c Geen opheffing toneelgroepen uiarneclte Uw Gasbedrijf adviseert, a Premieverhoging voor werknemers Alternatieve straf voor jongeren Huisartsen beginnen met vestigingsbeleid Minister zoekt alternatief Forse straffen in moordzaak taxichauffeur Rabbijn Soetendorp bij Sowjet-ambassadeur ZUIVER ZIJDE, ZUIVER WOL. Huurverhoging nieuwe woningen vier procent T.K. GASKACHEL. In prii Spotprijs!!! Te bevr. bij - 13478 Een risico? DINSDAG 14 DECEMBER 1982 UTRECHT (GPD) - De huisartsen in ons land beginnen per 1 maart 1983 zelf met een vestigingsbe leid. Daarmee komt wat de art sen betreft een einde aan het stel sel van vrije vestiging. De Lande lijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft onlangs voorstellen over een vestigingsbeleid goed gekeurd. Een niet bij de LHV aangesloten huisarts kan niet worden verplicht zich te houden aan het vestigingsbeleid. Daar voor zijn wettelijke maatregelen nodig, die nog zullen volgen. In afwachting van die wettelijke maatregelen hebben de artsen voorstellen uit eigen kring geac cepteerd. De huisartsen hebben besloten de omvang van een praktijk te stellen op minimaal 1300 patiënten en maximaal 3250. Part-time-huisartsen kun nen volstaan met kleinere prak tijken, maar moeten dan samen werken. Binnenland De huisartsen vinden dat nu nog niet kan worden voldaan aan ver dere praktijk-verkleining, omdat de financiële mogelijkheden daartoe niet worden geboden. Wel blijft uitgangspunt dat men streeft naar een praktijk van on geveer 2000 patiënten. De gemid delde praktijk in ons land telt op het ogenblik ongeveer 2500 pa tiënten. Maar er komen ook nog praktijken voor die groter zijn dan 3250. Wat de overdracht van praktijken betreft is een belangrijk punt dat per 1 maart het systeem van vriie vestiging niet meer zal bestaan. Nu zullen zowel nieuwe vestigin gen als overdrachten op plaatse lijk niveau worden bekeken. Daarvoor worden speciale com missies opgericht, die moeten toetsen of voor overdracht inves teringen en kosten op te brengen zijn uit de opbrengst van de praktijk. In het algemeen wordt nu gesteld dat er plaats is voor een nieuwe vestiging als de huisartsen in dat gebied gemiddeld een praktij- komvang hebben van 2600 pa tiënten en er bovendien een overschot is van 2600 patiënten. Voordeel van de regeling voor nieuwkomers wordt genoemd, dat als er in een gebied ruimte is voor nieuwe vestiging, de vesti- ger ook rechten heeft Het aantal huisartsen-in-opleiding zal door de overheid worden be perkt. Er is dan ook een werk loosheid van enkele honderden huisartsen. Ook daarom wil men toch, maar op langere termijn, streven naar kleinere praktijken. Daarvoor zal het nodig zijn dat, in overleg met de overheid, af spraken kunnen worden ge maakt over de verandering van de richtlijnen die gelden voor vergoeding door ziekenfondsen en particuliere verzekeringen. Een schadevergoedingsregeling voor de afbouw van praktijken die groter zijn dan het maximum van 3250 zal zeer vele miljoenen kosten. DEN HAAG (GPD) - Als de Raad voor de Kunst met een hanteerbaar alternatief komt, wil minister Brinkman van welzijn, volksgezondheid en cultuur (WVC) bekijken of de toneelgroepen Proloog en Nieuwe Komedie, die op 1 september 1983 zouden moe ten verdwijnen, kunnen blijven voortbestaan. Dit zei de bewindsman gisteren tij dens de behandeling van de cultuurbegroting voor 1983 in de Tweede Kamer. DEN HAAG (ANP) - De pro- cureur-generaal bij het ge rechtshof in Den Haag. mr. P.A.H. Bos, heeft