Van Voorschotense polder tot Leidse woonwijk Nieuwbouwwijk met huisvesting voor 13.500 Leidenaren Inspraak onderdeel bouwproces Eerste paal in Stevenshof PAGINA 4 Leiden LEIDEN - De Stevenshofpolder, het maagdelijke gebied achter de Rijndijk (tussen De Vink en de Haagsche Schouw), is, na Zuid-west en de Merenwijk, het nieuwe uitbreidingsgebied van de gemeente Leiden. Op 5 januari 1981 stelde de gemeen teraad het globale bestem mingsplan vast voor de toe komstige woonwijk. Morgen zal de eerste paal de grond in gaan voor Leidens volgende Merenwijk. Daaraan is een langdurige en moeizame dis cussie vooraf gegaan tussen, kort gezegd, de voor- en tegen standers van de bouw in de Stevenshofpolder. De eerste stap op weg naar de nieuwe woonwijk werd gezet in 1966 toen een deel van de polder, dat tot de gemeente Voorschoten behoorde, bij Lei den werd gevoegd. Zes jaar la ter werd onder verantwoorde lijkheid van de toenmalige wethouder Kret een werk groep ingesteld die de ontwik keling van de Stevenshofjes- polder zou gaan voorbereiden. Gaten In 1974, met de komst van Lei dens linkse programcollege, keerde het tij ook voor de Ste venshofjespolder. De Werk groep Milieubeheer meende dat het bebouwen van de Ste venshof niet nodig zou zijn als eerst de gaten in de (binnen- )stad volgebouwd zouden wor den. En ook een gezamenlijk werkgroep van PSP, PPR en D'66 publiceerde een rapport waarin werd geconcludeerd dat de bebouwing van de Ste venshof ongewenst en niet no dig zou zijn. Een uitgebreide discussie volgde. boom, zich steeds een vurig voorstander toonde van be bouwing van de Stevenshof polder moest hij het onderspit delven. De aandacht van het linkse college ging vooral uit naar de stadsvernieuwing, het bebouwen van open plekken binnen de bebouwde kom van Leiden. Wel werd doorgewerkt aan een programma van eisen voor de Stevenshofpolder voor het geval zou blijken dat het bouwen in open gaten geen soulaas zou bieden voor de groeiende lijst van woningzoe kenden. Dit programma dat in mei 1978 door de gemeenteraad werd vastgesteld werd gevolgd door het maken van een bestem mingsplan. Zoals gezegd werd dat plan in januari 1981 door de raad vastgesteld en daarmee was het pleit eigenlijk be slecht. De voorstanders van het groene hart van de rand stad hadden de strijd verloren. Niet in de laatste plaats omdat inmiddels was komen vast te staan dat de nieuwbouw in de (binnen)stad onvoldoende op leverde om de behoefte van de Leidse woningzoekenden op te vangen. Sinds de zomer wordt gewerkt aan het bouwrijpmaken van de polder. Het is de bedoeling dat de nieuwe wijk in 1990 zal zijn volgebouwd. Of dat lukt hangt af van de minister van volks huisvesting. Die maakt uit hoe veel woningen Leiden jaarlijks mag bouwen. Het afgelopen jaar viel dat ongunstig uit zo dat zelfs noodzakelijk was een voorschot te nemen op het kontingent voor volgend jaar om in de Stevenshof aan de slag te kunnen. Eengezinswoning Er worden in de Stevenshofpol der voornamelijk eengezins woningen gebouwd (65% van alle woningen). Ongeveer 35% van de woningen zal bestaan uit gestapelde bouw (3 4 la gen). Het percentage kleine woningen, voor één- en twee persoonshuishoudens zal ma ximaal 35% bedragen (inclusief 9% bejaardenwoningen). De meeste woningen worden ge bouwd in de gesubsidieerde sector, dat wil zeggen: woning wetwoningen, premiehuurwo ningen, premiekoopwoningen A en premiekoopwoningen B. Dure vrije sector huizen zullen alleen gebouwd worden als daarvoor voldoende belang stelling bestaat bij bouwers en kopers en dat is vooralsnog niet het geval. De Rijndijk zal in de toekomst zijn funktie als doorgaande route verliezen. De weg zal ver keersluw worden. Het door gaande verkeer tussen Leiden en Rijksweg 44 zal in plaats van over de Rijndijk over de Dr. Lelylaan en over de toe komstige weg Stevenshofdreef worden geleid. De woningen worden zo gegroepeerd dat er veel ruimte is voor kinderen om te spelen. In