D Complex Noordeinde bezet Steeds Microcomputers nemen werk hoogleraren over Vrouwenstudies blijft bestaan Weinig binnenwerk voor huisschilders -C Unaniem besluit: Jongeren willen sloop gebouw Troef voorkomen Kerstbomen gestolen Woningen aan Oranjegracht opgeleverd LWS: nieuwe voorzitter s.o.s. DINSDAG 14 DECEMBER 1982 Aan Medische Faculteit Lelden LEIDEN - De Leidse Medische Fa culteit heeft tweehonderduizend gulden geïnvesteerd in de aan schaf van dertien microcompu ters voor het onderwijs. Alle driehonderdtwintig eerstejaars medische studenten zullen vanaf 1 januari 1983 overdag en 's avonds met deze computers practica doen op het gebied van informatica, fysiologie en een al- De laatste jaren hebben bepaalde afdelingen van de medische fa culteit ervaring opgedaan met het onderwijs door middel van computers. Zo zijn computermo dellen gemaakt van de werking van de bloedsomloop en adem haling. Geleidelijk aan zullen meer modellen voor onderwijs worden ingevoerd in de compu terprogram ma's. gemene inleiding voor de medi- Volgens professor J.D. Laird, hoogleraar in de Fysiologische Fysica, worden hij en andere hoogleraren in de toekomst heus niet overbodig. "Integendeel ik moet al mijn energie stoppen in het maken van goede onderwijs programma's. Als je dat niet kunt, val je bij het computeron- sche vakken. De nieuwe tweefasenstructuur voor het universitaire onderwijs heeft het ontwikkelen van deze vorm van onderwijs versneld omdat daardoor de tijd voor mondeling onderwijs kleiner is geworden. derwijs goed door de mand. En laten we realistisch zijn: gezellig babbelen met de hoogleraar is er al enige jaren niet meer bij. Daar voor hebben we het gewoon te druk. Een voordeel van de com puter is dat alle studenten straks tenminste even goed onderwijs krijgen en wij onze tijd aan ande re vormen van onderwijs kunnen besteden". De hoogleraar meent dat veel pro cessen in het menselijk lichaam door computersimulatie goed of zelfs beter zijn te demonstreren dan tot nu toe mogelijk was en de student kan zelf zijn kennis en inzicht toetsen. Laird: "Ik zal gelijk met het cliché- denken afrekenen. Natuurlijk passen wij ervoor op dat wij van de aanstaande dokter geen robot maken. De computer is slechts een hulpmiddel. Maar een zeer handig hulpmiddel, dat wel". Professor Laird toont een schijf voor de computer die hem werk uit handen zal nemen: "Gezellig babbelen met de hoogleraar is er ai enige jaren niet meer bij". Door de invoering van de compu ter kunnen de dieiproeven ver vallen die tot die tijd de studen ten inzicht hebben gegeven in de werking van de fysiologische processen. LEIDEN - Het gebouw van het vormingscentrum Troef aan het Noordeinde is gisteravond door een groep jon geren bezet. De bezetting heeft ten doel de sloop van het gebouw voorlopig te voorkomen om het tijdelijk te kunnen gebruiken voor alternatieve woon-werkprojec- ten. De voormalige ziekenboeg van het Marinecomplex werd vanmor gen door verhuisbedrijf Tipker ontruimd. De bezetters hielpen daarbij een handje. Met hun actie willen de jongeren alleen tegen gaan dat het gebouw onklaar wordt gemaakt. Het gebouw kan volgens de bezet ters uitstekend dienen als (tijde lijk) onderdak voor een collectie ve werkplaats. Onder een collec tieve werkplaats wordt verstaan: verschillende zelfstandige be drijfjes, die met elkaar samen werken en elkaar ondersteunen. Eerder werd getracht een dergelijk initiatief van de grond te krijgen in het voormalige fabriekspand van Clos en Leembruggen aan de Langegracht. Volgens de ge meente moesten de krakers uit dit pand verdwijnen in verband met de plannen voor nieuwbouw van het gewestelijk