gisteren een straf van 18 jaar geëist te gen een 25-jarige Luxembur ger wegens moord op de Am sterdamse taxichauffeur J. Scholts op 16 oktober van het vorig jaar. Tegen zijn 19-jari- ge medeplichtige uit België eiste de procureur-generaal een straf van 12 jaar. Begin dit jaar veroordeelde de Haagse rechtbank het twee tal tot twaalf jaar celstraf. De derde mededader kwam er dank zij zijn minderjarigheid van af met een half jaar tucht huis. Het drietal had in de vroege ochtend van 17 oktober op het Rembrandtplein in Am sterdam een taxi genomen met het plan de chauffeur te beroven. Zij lieten hem daar toe over de snelweg in de richting van Den Haag rijden. In de buurt van Roelofa- rendsveen lieten zy de chauf feur stoppen. Daarop werd Scholts met een mes de keel doorgesneden. De buit van de overval bedroeg niet meer dan een paar hon derd gulden. Dit bedrag had den de jongens nodig om de huur van een appartement te betalen. Ze hadden verschil lende plannen gesmeed om aan het geld te komen en ten slotte gekozen voor het bero ven van een taxichauffeur De verdedigers van het tweetal vroegen het Hof hun cliënten vrij te spreken van moord en alleen diefstal met geweld en dodelijke afloop bewezen te verklaren. De straffen zou den dan lager uit moeten val len dan nu is geëist Minister Brinkman Kunst nog vóór de kerstvakan tie. Dit advies moet gemaakt worden door de commissie Thea ter van deze raad, die op verzoek van de minister het werk weer heeft hervat. De commissie had eerder dit jaar haar werkzaamhe den gestaakt, uit ongenoegen over het gebrek aan overleg tus sen het departement en de com missie. Minister Brinkman sprak in zijn antwoord op de talrijke vragen van de kamerleden over een prioriteitenlijst, aan de hand waarvan hij de komende jaren zijn beleid met betrekking tot de cultuur wil voeren. Zo wil de mi nister accenten leggen bij wat hij noemde de „top-podiumkun- sten". Niet alle podiumkunst soorten acht hij het subsidiëren waard. DEN HAAG (GPD) - De werkne mers moeten volgend jaar meer premie betalen voor de kinder bijslag en aow. De premieverho gingen zijn nodig omdat de rege ring zelf niet langer wil bijbeta len aan de fondsen, waaruit aow en kinderbijslag worden uitge keerd. Dit jaar stortte de overheid nog 850 miljoen gulden in het Ouder- domsfonds (voor de aow-uitke- ringen) en 4,15 miljard in het Kinderbijslagfonds. Om de fondsen niet met een finan ciële strop te laten zittèn, moeten de premies ervoor omhoog. De aow-premie gaat als gevolg van het terugtrekken van de rijksbij dragen omhoog naar 11,45 pro cent. Daarmee komt op de sala risstroken de inhouding voor aow en aww (de Algemene We duwen- en Wezenwet waarvoor WEERRAPPORTEN De Bilt mist 0 Deelen mist -2 Eelde mist 0 Eindhoven geheel bew. 1 Den Helder regenbui 0 Rotterdam mist 1 Twente mist -1 Vlissingen geheel bew. 3 Zd. Limburg geheel bew. de premie een fractie omlaag gaat) op 12,8 procent (thans 12,6). Voor het Kinderbijslagfonds is vol gend jaar door het terugtrekken van de rijksbijdragen 2,2 procentj meer premie nodig. Zij zal daar door boven de 4 procent komen te liggen. De premie blijft geheel voor rekening van de werkgever, al zal door een verschuiving in andere sociale premies de extra last toch op de schouders van de werknemers komen te liggen. Uitgangspunt in het beleid is, dat de totale premielast voor de werkgevers niet omhoog mag. Waar zij voor hogere premiebeta ling moeten opdraaien, zal elders compensatie