het midden van de wijk komt een wijk- park. Er is ook ruimte voor een winkelcentrum, een wijkcen trum, kantoren en milieuvrien delijke bedrijven. in de wijk is ook ruimte gereser veerd voor scholen, een ge zondheidscentrum en een bi bliotheek. De eerste paar jaren zal het echter nog geen ideaal wonen worden in de Stevens hofpolder. De bewoners zullen het voorlopig nog zonder win kels en andere voorzieningen moeten stellen. Wel zullen er enkele noodvoorzieningen (scholen) komen. Definitieve welzijnsvoorzieningen (sociaal cultureel werk, medische zorg, recreatie, geestelijk leven) zul len er overigens toch niet één, twee. drie ziin. De gemeente Leiden heeft daarvoor nauwe lijks geld. De Stevenshofpolder wordt de eerste Leidse woonwijk die is aangesloten op de stadsver warming. Daarvoor wordt warm water vanaf de centrale van het energiebedrijf aan de Langegracht door leidingen in de grond naar de Stevenshof gevoerd. Alleen om te koken wordt een aardgasnet aange legd. Stadsverwarming is niet nieuw, want een aantal scholen en twee ziekenhuizen in Lei den beschikt al over zo'n ver warmingssysteem. De bewo ners van de Stevenshof is ver zekerd dat de stadsverwar ming niet duurder zal zijn dan aardgas, maar ook niet goedko per. Hoofdzaak is uiteraard dat de Stevenshofpolder uitkomst zal bieden voor de vijfduizend wo ningzoekenden die staan inge schreven bij het Leidse Buro Huisvesting. Daar is het per slot van rekening om begon- LEIDEN - Leiden krijgt er een nieuwe woonwijk bij. Morgen wordt de eerste paal gesla gen voor de bouw van zo'n 4500 woningen in de Stevenshofpolder. Een typisch Hol landse polder die zal worden omgetoverd tot een moderne nieuwbouwwijk voor 13.500 Leidenaren. Ai enige tijd wordt de landelijke rust in de Stevenshofpolder ver stoord door graafmachines en vrachtauto's. In het vooijaar is een begin gemaakt met het bouwrijpmaken van het terrein (zandophoging), de aanleg van riolering en de aanleg van de Ste venshofdreef. Met de woning bouw wordt begonnen in de noordwesthoek van de polder, aan de zijde van de Rijndijk, na bij de Haagsche Schouw. Eén van de eerste bewoners van de Stevenshofpolder, en voorzitter van de bewonersvertegenwoor diging. Arend Hartman, zal mor gen de eerste paal slaan voor twee woonbuurten van samen 385 woningwetwoningen. In juni- zullen de eerste Leidse families het groene weidegebied, met de oude knotwilgen, de Veenwate- ring en een enkele boerderij, gaan bevolken. Vanaf die maand worden wekelijks zo'n 15 wonin gen opgeleverd. Goed en goedkoop Wethouder Tesselaar van volks huisvesting heeft steeds voorop gesteld dat de woningen in de Stevenshof worden gebouwd voor Leidse woningzoekenden. Daarbij wordt voorrang verleend aan degene die nu in een goedko pe woning wonen van een wo ningbouwvereniging maar graag willen verhuizen (doorstromen) naar een duurdere, maar wel be taalbare, eengezinswoning. De nieuwbouw moest dus goed en goedkoop worden, dat wil zeg gen: een goede woning met een betaalbare huur voor de mensen met een kleine beurs. De gemeente heeft zeventien aan nemers gevraagd een compleet bouwplan in te dienen. Architec tenkeuze werd aan de aannemers overgelaten. "Zoekt u het maar uit, als het maar goedkoop is", was de boodschap. Die opzet is aardig gelukt. Van der Vorm Wo ningbouw B.V. uit Papendrecht haalde een woningbouwplan uit een Ia dat men al eens had uitge voerd in Spijkenisse. Met luttele door Jan Rijsdam wijzigingen en de noodzakelijke versobering kan het in de Ste venshof herhaald worden. Van architecten- en adviseurshonora ria is geen sprake. Dat samenge nomen met de nodige versobe ring en de moordende concur rentie in de bouwwereld heeft een huurprijs voor de dag doen komen beneden de vierhonderd gulden per maand voor huis met een tuin. Het bouwplan omvat voornamelijk eengezinswoningen (met drie, vier of vijf kamers) maar in het plan zitten ook 36 bejaardenhuis jes en een viertal woningen voor