arbeidsbu reau. De bezetters vrezen dat het met het Troefgebouw dezelfde kant op gaat als Noordeinde 5 (hoek Rembrandtstraat): een braaklig gend terrein. Zij wijzen erop dat er voorlopig geen geld is om het bestemmingsplan uit te voeren. Het gebouw zou plaats moeten ma ken voor een park en een fiets pad, maar het rijk is de laatste tijd niet scheutig met financiële bijdragen aan de Leidse stads vernieuwing. De voornaamste grief van de bezet ters is dat de gemeente enerzijds zegt veel te willen doen voor werkloze jongeren, maar ander zijds panden sloopt die geschikt zijn voor arbeidsprojecten. De jongeren hebben de Planwin- kel Delft uitgenodigd om het ge bouw te onderzoeken op rijn bruikbaarheid. Bekeken wordt of de boel tegen geringe kosten op te knappen is en hoe hoog de huur zou worden bij economisch gebruik. Sloop Volgens de gemeentelijke dienst voor het beheer van gebouwen zou het pand deze week worden gesloopt Vandaag en morgen zou het vormingscentrum voor jong-volwassenen verhuizen naar de Stationsweg. "Als de verhuizing van Troef ge reed was zou men een seintje ge ven en dan konden we met de sloop beginnen. Dat doet de ge meente niet zelf. Dat is uitbe steed aan een sloopbedrijf', al dus een woordvoerder. Hij vroeg zich af waarom de bezet ters zijn toegelaten in het ge bouw. In het huurcontract met Troef staat dat het pand leeg en ontruimd zal worden opgele verd. Zolang dat niet gebeurd is, zal Troef in feite huur moeten blijven betalen. "Dat kan een in teressante juridische touwtrek kerij worden", aldus de gemeen telijke woordvoerder. "Wat er precies verder moet gebeu ren weet ik op dit moment ook nog niet Er is druk intern over leg op politiek niveau". Wethouder Bordewijk, die het be heer van gemeentelijke gebou wen in zijn portefeuille heeft, was vanmorgen niet bereikbaar voor het geven van commentaar. Hij was de hele morgen in over leg met het college van B en W. LEIDEN Vrouwenstudies blijft bestaan. De raad van de faculteit sociale wetenschappen nam dit besluit gisterochtend tijdens de behandeling van het zogenaam de budget-bestedingsplan. Twee weken geleden werd de be zetting van het faculteitsbureau sociale wetenschappen opgehe ven nadat het bestuur van de fa culteit de toezegging had gedaan dat er op 13 december zou wor den vergaderd over het voortbe staan van vrouwenstudies. De bezetters zeiden toen te ver wachten dat de faculteitsraad wel positief zou oordelen over vrouwenstudies. Hun verwach ting kwam uit, want gisteroch tend werd het voorstel om vrou wenstudies te handhaven una niem aangenomen. Dit tot grote tevredenheid van de ex-bezetters die in luid gezang losbarstten en met serpentines gooiden om ui ting te geven aan hun blijdschap. Eén van de raadsleden liet weten dat door aanneming van het voorstel het bestuur was behoed voor een blunder, die landelijke gevolgen zou hebben gehad. Zij verweet de voorzitter van het be stuur de bezetting te hebben on derschat. Prof. Laeyendecker, voorzitter van het faculteitsbestuur, antwoord de dat door de bezetting de me ning van het bestuur niet was veranderd. Het bestuur is door de bezetting niet op andere ge dachten gebracht volgens de de- De financiële meevaller, veroor zaakt door een overschot op de begroting, is de directe reden dan vrouwenstudies kan blijven bestaan, zei hij. "Het leek alsof het bestuur met tonnen heeft ge manipuleerd, maar dit is niet juist", aldus Layendecker. Het wachten is nu op de overschrij ving van het overschot; een be drag van vijfhonderdduizend gulden. Laeyendecker sprak tijdens de ver-' gadering ook over een publicatie in de pers. waarin had gestaan dat er zou zijn zyn