de We reldvoetbalbond) mogen gel den, maar dat met de mogelijk heid moet worden rekening ge houden dat spelers die daar aan hebben meegedaan niet aan het Olympisch eindtoer- nooi kunnen deelnemen, want dón gelden mogelijk weer an dere bepalingen. Van die dingen, hè. Van die din gen. MELBOURNE (ANP) Woedend smeet Tom van 't Hek zijn stick tegen een muurtje. De Kampong-speler, tot aanvoerder gepromoveerd toen Van Asbeck een kwar tier na rust wegens een blessure uit moest vallen, kon gisteren in Melbourne zijn teleurstelling over de neder laag van het Nederlandse hockeyteam tegen India (1-2) maar moeilijk verwerken. Van 't Hek had het vooral op scheidsrechter Faulkner voor zien. Acht seconden voor het ein de gaf de Nieuwzeelander India een strafcorner en tot groot onge noegen van de Nederlanders liet hij de klok stil zetten om tijdrek- ken te voorkomen. Prompt schoot Vineet de winnende tref fer achter de wanhopig uitvallen de doelman Hermans. Drie se conden later klonk de toeter ten teken dat de wedstrijd was afge lopen... Intussen zat Arno den Hartog zich aan de kant te verbijten. De lan ge middenvelder van Amster dam kreeg met nog bijna acht minuten te spelen de gele kaart van Faulkner, die in het vuur van het spel helemaal vergat Den Hartog terug te roepen. Daarmee was Oranje tevens een betrouw bare lijn verdediger kwijt. Geen wonder dat Van 't Hek en zijn teamgenoten weigerden genoe gen te nemen met deze arbitrale dwalingen. Faulkner werd haast omver gelopen door de heftig ge sticulerende Nederlanders, die daar uiteraard niets wijzer van werden. Roderick Bouwman ontlaadde zijn teleurstelling weer op een andere manier. De robuuste spits, die al leen na een half uur succes had gehad met een strafcorner, had zich totaal leeg gelopen. Toen dat uiteindelijk tevergeefs bleek te zijn geweest, liet hij zich uitge put op het drijfnatte kunstgras vallen, waar hij minuten lang be wegingloos bleef liggen. "Zoiets heb ik zelfs in al die jaren niet meegemaakt", moest manager André Bolhuis erkennen. Temidden van al dat tumult bleef coach Wim van Heumen betrek kelijk kalm. Ondanks het onfor tuinlijke verlies tegen India, dat in de laatste acht wedstrijden ze ven keer kansloos tegen Neder land was geweest, produceerde hij zelfs een glimlach. "Natuur lijk is het vervelend dat we op zo'n manier moeten verliezen", zei hij, "waarom de tijd bij de laatste strafcorner werd stilgezet is mij een raadsel. Bij alle andere corners werd het immers ook niet gedaan. Daarbij kwam het over het hoofd zien van Arno en de vreemde beslissingen van de Spaanse arbiter Deo in de eerste helft. Hij strooide maar lukraak met kaarten en gaf bovendien In dia ten onrechte een strafbal. Omdat India eerder van Pakistan heeft gewonnen, zullen wij daar donderdag ook van moeten win nen. Eerlijk gezegd hoopte ik in stilte een beetje dat het daar op uit zou draaien, want dan is Pa kistan uitgeschakeld". Oranje heeft zonder twijfel goede kansen tegen de Pakistani, die in Melbourne een uitgebluste in druk maken. Tegen Maleisië draaiden ze slechts twintig minu ten op volle toeren, hetgeen vol doende bleek om met 5-0 te win- Tegen India bleek duidelijk dat vooral Ties Kruize, maar ook Jenniskens en Steens danig wor den gemist. Geen enkele speler is in staat de gouden passes te produceren, die Ties Kruize afge lopen zomer tijdens het zo suc cesvolle toernooi om de Cham pions Trophy in Amstelveen van zijn stick liet komen. Mede daar door zijn de vleugelspelers Van Grimbergen en Hidde Kruize niet half zoveel waard als in de competitie bij Klein Zwitser land. "Ik word hier gewoon erg slecht aangespeeld", aldus "Ja- pie" van Grimbergen. "Normaal krijg