minder-validen. Een klein stukje van de nieuwbouw zal bestaan uit 24 gestapelde woningen. Het gaat om vrij ruime, goed geïso leerde woningen. Gevarieerd van opzet, de gevels opgemetseld in rode of gele baksteen, het buiten werk kleurig geschilderd en een schuine kap met pannen. Het zijn dus allemaal huurwoningen. Krap Volgens gemeenteambtenaar Mels Verkoren, van de afdeling volks huisvesting, is het zeker niet de bedoeling de Stevenshofpolder via de thans gevolgde werkwijze vol te bouwen. Het uitvoeren van een ladenplan is vooral ingege ven door de noodzaak om de bouwkosten te beperken en door het krappe tijdsschema (één ok tober moesten de plannen bij het ministerie in Den Haag liggen). De kans dat de komende jaren in de Stevenshofpolder net zulke goedkope huurwoningen wor den neergezet al thans het geval is wordt, mede gezien de huidige kabinetsplannen, gering geacht. Behalve woningwetwoningen zul len in de Stevenshofjespolder ook premiehuur- en koopwonin gen worden gebouwd. Eind deze maand gaat vermoedelijk de eer ste paal de grond in voor 100 pre- De Stevenshofpolder zoals die er nu uitziet, wijk in de polder;. Op de achtergrond de woningen miehuurwoningen. Grootels Bouwmaatschappij, uit Eindho ven, bouwt deze woningen in op dracht van het Philips pensioen fonds. Begin volgend jaar wordt een begin gemaakt met de bouw van 150 premie-koopwoningen door het Bouwfonds Nederland se Gemeenten. Bij elkaar genomen overheerst de hokjesgeest sterk in de Stevens hofjespolder. Met alternatieve woon- en leefvormen wordt na genoeg geen rekening gehouden. Ambtenaar Verkoren meent dat experimenten met alternatieve woonvormen ook de nodige aan dacht moeten krijgen in de Ste venshof. Maar de gedachten over een centraal wonenproject, houtskeletbouw of experimente le woningbouw zijn slechts spo radisch waar te nemen op het Tien tot vijftien jaar geleden, tij dens de bouw van de Merenwijk, was daarvan nog nauwelijks sprake. Een foldertje en een tot niets verplichtende voorlich tingsavond. Daarbij bleef het. In de Stevenshofjespolder is echter sprake van een daadwerkelijke deelname van de toekomstige bewoners aan het bouwproces. Dat is niet uniek in het Tand, maar ook zeker niet gemeen goed. Voor Leidse begrippen in elk geval een stap in de goede richting. inks op de foto de brug die xingen aan de Rijndijk. LEIDEN - Bewoners krijgen steeds meer invloed op de wijze waarop hun huis wordt gebouwd en hun woonomgeving ingericht. In de te bouwen woonwijk Ste venshofjespolder is de inspraak een bijna onlosmakelijk deel ge worden van het totale bouwpro- Leidse stadsbouwhuis. In het bestemmingsplan voor de Stevenshofpolder zijn de belang- ijjkste zaken al vastgelegd. Klei ne veranderingen zijn nog moge lijk. De nieuwe woonwijk zal de komende jaren stukje bij beetje worden volgebouwd. De bedoe ling is dat de 4500 woningen er in 1990 staan. Maar hoe de Stevens hof er precies zal uitzien over tien jaar kan natuurlijk niemand zeggen. In mei van dit jaar heeft de ge meente 280 bewoners (gezinnen) geselecteerd die een woning krij gen toegewezen in de eerste twee bouwvlekken van de Stevens hof. Ongeveer honderd wonin gen zijn nog in reserve gehouden voor urgente toewijzing (stads- vernieuwingsurgenten) en rijks- reservering. Voor de 280 bewo ners is in juni een serie van vier, drukbezochte, inspraakavonden gehouden. Tijdens deze avonden hebben toekomstige bewoners hun wensen naar voren kunnen brengen met betrekking tot de indeling en de grootte van de wo ning. Deze wensen zijn goed deels in de plannen verwerkt. "Ik had niet verwacht dat we zo veel inspraak zouden krijgen", zegt Gerard Klerk, éen van de toekomstige bewoners en secre taris van de bewonersvertegen woordiging. "Sommige mensen vinden het heel gewoon, maar de meeste zijn reuzeblij met de in spraakmogelijkheden. Er is éen bewonersvertegenwoordiging gevormd en verschillende groep jes houden zich bezig met de plannen voor