gesnuffeld ty- dens de bezetting. Hij suggereer de dat daardoor het umversiteits- weekblad Mare informatie over reorganisatie-plannen van de fa culteit sociale wetenschappen in handen had gekregen. "Onjuiste informatie", zei Laeyendecker. Leden van de faculteitsraad verwe ten Laeyendecker overigens on democratisch bestuur. Hij zou de raad niet zorgvuldig genoeg heb ben geïnformeerd. Layendecker beriep er zich echter op dat het bureau een tijd lang bezet was geweest, waardoor stukken niet geraadpleegd konden worden. Studenten almanakken gechekt LEIDEN - Inbrekers zijn het afgelopen weekeinde met een wel heel bijzonder doel een drukkerij aan de Roose- veltstraat binnengedrongen. In ruim 1300 Delftse Studen ten Almanakken voor het jaar 1983 werd een rood stem pel aangebracht Alle boeken werden op dezelfde pagina, namelijk bladzijde 204, voor zien van het merkteken 'Ge checkt 't Keldertje'. De poli tie vermoedt dat het om een studentengrap gaat die overi gens met veel kennis van za ken is uitgevoerd. Om het karwei te klaren moeten de inbrekers bovendien met meer personen zyn geweest LEIDEN - Dat de kerstbomepjacht al in volle gang is bleek ook gister avond weer toen een handelaar aan De Sitter laan beroofd werd van enkele bomen. Een inbreker maakte het in de Lorentzschool het afgelo pen weekeinde nog bonter. Uit de school aan de Van Vollenhovenkade werd de opgetuigde kerstboom gestolen. De inbreker kwam binnen via een ingeslagen ruit, de kerstversiering werd grotendeels buiten terug gevonden. Werkloosheid weer gestegen LEIDEN - De werkloosheid in het gebied van het Gewestelijk Arbeids bureau Leiden is in november opnieuw toegenomen, zo blijkt uit cijfers die het GAB vanmiddag openbaar heeft gemaakt. Vooral in de bouw was er sprake van een stijging. Het aantal werkzoekenden ging in totaal met 149 omhoog en kwam op 5794. Het aandeel van vrouwen in deze cijfers is respectievelijk 71 en 2466. Voor wat betreft de bouw was vooral de stijging van het aantal werkloze huisschilders opvallend. Dat getal steeg met 72 naar 170. Op zichzelf is er in deze tijd van het jaar altijd een toename van de werk loosheid onder de huisschilders, omdat het buitenwerk in de winter vrijwel stil ligt. Maar dit keer is er ook een uiterst gering aanbod van binnenwerk. Ook is een oorzaak dat enkele grotere bouwprojecten zijn voltooid. Verder is er in de bouwsector een toename waar te nemen van het aantal werkloze timmerlieden, grondwerkers en bouwwerkers. Andere sectoren waarin het arbeidsbureau meer inschrijvingen regi streerde, zijn de handel en de horeca en voor wat betreft vrouwen ook de categorie algemene dienst. In vergelijking met november 1981 is het aantal werkloze mannen van 4555 op 5794 gekomen en het aantal werkloze vrouwen van 1821 op 2466. Ook vorig jaar november was er sprake van een stijging onder mannen van de werkloosheid, vooral in de bouw. Voor vrouwen was er echter toen juist sprake van een lichte verbetering. Het aantal vacatures bereikte opnieuw een laagterecord: 58. Elf daarvan zijn te vinden in de sector handels- en kantoorpersoneel, naar verhou ding nog het meest. Per gemeente ontwikkelde de werkloosheid zich als volgt: mannen vrouwen okt. '82 nov.'82 okt.'82 nov. '82 Het gebouw van Troef, vanoch tend gefotografeerd. Volgens de be zetters kan het worden gebruikt voor woon-werkprojecten. De Leidse politie, door de bezet ters van hun actie op de hoogte gesteld, liet vanmorgen weten "voorlopig zeker niet te zullen optreden". LEIDEN - Zeventien huizen van een blok van 42 woningen aan de Oranjegracht en omgeving zijn gisteren definitief opgeleverd. Het ingenieursbureau Venema, dat