worden gezocht. Daarbij wordt met name gedacht aan een verschuiving in de pre miebetaling voor de Werkloos heidswet (ww). Die zou in haar geheel voor rekening van de werknemers moeten komen. Eind van de week zal meer duide lijkheid zijn ontstaan over de hoogte en de verdeling van de verschillende sociale premies. De Tweede Kamer debatteert vanaf vandaag de hele week over de hoogte en de verdeling van d^ premies. Voorts zei de bewindsman ruimte te willen maken voor vernieu wingen en experimenten in de kunst, voor amateuristische kunstbeoefening, voor architec tuur en voor nieuwe muziekui tingen. Tenslotte zal hij voorrang geven aan overleg met de om roep over de plaats van kunst in radio- en televisieprogramma's en wil hij scheef gegroeide ver houdingen binnen de subsidie stromen van de verschillende overheden aanpakken. „De ra fels moeten worden afgeknipt". Omdat er geen of onvoldoende geld is, zal er met bedragen ge schoven moeten worden en zul len er keuzen moeten worden ge maakt. Maar dat betekent niet dat de minister er een „boekhou dersmentaliteit" op nahoudt. „Ik heb een kwetsbare positie: als ik toezeggingen doe, moet ik mij steeds afvragen hoe dit bij de mi nister van financiën uitwerkt". Op zijn aanvankelijke afwijzing van het invoeren van een aparte kunstenwet, kwam hij enigszins terug. Hfj wil eerst advies van de Raad voor de Kunst hierover. Niettemin aarzelde hij nog steeds of het regelen bij wet van alles wat met kunst en cultuur te maken heeft wel zinvol is. De slechte situatie, waarin monu mentenzorg verkeert baart ook de minister ernstige zorgen, vooral ook op het punt van de werkgelegenheid. Met het minis terie van sociale zaken overlegt hij of werken met behoud van een uitkering in deze sector mo gelijk is. Definitieve beslissingen over de zeer ingrijpende herstructure ring, die het orkestenbestel bo ven het hoofd hangt, zyn pas te verwachten wanneer de regiona le werkgroepen hun eindvoor stellen (eveneens vóór de kerst) hebben ingediend. Er moet voor al niet overhaast worden geope reerd. Wel staat vast dat over het hele front van de muziekbeoefe ning zal moeten worden bezui nigd, aldus de minister. De bezuiniging van 3,1 miljoen op de kunstuitleen in 1983 moet vol gens Brinkman nadrukkelijk worden gezien als een over gangsmaatregel. In 1984 wordt deze regeling weer ongedaan ge maakt. De opvatting van CDA- kamerlid Beinema, neergelegd in een motie, om extra geld voor aankoop van beeldende kunst en het verlenen van opdrachten weg te halen bij de Beeldende Kunstenaars Regeling sprak de bewindsman aan. DEN HAAG (ANP) - De ambassadeur van de Sowjet-Unie in Nederland, W. Beletsky, heeft gisteren een ontmoeting gehad met rabbyn Soeten dorp. Volgens Soetendorp was het de eerste keer in zeker twintig jaar dat een Sowjet-ambassadeur op de ambassade een discussie met actie voerders aanging. Soetendorp noemde het gesprek na afloop vriendelijk, openhartig en za kelijk. Hij heeft nog eens aangedrongen op toestemming voor vertrek van joden in de Sowjet-Unie, die naar het buitenland willen emigreren. Verder vroeg hy om een levensteken van de hongerstakende dissident Sjtsjaranski en aandacht voor het geval van de joodse activist Josef Begun. Volgens de rabbijn heeft de ambassadeur niet tegengesproken dat steeds minder joden de Sowjet-Unie kunnen verlaten. Hij zou dit hebben ge weten aan de verslechtering van de relaties tussen Oost en West. Sjtsja ranski werd door Beletsky opnieuw uitgemaakt voor