ik de bal zodanig dat ik me meteen op een tegenstander kan instellen. Nu moet ik me meestal eerst omdraaien. Daar komt bij dat ik deze keer doodsbang was voor die Indiër, die ik tegenover me had. Dat durf ik rustig te be kennen. Hij stond op een levens gevaarlijke manier met zijn stick te zwaaien. Als Van Heumen me in de rust vervangen had, zou ik daar vrede mee gehad kunnen hebben. Nu gebeurde het een kwartier voor tijd, toen ik juist beter begon te draaien. Zoiets is dan niet erg bevorderlijk voor je zelfvertrouwen" Bij Hidde Kruize, die op de voor hem toch wat vreemde plaats van linksbuiten speelt, komt er nog iets anders bij kijken. "Het is voor mij natuurlijk allemaal nog nieuw", aldus de jongste van de Kruize-broers. "Van tevoren dacht ik dat het wel mee zou val len. Het is echter lastiger dan ik had verwacht. Tommy van 't Hek heeft me er al op gewezen dat je zeker tien interlandwedstrijden moet hebben meegemaakt om voldoende zelfvertrouwen te krijgen. En ik geloof nu dat hij gelijk heeft". Door de stroeve aanvoer vanaf de vleugels moest Bouwman in de spits erg veel werk alleen opknappen. "En dat kost ontzettend veel energie", al dus de HGC'er. "Bij de strafcor- ners spelen verder twee factoren mee. Als het hele elftal niet lek ker draait, lukt het bij het aange ven (Van Grimbergen) en stop pen (Van 't Hek) meestal ook niet zo best. En ik heb bij het schie ten vrij veel last van het veld Door de hoge pool van het nieu we kunstgras maakt de bal gauw onverwachte wendingen". De tegenslag van de door Gomes benutte strafbal in de twintigste minuut ("Er was niets aan de hand", klonk het na afloop in koor) kwam Nederland nog wel te boven. In de snel heen en weer golvende wedstrijd had Bouw man na een half uur een gaatje kunnen vinden in het door Ro meo James goed verdedigde doel. Beide teams hadden overi gens enkele kansen voorbij iaten gaan. Hidde Kruize miste een tip-in op het nippertje en Her mans moest enkele keren hande lend optreden om een treffer te voorkomen. Één keer stond Van Asbeck op de lijn om in te grij pen toen Hermans was gepas seerd. Het uitvallen van de Haagse aan voerder in de 49e minuut noopte Van Heumen tot een reorganisa tie. Van 't Hek nam de aanvoer dersband over, Den Hartog ging voorstopper spelen en Schaef- fers werd linkshalf. Met even la ter Voermans voor Van Grimber gen wilde Van Heumen nieuwe impulsen in het aanvalsspel brengen. Tot de laatste minuut leek het duel in een voor Neder land niet ongunstig gelijk spel te eindigen. Het electronische sco rebord gaf nog slechts 25 secon den aan toen Bouwman met zijn laatste krachten uit een moeilij ke hoek tegen de zijkant van het Indische doei mepte in plaats van de vrijstaande Voermans te bedienen. Met de vergeefs om aandacht vra gende "boosdoener" Den Hartog aan de kant, velde India tenslotte het vonnis in de acht seconden, die arbiter Faulkner achter de hand hield voor de zesde straf corner die op Hermans afkwam. Vineet was de scherprechter, waarna de 2500 toeschouwers in het benauwend warme hockey- stadion hun ogen uitkeken naar de vreugdetonelen bij de Indiërs en de woedende reacties in het Nederlandse kamp. De standen zyn. Poule A: 1. India 2. Nederland 3. Pakistan 4. Maleisië 5. China 2 0 0 2 0 2-11 Poule B 1. Australië 2 2. West-Duitsland 3 3. Engeland 2 2 0 0 4 4-2 0 0 4 13-5 0 14 6-6 0 12 5-2 0 12 6-7 0 3 0 4-14 DEN HAAG (ANP) - Haico Scharn zal met ingang van 1 ja nuari zijn functie als bondstrai ner voor de middenafstanden van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) neerleg gen. Scharn, die dne jaar als trai ner in dienst van de KNAU is, heeft het besluit te stoppen geno men omdat hij van