toezicht houdt op de aanleg van een nieuwe centrale verwarming in de woningen, is tevreden over de werkzaamheden zoals die nu in zeventien woningen zijn uitge voerd. De oplevering van de res terende 25 huizen is nog één week uitgesteld. De afgelopen weken ontstond gro te beroering bij de gemeente, en onder de bewoners van de wo ningen, omdat de Amsterdamse Verwarmingsmaatschappij (AVM), die in het verleden al gro te fouten had gemaakt bij de aan leg van de centrale verwarming, opnieuw slecht werk leverde bij het aanbrengen van een nieuwe verwarmingsinstallatie. De meeste fouten zijn nu weer her steld. De bouwkundige gebreken in de vijf jaar oude woningen zouden inmiddels ook naar ieders tevre denheid zijn verholpen. Alkemade 188 200 87 94 Katwijk 582 631 193 201 Leiden 3722 3814 1550 1584 Leiderdorp 346 338 140 155 Oegstgeest 184 187 116 113 Rijnsburg 113 116 55 61 Valkenburg 37 35 13 16 Voorschoten 291 295 143 144 Warmond 66 66 34 36 Zoeterwoude 91 97 55 53 Overige 14 15 9 9 LEIDEN - Mevrouw A.C.M.H. Joosten-Meeuwissen is de nieu we voorzitter geworden van de Leidse Woningstichting (LWS). Zij volgt in die functie mevrouw C.A. Kerling-Simons op die haar bestuursfunctie moest neerleg gen omdat zij burgemeester is geworden van het plaatsje Wor- mer. Als eerste officiële daad heeft de nieuwe LWS-voorzitter, me vrouw Joosten, gisteren de eer ste paal geslagen voor zeven wo ningen aan de Kraaierstraat De ze woningen, bestemd voor ge zinnen, komen in beheer by de Leidse Woningstichting. Tot het bestuur van de LWS is ook de heer M.Ö.J. Ham toegetreden. Ham is twintig jaar lid geweest van de Leidse gemeenteraad en was enige tijd wethouder van volkshuisvesting. Radactie: Sart Jungmatm S Jaap Vtsaer Sen riet fceletm btacUheeld (Foto: Holvast). Lubbelaan De Van der Lubbelaan. Wie zou er niet in een straat met een zo mooi klinkende naam willen wonen? Als het aan Leidenaar Kees Walle ligt, zal er ook snel zo'n straatnaam komen. Hij heeft de commissie straatna men van de gemeente voorge steld om de naam van Marinus van der Lubbe - immers lange tijd in Leiden woonachtig - in het register op te nemen. "Als symbool van een vernietigde democratie en een verslagen arbeidersklasse", zo schrijft Walle. Hij noemt het ook nu een mooie gelegenheid om het blazoen van Van der Lubbe schoon te poetsen. Eind februari is het namelijk vijftig jaar geleden dat de Berlijnse Rijksdag in vlammen opging. In de gangen van het monumentale gebouw zwierf Van der Lubbe. De Na zi's sleepten hem voor het ge recht en vlak voor zijn vijfen twintigste verjaardag werd de radencommunist Van der Lub be onthoofd. In de loop der jaren zijn steeds meer twijfels gerezen of hij nu inderdaad de hoofddader was. Het communistische complot dat de nationaal-socialisten er achter zochten, werd door de vrijspraak van figuren als Di- mitrov tegengesproken. Maar was Van der Lubbe ook niet het naief werktuig van de Na zi's geweest? De geleerden zyn het er nog niet eens. Toch Marinus van der Lubbe - één van de eerste Nazi-slachtoffers. vindt Walle dat het beeld moet worden rechtgezet. "Het gebo gen hoofd van Van der Lubbe heeft inmiddels een andere be tekenis gekregen". Hij heeft ook al wat op het oog voor één van de eerste Nazi-slachtoffers. Walle denkt aan de Stevens- hofdreef, die dé verbinding wordt met Leidens nieuwe wijk. Maar dat zit er niet in. "Voor dat project hebben we al wat an ders in ons hoofd", zegt M. Schaap, secretaris van de straatnamencommissie. Net als bij de CPN zitten hier het communisme en het feminis me elkaar in de weg. De bedoe ling is namelijk om in dit ge deelte van de stad de emanci patiegedachte