een terecht ver oordeelde spion, aldus Soetendorp. Het geval-Begun zou door de am bassadeur nader worden bekeken. De Sowjet-ambassadeur heeft gisteren in een verklaring gezegd dat het vraagstuk van het vertrek van de joden naar het buitenland zal worden opgelost in overeenstemming "met de Sowjet-wetgeving". Dit bete kent dat de joden net als vertegenwoordigers van andere groepen in de Sowjet-Unie de wettelijke en tydrovende procedures die aan emigratie vooraf gaan, moeten doorlopen. Beletsky verklaarde verder dat Soetendorp beter zijn stem kan verheffen tegen de Israëlische politiek en de slachtpartijen in Libanon, als de rabbijn zich werkelijk zorgen maakt over de mensenrechten. ADVERTENTIE Onderblotzses. hemdjes en broekjes. Dun, behaaglijk en warm. GRONINGEN - Zo'n 150 taxichauffeurs en 1000 leerlingen buitengewoon onderwijs demonstreerden gisteren in Groningen tegen het voorstel van de regering om subsidies voor het gratis taxivervoer voor schoolkinderen af te schaffen. Op de foto laten leerlingen ballonnen op met een briefje voor minister Deetman van onderwijs. BREESTRAAT126, LEIDEN. TEL. 071 130960 Experiment justitie in enkele arrondissementen AMSTERDAM (ANP) In enkele arrondissementen, waaronder Amsterdam, wordt vanaf januari officieel geëxperimenteerd met alternatieve straffen voor veroor deelde mindeijarigen. Dit bete kent dat in die arrondissementen in principe iedere wetsovertre der tot 18 jaar - als hij of zij daar om vraagt - in plaats van de klassieke sancties als tucht school of boete een alternatieve strafsanctie opgelegd kan krij gen. Geen vrijheidsstraf, maar het ver richten van karweitjes of het vol gen van trainingen of cursussen. Met de alternatieve sancties pro beert men de nadelige effecten van een vrijheidsstraf weg te ne men (verlies van baan of verzuim van school bijvoorbeeld). Daar naast moet het leiden tot een ver dere humanisering van het straf rechtelijk ingrijpen. "Wanneer de experimenten goede resultaten opleveren, dan zal over twee jaar bekeken worden of de nu nog alternatieve straffen de klassieke straffen dan gedeel telijk kunnen vervangen. De vrij heidsstraf zou daarmee voor sommige jeugdigen verleden tijd zijn", aldus mr. S. Slagter, voor zitter van de werkgroep experi menten alternatieve sancties voor jeugdigen, kortweg de werkgroep-Slagter. De werkgroep kreeg eind 1981 van de toenmalige minister van justi tie De Ruiter opdracht na te gaan welke arrondissementen voor deze experimenten in aanmer king konden komen. Daarna zou de werkgroep de experimenten moeten begeleiden en na twee jaar de minister moeten advise ren over de invoering van een systeem voor alternatieve sanc ties. Of een jeugdige verdachte een al ternatieve straf krijgt hangt in eerste instantie van hem of haar zelf af. De verdacht moet hiertoe het verzoek doen. De officier van justitie en de rechter beslissen of dit verzoek al dan niet wordt toe gewezen. Belangrijk is volgens Slagter om rekening te houden met de reac tie van de samenleving. In Ne derland, waar de straffen lager liggen dan in de meeste landen, zal het voor het publiek soms moeilijk te brijpen zijn dat "mis dadigers er met het opknappen van karweitjes" vanaf komen. Eén van de belangrijkste taken van de werkgroep-Slagter is deze vooroordelen weg te nemen. Slagter: "Alternatieve straffen zijn geen lieve straffen Het valt be paald niet mee om ieder uur in je vrije tyd, naast school of werk, in de weekeinden en de vakanties. te