mening is dat hij in de uitvoering van zyn over eenkomst met de Unie belem merd wordt. Scharn: "Volgens mijn contract heb ik als bonds trainer de verantwoording voor de middenafstand van hoog tot laag. In de praktijk is dat niet het geval". Haico Scharn wilde in de paas vakantie met een deel van zijn groep atleten naar een trainings stage in Bordeaux of Viareggio. Die trainingsstage is de atleten aangeboden door de sponsors, bij wie zij onder contract staan. Scharn wilde de atleten tijdens die stage begeleiden maar kan dat niet omdat de KNAU zijn reis- en verblijfkosten alsmede zijn dagvergoeding niet wil beta len. De KNAU heeft een contract met een sponsor, waarin bepaald wordt dat het sponsorgeld alleen mag worden aangewend voor de training en begeleiding van de atleet, die de kleding en het schoeisel van de KNAU-sponsor draagt. "Ik wil mij onafhankelijk opstel len", aldus Haico Scharn. "Ik heb met de ene noch de andere sponsor iets te maken. Ik wil al leen optimaal functioneren als bondscoach en dat is op deze ma nier niet mogelijk". Haico Scharn kon wel mee met een door het Nederlands Olympisch Comité betaalde trainingsstage van drie weken die Rob Drup pers, direkt na afloop van de Eu ropese indoorkampioenschap pen (5 en 6 maart in Boedapest) in Californiè afwerkt. Voor Haico Scharn is de affaire rond de trainingsstage de beken de druppel geweest De bonds coach, van wie bekend is dat hy pal achter zijn atleten staat, kreeg pas enkele dagen voor het vertrek van de Nederlandse ploeg naar de Europese atletiek- kampioenschappen in septem ber in Athene te horen, dat hy als trainer/begeleider meeging naar de Griekse hoofdstad Boven dien wordt herhaaldelyk afgun stig gereageerd op de contacten. die Haico Scharn in de tijd dat hij als atleet actief was over de gehele wereld heeft opgebouwd. Herman Buuts, de trainingscoórdi- nator van de KNAU, wilde gis termiddag nog geen commentaar geven op het besluit van Scharn. Gisteravond kwamen de trai- ningscoórdinator, de trainers en het bestuur van de KNAU byeen voor een reeds eerder vastge steld gesprek In die bijeen komst zal ongetwijfeld ook het vertrek van Haico Scharn aan de orde zyn geweest. Judobond wil rapport snel bespreken DEN HAAG (ANP) - Het bestuur van de Judobond Nederland wil voor 7 januari 1983 een extra bondsvergadering houden om het CRM-rapport over de fraudu leuze handelingen binnen het bondsbestuur te bespreken. Dit blykt uit een bnef die het be stuur aan het district Zuid-Hol land heeft gestuurd Het bestuur stelt, dat de afgevaardigden van het district "de eis dienen in te trekken" voor die datum een by- eenkomst te organiseren. In het schryven zegt de JBN toe binnen vier weken na een rech terlijke uitspraak een vergade ring te beleggen. Op 12 decem ber deed de presidente van de Haagse rechtbank uitspraak in de verduistenngszaak tegen de vroegere penningmeester van de JBN De afgevaardigden van het district Zuid-Holland willen dat de besluiten van de vergadering van anderhalve maand geleden, toen het als vcrtrouwelyk om schreven rapport ook op de agenda stond maar niet werd be- haadaldj ongeldig vwta wm klaard. Tydens die bijeenkomst werden de Zuidhollanders op een zyspoor gezet. TILBURG (ANP) - De in het afge lopen weekeinde afgelaste voet- balwedstryd Willem II-Sparta mag niet in het komende week einde worden gespeeld Deze eredivisiewedstrijd stond name ly k op het totoformulier en kreeg een vervangende uitslag Het reglement schryft voor. dat de wedstryd niet binnen tien dagen mag worden ingehaald Willem II Sparta wordt nu gespeeld op zaterdag 8 januari, 's avonds om 19 30 uur.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 9