uit te dragen, zo als Schaap het uitdrukt "Alle maal vrouwen en dan is het niet zo leuk als er ook een man bijzit". Wel verdwijnt Marinus van der Lubbe waarschijnlijk in het mapje met namen die in de toe komst nog eens kunnen wor den gebruikt. Schaap heeft de leden van de commissie het idee van Walle voorgelegd en de meesten zijn er wel positief over. "We hadden trouwens zijn naam al in ons achter hoofd. Er is al eerder dit voor stel gedaan". Maar met ieder een is positief: "Bij het vernoe men van straten wordt geke ken of die persoon iets voor Leiden heeft betekend. En Van der Lubbe heeft niets voor Lei den betekend". Alsof Salvador Allende en Steve Biko (zie Koppelstein) zo hard aan Lei dens ontzet hebben meege werkt BJ. Welgeteld nul bakkies zijn er tot nog toe bij de afdeling Leiden van het Nicaragua-comité bin nengekomen. Een wel zeer schrale oogst voor deze zo dicht 'bebakte' stad. Volgens comité-lid Dorothee Plantenga is de geringe politieke bewust heid van de 'bakkenisten' hier de oorzaak van. Binnenkort wordt er een contai ner met 27 mc-apparatuur naar Nicaragua gevlogen en daar móeten ook Leidse bakkies tussenzitten, vindt de afdeling Leiden van het Nicaragua-co- mité. Vandaar dat nog één keer krachtig aan de bel van de zen damateurs zal worden getrok ken. Wat moeten die Nicaraguanen nu in vredesnaam met bakkies doen? Zo vrolyk valt er in een voortdurend door invallen be dreigd land toch met te tokke len'? Volgens Dorothee Plan tenga, die zelf als vrijwilligster een aantal maanden in Nicara gua heeft gewerkt, kunnen bakkies van levensbelang zijn. "Juist vanwege die invallen". Na de revolutie van 197# wordt Nicaragua vanuit het buurland Honduras voortdurend geteis terd door interventies van con tra-revolutionairen. aanhan gers van de vroegere dictator Somoza. Dorothee Plantenga weet over die invallen in het grensgebied te vertellen dat zy bij voorkeur worden uitge voerd op boerendorpjes. "Eerst worden de telefoonka bels doorgesneden zodat zo'n dorpje geïsoleerd raakt en ver volgens gebeuren er afgrijselij ke moordpartijen. Vandaar dat die zendapparatuur zo belang rijk is. Boeren die worden aan gevallen kunnen zo andere dorpjes waarschuwen en om hulp vragen. Daarnaast kan die apparatuur van dienst zijn als medisch hulpmiddel omdat er in de regel alleen in de grotere plaatsen een dokter zit Die kan dus in geval van nood wor den opgeroepen". Inmiddels hebben de leden van het Niacaragua-comité radiopi raten benaderd om hun bak kies-actie te ondersteunen. Zendamateurs die nog een 'goedkopertje' in reserve heb ben, kunnen die afgeven bu de wereldwinkel op de Steen- straat Mensen die geen zend apparatuur hebben maar wel sympathiek tegenover deze ac tie staan, kunnen geld storten op het gironummer 3580163 ten name van het Nicaragua- comité onder vermelding van de actie 'Bakkies voor Nicara gua'. Verder is de afdeling Leiden ook van plan om van justitie in be slag genomen bakkies los te peuteren. Woordvoerder H. Holthuis zegt dat het openbaar ministerie zich eerst moet be raden wanneer het comité om bakkies komt vragen. In beslag genomen verboden ap paratuur die de rechter ver beurd verklaart, wordt vernie tigd. Maar in beslag genomen apparatuur die niet verboden is wordt volgens Holthuis vaak als opleidings- en studiemate riaal gebruikt Officier Holt huis wil het niet hardop zeggen maar uit zijn woorden kan wor den opgemaakt dat er eventu eel wat met justitie valt te 'rit- Voor het Nicaragua-comité is het dus te hopen dat er in de ko mende dagen veel zendpiraten uit de ether worden geplukt J.V.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1982 | | pagina 3