de inrichting van de woonomgeving, de woning, de stadsverwarming enz. Een coördinatiegroep houdt de alge mene lijn in de gaten en zorgt voor de band met de overige be- Zo gaan de eengezinswoningen eruit morgen de eerste paal de grond in gaat. Door de activiteiten van toekom stige bewoners zijn de bouw plannen, tot op het laatste mo ment, veranderd of bijgesteld. Daarna is verder gepraat over de inbouwpakketten, dat wil zeg gen: de kleuren, tegels, afwer king en keukenblokken. Tenslot te houden de bewoners zich be zig met toekomstige voorzienin gen zoals winkels, scholen, een peuterspeelzaal en een buurt huis. Voor de organisatie van de inspraak krijgt de gemeente een subsidie van het ministerie van volkshuisvesting. Joop Beemer van de Stichting Wel zijn, die het hele proces van in spraak begeleidt, is niet ontevre den over de gang van zaken tot dusver. "Aanvankelijk zag het naar uit dat de inspraak bij de nieuwbouw in de Stevenshof de mist in zou gaan. De uitgangs punten lagen vast, de bewoners werden te laat geworven en gese lecteerd en de inspraaktijd was te kort. Toch kan ik zeggen dat de bewoners tot op heden een behoorlijke invloed hebben ge had op de bouwplannen". De perikelen tussen gemeente en de Federatie van Woningbouw verenigingen, over de herstruc turering van de Leidse corpora ties, dreigden op het laatste mo ment nog roet in het eten te gooi en. De gemeente kon de Stevens hofwoningen niet toewijzen om dat dat recht is voorbehouden aan de beherende corporatie. Die waren in het geval van de Ste venshof nog niet aangewezen omdat de corporaties zich eerst fusiebereid moesten verklaren. Het gekissebis heeft tot gevolg dat de verdeling van de wonin gen onder de 280 geselecteerde bewoners, pas volgende maand, op het laatste moment, kan plaatsvinden. Mels Verkoren, ambtenaar van de afdeling volkshuisvesting van de gemeente, geeft toe dat de in spraak niet vlekkeloos is verlo pen maar meent dat de bewoner sinspraak ook heel goed in korte tijd is te organiseren. Joop Bee mer zegt tevreden te zijn over de grote soepelheid die de afdeling volkshuisvesting heeft betracht bij de verwerking van de in spraak. "De tijd die bewoners ge gund wordt om bezig te zijn met de eigen woning en woonomge ving is echter te kort omdat het alleen ruimte laat om te reageren op wat anderen voorgekookt hebben". Volgens Joop Beemer is niet te hopen dat deze manier van werken richtinggevend wordt voor de manier waarop de inspraak bij nieuwbouw in de toekomst' gestalte zal krijgen. "De inspraak voor de volgende woonbuurt moet snel van start gaan", meent Beemer. "Anders wordt het opnieuw haastje rep- je". LEIDEN - Hü zei niet: "Ik ben niet door rood licht gereden". Of: "Rood! Kom nou, ik ben toch niet kleurenblind. Dat licht was groen". Nee heus, de ze verdachte zei tegen de Leid se Kantonrechter: "Er straalde mij geen rood licht toe". Nu doet het er eigenlijk niet zo veel toe hoe je een en ander formuleert, meestal wordt de verdachte in dit soort gevallen snel uit de droom geholpen. Zoals nu. "U bent op 10 oktober '81 wel door rood gereden", zei de rechter. "Er is een foto ge maakt". Ontkennen helpt nu niet meer, de verdachte moet een nieuwe tactiek bedenken. "Dat lijkt me toch zo onwaar schijnlijk hè: dat ik dus door rood zou zijn gereden". De officier nam het woord. Er viel volgens hem een bereke ning te maken waaruit bleek dat de automobilist enkele tientallen meters voor het stop licht al kon zien dat het licht op rood stond. En hij begon te re kenen. Of de automobilist het allemaal wel kon volgen valt te bezien, geimponeerd was hij in elk ge val wel. Dat er 130 gulden boe- "Er straalde mij geen rood licht toe te werd geeist begreep hij niet. "Dat vind ik nou buitensporig, 130 gulden! Bovendien reed ik daar op een tijdstip dat je de lichten pertinent oranje zou kunnen laten knipperen, zo weinig verkeer kwam er langs". Nadat de rechter nog een paar vragen had gesteld