moeten werken of cursussen te moeten volgen - onbetaald wel te verstaan Bovendien moeten de mensen leren inzien dat niet alleen de verdachte zélf meer baat heeft by een alterna tieve straf, doordat zijn gedrag vaak in positieve zin verandert, maar ook de samenleving hier mee is gediend". i Aberdeen Athene Barcelona Berlijn Bordeaux Brussel Frankfort Genève Helsinki Innsbruck Klagenfurt Kopenhagen Lissabon Locamo Londen Luxemburg Madrid Malaga Mallorca Malta München Oslo Split Stockholm geheel bew. Wenen motregen Zurich geheel bew. geheel bew. 3 -1 zwaar bew. 17 12 zwaar bew. 17 5 mist 3 -2 zwaar bew. 9 5 zwaar bew. 0 -1 half bew. 3 1 half bew. 8 2 zwaar bew. -8 -13 sneeuw 3 0 zwaar bew. 1 -4 zwaar bew. 2 -6 licht bew. 14 8 onbew. 6 -3 on bew 4 -1 onbew. 11 1 onbew. 17 9 weerlicht 17 4 licht bew. 18 14 geheel bew. 7 -2 licht bew. 14 6 onbew. -5 -12 licht bew. 6 1 bew. 16 7 bew. 8 0 0.1 1 0.1 Casa Blanca regenbui 17 12 Istanbul half bew. 13 11 0.3 Las Palm as zwaar bew. 21 17 0 Beiroet onbew. 19 11 0 Tel-Aviv licht bew - 11 Tunis half bew 20 10 0 Enkele personeelsleden van de scheepswerf De Waal wachten in een 1vervoerd te worden. In totaal moesten 47 personen worden opgenomen i door blauwzuurqas. Dat gas kwam vrij bij een brand op de werf. Gifgasbrand: 47 mensen in ziekenhuis ZALTBOMMEL (ANP) - Onge veer 47 mensen zijn gisteren ter observatie opgenomen in een ziekenhuis in verband met mo gelijke vergiftiging door blauw zuurgas. Het gas kwam vrij by een brand in scheepswerf De Waal in Zaltbommel Tijdens las werkzaamheden vatte een hoe veelheid isolatiemateriaal vlam Van de personen die met het gas in aanraking kwamen (dertig perso neelsleden van de scheepswerf, elf brandweerlieden en zes rijks politiemensen) is één van de po litiemannen er vrij ernstig aan toe. Hy ligt aan het infuus en krijgt zuurstof toegediend. De brand blykt te zyn uitgebroken op een in aanbouw zijnd schip Door laswerkzaamheden vcroor zaakte vonken kwamen terecht in isolatiemateriaal, dat vlam vat te en onmiddellyk het gas ver spreidde DEN HAAG (GPD) - De huren van gesubsidieerde woningen wor den vanaf 1 juli volgend jaar met 6 procent verhoogd; voor huizen die nog geen tien jaar oud zyn geldt een huurverhoging van 4 procent. Dit stelt staatssecretaris Brokx (volkshuisvesting) voor. Nog deze maand neemt de minis terraad de beslissing over de huurverhogingen voor volgend jaar. Dit jaar gingen de huren ook al met zes en vier procent omhoog. Al by het regeerakkoord legden CDA en WD zich vast op een huurstijgingspercentage van zes procent Dat de nog niet zo oude woningen daarvan naar ver wachting worden uitgezonderd komt deels door de daling van de bouwkosten sinds vong jaar. Die daling van de bouwkosten drukt aanzienlijk het huurpeil van nieuwe woningen Om te voorkomen dat de huren van be staande woningen de huren van nieuwe woningen voorby zou den gaan wordt gekozen voor een verhoging van 4 procent voor deze categone. Voor een groot deel van de oudere woningen geldt bovendien dat de huur wordt geharmoniseerd. Dat wil zeggen dat de huurprijs in termynen wordt opgetrokken naar het ..minimum redelyk peil", zoals dat volgens een pun tensysteem van het ministerie van volkshuisvesting kan wor den vastgesteld. ADVERTENTIE Leuk, zo'n koopje Maar kijk uit! U gaat die kachel toch niet zelf aansluiten7 Dat is werk vooreen vakman Waar u die vindt7 Informeert u eens bij uw Gasbedrijf

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 7