mocht de verdachte nog eenmaal wat zeggen. Dat hij een boete zou krijgen stond ondertussen waarschijnlijk ook voor hem wel vast, dus maakte hij maar eens van de gelegenheid ge bruik om het over iets geheel anders te hebben. "Het heeft wel niets met deze zaak te maken", begon hij, "maar wat mij nou opvalt is dat er zo ontzettend veel fietsers door rood rijden". Onwillekeu rig ga je op zo'n moment aan je jeugd terugdenken: ja, ik heb een koekje gepakt, maar hij ook! De officier van justitie vatte het nogal ironisch op. "Ach", zei hij, "u moet maar zo denken: voor fietsers bestaan er drie kleuren groen". De automobi list kreeg een boete van 110 gulden. De parkeeragent Parkeren schijnt moeilijk te zijn in Leiden. In alle toonaarden wordt deze treurzang door ver ontwaardigde automobilisten gezongen. Sommige overtre ders zijn al zover dat ze de be keuring als een noodzakelijk kwaad beschouwen. Soms heb je geluk als parkeer der; dan kom je een parkeer agent tegen die zegt: "Het mag wel niet, maar zet die auto daar maar even neer". De verdachte die gisterochtend voor de kan tonrechter verscheen was ook zo'n door-z'n-vingers-kijker te gengekomen. "Ik zag die agent staan, dus ik naar hem toe. "Zet die auto daar maar even neer", zegt-ie. "Het mag wel niet, maar voor uit". Goed, ik parkeer m'n au to, maar wat zag ik toen ik te rugkwam: een bekeuring!" En terecht, vond de officier van justitie, want je mocht daar niet staan. Maar die tolerante agent dan? "Ik ken die verha len wel", sprak de officier van justitie. "Zeg maar dat er een man met een pet rondliep en alles is in orde. Dat schijnt iets magisch te zijn, een man met een pet". Nadat de officier 45 gulden boete had geeist, zei de fout-parkeer- der: "Ik snap d'r niks van. Ik heb daar bij V D zo vaak ge staan! Nooit een bekeuring ge had". "Oh, had u dat maar eerder ge zegd, dan had ik een hogere boete geeist", antwoordde de officier van justitie. De rechter liet zich echter niet misleiden: 45 gulden boete. Kerstviering De traditionele kerstviering van De Noorderwiek, een school voor middelbaar beroepson derwijs, staat dit jaar in het te ken van de mensenrechten. De viering, die door buurtbewo ners kan worden bijgewoond, wordt donderdag vanaf half acht 's avonds gehouden in de Antonius Kerk. Hoogtepunt van de avond is een optreden van de muziektheatergroep 'Beroerd'. Medewerking verle nen verder het jongerenkoor 'De Overbrugging' en de Chi leense band 'Neltume'. Centrumpartij In het gebouw van SSR, Hoge- woerd 108, wordt vanavond een vormingswerkavond ge houden over de Centrumpartij. De centrale vraag is of de Cen trumpartij een bedreiging vormt voor de democratie en welke houding je ten opzichte van de partij moet c Forumleden zijn Roethof (PvdA), Kniesmeyer (Anne Frankstichting) en Den Donse laar, schrijver van de studie 'De staat verdrukt'. Willem Breedveld van Trouw heeft de leiding. Aanvang half negen. Politiek forum De wergroep 'Politieke vorming voor vrouwen' houdt donder dagavond een politiek forum over de gemeentepolitiek. Di verse wethouders en raadsle den zullen aanwezig zijn om vragen te beantwoorden, Aan vang acht uur in buurthuis 't Spoortje aan de Bemhardka- Film In het Kijkhuis aan de Vrouwen- kerkkoorstraat wordt van don derdagavond tot volgend vieek woensdag de film 'Yol' van de Turkse filmer Yilmaz Güney gedraaid. De film geeft een beeld van de toestand in Tur kije, via de lotgevallen van vijf mannen die een week vrijaf krijgen uit een strafgevange nis. Aanvang steeds acht uur en kwart over tien, ook op zon dag. Hengelsport Visvereniging 'Hengelsport' viste in de Apothekersdijk en het Ra penburg. 1. F. v Eijgen met 26 vissen van 2020 gram; 2. A. Le- vahrt 31-1830; 3. A. Beij 34- 1760; 4. P. v Houten 22-1650; 5. T. Blansjaar 23-1550; 6. W. den Edel 24-1400; 7. E. v Houten 16-980; 8. 1. Jansen 13-980; 9. R. v Egmond 14-920; 10. 11-890.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 4